Có nên ph?i gi?ng chó Chihuahua v?i chó Beagle không?

Có nên ph?i gi?ng chó Chihuahua v?i gi?ng chó Beagle không?

H?n h?p Beagle Chihuahua

H?n h?p Beagle Chihuahua là s? k?t h?p gi?a gi?ng Beagle và gi?ng Chihuahua. H?u h?t m?i ng??i th??ng thích chó thu?n ch?ng, nh?ng nh?ng ng??i khác c?ng th?y chó lai gi?ng thú v?. H?n h?p Beagle Chihuahua là m?t con chó nh? có nh?ng ??c ?i?m ?áng yêu và tính cách ??c ?áo c?a nh?ng con chó b? m? n?i ti?ng c?a chúng. Hãy cùng chúng tôi ?i sâu vào h??ng d?n này và tìm hi?u thêm v? gi?ng h?n h?p c?ng nh? nh?ng ?i?u nên làm và không nên làm khi s? h?u gi?ng chó lai Beagle Chihuahua.

3 lý do t?i sao b?n không nên có m?t con lai Beagle Chihuahua

 • Con chó này không th? ch?u ???c th?i ti?t kh?c nghi?t. ?ây có th? không ph?i là con chó t?t nh?t cho nh?ng ng??i s?ng ? vùng khí h?u c?c k? l?nh ho?c nóng. Con chó s? c?n m?t s? ti?p xúc bên ngoài ?? t?p th? d?c, nh?ng gi? nó trong nhà ho?t ??ng vì nó có m?t c? th? m?ng manh.
 • ?ó là d? b? ghen tuông. Vì tình c?m c?c k? c?a con chó v?i m?t ng??i c? th?, nó có th? c?m th?y khó ch?u khi nó m?t s? chú ý mà nó yêu c?u t? ch? . N?u không ???c ?ào t?o ho?c có kinh nghi?m, b?n có th? tìm cho mình m?t con chó gi? b?n trên dây tr? khi nó b? nh?t trong l?ng.
 • Các gi?ng h?n h?p tr? nên ?n ào và ?n ào khi b? kích ??ng ho?c kích ??ng. H?n h?p Beagle Chihuahua có ti?ng hú cao có th? phá v? s? bình yên ? nhà và hàng xóm c?a b?n. Con chó th??ng s?a khi c?n th? hi?n v?i ch? c?a nó.

3 lý do t?i sao b?n nên có m?t gi?ng chó lai Beagle

 • Con chó này trung thành và t?n t?y . S? t?n tâm sâu s?c này ??i v?i ch? s? h?u c?a nó b?t ngu?n t? các ??c ?i?m c?a c? Beagle và Chihuahua. Nó không ch? cho vay ni?m tin c?a mình cho nh?ng ng??i thân yêu, mà còn ??m b?o r?ng h? nh? và tôn tr?ng s? g?n k?t ?ó ch?ng nào con chó còn s?ng . Không có m?t chút nghi ng? nào t? con chó, và nó c?ng mong ??i m?c ?? tin t??ng t??ng t? t? b?n.
 • Nó r?t thông minh . H?n h?p Beale Chihuahua thích làm nh?ng gì nó thích làm. Nó n? l?c trong vi?c truy?n ??t nhu c?u c?a mình cho ch? s? h?u cho ??n khi nó hài lòng v?i k?t qu? . Con chó có th? nhanh chóng h?c các m?nh l?nh và tín hi?u xã h?i và hu?n luy?n cho các ch??ng trình chó.
 • Các gi?ng h?n h?p là ?? nh? ?? mang theo . ?ây là m?t con chó nh? n?ng nh? lông. ?i trên m?t con ???ng bên ngoài th? tr?n? B?n có th? d? dàng ??a chú chó ??n b?t c? n?i nào b?n ??n mà không c?n xin s? giúp ?? t? b?n bè ho?c ??a nó ??n m?t khách s?n chó.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a m?t con Beagle h?n h?p v?i Chihuahua

