Có nên ph?i gi?ng chó Bulldog v?i chó Pitbull không?

Có nên ph?i gi?ng chó Bulldog v?i gi?ng chó Pitbull không?

Tôi th?c s? thích công vi?c c?a mình không ch? vì tôi yêu ??ng v?t mà còn vì tôi thích giúp ?? ch? và thú c?ng ?áng yêu c?a chúng. Có l? tr?i nghi?m b? ích nh?t tôi tìm th?y trong hành trình này là nh?ng n? c??i tuy?t v?i trên khuôn m?t c?a thú c?ng và ch? nhân. Trong n?m tr??c, tôi ?ã có c? h?i ch?m sóc hàng tr?m con chó và chia s? m?t ho?c hai cu?c trò chuy?n nhanh v?i m?i ch? s? h?u c?a chúng. M?t cách kh?ng ??nh, tôi tin r?ng nh?ng con chó, gi?ng nh? con ng??i, c?n m?t gia ?ình ch?m sóc v?i ý chí và ý ??nh t?t, m?t gia ?ình s?ng trong m?t ngôi nhà ch?a nhi?u tình yêu và h?nh phúc.

H?n h?p chó pitbull

H?n h?p chó Pitbull là s? lai t?o gi?a chó Pitbull Terrier c?a M? và chó bulông M?, c? hai ??u là thú c?ng có v? ?áng s? v?i m?t s? ng??i. Tuy nhiên, ?i?u ng??c l?i hoàn toàn ?úng: h? ch?m ch?, thông minh, trung thành và ?áng yêu . N?ng l??ng và s? nhi?t tình không th? ph? nh?n c?a h? ch?c ch?n s? ch?n trái tim c?a b?t k? ng??i yêu chó và ch? s? h?u ?ang tìm ki?m m?t con chó m?i ?? thêm vào gia ?ình c?a h?. Con cái có ???c nh?ng ??c ?i?m t?t nh?t t? ??c? b? và m? trong khi v?n gi? ???c vóc dáng ??p v?i nh?ng ??c ?i?m m?nh m?. 

Bên c?nh ?ó, v?i nh?ng ??c ?i?m t?t c?ng có nh?ng ?i?u không t?t, nh?ng nh?ng ??c ?i?m và tài n?ng tuy?t v?i c?a loài chó lai v?i Pitbull ch?c ch?n v??t xa nh?ng nh??c ?i?m.

3 lý do t?i sao b?n không nên v??t qua chó pitbull

 • Nó v?n d? r?t hung d?. Trong khi t?t c? nh?ng con chó nói chung là hung d?, thì chó Pitbull lai v?i Bulldog ??a nó lên m?t t?m cao. Thông th??ng, chúng t?n công và c?n nh?ng con v?t và tr? em khác xa l? v?i c?m giác c?a chúng. Tai n?n này x?y ra khá th??ng xuyên n?u con chó b? b? m?c, ch?y quanh công viên mà không có s? c?nh giác và chú ý ?úng m?c. Ch? s? h?u s? ph?i th?c s? quan sát và quan tâm ??n vi?c ??a con chó ra ngoài vì s? hung d? c?a nó nhanh chóng v??t kh?i t?m tay.
 • Th?t là thi?u kiên nh?n. Bulldog tr?n v?i Pitbull r?t khó ki?m soát khi n?ng l??ng c?a chúng b? th?i ph?ng ??n m?t m?c ??. H? mu?n ra ngoài và không quan tâm ??n th?i gian c?a ch? s? h?u. Tôi trong m?t s? tr??ng h?p, ch? s? h?u s? ph?i tránh ???ng ?? làm hài lòng thái ?? tìm ki?m nhi?t tình c?a con lai này, ?i?u này s? gây m?t m?i trong th?i gian dài.
 • Th?t là quá s?a . Xu h??ng s?a c?a con chó này ?i lên. Nh? v?y, nó có th? s?a ?m ? khá d? dàng h?n so v?i h?u h?t các gi?ng chó lai. V?i m?t chút âm thanh ho?c ti?ng nói nh? nh?t, nh?ng con chó này s? s?a liên t?c cho ??n khi ti?ng ?n ???c gi?i quy?t. Nói cách khác, con chó nhanh chóng gi?t mình, và ?ôi khi h?i m?t m?i khi nghe. 

