Có nên ph?i gi?ng chó Chihuahua v?i chó Pug không?

Có nên ph?i gi?ng chó Chihuahua v?i gi?ng chó Pug không?

Chihuahua Pug Mix

Chihuahua Pug, còn ???c bi?t ??n trong s? nh?ng ng??i ?am mê chó là Chug, là m?t trong nh?ng v?t nuôi h?n h?p ph? bi?n nh?t xung quanh . M?c dù v?y, không có gì ?áng ng?c nhiên khi hai gi?ng chó m? – Chihuahua và Pug – ???c x?p h?ng cao trong danh sách nh?ng con chó ???c yêu thích nh?t ? Hoa K?.

V? m?t l?ch s? không có h? s? hay b?ng ch?ng nào v? ngu?n g?c c?a h?n h?p Chihuahua Pug. Tuy nhiên, nó có th? ???c c? tình nhân gi?ng ? M? ?ôi khi trong 20 n?m qua. May m?n thay, trong khi l?ch s? c?a con lai này có m?t chút l?n x?n, thì cha m? c?a nó thì không.

Nh? m?t v?n ?? c?a th?c t?, c? Chihuahua và Pug ??u có l?ch s? lâu dài và ?áng quý. Ngu?n g?c c?a các nhà t?o m?u ???c báo cáo là có l?ch s? ghi l?i trong khi sau này ?ã có kho?ng 2.000 n?m và là b?n ??ng hành ?a thích c?a hoàng gia Trung Qu?c.

Pugs ?ã ???c nâng lên b?i các nhà s? ? tu vi?n và sau ?ó lây lan kh?p châu Âu trong 16 ngày th? k?, nh? các th??ng gia Hà Lan. Trong khi ?ó, Chihuahua ?ã thu hút s? quan tâm c?a ng??i M? trong nh?ng n?m 1800 ??n nh?ng n?m 1900 khi gi?ng chó này tr? thành tiêu chu?n.

N?u b?n d? ??nh tr? thành ch? s? h?u c?a m?t con lai Pug Chihuahua, b?n c?ng nên tìm hi?u thêm v? các gi?ng b? m?. ?i?u này s? cung c?p cho b?n m?t s? ý t??ng v? nh?ng gì mong ??i t? con chó h?n h?p c?a b?n và làm th? nào ?? nuôi nó.

3 lý do t?i sao b?n không nên l?y chó Chihuahua

 • Nó có r?t nhi?u v?n ?? v? s?c kh?e. Th?t không may cho Chihuahua Pug, b? m? c?a nó n?i ti?ng v?i vô s? v?n ?? v? s?c kh?e. Có m?t c? h?i t?t r?ng nó c?ng s? th?a h??ng m?t s? ?i?m y?u c?a h?, ??c bi?t là b?nh brachycephaly và lo?n s?n.
 • Nó d? b? m?c h?i ch?ng chó nh?. Nh?ng con chó nh? và gi?ng ?? ch?i có xu h??ng bù ??p quá m?c và s? c? g?ng ?? chi?m ?u th?. H? c?ng có th? tr? nên linh ho?t, vui v? và phá ho?i. Hành vi x?u này th??ng tr? nên t?i t? h?n vì m?i ng??i có xu h??ng lo?i b? hành ??ng c?a con chó do kích th??c c?a nó.
 • Không làm t?t v?i nhi?t ?? kh?c nghi?t . Do các v?n ?? v? hô h?p gây ra b?i các ??c ?i?m brachycephalic c?a nó, Pug Chihuahua ph?i v?t l?n trong nhi?t ?? l?nh và nhi?t ?? kh?c nghi?t. Th?t t?t n?u b?n s?ng ? khu v?c có nhi?t ?? v?a ph?i nh?ng n?u không, b?n ph?i ?i?u ch?nh cho chú chó c?a mình.