Chi?u cao Cao 5 ??n 15 inch
Cân n?ng 6 ??n 30 b?ng
Ki?u c? th? Kích th??c nh? ??n trung bình
Lo?i áo Lông ng?n ho?c trung bình, th?ng và m??t v?i ?? r?ng th?p ??n trung bình. Các ??m trên lông chó có nhi?u kh? n?ng xu?t hi?n t??ng t? nh? hoa v?n c?a Beagle
Màu lông Nâu, nâu, tr?ng, ?en, kem
Tu?i th? 10 ??n 15 n?m
??nh h??ng gia ?ình ?ây là m?t ng??i b?n ??ng hành ?áng yêu và trung thành, thích ? bên c?nh ch? nhân c?a nó. Vì tình yêu dành cho s? chú ý và tình c?m, chú chó có th? kém thân thi?n v?i tr? nh? và các v?t nuôi khác. Xã h?i hóa là c?n thi?t ?? ki?m soát hành vi này
Thú c?ng trong nhà ?ây là m?t gi?ng nh? r?t phù h?p cho c?n h? và không gian trong nhà
Barker quá m?c Th?nh tho?ng ?? s?a v?a

V? ngoài c?a h?n h?p Beagle Chihuahua ph? thu?c vào gen b? m? chó chi?m ?u th? h?n ? chó. Nhìn chung, con chó s? gi?ng v?i chi?u cao c?a chó m? Chihuahua. B? lông c?a chó có chi?u dài ng?n ho?c trung bình, nh?ng m?t s? con Beagle Chihuahua ???c th?a h??ng b? lông dài c?a Chihuahua. Con chó có nhi?u kh? n?ng có mõm và chi?u dài tai c?a b? m? chó Beagle và m?t c?a Chihuahua c?ng nh? m?t cái ?uôi dài.

Beagle Chihuahua là m?t ng??i b?n r?t thân thi?n và h??ng ??n gia ?ình. ?ây là m?t con chó hi?n lành v?i tính cách h?i táo b?o. Con chó thích công ty c?a ch? s? h?u c?a nó nh?ng có kh? n?ng ??c l?p ho?c b? b? l?i m?t mình trong m?t th?i gian. Nó có th? ch?u ??ng tr? nh? ? m?t m?c ?? nh?t ??nh, vì v?y nên xã h?i hóa nh? m?t con chó con. B?i vì Beagle Chihuahuas có thiên h??ng cá nhân ??i v?i m?t thành viên c? th? trong gia ?ình, nên nó d? b? ghen tuông có th? leo thang ??n các hành vi phá ho?i n?u không ???c hu?n luy?n.

Con chó này là m?t con lai ch? ??ng bi?t nói, ho?c thay vào ?ó là tâm trí c?a nó khi nó nhàm chán ho?c ?ang tìm ki?m s? chú ý. Mi?n là con chó không c?m th?y b? ?e d?a, nó c? x? ?úng m?c và h??ng ngo?i v?i ng??i l? và các v?t nuôi khác. M?c dù thân thi?n, h?n h?p Beagle Chihuahua luôn c?nh giác và t?n công ai ?ó có mùi nghi ng? . Trong m?i tr??ng h?p, tính b?o v? c?a con chó b?t ngu?n t? tình c?m và lòng trung thành c?a nó ??i v?i ch? c?a nó. Phá h?y ni?m tin c?a nó m?t cách dí d?m, b?n có th? b? ??m tim v?i con chó.

M?t h?n h?p Beagle Chihuahua kh?e m?nh th??ng s? s?ng trong kho?ng 15 n?m. B?n duy trì m?t h? s? theo dõi lành m?nh và kéo dài tu?i th? c?a chó b?ng cách th?nh tho?ng ??a nó ??n bác s? thú y ?? tiêm phòng và cung c?p cho nó m?t ch? ?? ?n toàn di?n c?a th?c ?n cho chó b? d??ng và toàn b? th?c ?n.