3 lý do t?i sao b?n nên có m?t chú chó k?t h?p v?i chó pitbull

 • ?ó là tình c?m . Khi Pitbull k?t h?p v?i Bulldog tr? thành thành viên m?i trong gia ?ình b?n, nó s? ?áng yêu ??n m?c t?i ?a. M?c ?? tình c?m c?a nó ??t ??n m?c cao ?? ??m b?o cho b?n v? tình yêu c?a con lai dành cho b?n. Ng??i ta có th? rúc vào và âu y?m v?i con cái này nh? chúng th??ng mu?n.
 • ?ó là trung thành . Cha m? c?a Pitbull và Bulldog n?i ti?ng v?i lòng trung thành nghiêm ng?t v?i ch? s? h?u c?a nó, và con cái lai c?a chúng m??n ??c ?i?m có ý ngh?a t?t này. Ng??i ta s? tìm th?y Pitbull Bulldog Mix g?n v?i ch? s? h?u chính c?a nó và làm theo ??n ??t hàng c?a h?. Thêm vào ?ó, lòng trung thành g?n nh? không th? so sánh ???c vì tính ch?t b?o v? và m?nh m? c?a nó.
 • ?ó là ho?t ??ng. N?ng l??ng c?a h?n h?p Bulldog Pitbull là lý t??ng cho nh?ng ng??i ch? ??ng ?ang tìm ki?m m?t chú chó ?? mang ??n m?t bài t?p ho?c ch?y nhanh. V?i s? vui t??i và nhi?t tình c?a nó, con lai ch?c ch?n s? ??ng hành cùng m?t ng??i trong bu?i t?p luy?n tim m?ch bu?i sáng c?a h?. Ngoài ra, con chó s? có nhi?u kh? n?ng bu?c ch? s? h?u t?p th? d?c, ?i?u này ch? có th? mang l?i nhi?u l?i ích h?n là có h?i,

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a m?t con chó pitbull lai v?i Bulldog

Thông th??ng, m?t con chó lai v?i chó Pitbull có ??u và mi?ng l?n, bàn chân l?n cân x?ng v?i thân hình c? b?p và b? lông m??t mà và bóng m??t. T??ng t? nh? v?y, m?t s? có xu h??ng có vú r?ng và c?u trúc l?ng v?ng ch?c. 

Ngoài ra, ch? s? h?u ?ã l?u ý cái mi?ng hài h??c và n? c??i c?ng r?n c?a nó, khi?n nó trông gi?ng nh? ?ang m?m c??i v?i ch? s? h?u.

M??n t? c? hai là cha m? nhi?u màu, l?p ph? c?a Bulldog k?t h?p v?i Pitbull có nhi?u màu khác nhau nh? ?en và nâu trong s? nh?ng màu khác.

D??i ?ây là b?ng các ??c ?i?m và di?n m?o xác ??nh c?a nó:

Cân n?ng50-100 lbs.
Chi?u caoCao kho?ng 25 inch
Kích th??ctrung bình ??n l?n, tùy thu?c vào cha m? ?a thích
Lo?i áoNg?n, bóng và m?n
Màu lôngSô cô la, Nâu, ?en, Tr?ng, ho?c h?n h?p c?a b?t k? hai ho?c ba trong s? ?ó
S? l??ng ??Ít ?? không có gì c?
M?tMàu s?c khác nhau, nh?ng chúng không bao gi? tr?ng
M?iMõm ng?n và m?i ?en
?ôi taiTai cao trên ??u, 
Tính cáchB?o v? quá m?c và dành riêng. N?u không ???c ?ào t?o và xã h?i hóa ?úng cách, nó quá hung h?ng
Không gây d? ?ngKhông
Thân thi?n v?i tr? emKhông, tr? khi ???c xã h?i hóa và ?ào t?o
Ch? s? h?u m?iKhông
Công nh?n gi?ngKhông có

Bulldog tr?n v?i Pitbull ?? bán

?i?u làm cho chó Pitbull tr?n l?n v?i chó ph? bi?n là các nhà lai t?o là s? trung thành, thông minh và thái ?? trìu m?n. Ngoài ra, nó không r?i ra nh? h?u h?t các gi?ng lai làm , ?ánh d?u cho vi?c b?o trì và ch?i chu?t ít h?n.

