Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

12 lo?i v?t li?u l?c b? cá th??ng ???c s? d?ng

12-loai-vat-lieu-loc-be-ca-thuong-duoc-su-dung

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Trên th? tr??ng hi?n nay có vô vàn các lo?i v?t li?u l?c b? cá nh?: than ho?t tính, bùi nhùi, nham th?ch,… ?ó là nh?ng v?t li?u l?c n??c ???c ng??i dùng tin dùng nhi?u nh?t. Nuôi và ch?m sóc cá c?nh là m?t trong nh?ng thú vui c?a r?t nhi?u ng??i. Nuôi cá c?nh c?ng nh? tr?ng cây c?nh ??u c?n s? kiên trì trong quá trình ch?m sóc. Và khi thành công, chúng s? ?em l?i ni?m vui c?ng nh? v? ??p cho ngôi nhà c?a chúng ta.

Tuy nhiên, ?? cá phát tri?n t?t các b?n ph?i ??m b?o cá có môi tr??ng s?ng và phát tri?n t?t. Ví d? nh?: N??c trong b? không có quá nhi?u cáu c?n, v?n ??c, hay nh?ng vi khu?n gây b?nh. ? bài vi?t này VIETPET xin gi?i thi?u ??n các b?n lo?i v?t li?u l?c b? cá hi?u qu? nhát mà gi?i ch?i cá tin dùng.

V?t li?u l?c b? cá c?nh Boyd Chemi-Pure Green Ultimate Filter Media

V?t li?u l?c b? cá c?nh Boyd Chemi-Pure Green Ultimate Filter Media giúp gi? cho ngôi nhà c?a nh?ng ng??i b?n b? vây c?a b?n luôn ? tr?ng thái t?t nh?t. Ph??ng ti?n l?c t?t c? trong m?t này ???c thi?t k? ??c bi?t cho b? cá tr?ng n??c ng?t và ?i kèm trong m?t túi nylon ti?n l?i, d? s? d?ng. Trong khi nó cung c?p kh? n?ng l?c v??t tr?i, gi?m tannin, mùi, ??c t?, h?p ch?t h?u c? và thu?c, nó c?ng ?? l?i các ch?t dinh d??ng thi?t y?u mà cá b?n c?n.

Ph??ng ti?n l?c này ch?a m?t lo?i carbon d?ng viên b?i có hàm l??ng b?i th?p v?i các lo?i nh?a trao ??i ion cao c?p giúp ?n ??nh pH và duy trì m?c ?? dinh d??ng ?a l??ng. Than ho?t tính c?ng có hàm l??ng tro r?t th?p, r?a rõ ràng ?? giúp h? cá c?a b?n trong su?t.

 • Carbon r?a nhanh giúp ki?m soát pH liên t?c.
 • Công th?c v?i s?c kh?e và h?nh phúc c?a cây tr?ng c?a b?n trong tâm trí.
 • Giúp gi?m ??c t?, h?p ch?t h?u c?, tannin và mùi trong khi ?? l?i các ch?t dinh d??ng v? mô và vi l??ng thi?t y?u.
 • Làm cho b?o trì h? cá m?t cinch cho b?n và khuy?n khích m?t ngôi nhà cân b?ng t? nhiên cho các ph? ki?n có v?y c?a b?n.
 • Giúp cung c?p n??c trong v?t ?? khuy?n khích s? thâm nh?p ánh sáng sâu h?n.

V?t li?u l?c b? cá & cung c?p khoáng ch?t Boyd Chemi-Pure Grande Filter Media

V?t li?u l?c b? cá & cung c?p khoáng ch?t Boyd Chemi-Pure Grande Filter Media An toàn mang v? ??p c?a th? gi?i th?y sinh vào phòng khách c?a b?n. B?n th?m chí có th? nhìn th?y t?o ít phi?n toái h?n trong môi tr??ng s?ng c?a b?n và xem cá c?a b?n t?n h??ng s? thèm ?n t?t h?n. B?i vì ph??ng ti?n l?c này b?t ch??c m?t môi tr??ng th?y sinh t? nhiên, nó khuy?n khích m?t b? não kh?e m?nh h?n và nói chung, có th? thúc ??y m?t cu?c s?ng h?nh phúc h?n cho nh?ng ng??i b?n có quy mô c?a b?n.

