Có nên ph?i gi?ng chó Boxer v?i chó Pitbull không?

Có nên ph?i gi?ng chó Boxer v?i gi?ng chó Pitbull không?

K?t h?p gi?a Boxer và Pitbull

V?i s? ra ??i c?a nh?ng chú chó thi?t k?, Pitbull Boxer Cross ?ang tr? nên ph? bi?n hi?n nay, và ng??i ta không c?n ph?i th?c m?c t?i sao. B?n có m?t con chó thông minh, trung thành, m?nh m? và d? th??ng; m?t gói t?ng s? nh?ng gì b?n có th? yêu c?u?

Chú chó c?a b?n ???c coi là m?t trong nh?ng con lai th? h? ??u tiên, con ?? tr?c ti?p t? s? k?t h?p c?a hai con chó chi?n ??u ???c bi?t ??n trong l?ch s? ?ã ???c s? d?ng trong huy?t th?ng – Chó pitbull Terrier và Boxer c?a M?. H?n h?p Pitbull Boxer ???c bi?t ??n v?i các tên khác: Pitoxer, Bullboxer và Bullboxer Pit.

3 lý do t?i sao b?n không nên có m?t h?n h?p Boxer Pitbull

 • Nhai, s?a và ?ào – Hai con chó b? m? hùng m?nh – chó pitbull và Boxer – ???c nhân gi?ng ch? y?u ?? s? d?ng làm chó nghi?p v?. Trong ?i?u này, s? k?t h?p pitbull boxer c?a b?n r?t n?ng ??ng, vì v?y nó s? ?òi h?i r?t nhi?u bài t?p. Nh?ng n?u cô ?y không t?p th? d?c ?? thì sao? Cô ?y có th? tr? nên th?t v?ng có th? luôn luôn d?n ??n hành vi phá ho?i nh? nhai, s?a và ?ào hang. B?n có th? s? d?ng X?t ch?ng r? chó t? nhiên Rapport có th? ???c x?t lên ?? ??c, rèm c?a, mành và giày c?a b?n. B?n không mu?n con chó c?a mình nhai! S?n ph?m này s? d?ng h?n h?p ??c quy?n c?a các thành ph?n an toàn, hoàn toàn không có c?n và hành ??ng nhanh chóng, chú chó c?a b?n s? không mu?n ??a m?i c?a mình ?i sai l?m ? n?i mà nó không mu?n.
 • Hành vi hung h?ng – S? k?t h?p Boxer Pitbull có th? gây h?i ti?m tàng cho nh?ng v?t nuôi khác, cho ng??i l? và tr? nh? n?u chúng không ???c hu?n luy?n ?? giao ti?p. Anh ta có th? không b?t ??u m?t cu?c chi?n, nh?ng anh ta s? không rút lui kh?i cu?c cãi vã v?i m?t con chó khác. Không có gì ng?n c?n anh ta cho ??n khi con chó khác b? th??ng n?ng.
 • T?n th?i gian và n?ng l??ng – Boxer Pitbull Mix c?a b?n s? c?n s? quan tâm và ch?m sóc t?n tình. Nó là m?t con chó to l?n và ho?t bát nên s? c?n r?t nhi?u bài t?p. Dành th?i gian c?ng ?? xem xét hoàn c?nh s?ng c?a b?n; con chó này không dành cho b?n n?u b?n không có nhi?u không gian ?? cung c?p cho ho?t ??ng c?a chó.