Ch? s? h?u chó, ??c bi?t là nh?ng ng??i m?i, d? ki?n ??s? bi?t nhi?u h?n nh?ng ??c ?i?m c?n thi?t và s? xu?t hi?n c?a nh?ng con chó con mà h? ?ang ch?n. ?i?u t??ng t? c?ng r?t quan tr?ng ??i v?i h? ?? xem xét và nh?n ra r?ng v?i t?t c? các ??c ?i?m tuy?t v?i ??n v?i nh?ng ng??i không xinh ??p, và ?ó không ph?i là m?t tr? ng?i cho h? trong k? ho?ch ?? có ???c m?t.

Nh?ng con thu?n ch?ng, không gi?ng nh? con cái lai c?a chúng, không kh?e m?nh, nh?ng nh?ng con chó lai c?a chúng th?a h??ng h?u h?t các b?nh m?nh nh?t và các bi?n ch?ng y khoa. M?t bi?n pháp phòng ng?a ???c khuy?n cáo m?t cách h?p lý cho khách hàng và khách hàng ?? ??m b?o r?ng vi?c th?a k? b?nh ???c ??a ??n m?c t?i thi?u, n?u không tránh ???c m?t cách thích h?p, là th?n tr?ng và c?n th?n trong vi?c l?a ch?n nh?ng chú chó con gi?ng chó Pitbull Mix ???c bán.

M?t m?o h?u ích là tránh mua m?t con chó con lai t? m?t c?a hàng thú c?ng l?n ho?c c?a hàng thú c?ng tr?c tuy?n tr? khi b?n ch?c ch?n 100% r?ng chúng th?c hành các ph??ng pháp nhân gi?ng ??o ??c. ?i?u này là r?t quan tr?ng vì nó ??m b?o r?ng ng??i mua ?ang th?c hi?n ?úng và ch? các tr??ng h?p ???c trình bày tr??c h?.

Trong b?c tranh l?n h?n, lý do áp chót ?? tránh mua hàng nh? v?y là th??ng các công ty và c?a hàng thú c?ng này ti?n hành ch?n nuôi chó quy mô l?n. ?ó là m?t ph??ng pháp th?c s? xa v?i thân thi?n v?i ??ng v?t và ??o ??c . Trong th?c hành này, s?c kh?e c?a chó m? không ???c xem xét h?p l? cho con cái . Nói cách khác, h? nuôi chó vì chúng r?t vui lòng mà không c?n quan tâm ??n s?c kh?e, th?c ?n và an toàn.

Do ?ó, khách hàng nên mua t? nh?ng ng??i gây gi?ng chó quy mô nh? có uy tín t?i ??a ph??ng, nh?ng ng??i cho phép thành ph?n c?a h? ki?m tra h? s? y t? c?a cha m? chó c?ng nh? các ho?t ??ng c?a c?i. M?t nhà lai t?o ?áng kính và có uy tín là m?t ng??i minh b?ch v? ph??ng pháp c?a h?. ?i?u quan tr?ng ??i v?i b?n là ki?m tra xem c? s? ch?n nuôi có an toàn và ?? r?ng rãi ?? ??ng v?t ?i lang thang và vui ch?i không .

 S? minh b?ch c?a các nhà lai t?o ??a ph??ng c?ng ph?i m? r?ng ??n h? s? c?a nh?ng con chó. N?u h? th?c s? ?áng tin c?y, h? s? không cho b?n th?y tình tr?ng s?c kh?e di truy?n và các v?n ?? c?a h? cho khách hàng c?a h?. B?n có th? yêu c?u h? sao chép d? li?u n?n c?a t?ng b? m? thu?n ch?ng và l?p b?n ?? di truy?n c?a con cái lai ?? tham kh?o.

Ch?m sóc chó con c?a b?n K?t h?p v?i chó pitbull

M?t con chó pitbull Terrier c?a M? không ph?i là m?t con chó lông xù d? d?i, và ?i?u t??ng t? c?ng có th? nói v? gi?ng chó M?. Nh? v?y, không có gì l? khi b? lông m??t mà và sáng bóng c?a Pitbull k?t h?p v?i Bulldog không b? bong ra và không c?n b?o trì cao.