3 lý do t?i sao b?n nên l?y Chihuahua

 • Th?t tuy?t khi cho nh?ng cái ôm. ?ây là m?t con chó r?t tình c?m. Nó thích theo b?n xung quanh và ?? âu y?m. M?t ph?n là do b?n ch?t yêu th??ng c?a nó và c?ng do kh? n?ng ch?u ??ng nhi?t ?? l?nh th?p.
 • Nó có th? s?ng trong nh?ng c?n h? nh?. H?n h?p Chihuahua Pug là m?t con chó c?n h? tuy?t v?i. Kích th??c nh? c?a nó có ngh?a là nó có th? h?nh phúc s?ng trong m?t ngôi nhà nh? ho?c m?t c?n h? chung c?. Nó c?n thi?t cho m?t môi tr??ng ôn ??i c?ng ?òi h?i nó ph?i ? trong nhà h?u h?t th?i gian.
 • ?ó là m?t v?t nuôi b?o trì th?p . Mái tóc ng?n c?a con lai này có ngh?a là ch?i hàng tu?n là ?? ?? gi? cho b? lông c?a nó sáng bóng. Nó c?ng không c?n ph?i ???c t?m th??ng xuyên, m?c dù ch? s? h?u nên ??m b?o r?ng b?t k? làn da nh?n nheo nào luôn s?ch s? và khô ráo.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a Chihuahua Pug Mix

Cân n?ng 10 ??n 20 b?ng
Chi?u cao 6 ??n 14 inch
Kích th??c ?? ch?i
Lo?i áo Dày ??c nh?ng ng?n
Màu lông ?en, nâu, kem, vàng và tr?ng; Có th? có v?t, ??m và kích ho?t làm ?i?m ?ánh d?u
S? l??ng ?? V?a ph?i
M?t T?i
M?i ?en
?ôi tai C??ng c?ng ho?c g?p
Tính cách Tình c?m, chung th?y, thông minh, b??ng b?nh và có m?t kho?ng chú ý ng?n
Tu?i th? 10 ??n 13 n?m
Không gây d? ?ng Không
Thân thi?n v?i tr? em Không
Ch? s? h?u m?i Không
Công nh?n gi?ng American Hybrid Canine Club (ACHA), Dog Registry of America (DRA), International Designer Canine Registry (IDCR)

N?u có m?t ?i?u ?? nói v? h?n h?p Chihuahua Pug, thì ?ó là nó có m?t tính cách l?n ???c nh?i nhét bên trong m?t c? th? nh? bé , m?c dù ?ó là m?t c? b?p và m?nh m?. Nó có khuôn m?t tròn, hình qu? h?nh, ?ôi m?t ?en và cái m?i tròn, ng?n có th? h?i ??y vào. M?t s? ng??i s? nói Chug trông gi?ng nh? m?t Boxer thu nh?.

Tính cách khôn ngoan, chú chó này có th? có khí ch?t ng?t ngào c?a Pug ho?c b?n tính nghi ng? c?a Chihuahua. Gi?ng h?n h?p này th??ng ???c coi là tình c?m, hòa ??ng, vui t??i, n?ng ??ng và trung thành. Nó khá thông minh nh?ng có kho?ng chú ý ng?n.

Là con ?? c?a hai gi?ng ???c thi?t k? ?? ??ng hành, Pug Chihuahua thích dành th?i gian cho gia ?ình. ??ng ng?c nhiên n?u con chó c?a b?n theo b?n xung quanh liên t?c. ?ây là m?t con chó velcro khác ?áng yêu khác, luôn g?n bó ho?c âu y?m v?i ch? c?a nó. Th?t không may, nhu c?u chú ý t? ch? s? h?u c?a nó có th? d?n ??n các v?n ?? v? hành vi nh? lo l?ng v? s? chia ly .

M?t h?n h?p Pug Chihuahua thích làm hài lòng con ng??i c?a nó. ??c ?i?m này r?t h?u ích trong quá trình hu?n luy?n, vì nó làm cho con chó s?n sàng h?c h?i và làm theo m?nh l?nh. Tuy nhiên, con chó này c?ng có m?t v?t c?ng ??u r?ng m?t d?m.

Con chó lai này không ph?i là thú c?ng thân thi?n nh?t xung quanh. M?t con Chihuahua tr?n v?i Pug s? gi? ???c s? c?nh giác nh?t ??nh, m?t ??c ?i?m mà nó ???c th?a h??ng t? b? m?. Pugs có xu h??ng c?nh giác v?i ng??i l? ban ??u, nh?ng chúng có th? h?c cách hòa ??ng v?i các ??ng v?t và tr? em khác n?u chúng ???c xã h?i hóa s?m.