Chihuahua h?n h?p v?i chó con Beagle ?? bán

Tr??c khi mua m?t con chó con Beagle Chihuahua, b?n ph?i xem xét ngân sách và các chi phí liên quan sau khi tr? ti?n cho quy?n s? h?u c?a nó . H?n m?t ngàn ?ô la là c?n thi?t ?? mua con chó và cung c?p cho nó tiêm ch?ng, th?c ph?m và thu?c. Giá thông th??ng c?a m?t con Beagle và Chihuahua dao ??ng trong kho?ng t? n?m tr?m ?ô la ??n m?t nghìn ?ô la.

B?n nên tìm ki?m con chó con này b?ng cách tìm ki?m các nhà lai t?o chó chuyên nuôi gi?ng Beagle Chihuahua. ?? ??m b?o ch?t l??ng c?a con chó c?a b?n, b?n nên xem xét nh?ng ng??i nuôi chó có uy tín trong ?ó chó m? kh?e m?nh và có con cái ít có kh? n?ng th?a h??ng các gen x?u x?u ho?c gen không kh?e m?nh . Bên c?nh vi?c ?ánh d?u các v?n ?? s?c kh?e tiêu c?c t? chó m?, m?i quan tâm khác c?a b?n khi tìm ki?m các nhà lai t?o ch?t l??ng là giá bán c?a chó con.

M?t ph??ng pháp d? dàng h?n và ch? y?u là không có ti?n m?t ?? có ???c con chó này là b?ng cách ki?m tra t?i các trung tâm nh?n nuôi ho?c các nhà lai t?o Beagle Chihuahua ?ang m? ?? nh?n nuôi. Hãy t? chu?n b? cho nhi?u l?n ki?m tra lý l?ch và ph?ng v?n nhân viên ho?c ch? s? h?u vì h? mu?n ??m b?o an toàn cho chú chó c?a h? v?i b?n sau khi nó ???c th? ra. M?t ng??i gây gi?ng chó xu?t s?c và có trách nhi?m là ng??i ti?n hành càng nhi?u ki?m tra lý l?ch cho ng??i mua càng t?t.

Ch?i chu?t Chihuahua Beagle Mix c?a b?n

M?t h?n h?p Beagle Chihuahua có th? yêu c?u m?t m?c ?? ch?i chu?t v?a ph?i cho b? lông c?a nó. Vì c? chó m? Beagle và Chihuahua ??u có b? lông ng?n, con c?a nó r?t có th? s? r?ng lông v?a ph?i. B?n nên c?t ho?c ch?i lông cho chó ít nh?t hai l?n m?t tu?n. D??i ?ây là danh sách các lo?i d?u g?i cho chó và các s?n ph?m t?m:

 • D?u g?i và d?u x? cho chó t? nhiên ch?ng r?a cho vi khu?n cho chó gi?ng. ?ây là m?t lo?i d?u g?i cho chó ???c s?n xu?t v?i ch?t l??ng cao nh?t. Nó ???c làm t? các ??c tính t? nhiên v?i công th?c không xà phòng giúp làm d?u và gi? ?m cho lông và da c?a chó.
 • Earthbath All Natural Pet D?u g?i B?t y?n m?ch và Aloe . D?u g?i cho chó này có tác d?ng t?t trong vi?c làm gi?m ng?a và kích ?ng da ? chó. Nó ch?a ba ph?n tr?m b?t y?n m?ch và lô h?i d?n ??n làn da s?ch và kh?e m?nh.
 • D?u g?i cho chó Rocco & Roxie cho t?t c? các con chó . ?ây là m?t lo?i d?u g?i xung quanh cho các gi?ng chó khác nhau. Nó ch?a d?u argan Ma-r?c giúp nuôi d??ng lông chó b?ng vitamin A và giúp ph?c h?i nang lông.
 • D?u g?i kh? mùi cho chó kh?e m?nh . ?ây là m?t ch?t kh? mùi chung cho chó. D?u g?i giúp làm n?i b?t các k?t c?u m?m m?i và t??i sáng c?a b? lông chó b?ng cách thúc ??y hydrat hóa da.

