Có nên ph?i gi?ng chó ch?n c?u Úc v?i chó núi Bern không?

Có nên ph?i gi?ng chó ch?n c?u Úc v?i gi?ng chó núi Bern không?

S? k?t h?p chó ch?n c?u Úc và chó núi Bern

Có r?t nhi?u gi?ng h?n h?p ??p hi?n nay, nh?ng Chó núi Bernese – Chó ch?n c?u Úc là m?t trong nh?ng l?a ch?n hàng ??u cho các gia ?ình. Chó núi Bernese có b?n n?ng b?o v? và làm vi?c tuy?t v?i, trong khi Chó ch?n c?u Úc có n?n t?ng ch?n gia súc m?nh m?. Các gi?ng h?n h?p th??ng không có m?t nhóm tính cách duy nh?t và thu?c tính c?a chúng ph? thu?c r?t nhi?u vào các gen th?ng tr?. Khi b?n ngh? ??n vi?c l?y m?t con chó núi Bernese – Chó ch?n c?u Úc, hãy xem xét tính cách cá nhân c?a t?ng gi?ng chó.

3 lý do t?i sao b?n không nên mua chó ch?n c?u Úc và chó núi Bern

Tr??c khi chúng tôi ?i ??n lý do t?i sao b?n nên có gi?ng chó này, hãy nói v? lý do t?i sao b?n không nên. Có r?t nhi?u pro và con v?i gi?ng chó này, và nó th?c s? sôi s?c v?i lo?i tính cách mà b?n ?ang tìm ki?m. Nh? ?ã nói, chúng ta hãy xem xét gi?ng chó này thông qua ba khía c?nh khác nhau: Kích th??c, M?c ?? ho?t ??ng và Yêu c?u b?o trì.

 • Kích th??c – Gi?ng chó này nghiêng nhi?u h?n v? phía l?n h?n, xem xét cách mà Chó núi Bernese và Ng??i ch?n c?u Úc t? chúng là nh?ng con chó kh?ng l?. N?u b?n mu?n m?t con chó có kích th??c nh? ??n trung bình, thì gi?ng chó này không dành cho b?n. B?n s? c?n r?t nhi?u không gian và di?n tích l?n ?? chó ch?y và ch?i xung quanh.
 • C?p ?? ho?t ??ng – Gi?ng chó này trái ng??c v?i s? tho?i mái và êm d?u, và chúng thiên v? tính hi?u ??ng và tích c?c h?n. N?u b?n ngh? r?ng b?n s? không th? theo k?p l?i s?ng n?ng ??ng c?a gi?ng chó này, thì nó có th? không dành cho b?n. Gi?ng chó xinh ??p và ??y h?a h?n, b?n không mu?n m?t trong hai b?n ?au kh?. Nh?ng con chó không nh?n ???c n?ng l??ng thích h?p mà chúng c?n ?? b?t ??u phát tri?n các hành vi phá ho?i, gi?i thích lý do t?i sao m?t s? ch? s? h?u chó ?ã nhai ?? ??c và qu?n áo.
 • B?o trì – Gi?ng nh? h?u h?t các con chó, gi?ng chó này ?òi h?i ph?i b?o trì thích h?p. B?n c?n ph?i ch?i chu?t th??ng xuyên ?? gi? cho b? lông ??p c?a nó không b? r?i và không b? th?t nút.

3 lý do t?i sao b?n nên nuôi chó ch?n c?u Úc và chó núi Bern

Gi?ng chó này r?t ?áng yêu, và không có gì ?áng ng?c nhiên t?i sao m?i ng??i ch?n nuôi m?t con chó nh? th? này h?n nh?ng con khác. Chó ch?n c?u Úc Bernese Mountain có r?t nhi?u ??c ?i?m và tính cách tuy?t v?i mà b?n mu?n.

 • Tình c?m và luôn tìm ki?m b?n ??ng hành c?a b?n. H? luôn mu?n có b?n bên c?nh, và n?u b?n thích công ty c?a m?t ng??i b?n t?t xung quanh thì b?n s? thích ? bên chú chó này.
 • B?o v? và hi?u qu?. K? t? khi chúng b?t ??u làm chó nghi?p v?, b?n có th? t??ng t??ng chúng gi?i ch?n gia súc và b?o v? chúng kh?i nguy hi?m nh? th? nào.
 • Tuy?t v?i cho các gia ?ình có m?t l?i s?ng n?ng ??ng. Nh?ng con chó l?n n?ng ??ng nh? gi?ng chó này c?n s? chú ý, kích thích, ho?t ??ng liên t?c, ?ó là lý do t?i sao b?n c?n có kh? n?ng cung c?p các ho?t ??ng này.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a m?t con chó núi Bernese Chó ch?n c?u Úc

B?n có th? t? h?i lo?i chó con c?a b?n có th? có tính cách gì. Có nhi?u kh? n?ng, và chúng có th? có nhi?u tính n?ng c?a m?t gi?ng h?n các gi?ng khác. B?t k?, ?ây là m?t s? n?n t?ng c?a nh?ng ??c ?i?m c?n thi?t c?a Ng??i ch?n c?u Úc và Chó núi Bernese.