 • Giúp b?n duy trì m?c ?? pH ?n ??nh trong b? c?a b?n, nuôi d??ng m?t môi tr??ng lý t??ng cho cá.
 • ???c thi?t k? ?? l?c ph?t phát, silicat, ??ng, ch?t th?i h?u c? hòa tan và nhi?u h?n n?a.
 • H? tr? s? thèm ?n c?a cá c?a b?n và khuy?n khích tu?i th? dài h?n.
 • Ho?t ??ng ?? gi? cho h? cá n??c c?a b?n tinh th? rõ ràng và s?ch s?.
 • B?t ch??c m?t môi tr??ng n??c t? nhiên, có th? thúc ??y ph?n ?ng th?n kinh tích c?c ? cá.

V?t li?u l?c b? cá Boyd Chemi-Pure Elite All in One Filter Media

V?t li?u l?c b? cá Boyd Chemi-Pure Elite All in One Filter Media này giúp gi? cho ngôi nhà c?a b?n bè d??i n??c c?a b?n ? tr?ng thái t?t nh?t. Ph??ng ti?n l?c t?t c? trong m?t này phù h?p v?i m?i lo?i n??c và giúp h?p th? hóa ch?t và t?o ra các ion ?? khuy?n khích m?c ?? pH không ??i. Chemi-Pure Elite hi?n có ch?a oxit s?t, giúp lo?i b? ph?t phát và ch?t nh?n ?? thúc ??y ?i?u ki?n s?ng lành m?nh h?n cho san hô c?a b?n và nh?ng ng??i b?n b? ph?t c?a b?n.

 • Thích h?p cho t?t c? các lo?i n??c ?? t?t c? các loài cá c?nh có th? có ???c b? l?c ch?t l??ng cao mà chúng x?ng ?áng.
 • Khuy?n khích m?c ?? cân b?ng và không ??i b?ng cách lo?i b? các hóa ch?t và t?o ra các ion.
 • Ch?a oxit s?t ?? giúp lo?i b? ch?t nh?n và ph?t phát ?? khuy?n khích m?t môi tr??ng lành m?nh h?n.
 • Có s?n trong hai kích c? ?? ph?c v? cho m?t lo?t các kích c? h? cá.

V?t li?u l?c b? cá Kent Marine Reef Carbon Aquarium Filter Media

V?t li?u l?c b? cá Kent Marine Reef Carbon Aquarium Filter Media giúp x? lý ch?t th?i c?a cá, th?c ?n th?a và các ch?t h?u c? khác có th? gây ra m?c ?? ??c h?i c?a amoniac, ph?t phát, nitrat và các ch?t ô nhi?m khác. Kent Marine Reef Carbon Filter Filter Media ???c kích ho?t siêu m?nh v?i s? l??ng i?t và m?t r? r?t cao và lo?i b? các ch?t ô nhi?m h?u c?, v?t b?n và khí ??c. Nó ch?a carbon d?a trên than ho?t tính d?ng viên t?t nh?t v?i kích th??c l? r?ng phù h?p ?? lo?i b? các phân t? h?u c? l?n.

 • Gi? cho môi tr??ng n??c m?n, n??c ng?t và ao s?ch s?, s?ch s?, ch?ng l?i m?c ?? có h?i c?a amoniac, ph?t phát, nitrat và các ch?t ô nhi?m khác.
 • Lo?i b? các ch?t ô nhi?m h?u c? nh? ch?t th?i c?a cá và th?c ?n th?a, v?t b?n và khí ??c.
 • Ch?a carbon d?a trên than ho?t tính d?ng viên t?t nh?t v?i kích th??c l? phù h?p ?? lo?i b? các phân t? h?u c? l?n.
 • Siêu kích ho?t và lý t??ng ?? lo?i b? các phân t? h?u c? l?n.
 • Thúc ??y m?t môi tr??ng lành m?nh h?n cho cá và th?c v?t phát tri?n m?nh.