3 lý do t?i sao b?n nên có m?t Crosser Boxer Pitbull

 • M?t ng??i b?n ??ng hành tuy?t v?i – N?u b?n luôn tìm ki?m m?t ng??i b?n trung thành và ?áng yêu, thì b?n ?ã l?a ch?n ?úng. Con lai gi?a Pitbull và Boxer ???c bi?t ??n là m?t con chó ??ng hành tuy?t v?i, thích ? g?n nhà lãnh ??o c?a nó ?packpack – B?n!
 • M?t ng??i b?n t?p th? d?c – Con chó c?a b?n là m?t ng??i b?n ch?y hoàn h?o; nó nên ???c khuy?n khích ?? ?? b?n di chuy?n và t?p th? d?c quá! T?p th? d?c c??ng ?? cao s? ??t cháy n?ng l??ng d? th?a c?a nó ?? cô ?y s? bình t?nh và tho?i mái h?n khi v? nhà.
 • M?t con chó canh gác – S? k?t h?p c?a chó pitbull ??m nh?n công vi?c c?a m?t con chó canh gác c?nh giác và m?t ng??i b?o v? gia ?ình c?c k? b?o v? khá nghiêm túc. M?t s?n ph?m c?a hai chú chó d?ng c?m, chú chó c?a b?n s? b?o v? b?n kh?i m?i ?e d?a có th? c?a k? xâm nh?p ho?c k? t?n công.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a s? k?t h?p Boxer Pitbull

Hãy nh? r?ng h?n h?p Boxer Pitbull có th? th?a h??ng các thu?c tính c? th? t? m?t trong nh?ng gi?ng b? m? c?a mình. Vì v?y, th?c s? không có cách nào ?? d? ?oán ho?c xác ??nh tr??c nó s? trông nh? th? nào ho?c nó s? hành x? nh? th? nào.

D??i ?ây là danh sách v? ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m thú c?ng c?a b?n r?t có th? có ???c

Cân n?ng 60-80 lbs cho nam; 50-70 lbs cho n?
Chi?u cao 17-20 inch cho nam; 16-19 inch cho n?
Kích th??c C? và ng?n
Lo?i áo Ng?n, th?ng, m??t
Màu lông ?en, ??, Tr?ng, Xám, Brindle, Fawn, Blue, Brown, Tan
S? l??ng ?? Th?p
M?t T?i, r?ng và tròn
M?i T?i
?ôi tai M?i nh?n v?i m?t chút r? xu?ng ho?c hình hoa h?ng
Tính cách Thông minh, s?ng ??ng, n?ng ??ng
Tu?i th? 10-14 n?m
Không gây d? ?ng Không
Thân thi?n v?i tr? em Có, n?u xã h?i hóa
Ch? s? h?u m?i Trung bình ??n t?t
Công nh?n gi?ng ACHC = Câu l?c b? lai chó M?DBR = ??ng ký gi?ng thi?t k?

DDKC = Câu l?c b? chó thi?t k? chó

DRA = ??ng ký chó c?a M?, Inc.

IDCR = ??ng ký chó thi?t k? qu?c t?

Ph?i gi?ng chó Boxer và Pitbull ?? bán

N?u b?n t? tin b?n s? có th? x? lý chéo Boxer Pitbull, thì m?i quan tâm ti?p theo c?a b?n bây gi? là b?n s? l?y chính xác ? ?âu?

Cho dù b?n quy?t ??nh mua hay ch?p nh?n, hãy th? ti?n hành nghiên c?u k? l??ng tr??c. Ch? c?n th?n tr?ng trong giao d?ch v?i ng??i bán hàng tr?c tuy?n.

M?t s? k?t h?p c?a Pitbull Boxer ???c bán có th? khi?n b?n m?t kho?ng 500 – 1.000 ?ô la m?i con chó con. Nh?ng tr??c khi b?n hoàn t?t giao d?ch và th?c hi?n thanh toán, hãy ki?m tra v?i ng??i gây gi?ng v? cha m? c?a chó con, ?i?u ki?n s?ng, v?c-xin, xét nghi?m sàng l?c s?c kh?e và gi?i phóng m?t b?ng. Nhà t?o gi?ng c?ng có th? cung c?p cho b?n các gi?y t? tài li?u ki?m tra s?c kh?e và phê duy?t.

C? g?ng quan sát tính khí c?a chó con và c?a b? m? nó. N?u b?n nh?n th?y d?u hi?u c?a s? gây h?n ho?c s? hãi, thì có th? t? ch?i.