Chó ch?n c?u Úc

??u tiên, chúng ta hãy gi?i quy?t th?c t? là nh?ng ng??i ch?n c?u Úc không ??n t? Úc. Gi?ng có quá kh? ph?c t?p và dòng dõi c?a nó không th? ???c xác ??nh m?t cách ch?c ch?n. Gi?ng chó này ?ã tr?i qua nhi?u l?n thay ??i tên khác nhau, trong s? nh?ng gi?ng ph? bi?n là Chó ch?n c?u Chó hay chó ch?n c?u Tây Ban Nha. Nhi?u ng??i tin r?ng Chó ch?n c?u Úc có ngu?n g?c t? m?t vùng ? Tây Ban Nha và chúng ch? y?u ???c s? d?ng ?? ch?n gia súc. Gi?ng chó này ???c ?ánh giá cao v? kh? n?ng b?o v? ?àn kh?i nh?ng k? s?n m?i, có b?n n?ng b?o v? tuy?t v?i.

Qua nhi?u n?m, chó ch?n c?u Úc ?ã ???c bi?t ??n v?i nh?ng ??c ?i?m sau:

 • N?ng l??ng cao và c?n r?t nhi?u kích thích v? th? ch?t và tinh th?n – hoàn h?o cho các gia ?ình n?ng ??ng.
 • Nh? nhàng và không hung d? – ?i?u này ?òi h?i ph?i xã h?i hóa s?m v?i ng??i l?
 • R?t thông minh và ??c l?p;
 • Ch?y ? t?c ?? h?p lý, và có m?c n?ng l??ng và ?? b?n cao;

Gi?ng chó núi Bern

Không gi?ng nh? nh?ng ng??i ch?n c?u Úc, dòng dõi c?a chó núi Bernese r?t d? theo dõi. H? ??n t? Th?y S? và là m?t tài s?n quý giá trong vi?c ??a bò ??n và ?i t? ??ng c? núi. Chó núi Bernese r?t m?nh m? khi xem xét cách chúng th??ng ???c s? d?ng ?? kéo xe s?a và chúng c?ng n?i ti?ng là nh?ng con chó b?o v? tuy?t v?i.

D??i ?ây là m?t s? ??c ?i?m yêu thích c?a Chó núi Bernese:

 • Nh? nhàng và không hung d? – ?ôi khi chúng quá nhút nhát, ?ó là lý do t?i sao chúng c?n h?c cách giao ti?p trong giai ?o?n chó con
 • R?t ngoan ngoãn nh?ng c?ng có th? c?ng ??u nhi?u l?n.
 • Bình t?nh và d? g?n – hoàn h?o cho các gia ?ình có con nh?.
 • Ph?n ??u ? nh?ng n?i có th?i ti?t l?nh – áo khoác ?en dày c?a chúng có ngh?a là khí h?u nóng là không có ngay l?p t?c.

??c ?i?m tính cách và ??c ?i?m c?a chó núi Bern và Chó ch?n c?u Úc

Cân n?ng Nam: 30 – 40 kgN?: 26 – 36 kg
Chi?u cao Nam: 58 – 64 cmN?: 52 – 60 cm
Lo?i áo Dài và m??t, tráng ?ôi
Màu lông K?t h?p màu tr?ng, nâu, ?en và nâu
S? l??ng ?? R?ng n?ng
Tính cách Tình c?m, Thông minh, Trung thành, Trung thành và B?o v?

Hai gi?ng không chính xác có cùng m?t lo?i tính cách, nh?ng chúng cùng nhau t?o ra s? k?t h?p ?úng ??n. B?n có th? mong ??i m?t tính khí ?áng yêu, và h? khá t?t b?ng. C? hai gi?ng ??u th? hi?n cùng m?t ??c ?i?m là không th? giao ti?p v?i ng??i l? và b?n có th? s?a ch?a trong nh?ng n?m chó con c?a chúng. M?t tính n?ng quan tr?ng khác mà b?n c?n bi?t là chúng r?t n?ng ??ng và b?n c?n ho?t ??ng th? ch?t liên t?c.