V?t li?u l?c b? cá Kent Marine Nitrogen Sponge Ammonia & Nitrate Absorber Filter Media

V?t li?u l?c b? cá Kent Marine Nitrogen Sponge Ammonia & Nitrate Absorber Filter Media gi? cho b? cá bi?n và n??c ng?t c?a b?n s?ch s? và kh?e m?nh. Ch?t th?i c?a cá, th?c ?n th?a và các ch?t h?u c? khác có th? gây ra m?c ?? ??c h?i c?a amoniac và nitrat có th? gây c?ng th?ng, b?nh t?t và th?m chí t? vong. H?p th? B? l?c là m?t môi tr??ng zeolitic d?ng h?t tr?c ti?p h?p th? amoniac trong n??c ng?t và thúc ??y s? phát tri?n c?a vi khu?n k? khí ?? gi?m m?c ?? nitrat trong c? b? cá bi?n và n??c ng?t.

 • H?p ph? và lo?i b? amoniac và nitrat ??c h?i có th? tích t? t? ch?t th?i c?a cá, th?c ?n th?a và các ch?t h?u c? khác trong b? cá c?a b?n.
 • Thúc ??y s? phát tri?n c?a vi khu?n có l?i ?? t?ng c??ng s?c kh?e h? cá.
 • Hi?u qu? và an toàn cho c? h? cá bi?n và n??c ng?t.
 • Có th? ???c s? d?ng trong kh? nitrat ho?c các ?ng d?ng dòng ch?y ch?m khác.
 • ??t trong m?t túi l??i l?n ho?c trong m?t b? l?c ?ng ??ng tr?c ti?p trong dòng n??c.

V?t li?u l?c b? cá Marineland White Diamond Ammonia Neutralizing Crystals Filter Media

V?t li?u l?c b? cá Marineland White Diamond Ammonia Neutralizing Crystals Filter Media trung hòa Crystal Filter Media lo?i b? amoniac t? h? cá c?a b?n cho m?t môi tr??ng th?y s?n kh?e m?nh h?n. Nh?ng tinh th? trung hòa này là lý t??ng cho t?t c? các h? cá và ao n??c ng?t. Kim c??ng tr?ng lo?i b? ammonia gây ch?t ng??i nhi?u h?n g?p b?n l?n ?? gi? cho n??c s?ch và an toàn cho cá. Nó c?ng b?o v? ch?ng l?i b?t ng? amoniac “gai” và giúp ki?m soát s? hi?n di?n c?a amoniac, ??c bi?t là trong kho?ng th?i gian ??t nh?p.

 • Lo?i b? amoniac ??c h?i cho môi tr??ng n??c lành m?nh h?n ?? cá phát tri?n m?nh. B?o v? ch?ng l?i “gai” ??t ng?t có th? gây h?i
 • Giúp ki?m soát s? hi?n di?n c?a amoniac, ??c bi?t là trong giai ?o?n ??t nh?p
 • Kim c??ng tr?ng m?nh m? lo?i b? ammonia nguy hi?m g?p b?n l?n ?? gi? cho n??c s?ch và an toàn cho cá
 • Nh?ng tinh th? trung hòa này là lý t??ng cho t?t c? các h? cá n??c ng?t và ao.

V?t li?u l?c b? cá Marineland Diamond Blend Carbon Ammonia Neutralizing Carbon Filter Media

V?t li?u l?c b? cá Marineland Diamond Blend Carbon Ammonia Neutralizing Carbon Filter Media Trung hòa Carbon Filter Media là lý t??ng cho các b? cá n??c ng?t m?i. Công th?c ??c bi?t này ch?a s? k?t h?p c?a các tinh th? trung hòa carbon và ammonia. Kim c??ng ?en m?i ho?t ??ng nhanh h?n và Kim c??ng tr?ng siêu hi?u qu? làm s?ch và x? lý n??c h? cá, lo?i b? ch?t th?i h?u c? hòa tan và mùi hôi khi chúng lo?i b? amoniac và chloramines ??c h?i.