Do ?? ng?n c?a b? lông c?a chúng, b?n không c?n ph?i ch?i l?p ph? c?a con lai m?i ngày. S? d?ng bàn ch?i lông m?m ít nh?t m?t ho?c hai l?n m?t tu?n, nh?ng không quá b?n ngày.

Tuy nhiên, trong mùa r?ng lông, b? lông c?a chó lai v?i chó Pitbull r?ng khá th??ng xuyên. Khi ?i?u này x?y ra, nên ch?i tóc và áo khoác hàng ngày. 

Vi?c g?i ??u cho chó Pitbull c?a b?n v?i Bulldog là không c?n thi?t vì quá nhi?u s? khi?n da chó con b? khô. Thay vào ?ó, ng??i ta có th? s? d?ng kh?n ??t ?? lau chó m?i l?n. Ph??ng pháp này có th? giúp lo?i b? m?t s? lông l?ng l?o và gi? cho chúng s?ch s?.

T?m ??y ?? ch? nên ???c cung c?p m?t l?n m?t tháng vì b? lông c?a chúng c?n t?t c? các lo?i d?u t? nhiên trên da . Trong m?i tr??ng h?p, cho dù v? chúng xu?ng ho?c t?m, các khu v?c quan tr?ng sau ?ây c?n t?p trung:

 • Bàn chân và bàn chân
 • ?uôi và vùng xung quanh h?u môn
 • Vùng m?t, ??c bi?t là mí m?t

Là m?t thói quen ph? bi?n ? nh?ng chú chó ch?i chu?t, ?ánh r?ng không ch? c?n thi?t ?? v? sinh r?ng mi?ng t?t mà ??c bi?t là ?? ng?n ng?a các bi?n ch?ng r?ng mi?ng khó ch?u. ?ôi tai c?ng ph?i là trung tâm c?a m?t ng??i . Th??ng xuyên ki?m tra tai xem có b? ??, tích t? sáp và ve tai khó ch?u không .

Móng tay c?ng nên ???c c?t t?a ?? l?y móng vu?t và tr?y x??c kh?i ?? ??c trong nhà c?a b?n. Tuy nhiên, l?u ý r?ng khi c?t t?a, ng??i ta ph?i th?c hành c?n th?n và chính xác ?? tránh bi?n ch?ng và nhi?m trùng.

Chó pitbull tr?n l?n v?i các v?n ?? v? s?c kh?e c?a Bulldog

T?t c? các nhà lai t?o chó ??u bi?t r?ng t?t c? các con lai c?a b? m? chó thu?n ch?ng ??u th?a h??ng ?i?u ki?n s?c kh?e c?a b? m? chúng. Tuy nhiên, Bulldog b? v??t qua v?i l? h?ng c?a Pitbull ph?i ch?u m?t lo?t các y?u t? khác nhau ???c xem xét.

Trong m?i tr??ng h?p, t?ng quan v? l?ch s? y t? c?a cha m? chó và các b?nh thông th??ng ?? xác ??nh s?c kh?e t?ng th? c?a con chó c?a h?.

Chó bulông Anh, có vòng ??i t? 6-8 n?m, có nhi?u m?i quan tâm v? s?c kh?e h?n h?u h?t nh?ng con thu?n ch?ng. Ví d?, ti?ng kh?t m?i c?a nó nghe có v? bu?n c??i, nh?ng th?c ra ?ây là m?t s?n ph?m c?a s? sai l?ch di truy?n b?t th??ng ???c g?i là brachycephaly, gây ra các bi?n ch?ng hô h?p nghiêm tr?ng. Các tình hu?ng khó x? khác bao g?m lo?n s?n x??ng hông, ?uôi vít, m?t anh ?ào, trong s? nh?ng ng??i khác.

Chó Pitbull Terrier ti?ng Anh là cha m? chó kh?e m?nh h?n so v?i. C?ng ph?i ??i m?t v?i nh?ng lo ng?i v? ch?ng lo?n s?n x??ng hông, ng??i thu?n ch?ng này ???c bi?t là b? d? ?ng, mange và nhi?m trùng da. 