Chó núi Bern và Chó ch?n c?u Úc ?? bán

B?t chó Bernese Mountain Dog ch?n c?u Úc c?a b?n làm chó con có th? giúp b?n tránh m?i bi?n ch?ng, và ?ây là lý do:

 • B?n nh?n ???c m?t ??m b?o s?c kh?e t? nhà t?o gi?ng: ?i?u quan tr?ng không kém là b?n ph?i bi?t nh?ng chú chó con ??n t? ?âu ?? chúng có th? ??m b?o th? l?c. Có ???c m?t gi?ng h?n h?p, ??c bi?t là t? m?t ng??i l?, ngoài nh?ng n?m con chó con c?a nó có th? khó xác ??nh ?úng gi?ng và tình tr?ng s?c kh?e c?a nó. N?u b?n hoàn toàn không xem xét ng??i gây gi?ng, b?n s? b? b? l?i m?t trò ch?i ?oán – m?t ?i?u quan tr?ng khác v? vi?c ??a chó con c?a b?n t? m?t nhà lai t?o ?áng tin c?y n?u b?n có tài li?u pháp lý ch?ng minh s?c kh?e c?a chó con c?a b?n.
 • Lo?i b? các m?i nguy ti?m ?n ho?c gi?m thi?u chúng: B?t chó c?a b?n làm chó con giúp b?n có thêm th?i gian ?? nh?n th?c và giáo d?c v? lo?i b?o d??ng s?c kh?e mà chó con c?a b?n c?n. B?n ? ?ó trong su?t hành trình c?a con chó con c?a b?n, và b?n có th? theo dõi nó khi nó l?n lên ??n tu?i tr??ng thành.

Ch?m sóc chó núi Bern c?a b?n và chó ch?n c?u Úc

C? chó núi Bernese và chó ch?n c?u Úc ??u là nh?ng con chó r?t lông. Chúng có mái tóc dài vô cùng, và chúng r?ng nh? ?iên ??c bi?t là trong mùa r?ng lông. ?i?u này có ngh?a là b?n có th? mong ??i r?t nhi?u r?ng lông, và r?t nhi?u qu?n áo b? ô nhi?m. Qu?n lý vi?c này không khó, và ?ây là nh?ng gì b?n có th? làm:

 • Ch?i chúng m?i ngày ho?c ít nh?t m?t vài l?n m?t tu?n – ?i?u này ng?n lông c?a chúng b? vón c?c và b? th?t l?i v?i nhau
 • Cho chúng t?m th??ng xuyên – tóc c?a chúng dài và gi? chúng không r?a s? khuy?n khích vi trùng và vi khu?n tích t?.
 • S? d?ng các s?n ph?m và d?u g?i ch?ng ve – vì lông c?a chúng quá dài, b?n s? không th? bi?t ???c chúng có nh?ng con ve nh? ch?y quanh tóc hay không.
 • C?t t?a lông trên bàn chân c?a chúng, vì v?y chúng không gi?m lên nó và c?t móng tay th??ng xuyên.
 • Cu?i cùng, ??u t? vào m?t máy hút t?t ?? giúp b?n làm s?ch lông thú l?ng l?o bay xung quanh.

Ch?m sóc các gi?ng l?n, ??c bi?t là v?i mái tóc dài có th? r?t r?c r?i. B?n có th? ch?n g?i chúng cho m?t chú r?, nh?ng hãy ch?c ch?n r?ng các chú r? bi?t h? ?ang làm gì. Quan tr?ng nh?t, các chú r? ít nh?t nên bi?t cách x? lý tính khí c?a con chó c?a b?n.

Chó núi Bern và Chó ch?n c?u Úc v?n ?? s?c kh?e

T?t c? các con chó ?òi h?i m?t s? b?o trì s?c kh?e, và là ch? s? h?u chó, chúng tôi không mu?n chúng b? b?nh. Quan tr?ng nh?t, t?t c? các con chó có xu h??ng phát tri?n m?t s? v?n ?? s?c kh?e di truy?n khi chúng già ?i. Chó lai không ph?i là ngo?i l?, và th??ng chúng d? b? m?t s? v?n ?? h?n nh?ng con khác. Nó có th? ???c quy cho th?c t? là chúng ?ang ch?y trên nhi?u gen, ngoài các bi?n ch?ng thông th??ng mà gi?ng c?a chúng th??ng g?p ph?i.