 • Công th?c ??c bi?t tác d?ng nhanh là lý t??ng cho các h? cá n??c ng?t m?i.
 • Ch?a m?t s? k?t h?p c?a các tinh th? trung hòa carbon và ammonia. Rids n??c ch?t th?i h?u c? hòa tan và mùi.
 • Lo?i b? amoniac, chloramine và t?p ch?t ??c h?i cho n??c l?p lánh, an toàn cho cá.
 • Kim c??ng ?en và Kim c??ng tr?ng siêu hi?u qu? làm s?ch và ?i?u hòa n??c h? cá.

V?t li?u l?c n??c b? cá Boyd Chemi-Pure Green Nano Ultimate Filter Media

V?t li?u l?c n??c b? cá Boyd Chemi-Pure Green Nano Ultimate Filter Media giúp gi? cho ngôi nhà c?a nh?ng ng??i b?n b? vây c?a b?n luôn ? tr?ng thái t?t nh?t. Ph??ng ti?n l?c t?t c? trong m?t này ???c thi?t k? ??c bi?t cho b? cá tr?ng cây n??c ng?t và ?i kèm trong m?t gói nylon ti?n l?i, d? s? d?ng. Trong khi nó cung c?p kh? n?ng l?c v??t tr?i, gi?m tannin, mùi, ??c t?, h?p ch?t h?u c? và thu?c, nó c?ng ?? l?i các ch?t dinh d??ng thi?t y?u mà cá b?n c?n.

Ph??ng ti?n l?c này ch?a m?t lo?i carbon d?ng viên b?i cao c?p v?i các lo?i nh?a trao ??i ion cao c?p giúp ?n ??nh pH và duy trì m?c ?? dinh d??ng ?a l??ng. Than ho?t tính c?ng có hàm l??ng tro r?t th?p, r?a rõ ràng ?? giúp h? cá c?a b?n trong su?t.

 • Carbon r?a nhanh giúp ki?m soát pH liên t?c.
 • Công th?c v?i s?c kh?e và h?nh phúc c?a cây tr?ng c?a b?n trong tâm trí.
 • Giúp gi?m ??c t?, h?p ch?t h?u c?, tannin và mùi trong khi ?? l?i các ch?t dinh d??ng v? mô và vi l??ng thi?t y?u.
 • Làm cho b?o trì h? cá m?t cinch cho b?n và khuy?n khích m?t ngôi nhà cân b?ng t? nhiên cho các ph? ki?n có v?y c?a b?n.
 • Giúp cung c?p n??c trong v?t ?? khuy?n khích s? thâm nh?p ánh sáng sâu h?n.

V?t li?u l?c n??c b? cá Boyd Chemi-Pure Filter Media

V?t li?u l?c n??c b? cá Boyd Chemi-Pure Filter Media  này giúp gi? cho b? cá bi?n t??i, r?n san hô và bi?n luôn trong tình tr?ng t?t nh?t. Ph??ng ti?n l?c t?t c? trong m?t này ???c thi?t k? ?? lo?i b? ch?t th?i nit? nh? kim lo?i n?ng, ??ng, amoniac và phenol. Ph??ng ti?n l?c cho phép b?n d? dàng duy trì b? cá c?a mình và giúp gi? cho nh?ng ng??i b?n b? ph?t c?a b?n phát tri?n m?nh trong m?t môi tr??ng nguyên s?. Có l?i nh?:

 • Giúp gi? cho n??c ng?t, r?n san hô và h? cá bi?n s?ch, s?ch và an toàn cho v?t nuôi c?a b?n.
 • ???c thi?t k? ?? giúp gi? ?? pH c?a h? cá trong ph?m vi an toàn.
 • Thúc ??y lo?i b? ch?t th?i nit? có kh? n?ng gây h?i bao g?m kim lo?i n?ng, amoniac, ??ng và phenol.
 • Khuy?n khích n??c trong v?t v?i n? l?c t?i thi?u.