??ng quên ?ánh r?ng cho chó và t?a móng b?ng cách s? d?ng d?ng c? c?t móng chuyên d?ng cho chó. Vi?c v? sinh tai th??ng xuyên c?ng nên ???c th?c hi?n.

Beagle Chihuahua Mix v?n ?? s?c kh?e

H?n h?p Beagle Chihuahua có th? có m?t vài v?n ?? v? s?c kh?e, nh?ng nó v?n d? b? m?c nhi?u b?nh mà Beagle và Chihuahua g?p ph?i. T?p th? d?c hàng ngày và th?nh tho?ng ??n phòng khám ??ng v?t g?n nh?t c?a b?n ???c khuy?n ngh? ?? ng?n ng?a các v?n ?? s?c kh?e d??i ?ây:

 • Ch?ng lo?n s?n x??ng hông . Lo?n s?n hông là m?t b?nh di truy?n ph? bi?n ??i v?i nhi?u con chó. Các y?u t? nh? béo phì và dinh d??ng ho?c ch? ?? ?n u?ng không phù h?p c?ng có th? góp ph?n vào s? phát tri?n c?a ch?ng lo?n s?n x??ng hông. Nó ???c mô t? b?i s? x?u ?i c?a kh?p hông d?n ??n d? t?t x??ng.
 • B?nh r?ng mi?ng . V? sinh r?ng mi?ng là ?i?u c?n thi?t ?? ng?n ng?a các v?n ?? v? r?ng bao g?m tích t? m?ng bám, nhi?m trùng n??u, r?ng r?ng, viêm n??u, gãy r?ng và viêm n??u. Hôi mi?ng và ??i màu r?ng là m?t s? tín hi?u c?nh báo v? v?n ?? r?ng mi?ng.
 • H? ???ng huy?t . B?nh này ???c ??c tr?ng b?i l??ng ???ng trong máu th?p ? chó. H? ???ng huy?t có th? làm cho con chó c?m th?y ít n?ng l??ng h?n và ?ãng trí ho?c b?t t?nh ? m?c ?? nghiêm tr?ng h?n. Các ch? s? ph? bi?n c?a b?nh này bao g?m chán ?n, run r?y, m?t ph??ng h??ng, m? m?t, y?u và m?c ?? ?ói b?t th??ng.
 • Béo phì . ?ây là m?t b?nh dinh d??ng x?y ra khi chó ?n nhi?u h?n m?c có th? tiêu hóa t?i m?t th?i ?i?m. Vì con chó ???c bi?t là ?ang ho?t ??ng, ch? s? h?u có th? cho nó ?n quá nhi?u. Do c?m giác, con chó có th? d? t?p th? d?c ít h?n.
 • V?n ?? v? tuy?n giáp / Suy giáp . Tuy?n giáp có m?t s? trách nhi?m ph?i hoàn thành trong c? th? nh? ho?t ??ng c?a h? th?n kinh, nh?p tim, ?i?u hòa nhi?t ?? c? th?, phát tri?n trí não, trao ??i ch?t và sinh s?n. Tình tr?ng viêm ho?c t?n th??ng tuy?n giáp có th? ?nh h??ng ??n vi?c s?n xu?t hormone tuy?n giáp và gây b?t l?i cho chó . D?u hi?u c?nh báo bao g?m khó th?, khó nu?t, s?t cân, khát n??c và ?i ti?u nhi?u.

M?c dù h?n h?p Beagle Chihuahua không nh?t thi?t có b?t k? v?n ?? s?c kh?e ho?c b?nh t?t nào ???c ch? ra rõ ràng, các bi?n ch?ng s?c kh?e ?ã ???c ?? c?p ? trên v?n có th? truy?n sang con cái thông qua gen c?a c? hai con chó m?.