Nh? v?y, trong m?t cái nhìn t?ng quan v? m?i th?, Bulldog tr?n v?i Pitbull ?òi h?i nhi?u s? ch?m sóc y t? và liên quan ??n m?t t?n thanh toán cho hóa ??n bác s? thú y . Tùy thu?c vào cha m? ???c ?a thích, không có thông báo nào v? vi?c con lai s? ??i m?t v?i nhi?u bi?n ch?ng hay ít h?n. Trong m?i tr??ng h?p, t?t h?n là nên chu?n b? v?i b?t k? b?nh t?t.

D??i ?ây là m?t s? chú chó Pitbull tr?n l?n v?i nh?ng c?n b?nh ph? bi?n c?a Bulldog:

 • Các v?n ?? v? da. D? b? d? ?ng, chó Pitbull k?t h?p v?i Bulldog m??n bi?n ch?ng ngoài da t? b? m? c?a Pitbull. Phòng ng?a các b?nh này có ngh?a là lau kh?n th??ng xuyên và tránh các th?c ph?m có ch?a ch?t gây d? ?ng và h?t gây d? ?ng ?i?n hình.
 • Lo?n s?n x??ng hông. M?t v?n ?? ph? bi?n ? nh?ng con chó chân ng?n, lo?n s?n x??ng hông, làm ?nh h??ng ??n tu?i th? sau này c?a con lai. M?t s? t?p trung ?áng k? vào ch? ?? ?n u?ng và t?p th? d?c là ?? ?? giúp ng?n ch?n s? di chuy?n ?au ??n này.
 • B?nh tim. B?t k? gi?ng bò ??c nào c?ng ph?i ??i m?t v?i các bi?n ch?ng v? tim nh? b?nh tim b?m sinh. Không có cách nào ch?c ch?n ?? ng?n ch?n nó ngoài vi?c phát hi?n và ?i?u tr? s?m.

Bulldog tr?n v?i các yêu c?u th?c ph?m c?a Pitbull

Vì nó s?a th??ng xuyên làm cho nó c?n ki?t trong su?t c? ngày, h?n h?p Pitbull Bulldog c?n tiêu th? ít nh?t 2 ½ ??n 4 chén th?c ?n cho chó khô m?i ngày.

Ki?m tra th?c ph?m ch?a nhi?u axit béo Omega 3, Glucosamine và th?t th?t trong ?ó ?? phát tri?n x??ng ch?c kh?e và ng?n ng?a các bi?n ch?ng lo?n s?n x??ng hông. Sau khi tìm th?y, chia các ph?n ?n thành ít nh?t hai b?a m?i ngày v?i kh?u ph?n b?ng nhau.

Quan sát c?n th?n chú chó lai c?a b?n v?i ch? ?? ?n c?a chó b?ng cách cho nó ?n th?c ?n cho chó b?ng protein và th?t ch?t l??ng cao. 

B?n c?ng có th? k?t h?p ??a ra các món ?n và th?c ?n theo l?ch trình và ?an xen v?i vi?c cho ?n mi?n phí ít nh?t m?t l?n m?i tu?n ?? gi? cho m?i th? m?i cho con chó con. ?i?u này là ?? ??m b?o r?ng con chó c?a b?n không phát tri?n thành béo phì, làm t?ng bi?n ch?ng cho ch?ng lo?n s?n x??ng hông.

T??ng t? nh? v?y, s? pha tr?n ?úng c?a khoáng ch?t và vitamin ph?i ???c t? v?n v?i bác s? thú y. Tùy thu?c vào khuy?n ngh? c?a h?, k?t h?p vi?c b? sung các ch?t b? sung này vào qu?n lý th?c ph?m ho?c thu?c không liên t?c. 

??i v?i chó Bulldog k?t h?p v?i Pitbull, ch? s? h?u nên t?p trung vào vi?c mua th?c ?n cho chó giàu chronodotin ho?c glucosamine. Nh?ng ch?t dinh d??ng này r?t quan tr?ng trong vi?c ng?n ng?a các bi?n ch?ng lo?n s?n x??ng hông. May m?n thay, th? tr??ng ch?a ??y th?c ?n cho chó ch?t l??ng cao mà ng??i ta có th? d? dàng tìm th?y. B?n th?m chí có th? yêu c?u c?a hàng v?t nuôi ??a ph??ng ho?c nhà cung c?p th?c ?n cho chó cho các s?n ph?m có các thông s? k? thu?t này.