V?t li?u l?c n??c b? cá Boyd Chemi-Pure Blue Filter Media

V?t li?u l?c n??c b? cá Boyd Chemi-Pure Blue Filter Media này giúp gi? cho ngôi nhà c?a b?n bè d??i n??c c?a b?n ? tr?ng thái t?t nh?t. Ph??ng ti?n l?c t?t c? trong m?t này có trong m?t túi nylon ti?n l?i và ???c thi?t k? ??c bi?t ?? mang l?i k?t qu? l?c ch?t l??ng cao cho c? b? cá r?n san hô và bi?n. Than ho?t tính cao c?p và nh?a trao ??i ion cao c?p giúp gi?m các h?p ch?t h?u c?, ??c t?, kim lo?i hòa tan, ph?t phát, silicat, mùi và h?n th? n?a. Than ho?t tính công su?t cao ch?a hàm l??ng tro th?p,nhanh chóng r?a s?ch.Có ích nh?:

 • V?t li?u l?c t?t c? trong m?t ?i kèm trong m?t túi nylon ti?n l?i và ???c thi?t k? cho c? b? cá r?n san hô và bi?n.
 • Ch?a than ho?t tính cao c?p và nh?a trao ??i ion cao c?p.
 • Giúp gi?m ??c t?, h?p ch?t h?u c?, kim lo?i hòa tan, ph?t phát, mùi và nhi?u h?n n?a.
 • D? dàng s? d?ng, ch? c?n tháo túi ra kh?i bao bì, r?a s?ch d??i n??c s?ch cho ??n khi s?ch và ??t nó vào b? l?c ?i?n bên ngoài, b?m bên ngoài ho?c b? l?c ?ng ??ng.

V?t li?u l?c n??c b? cá Kent Marine Power-Phos Aquarium Phosphate-Removal Media

V?t li?u l?c n??c b? cá Kent Marine Power-Phos Aquarium Phosphate-Removal Media o?i b? ph?t phát và silicat t? n??c h? cá c?a b?n v?i Ph??ng ti?n lo?i b? Phosphate. Ph?t phát và silicat có th? gây ra s? phát tri?n c?a t?o và ch?t nh?n không mong mu?n có th? gây khó ch?u và góp ph?n vào ch?t l??ng n??c kém. Là ph??ng ti?n hi?u qu? nh?t ?? lo?i b? phosphate và silicat t? n??c h? cá. Nó hi?u qu? h?n ph??ng ti?n khô t??ng t? và s? không gi?i phóng ph?t phát ho?c silicat tr? l?i vào n??c khi c?n ki?t. Giúp ích nh?:

 • Ng?n ch?n s? phát tri?n không mong mu?n, t?o khó coi và ch?t nh?n ?? giúp c?i thi?n ch?t l??ng n??c nói chung
 • Lo?i b? ph?t phát và silicat t? n??c h? cá. Hi?u qu? h?n ph??ng ti?n khô
 • S? không gi?i phóng ph?t phát và silicat tr? l?i h? th?ng
 • ???c t?o ra b?i nh?ng ng??i có s? thích d??i n??c

V?t li?u l?c b? cá Tetra Prefilter FK3 Replacement Cylinder Foam Media Filter

V?t li?u l?c b? cá Tetra Prefilter FK3 Replacement Cylinder Foam Media Filter gi? cho b? l?c ao c?a b?n ho?t ??ng hi?u qu?. V?i B? l?c ph??ng ti?n truy?n thông b?t thay th? Tetra Prefilter FK3. L?c là m?t ph?n quan tr?ng ?? gi? cho n??c ao c?a b?n s?ch s? và cá c?a b?n kh?e m?nh. Tetra Prefilter FK3 xi lanh thay th? b?t l?c B? l?c b?t gi? các m?nh v?, gi? cho n??c s?ch và trong. Nó có kích th??c 5 3/4 inch chi?u dài và 4 inch ???ng kính và là ý t??ng cho ao và v??n n??c.

 • Giúp b? l?c ho?t ??ng hi?u qu?. Gi? n??c s?ch và trong
 • Thay th? cho l?c hi?n t?i
 • ?? s? d?ng trong ao và v??n n??c
 • Thay ??i th??ng xuyên ?? có k?t qu? t?i ?u

Trên ?ây là 12 lo?i v?t li?u l?c b? cá ???c s? d?ng ph? bi?n nh?t trên th? tr??ng. VIETPET hy v?ng r?ng các b?n s? ch?n l?a ???c v?t li?u l?c phù h?p v?i b? cá nhà mình.