M?t s? v?n ?? s?c kh?e ph? bi?n mà Chó núi Bernese và Chó ch?n c?u Úc th??ng m?c ph?i là:

Lo?n s?n kh?p

?ây là m?t trong nh?ng b?nh ph? bi?n nh?t cho chó gi?ng l?n. M?t s? d?u hi?u có th? bi?u hi?n ngay c? khi con chó v?n còn tr?, và ?ây là m?t s? tri?u ch?ng b?n c?n chú ý:

 • Gi?m ho?t ??ng ho?c v?n ?? v?i vi?c ??ng nhanh chóng;
 • Không có kh? n?ng ch?y, nh?y ho?c leo c?u thang ?úng cách;
 • Khó ch?u ? vùng hông.

Các v?n ?? v? m?t

Không ???c ?i?u tr?, các v?n ?? v? m?t có th? khi?n con chó c?a b?n b? mù. Có nhi?u lý do khác nhau ?? con chó c?a b?n g?p khó kh?n, nh?ng t?t c? chúng ??u có th? ???c ?i?u tr? và phòng ng?a. D??i ?ây là m?t s? tri?u ch?ng ph? bi?n:

 • M?t giòn và t?ng ch?t nh?y tích t? trong m?t;
 • M?t ??;
 • Hình thành màu tr?ng trên m?ng m?t.

D? ?ng

?i?u này có th? ???c ?i?u tr? nhanh chóng, và m?t s? nguyên nhân ph? bi?n liên quan ??n th?c ?n và môi tr??ng c?a con chó. ?i?u này c?n ph?i ???c gi?i quy?t ngay l?p t?c tr??c khi nó tr? nên nghiêm tr?ng. ?ây là nh?ng gì b?n c?n coi ch?ng:

 • Ng?a kh?p da ho?c trong m?t khu v?c b? cô l?p – trong m?t s? tr??ng h?p, tóc ? khu v?c ?ó r?ng;
 • Ho liên t?c, h?t h?i ho?c th? khò khè – ?i?u này có th? d?n ??n h? hô h?p trong t??ng lai.

Chó núi Bern và Chó ch?n c?u Úc yêu c?u th?c ph?m

Cho chó ?n c?a b?n ?ôi khi có th? c?m th?y nh? khoa h?c tên l?a. Không ph?i t?t c? các ch? ?? ?n u?ng làm vi?c cho cùng m?t gi?ng chó, và nhi?u ng??i trong s? h? có yêu c?u ch? ?? ?n u?ng. ??i v?i m?t gi?ng nh? th? này, b?n c?n xem xét vi?c b? sung d?u cá và glucosamine và chondroitin ho?c ch? ?? ?n u?ng thúc ??y chúng. Vì gi?ng chó này d? b? lo?n s?n kh?p, nh?m m?c tiêu m?t ch? ?? ?n u?ng có th? làm gi?m nguy c? này là r?t h?u ích.

B?n c?ng c?n l?u tâm v? l??ng th?c ?n b?n cung c?p cho h?. Gi?ng chó này r?t l?n, nh?ng ?i?u ?ó không có ngh?a là b?n nên cung c?p cho chúng nhi?u th?c ?n. N?u có m?t ?i?u b?n không nên làm, thì vi?c cho chúng ?n quá nhi?u vì nó có th? khuy?n khích các v?n ?? s?c kh?e khác bi?u hi?n, bên c?nh ch?ng lo?n s?n kh?p.

N?u b?n không ch?c ch?n nên b?t ??u t? ?âu, hãy b?t ??u cho chó c?a b?n ?n th?c ?n thô. M?t ch? ?? ?n thô bao g?m th?t, rau và x??ng ch?a n?u chín, và ?ó là m?t trong nh?ng cách t? nhiên và lành m?nh nh?t ?? nuôi chó c?a b?n. D??i ?ây là m?t s? l?i ích n?i ti?ng mà ch? ?? ?n u?ng thô có th? giúp:

 • R?ng và N??u kh?e m?nh h?n – G?m nh?m x??ng th?c s? ng?n ng?a s? tích t? m?ng bám. H?n n?a, nhai trên x??ng là m?t ngu?n canxi t?t.
 • Xây d?ng c? th? s?n ch?c và kh?e m?nh – Ch? ?? ?n u?ng ??m b?o r?ng c? th? chú chó c?a b?n luôn s?n ch?c và kh?e m?nh, ??c bi?t là khi chú chó c?a b?n tiêu th? nhi?u protein h?n. Có m?t c? th? s?n ch?c giúp t?ng c??ng h? th?ng mi?n d?ch c?a chó và gi?m huy?t áp.
 • Ít có kh? n?ng phát tri?n ung th? – Th?c ?n cho chó ch? bi?n có r?t nhi?u ch?t b?o qu?n và thành ph?n ch?a bi?t. Thông th??ng các thành ph?n ???c tr?n v?i quá nhi?u ??c t?, cu?i cùng gây nguy hi?m cho s?c kh?e c?a chú chó c?a b?n.