Beagle Chihuahuas Yêu c?u th?c ph?m

H?n h?p Beagle Chihuahua ?òi h?i th?c ?n cho chó ???c ch? bi?n dành riêng cho các gi?ng nh?. Con chó th??ng c?n ?n m?t ch? ?? ?n toàn di?n g?m carbohydrate, ch?t béo và protein kho?ng hai ??n ba c?c ho?c hai b?a ?n m?i ngày. B?n có th? cho Beagle Chihuahua c?a b?n tr?n thêm th?c ?n tùy thu?c vào các bài t?p mà nó tham gia trong su?t c? ngày. D??i ?ây là các lo?i th?c ?n cho chó ???c khuyên dùng cho h?n h?p Beagle Chihuahua:

 • Th?c ?n cho chó khô không có h?t c?a chó con Orijen. ?ây là m?t trong nh?ng lo?i th?c ?n cho chó t?t nh?t ?? nuôi h?n h?p Beagle Chihuahua ?ang phát tri?n c?a b?n. Nó ch?a 38 ph?n tr?m protein, 20 ph?n tr?m ch?t béo và 520 calo . Th?c ?n cho chó này ???c t?o thành t? th?t gà, gan gà, th?t gà tây, c? qu? tr?ng và toàn b? cá trích.
 • B?n n?ng Raw Boost Grain Free Recipe Th?c ?n cho chó khô t? nhiên cho các gi?ng nh? và ?? ch?i. Th?c ?n cho chó này ???c ch? t?o ??c bi?t cho các gi?ng chó nh? h?n. Nó có s? cân b?ng ?úng v? canxi và ph?t pho cho r?ng và x??ng c?a chó.
 • Th?c ?n cho chó khô không có h?t gi?ng t?t cho s?c kh?e . ?ây là th?c ?n cho chó giúp b?o v? s?c kh?e c?a b? lông chó. Nó r?t giàu protein và axit béo, không ch?a gluten, và ???c làm t? b?t gà, b?t gà tây, gà tây nghi?n, ??u Hà Lan và khoai tây.
 • Blue Buffalo Life Protection Formula Toy Dog Dog Food – Gà và g?o nâu. ?ây là m?t l?a ch?n tuy?t v?i cho con chó vì kích th??c c?a th?c ?n là r?t nh? phù h?p v?i m?t cái mi?ng nh?. Th?c ?n cho chó ch?a nhi?u protein và ch?t béo và ch?a g?o nâu và y?n m?ch ?? tiêu hóa kh?e m?nh h?n.
 • H??ng v? c?a hoang dã, Công th?c Canine Gi?ng chó nh? Thung l?ng Appalachian v?i ??u Venison & ??u Garbanzo . ?ây là m?t trong nh?ng lo?i th?c ?n cho chó ??t nh?t hi?n có. Chi phí mua th?c ?n cho chó này nói lên ?i?u ?ó vì nó có ch?t l??ng cao và ch?a prebiotic và men vi sinh. Nh?ng con chó b? d? ?ng th?c ph?m có th? l?y th?c ?n cho chó này làm ngu?n th?c ?n thay th? k? t? khi nó ???c s?n xu?t mà không có ch?t gây d? ?ng thông th??ng nh? th?t gà.

Cho ?n h?n h?p Beagle Chihuahua c?a b?n nên tuân theo ch? ?? ?n u?ng phong phú gi?ng nh? b?t k? con chó nào khác. B?n nên tham kh?o ý ki?n ??bác s? thú y v? nh?ng th?c ?n cho chó này và ??a ra k? ho?ch ?n kiêng toàn di?n . Quá nhi?u ch?t dinh d??ng cho chó có th? d?n ??n th?a cân ho?c béo phì.