D??i ?ây là m?t s? th?c ?n cho chó ???c ?? ngh? c?a Pitbull Bulldog:

 • Earthborn Holistic Great Plains L? . ???c ?óng gói v?i th?t n?c t? bò r?ng, th?c ph?m khô này r?t lý t??ng cho món th?t bò c?a b?n tr?n v?i nhu c?u protein hàng ngày c?a Pitbull. ?i kèm v?i m?t l??ng vitamin C và E quan tr?ng, s?n ph?m không ch?a gluten này có m?t v?i L-Carnitine ?? giúp chuy?n ??i ch?t béo c?a chó thành kh?i l??ng c? n?c và n?ng l??ng. Con chó ch?c ch?n s? thích h??ng v? t?t khác th??ng c?a qu? vi?t qu?t, táo, rau bina và nam vi?t qu?t ???c thêm vào h?n h?p.
 • Dogswell Happy Hips Gà và y?n m?ch Th?c ?n cho chó khô : Th?c ?n cho chó này n?i ti?ng bao g?m m?t m?c ?? glucosamine phong phú. Nó ???c làm v?i gà th? rông mà không c?n thêm hormone t?ng tr??ng ?? cung c?p cho chó c?a b?n các axit amin c?n thi?t giúp xác ??nh tr??ng l?c c? và ch?t x?. Nó c?ng có ch?t x? t? rau th?t và trái cây th?t, c? hai ??u h? tr? tiêu hóa tuy?t v?i và s?c kh?e ???ng ru?t. Vitamin E có trong th?c ?n cho chó này s? gi? cho các mô liên k?t c?a c? b?p ch?c kh?e và ng?n ng?a s? m?t tính ?àn h?i c?a da và c? chó c?a b?n
 • AvoDerm S?c kh?e cao c?p t? nhiên + Th?c ?n cho chó. Khi chú chó lai c?a b?n v?i Pitbull ??n tu?i già, b?n có th? b?t ??u cho nó ?n th?c ?n cho chó không h?t này v?i th?t c?u, th?t gà và cá h?i làm nguyên li?u chính. Không có b?t k? hình th?c b?o qu?n nào, th?c ?n cho chó này ch?a b? h? tr? b? lông và da kh?e m?nh và chi?n ??u v?i các bi?n ch?ng da có th? x?y ra. H?n n?a, nó ch?a ??y ch?t ch?ng oxy hóa h? tr? kh?p kh?e m?nh, ch?c n?ng não và h? th?ng mi?n d?ch. H?n th? n?a, th?c ?n khô này ???c thi?t k? nh? nhàng ngay c? trên nh?ng con chó có h? th?ng tiêu hóa nh?y c?m nh?t ?? thúc ??y tiêu hóa.
 • S?c kh?e Toàn di?n S?c kh?e Cao c?p Gà Debone và Lúa m?ch Th?c ?n cho chó khô : B?a ?n có h??ng v? t??i này bao g?m cà r?t, táo, qu? vi?t qu?t, gà n?u chín và rau bina. M?t công th?c nh? v?y ???c thi?t k? hoàn h?o ?? phù h?p v?i nhu c?u c?a m?t con chó trong vi?c xây d?ng x??ng và kh?p kh?e m?nh. ?i?u này không ch? cung c?p m?t câu tr? l?i cho các kh?p ?ó, mà còn d? tr? các s?i t? qu? m?ng và rau cho nhu ??ng ru?t t? nhiên c?a chúng.
 • Nhà b?p trung th?c th?c ?n cho chó m?t n??c . N?u b?n mu?n có m?t s?n ph?m không có h?t và không có GMO cho chú chó c?a b?n k?t h?p v?i chú chó Pitbull, thì th?c ?n khô c?a Honest Kitchen là th? b?n ?ang tìm ki?m. S?n ph?m này không ch? phù h?p v?i nh?ng con chó có h? th?ng tiêu hóa nh?y c?m mà còn b? t??c b?t k? d?ng hormone và ch?t b?o qu?n nào ?? duy trì khía c?nh t? nhiên c?a nó. Th?c ?n cho chó b? m?t n??c c?ng có các ch?t dinh d??ng và vitamin có ngu?n g?c t? trái cây và rau qu? nh? táo, khoai lang và các lo?i khác. Bên c?nh ?ó, Honest Kitchen t? hào s?n ph?m ??c ?áo này là con chó ??u tiên ??t 100% con ng??i, vì v?y nó ?áng ?? xem xét.