Yêu c?u t?p th? d?c chó núi Bern và chó ch?n c?u Úc

Tr??c khi con chó c?a b?n m?t m?i, b?n c?n ph?i m?t m?i tr??c. Chó núi Bernese và Chó ch?n c?u Úc là nh?ng con chó m?nh m? và hi?u ??ng, ??c bi?t vì c? hai ??u là chó nghi?p v? . Cung c?p cho h? t?p th? d?c thích h?p ?c ch? xu h??ng c?a h? là phá ho?i. B?t h? t?p th? d?c khá ??n gi?n:

 • ??a h? ?i b? ho?c ?i b? ???ng dài ?? gi? m?c n?ng l??ng ?n ??nh – h?n h?p là m?c n?ng l??ng cao h?n h?u h?t, vì v?y hãy chu?n b? cho m?t chuy?n ?i b? và ?i b? r?t dài.
 • ??t ngày ch?i v?i nh?ng con chó khác có cùng m?c n?ng l??ng – ?ây là m?t cách t?t ?? không làm b?n m?t m?i. Tuy nhiên, hãy c?nh giác v?i b?t k? hành vi hung h?ng nào.
 • Cho chúng ?? ch?i ?? ch?i, không ch? v? th? ch?t mà c? tinh th?n.

Hu?n luy?n chó núi Bern và hu?n luy?n chó ch?n c?u Úc

?ây là lo?i gi?ng h?n h?p r?c r? và r?t d? hu?n luy?n. Tuy nhiên, vi?c hu?n luy?n có th? tr? nên khó kh?n vì s? k?t h?p gi?ng h?n h?p này c?ng có th? r?t b??ng b?nh. B?n c?n b?t ??u ?ào t?o trong khi chúng v?n còn là chó con, ?? chúng bi?t l?ng nghe b?n. Hãy ghi nh? nh?ng l?i khuyên sau ?ây trong vi?c ?ào t?o chúng:

 • Có m?t bàn tay m?nh m? và v?ng ch?c và thi?t l?p s? th?ng tr? – b?n c?n ph?i kh?ng ??nh b?n thân và cho h? th?y h? c?n l?ng nghe.
 • Cung c?p cho h? quân ti?p vi?n tích c?c – b?n mu?n quy?t ?oán, nh?ng ??ng th?i, b?n mu?n cung c?p cho h? quân ti?p vi?n tích c?c ?? th??ng cho hành vi t?t c?a h?. Chó ph?n ?ng t?t h?n v?i s? tích c?c nh? khen ng?i, ??i x? và v?t nuôi.
 • ??a ra nh?ng thách th?c v? tinh th?n và th? ch?t – gi?ng chó này r?t thông minh, và b?n c?ng c?n ph?i kích thích tâm trí c?a chúng. Làm ?i?u này giúp b?n ?ào t?o h? t?t h?n trong t??ng lai.
 • Xã h?i hóa chúng v?i nh?ng con chó và ng??i khác – gi?ng chó này khá nhút nhát v?i ng??i l?, và t?t h?n là nên ph?i bày chúng xung quanh nh?ng ng??i khác khi còn nh?.

Chó núi Bern và gia ?ình ch?n c?u Úc và gia ?ình

Lo?i gi?ng này là hoàn h?o cho b?t k? gia ?ình n?ng ??ng. M?t gia ?ình thích ngoài tr?i tuy?t v?i, ch?i trò ch?i và ?i b? xung quanh. B?n s? không g?p v?n ?? gì khi nói ??n lo?i gi?ng và tr? em này, b?i vì nh?ng con chó này r?t t?t b?ng. H? có m?t tính khí t?t m?c dù tích c?c và b?o v? và b?o v? con b?n nh? b?t k? cha m? nào.

Lo?i chó này là hoàn h?o cho m?t gia ?ình có r?t nhi?u tr? em, xem xét cách pha tr?n này yêu s? chú ý. S? pha tr?n là m?t ng??i b?n ??ng hành hoàn h?o cho nh?ng ??a tr? mu?n có m?t ng??i b?n ch?i liên t?c trong cu?c s?ng c?a chúng.