Chihuahua Beagle Yêu c?u t?p th? d?c chéo

H?n h?p Beagle Chihuahua là nh?ng con chó r?t n?ng ??ng v?i quá nhi?u n?ng l??ng d? phòng m?c dù kích th??c c?a nó . ?ó là m?t con chó tràn ??y n?ng l??ng c?n ph?i b? m?t v?i m?t gia ?ình có nhi?u ho?t ??ng. B?n nên th?c hi?n ít nh?t 40 phút m?i ngày ?? ch?i và kích thích tinh th?n cho chó. Bên c?nh vi?c ?i b? và ch?y b? v?i con chó c?a b?n, có nh?ng ho?t ??ng khác ?? xem xét:

 • Th? thu?t ?ào t?o. Có nhi?u bài t?p khác nhau k?t h?p c? kích thích th? ch?t và tinh th?n ???c áp d?ng khi d?y chó c?a b?n trèo qua ch??ng ng?i v?t ho?c nh?y qua hàng rào.
 • Ch?i l?y . ?ây là m?t cách khác ?? ?i b? ho?c ch?y b? bên ngoài. Nó c?ng khuy?n khích kích thích tinh th?n vì cu?i cùng nó s? h?c các l?nh m?i và ph?n ?ng v?i nó.
 • Trò ch?i Scenting ho?c Theo dõi . Ho?t ??ng này giúp làm giàu tinh th?n c?a con chó. Ph? huynh c?a chó Beagle trong h?n h?p Beagle Chihuahua ?ang theo dõi m?t con chó ???c lai t?o ?? s?n thú nh? cho th? s?n. M?t s? trò ch?i m?i bao g?m tr?n tìm, tìm ?? ch?i và tìm ra món ?n.

?ào t?o lai Beagle Chihuahua

Hu?n luy?n h?n h?p Beagle Chihuahua c?a b?n là c?n thi?t, ??c bi?t n?u b?n có con nh? ho?c tr? m?i bi?t ?i ? nhà. Xem xét tính cách táo b?o c?a Chihuahua, h?n h?p Beagle Chihuahua có th? coi th??ng phúc l?i c?a b?t c? ?i?u gì gây khó ch?u cho nó ho?c ???c coi là m?t m?i ?e d?a . Con chó s? không ng?n ng?i c?n và th? hi?n s? hung d? vào th?i ?i?m này. Con chó càng nh? ???c hu?n luy?n, b?n càng có th? ki?m soát b?n n?ng c?a con chó. D??i ?ây là các ph??ng pháp hu?n luy?n b?n nên làm vi?c trên con chó c?a b?n:

 • Xã h?i hóa. H?n h?p Beagle Chihuahua là m?t con chó v?i m?t chút thái ??. Nó nên ???c ti?p xúc v?i tr? em và các ??ng v?t khác khi còn là m?t con chó con ?? ki?m soát các hành vi phá ho?i c?a chó nh? c?n và s?a. Con chó c?a b?n cu?i cùng s? h?c các k? n?ng xã h?i m?i và th?c hi?n các ?i?u ch?nh hành vi c?n thi?t ?? làm hài lòng ch? nhân c?a nó.
 • C?ng c? tích c?c . C?ng c? tích c?c liên quan ??n vi?c ?ào t?o con chó c?a b?n ?? th?c hi?n các hành vi thu?n l?i và ch?p nh?n ???c ?? ??i l?y vi?c ??i x?. Con chó nh?n ???c m?t ph?n th??ng nh? m?t món ?? ch?i ho?c m?t món ?n có th? ?n ???c b?t c? khi nào hoàn thành ph?n ?ng thích h?p v?i m?nh l?nh c?a b?n. Nó không nh?n ???c ph?n th??ng, nó không tr? l?i ?úng.
 • Hu?n luy?n chó con . Có th? m?t ph?n l?n th?i gian c?a b?n ?? hu?n luy?n chó con c?a b?n, nh?ng ?ó là m?t kho?n ??u t? ?áng giá th?i gian. Con chó c?a b?n nên tìm hi?u v? giá tr? c?a vi?c ? cùng v?i m?t gói và th?a nh?n b?n là alpha c?a nó. Hu?n luy?n chó con liên quan ??n vi?c tham gia v?i nó trong h?u h?t nh?ng n?m còn tr? c?a chó và d?y nó v? dây th?ng và v?n hóa gia ?ình.
 • Hu?n luy?n vâng l?i . Có nhi?u cách ?? hu?n luy?n chó c?a b?n, nh?ng t?t c? ??u n?m b?t ???c vi?c ra l?nh và làm theo l?nh c?a b?n. B?t k? hình th?c hu?n luy?n này c?ng nên gi? cho chó tham gia c? v? tinh th?n và th? ch?t và ki?t s?c.