??i v?i các bi?n pháp phòng ng?a, n?u b?n t?ng quy?t ??nh nh?n nuôi m?t con chó già: có kh? n?ng cao là có m?t con chó có v?n ?? v? hành vi khi?n chúng càng khó ?i?u ch?nh v?i môi tr??ng xung quanh m?i.

Ch?i chu?t Boxer Pitbull Mix c?a b?n

Vi?c ch?i chu?t cho s? k?t h?p c?a Pitbull Boxer t??ng ??i ??n gi?n v?i th?c t? là nó có b? lông r?t ng?n và bóng m??t, và nó c?ng r?ng v?a ph?i. ?? qu?n lý các s?i tóc l?ng l?o, chúng tôi khuyên b?n nên ch?i m?t l?n ho?c có th? hai l?n m?t tu?n. ?ánh r?ng kích thích s?n xu?t d?u t? nhiên cho da. Th?nh tho?ng b?n c?ng có th? mu?n t?m cho anh ?y b?ng cách s? d?ng d?u g?i ch?t l??ng cao dành riêng cho nh?ng chú chó n?ng ??ng.

Gi?ng nh? h?u h?t các con chó, ?i?u quan tr?ng là ph?i ki?m tra tai ?? tích t? sáp và làm s?ch s? hình thành m?nh v?n th??ng xuyên ?? tránh nhi?m trùng. ?i?u quan tr?ng không kém là c?t t?a móng ?? ng?n ng?a n?t và n?t.

Ki?m tra các s?n ph?m này ?? làm cho d? dàng ch?i chu?t c?a b?n:

 • Paws and Pals Deshpping Tool – Bàn ch?i ch?i lông m?nh m? nh?ng nh? nhàng có l??i dao b?ng thép không g? ?i sâu vào lông chó c?a b?n. Bàn ch?i này là hoàn h?o trong vi?c lo?i b? tóc l?ng l?o, không lành m?nh và gàu ?? giúp ng?n ng?a m?. Nó có hi?u qu? làm gi?m mùi v?t nuôi và r?ng lông, ?? l?i m?t b? lông m?m m?i và sáng bóng. Tay c?m tho?i mái ti?n d?ng ???c thi?t k? ?? ki?m soát t?i ?a mà không b? c?ng hay m?i .
 • D?u g?i cho chó ?i?u hòa 3 trong 1 t?t nh?t c?a Hartz Groomer – Lo?i d?u g?i này giúp làm s?ch hi?u qu? con chó c?a b?n kh?i b?i b?n và m?nh v?n. D?u g?i này c?ng làm m?t ?i các ?i?u ki?n và ?i?u ki?n, thêm ?? bóng, ?? bóng và ?? ?m cho da và áo khoác c?a anh ?y. Mùi gió nhi?t ??i s?ng khoái nh? k? ngh? ? Hawaii.
 • TrizCHLOR Flush r?t h?u ích cho vi?c r?a v?t th??ng, r?a và làm s?ch tai ?? tránh nhi?m khu?n. S?n ph?m này ???c ?i?u ch? ?? giúp duy trì làn da kh?e m?nh c?a ??ng v?t v?i các ?i?u ki?n v? da và tai ?áp ?ng v?i chlorhexidine.
 • Safari Chuyên nghi?p Hãy làm s?ch móng cho thú c?ng c?a b?n s?ch s? và kh?e m?nh v?i Safari Professional ???c làm b?ng thép không g? ch?t l??ng tuy?t v?i cho m?t l??i c?t dài và s?c nét.