Bulldog v??t qua v?i Yêu c?u t?p th? d?c c?a chó pitbull

Là m?t con chó ho?t ??ng, chó Pitbull lai v?i Bulldog ?òi h?i ph?i t?p th? d?c, v?n ??ng và các ho?t ??ng kích thích c? b?p và x??ng Nh? v?y, nó c?ng c?n ch? s? h?u ?? ho?t ??ng nh? nhau.

Trung bình, chó pitbull tr?n v?i Bulldog ?òi h?i m?t bài t?p v?a ph?i 90 phút m?i ngày . N?u con lai tôi không tham gia vào các ho?t ??ng nh? v?y, chúng tr? nên quá d? chán và thi?u kiên nh?n, có th? k?t thúc vi?c nhai ?? ??c ho?c làm tr?y x??c g?ch lát sàn.

Các ho?t ??ng ít m?t m?i khác nh? ?i b? xung quanh khu ph? ???c khuy?n ngh? cho các ch? s? h?u không ho?t ??ng. Các l?a ch?n c??ng ?? cao h?n nh? ch?y b?, ch?y, ch?y n??c rút và ch?i tìm n?p c?ng ???c khuy?n ngh?.

S? nhanh nh?n c?a chú chó này g?n nh? không th? so sánh ???c, và khai thác kh? n?ng này s? r?t t?t cho con lai. Hãy th? k?t h?p các ch??ng ng?i v?t ?? nh?y lên trong khi ch?y ?? gi? t?c ??.

Bulldog tr?n v?i Pitbull ?? hu?n luy?n

Tho?t nhìn, có v? nh? h?n h?p Pitbull Bulldog ?ang g?p khó kh?n khi luy?n t?p v?i khuôn m?t m?nh m? và không ng?ng ngh?, nh?ng ?i?u ng??c l?i là ?úng: con lai r?t d? hu?n luy?n khi có hoàn c?nh phù h?p.

Trong vi?c hu?n luy?n chó Pitbull lai v?i Bulldog, m?t cách ti?p c?n d?a trên ph?n th??ng tích c?c r?t ???c khuy?n khích . N?u không có ph??ng pháp này, con chó s? không ngoan ngoãn và có nhi?u kh? n?ng không ???c s? d?ng và không nhi?t tình.

Các món ?n ???c qu?n lý không nên thay th? ngay th?c ph?m mà ch? ph?c v? nh? m?t món ?n nh? luy?n t?p. B?t ??u nh? v?i các l?nh ng?i và n?m c? b?n và th?c hi?n theo cách khó kh?n. 

Tuy nhiên, ?i?u c?n thi?t là b?n ph?i nh?n ra khi Pitbull k?t h?p v?i Bulldog ?ang c?n ki?t v?i vi?c hu?n luy?n ho?c c?ng k?nh v?i s? l?n ?i?u tr?. Th?c hành và hu?n luy?n con cái lai v?i s? th?n tr?ng và c?nh giác cao ??.

Chó pitbull tr?n v?i Bulldog và gia ?ình

Tính khí c?a con chó này r?t hung d?, và nó không h?p tác t?t v?i du khách. M?t khi nó nh?n ???c m?t ti?ng rít c?a ai ?ó xa l? v?i nó, con lai s? nhanh chóng ?e d?a cá nhân l? m?t.

Nh?ng ??a tr? ch?i v?i con chó s? có m?t kho?ng th?i gian vui v? cho ??n khi h?n h?p chó Pitbull m?t kiên nh?n và tr? nên quá hung d?. 

Trong các b?a ti?c, v? c?a con lai s? gây ra n?i kinh hoàng kh?p phòng; ?ó là lý do t?i sao ?i?u quan tr?ng là xã h?i hóa và hu?n luy?n chó tr? nên ân c?n và ít hung d? ngay t? khi còn nh?.

N?u b?n tình c? mua m?t con chó tr??ng thành k?t h?p v?i Pitbull, hãy hy v?ng tính khí c?a nó s? ph?c t?p và g?n nh? không th? ki?m soát. Trong m?i tr??ng h?p, n?u con chó bi?t rõ b?n, b?n không có gì ph?i lo l?ng, ngo?i tr? nh?ng ??a tr?.