Chihuahua Beagles và gia ?ình

Khi b?n xem xét s? d?u dàng c?a m?t Beagle và s? cam k?t c?a Chihuahua, b?n k?t thúc v?i m?t trong nh?ng ng??i b?n ??ng hành trung thành nh?t trong cu?c ??i b?n. H?n h?p Beagle Chihuahua là s? k?t h?p gi?a h?nh phúc và s?c s?ng mà các gia ?ình r?t thích tr? v? nhà sau gi? h?c ho?c ?i làm . B?ng cách này hay cách khác, xu h??ng c?a chú chó g?i s? chú ý c?a b?n và chú ý nó khi?n chú chó háo h?c.

Chihuahua Beagle là m?t l?c l??ng ???c tính toán m?c dù nh? bé b?i vì nó có th? gây ra s? h?n lo?n ho?c ?i vào m?t c?n th?nh n? ra kh?i s? ph?n khích ho?c kích ??ng ??n thu?n. M?c dù tính cách c?a nó có th? ?i c? hai chi?u, nh?ng s? t?n tâm c?a nó ??i v?i b?n thân và ch? s? h?u là ??ng l?c c?t lõi c?a loài chó này. Không có gì khác t?ng n?ng l??ng c?a nó h?n s? hi?n di?n ??n thu?n c?a nh?ng ng??i thu?c gói c?a nó. Con chó có th? c? x? t?t h?n v?i tr? l?n và ng??i l?n h?n tr? nh? vì nó ch? có th? ch?u ??ng ???c r?t nhi?u tr??c khi làm nh?ng gì nó mu?n b?t k? hành vi sai trái.

Khi nói v? v? trí, Beagle Chihuahua phát tri?n m?nh trong ?i?u ki?n s?ng trong nhà , nh?ng m?t không gian s?ng nh? trong nhà có th? không phù h?p v?i nó. Con chó c?n nhi?u phòng h?n h?u h?t các gi?ng ?? ch?i khác vì nó theo ngh?a bóng so v?i m?t qu? bom h?n gi? ?ã s?n sàng phát n? ngay l?p t?c. Th?i gian ch?i và các bài t?p hàng ngày là c?n thi?t cho l?i s?ng c?a nó, nh?ng con chó có xu h??ng ch?i tích c?c h?n và có th? vô tình gây th??ng tích cho ng??i ho?c ??ng v?t khác. Khi ? ngoài tr?i, gi? chó trên dây xích vì nó có nhi?u kh? n?ng ?u?i theo nh?ng con v?t nh? trên ???ng ?i.

Cu?i cùng, ?ây là m?t con v?t c?ng thích s?a và t?o ra ti?ng ??ng b?t c? khi nào nó mu?n. ?ây có th? không ph?i là ng??i b?n ??ng hành phù h?p cho nh?ng ng??i thích m?t b?u không khí yên t?nh. Nó c?ng có th? làm gián ?o?n nh?ng ng??i hàng xóm ?ang ng? vào ban ?êm . B?t k?, Beagle Chihuahua là m?t con chó thích vui v? s? luôn luôn tìm ki?m gia ?ình.