Boxer Pitbull Cross v?n ?? s?c kh?e

Pitbull Boxer Mix nói chung là m?t gi?ng chó kh?e m?nh gi?ng nh? c? hai gi?ng b? m?. Nh?ng h? c?ng d? b? t?n th??ng v?i m?t s? b?nh nh?t ??nh, vì v?y phòng b?nh v?n t?t h?n nhi?u so v?i ch?a b?nh. Nó luôn luôn có giá tr? r?c r?i khi b?n ???c thông tin ??y ?? và nh?n th?c ???c b?t k? v?n ?? có th? ?nh h??ng ??n s?c kh?e c?a con chó c?a b?n. ???c li?t kê là m?t s? b?nh chính mà chó Pitbull Boxer c?a b?n có th? d? m?c ph?i:

 • D? ?ng – Crossbb Boxer Cross c?a b?n c?ng d? b? d? ?ng có th? do cây, c? d?i, ph?n hoa, b? chét, n?m m?c, m?t b?i và th?c ?n. B?n có th? ?i?u tr? D? ?ng có th? ???c ?i?u tr? b?ng thu?c kháng histamine, nh?ng ??i v?i kích ?ng da, hãy s? d?ng d?u g?i ???c pha ch? dành cho da nh?y c?m.
 • Lo?n s?n hông – Lo?n s?n hông là s? hình thành b?t th??ng c?a kh?p hông, n?i nó không ?n ??nh ho?c l?ng l?o trong ? c?m. Tình tr?ng này x?y ra ? c? hai gi?ng b? m?. B?n có th? nh?n th?y các d?u hi?u bao g?m khó kh?n trong vi?c ?i l?i, ch?y, nh?y ho?c leo lên. Trong tr??ng h?p c?c ?oan, ch?ng lo?n s?n x??ng hông có th? d?n ??n viêm kh?p và ?au ??n. Tr?ng l??ng d? th?a s? gây c?ng th?ng cho các kh?p x??ng c?a võ s? Pitbull, vì v?y hãy chú ý ??n ch? ?? ?n u?ng c?a nó.
 • B?nh tim – Chó pitbull d? b? b?nh tim g?i là h?p ??ng m?ch ch? ho?c h?p van ??ng m?ch ch?, t? ?ó gây quá nhi?u áp l?c lên tim . Các tri?u ch?ng có th? bao g?m khó th?, ng?t ho?c m?t ý th?c ??t ng?t và suy tim. Ch?n ?oán có th? ???c th?c hi?n ?? xác nh?n ti?ng th?i c?a tim b?ng X quang ph?i, ECG và xét nghi?m siêu âm tim.
 • Ung th? – Các võ s? chó pitbull th??ng kh?e m?nh, nh?ng chúng có nguy c? b? ung th? phát tri?n nhanh chóng x?y ra trong các t? bào m?ch máu g?i là hemangiosarcoma . Có th? không phát hi?n s?m kh?i phát, nh?ng các d?u hi?u có th? bao g?m thi?u thèm ?n, gi?m cân, th? nhanh, y?u và s?ng b?ng. Gi?ng nh? h?u h?t các b?nh ung th? ?nh h??ng ??n con ng??i, ung th? này c?ng có th? lây lan nhanh chóng.

Bác s? thú y c?a b?n không th? ph? nh?n là ngu?n thông tin và l?i khuyên t?t nh?t c?a b?n khi nói ??n s?c kh?e c?a thú c?ng c?a b?n.  T?t c? b?n ph?i làm là g?i ho?c ??n phòng khám c?a bác s? n?u b?n nh?n th?y b?t k? d?u hi?u ho?c tri?u ch?ng.

Yêu c?u th?c ph?m k?t h?p Boxer Pitbull

?? ??m b?o m?t cu?c s?ng kh?e m?nh và lâu dài h?n, b?n ph?i b?t ??u v?i ch? ?? ?n kiêng c?a Pitbull Boxer. Tìm ki?m th?c ph?m phù h?p t? nó là m?t nhi?m v? khó kh?n vì có r?t nhi?u s?n ph?m ???c cung c?p trên th? tr??ng. M?t nhi?m v? khó kh?n khác là ch?n th?c ?n mà b?n s? ph?c v? ng??i b?n thú c?ng c?a b?n. Chúng tôi ?ã li?t kê m?t s? s?n ph?m hoàn h?o cho Boxer Pitbull c?a b?n:

 • Blue Buffalo Life Protection Formula cho Large Breed Puppy – ???c xây d?ng ?? duy trì m?t con chó kh?e m?nh và tròn tr?a. Công th?c có th?t th?t, rau trong v??n và trái cây c?ng v?i ng? c?c nguyên h?t và LifeSource Bits giàu ch?t ch?ng oxy hóa. Nó c?ng có các thành ph?n h? tr? s? t?ng tr??ng và phát tri?n lành m?nh cho m?t ??a tr? ?ang phát tri?n.
 • Ch? ?? ?n u?ng khoa h?c c?a Hill Gi?ng chó l?n dành cho ng??i l?n Th?c ?n cho chó khô – Cung c?p cho b?n công th?c gà th?c s? c?a Pitbull Boxer ???c xây d?ng ?? thúc ??y dinh d??ng ??y ?? và cân b?ng cho các gi?ng l?n. Các ngu?n t? nhiên c?a chondroitin và glucosamine là các kh?i xây d?ng c?a kh?p và s?n kh?e m?nh lý t??ng cho vi?c di chuy?n. Nó ???c ?óng gói trong vitamin và khoáng ch?t v?i l?i ích ch?ng oxy hóa cho s?c kh?e và h?nh phúc su?t ??i.
 • Iams ProActive Health Tr??ng thành Gi?ng l?n tr??ng thành – ?ã ??n lúc nuôi d??ng kh?p và x??ng chó c?a b?n b?ng ngu?n glucosamine t? nhiên tr?n v?i L-Carnitine ?? giúp ??t cháy ch?t béo. Kibble này ???c làm cho nh?ng con chó tr??ng thành gi?ng l?n c?ng có Iams DHA Gold ?? thúc ??y s? nh?y bén và t?nh táo và c?ng ?? khuy?n khích kh? n?ng nh?n th?c lành m?nh. Nó ???c ch? t?o v?i prebiotic ?? tiêu hóa kh?e m?nh và phòng th? m?nh m?.

Pitbull Boxer Mix Yêu c?u t?p th? d?c

L?i khuyên chung cho h?u h?t nh?ng con chó s? là hu?n luy?n chúng khi chúng còn nh? . Nh?ng trong tr??ng h?p v??t qua Pitbull Boxer c?a b?n, b?n ph?i r?t th?n tr?ng. Chó con có ngu?n g?c gi?ng l?n gây ra quá nhi?u n?ng l??ng t? ch?y ho?c ch?i có th? gây th??ng tích có th? kéo dài su?t ??i. ??i v?i chó con, các ho?t ??ng có th? ???c gi?i h?n trong các cu?c ?i b? ng?n ho?c ch?i th??ng xuyên cho ??n khi nó ??t ??n ?? chín nh?t ??nh, kho?ng m?t n?m cho ??n 16 tháng.

Khi nó già ?i, yêu c?u t?p th? d?c hàng ngày c?ng s? thay ??i. ??i v?i m?t võ s? Pitbull tr??ng thành, 60-120 phút t?p th? d?c là ?? ?? duy trì s?c kh?e t?t. Nó là m?t gi?ng lai r?t n?ng ??ng nên chúng s? phát tri?n m?nh trong m?t môi tr??ng s?ng ??ng. M?t ngôi nhà lý t??ng có ngh?a là có nhi?u không gian ?? di chuy?n xung quanh, bên trong ho?c ? sân sau.

M?t s? ti?u bang th?c thi các h?n ch? liên quan ??n h?n h?p Pitbull nh? võ s? pitbull c?a b?n , vì v?y b?n ph?i gi? nó trên dây xích trong khi t?p th? d?c. S? d?ng dây xích c?ng s? ng?n chúng ch?y vào ho?c nh?y vào m?i ng??i mà chúng g?p ph?i.

H? h?nh phúc nh?t khi ?i d?o trong thành ph? ho?c Công viên chó ho?c th?m chí lê b??c trên núi.

M?t ?i?u c?n thi?t ?? xem xét là th?i ti?t. Tóc c?a chó pitbull không có lông kép, vì v?y chúng r?t nh?y c?m v?i các ?i?u ki?n kh?c nghi?t . Trong mùa m?a, con chó c?a b?n s? c?n m?t chi?c áo m?a ?? b?o v? cô kh?i m?a và c?ng ?? gi? ?m cho cô. Trong nh?ng tháng mùa hè, th?t lý t??ng và có ích h?n khi ??a ng??i b?n thú c?ng c?a b?n ra ngoài vào bu?i sáng ho?c bu?i t?i ?? tránh các tia UV có h?i c?a m?t tr?i. Kem ch?ng n?ng có th? ???c s? d?ng nh?ng tránh các s?n ph?m có k?m oxit, vì nó là m?t ch?t ??c h?i.

D??i ?ây là m?t s? s?n ph?m b?n có th? mang theo bên mình khi ra ngoài cùng v?i võ s? Pitbull c?a b?n:

 • PetRageous Juneau Dog Coat – ?ây là m?t b? lông ch?c ch?n hoàn toàn ch?ng n??c và ch?ng gió ?? b?o v? h?n h?p võ s? pitbull c?a b?n kh?i các y?u t? kh?c nghi?t. Áo khoác cung c?p b?o hi?m ??y ?? ng?c, và in r?n là phong cách sang tr?ng. Các dây ?ai chân ?àn h?i và dây bu?c ?i?u ch?nh ??m b?o m?t b?ng v?a khít tho?i mái. Nó c?ng có tính n?ng khâu ph?n x? ?? b?n có th? nhìn th?y con chó c?a b?n ngay c? vào ban ?êm. Và ph?n t?t nh?t c?a t?t c?, ph?n m? c?a c? áo có m?t ???ng d?n thu?n ti?n ?? ??t ho?c tháo dây xích.
 • Aspen Pet – S?n ph?m ng?n ch?n Aspen Pet s? mang ??n cho s? k?t h?p Boxer Pitbull l?n c?a b?n s? t? do mà nó x?ng ?áng trong khi gi? an toàn và tránh xa tác h?i, ??c bi?t là trong các khu v?c m?. Nó ???c ??m b?o ?? b?n – nó có cáp m? k?m và ph? nh?a vinyl ch?ng n?t. Nó s? có th? ch?u ???c tr?ng l??ng lên ??n 7 l?n con chó c?a b?n. Hoàn h?o ?? h?n ch? thú c?ng c?a b?n trong khi b?n ?ang ? ngoài tr?i.
 • M?i chó c?a tôi ??y! X?t lông và toàn thân – S?n ph?m ???c t?o ra ??c bi?t v?i các thành ph?n an toàn s? giúp chú chó c?a b?n tránh kh?i các tia có h?i c?a m?t tr?i. Công th?c không nh?n c?a nó không ch?a titan dioxide và k?m oxit, gây b?t l?i cho s?c kh?e thú c?ng c?a b?n.

?ào t?o chéo Boxer và Pitbull

S? k?t h?p gi?a Pitbull và Boxer r?t b??ng b?nh, vì v?y nó là m?t thú c?ng thích h?p cho m?t ng??i có s? kiên quy?t và kiên quy?t trong ?ào t?o và xã h?i hóa.

Và nh? m?i khi, con chó c?a b?n s? ph?n ?ng và ph?n ?ng t?t nh?t v?i s? c?ng c?, ph?n th??ng và ?u ?ãi tích c?c.

Tr?ng ph?t s? không bao gi? có tác d?ng, và th??ng xuyên h?n không, s? ch? t?o ra ho?c làm tr?m tr?ng thêm các v?n ?? hành vi . ?ó là ?i?u c?n thi?t ?? th??ng cho thú c?ng c?a b?n ?? khuy?n khích hành vi tích c?c.

Xã h?i hóa s?m và ?ào t?o t? th?i th? ?u s? t?o thành n?n t?ng c?a m?t con chó ???c ?i?u ch?nh t?t. Hu?n luy?n võ s? Pitbull c?a b?n nên là m?t mi?ng bánh vì kh? n?ng nh?n l?nh c?a chúng.

?? có ???c s? t?p trung c?a h?, b?n s? c?n ph?i c?ng r?n và thi?t l?p mình là ch? nhân và khi?n anh ?y vâng l?i b?n.

Chúng tôi li?t kê m?t s? ho?t ??ng ?ào t?o b?n có th? th? v?i petpal c?a b?n:

 • Hu?n luy?n hành vi – Làm th? nào ?? b?n hu?n luy?n anh ta ng?ng s?a ?iên? Th?c hành liên t?c s? giúp b?n ??t ???c hi?u qu? mong mu?n nh?ng không bao gi? hét vào m?t anh ?y ngay c? khi anh ?y ti?p t?c s?a. B?t ??u b?ng cách gi?i thi?u l?nh Gi?i thi?u Bark Bark và ng??c l?i. Ngoài ra, cho phép anh ta h?c các l?nh khác ngoài s?a. Hãy nh? r?ng m?c tiêu là ?? th??ng cho con b?n ?ã im l?ng.
 • Công vi?c ?ào t?o – D?y anh ?y l?y t? báo c?a b?n cho b?n. N?u anh ?y ?ã quen thu?c v?i các l?nh c? b?n nh? ng?i, ? l?i và tìm n?p thì b?n t?t ?? ?i. Ch?i trò ch?i v?i ?? ch?i ho?c m?t qu? bóng nên chu?n b? cho chú chó c?a b?n ho?t ??ng này. T?t c? nh?ng gì b?n ph?i làm là thay th? ?? ch?i b?ng t? báo và công ngh? võ s? Pitbull c?a b?n làm th? nào ?? l?y nó, nh?t nó lên ho?c mang nó tr? l?i cho b?n.
 • ?ào t?o thú v? – Rollover là m?t trong nh?ng ho?t ??ng ???c thi?t k? dành cho Boxer Pitbull l?n c?a b?n. B?t ??u v?i vi?c cho chó c?a b?n n?m xu?ng, và cu?i cùng là làm th? nào ?? l?n qua. Hãy ch?c ch?n r?ng b?n th??ng cho t?ng hành ??ng phù h?p, và t?t nhiên, th?c hành làm cho hoàn h?o.

K?t h?p chó Boxer và Pitbull v?i gia ?ình

Pitbull Boxer s? tr? nên quen thu?c v?i b?t k? gia ?ình n?ng ??ng nào, ??c bi?t là khi ???c ?ào t?o t?t và giao ti?p xã h?i chính xác. B?n tính m?nh m? và ?ôi khi náo nhi?t c?a chúng có th? ?ánh g?c nh?ng c? th? nh? bé, vì v?y hãy c?n th?n h?n n?u b?n có con. Có ?ào t?o c? th? ???c thi?t k? ?? giúp b?n qu?n lý lo?i hành vi này.

Ki?m tra v?i chính quy?n ??a ph??ng c?a b?n liên quan ??n tình tr?ng pháp lý c?a h?n h?p Pitbull trong khu v?c c?a b?n . Tìm hi?u xem h?n h?p pitbull Boxer c?a b?n b? c?m ho?c h?n ch?.

B?n c?ng có th? mu?n ?ánh giá ch? ? c?a con chó c?a b?n – trong nhà và cu?c s?ng c?a b?n. H? không ch? phát tri?n m?nh trong không gian r?ng l?n ?? cho phép nhi?u phong trào, mà h? còn mu?n nh?ng ng??i ch? s? dành th?i gian ?? ?ào t?o và giao ti?p xã h?i c?ng nh? yêu th??ng và ch?m sóc h?.