Ng??c l?i, Chihuahua không ph?n ?ng t?t v?i các ??ng v?t và tr? em khác, ??c bi?t là nh?ng con non quá m?nh m? và thô k?ch. Trên th?c t?, h? có xu h??ng ch? ch?u ??ng nh?ng con Chihuahua ??ng lo?i ho?c m?t gi?ng h?n h?p Chihuahua. Loài chó này c?ng có th? tr? nên hung d?, ??c bi?t là khi chúng không ???c xã h?i hóa ?úng cách, s? hãi ho?c khi chúng c?m th?y ai ?ó ?ang xâm ph?m lãnh th? c?a chúng.

Bán chó h?n h?p Chihuahua

Nuôi m?t con chó là m?t cam k?t tr?n ??i, nh?ng h?n h?p Chihuahua Pug mang ??n thêm các bi?n ch?ng v? s?c kh?e. N?u b?n th?c s? quan tâm ??n vi?c ch?m sóc m?t con, b?n nên nh?n m?nh vào các gi?ng b? m? ?ã ???c ki?m tra s?c kh?e phù h?p, v?i k?t qu? ???c ??ng ký t?i Trung tâm Thông tin S?c kh?e Canine (CHIC). T? ch?c này yêu c?u xét nghi?m di truy?n ??i v?i NME, lo?n s?n, và s? sang tr?ng c?a x??ng bánh chè ??i v?i Pugs và ?ánh giá tim cho Chihuahuas.

?ó là l?i ích t?t nh?t c?a b?n ?? ch? làm vi?c v?i các nhà lai t?o ??o ??c và h?p pháp. Hãy ch?c ch?n r?ng b?n làm rõ r?ng chó m? ?ã ???c ki?m tra tr??c khi nhìn vào chó con h?n h?p Pug Chihuahua.

Chúng tôi c?ng khuyên b?n nên tránh mua chó t? các c?a hàng thú c?ng ho?c t? m?t ng??i mà b?n g?p tr?c tuy?n. Nh?ng chi?c r?ng nanh ?áng th??ng này có l? là t? các nhà máy chó con, vì v?y không có cách nào ?? ??m b?o r?ng chúng kh?e m?nh. B?n c?ng không bao gi? nên làm kinh doanh v?i m?t nhà lai t?o nói v?i b?n r?ng h? có th? cung c?p cho b?n m?t con chó con v?i nh?ng ??c ?i?m c? th? . H?u nh? không th? th?c s? thi?t k? m?t gi?ng chó h?n h?p ?? ti?t ki?m ti?n c?a b?n và tìm n?i khác.

Ch?m sóc Chihuahua c?a b?n h?n h?p v?i Pug

B? lông c?a Chihuahua ???c tr?n v?i Pug s? ph? thu?c vào gen c?a gi?ng b? m? nào. Do ?ó, b?n có th? có m?t con chó có lông ng?n, thô và r?m nh? Pug ho?c m?t con có b? lông dài v?a ph?i m??t nh? Chihuahua. Nh?ng v?i c? hai gi?ng b? m? là nh?ng con chó v?a ph?i, hãy mong ??i Chug c?a b?n c?n ???c b?o trì th??ng xuyên.

Mái tóc ng?n c?a Chug có ngh?a là ch? s? h?u có th? thoát kh?i vi?c ch?i hàng tu?n ít nh?t. M?t l?n ?ánh r?ng hai l?n m?i ngày là lý t??ng. Nó s? lo?i b? b?t k? s?i tóc ch?t nào và s? gi? cho mái tóc sáng bóng và không b? r?i. Tuy nhiên, h?n h?p Pug Chihuahua lông dài có th? c?n ???c ch?i th??ng xuyên h?n, ??c bi?t là trong mùa r?ng lông. ?ó là m?t ý t??ng t?t ?? ??u t? vào m?t bàn ch?i bóng m??t và pin cho con chó c?a b?n.

M?t b?n t?m th??ng xuyên c?ng t?t v?i con chó này. M?t l?n n?a, b?n có th? ph?i t?m Chug th??ng xuyên h?n khi nó r?ng. Nh?ng n?u gen c?a Pug chi?m ?u th? h?n và h?n h?p Chihuahua Pug c?a b?n ?ã ???c ban ph??c v?i làn da nh?n nheo, b?n có th? ph?i làm s?ch và lau khô n?p g?p hàng ngày ?? ng?n ng?a viêm da .

Làm s?ch tai chó c?a b?n th??ng xuyên. B?n c?ng nên t?o thói quen ki?m tra th??ng xuyên, ??c bi?t ??i v?i nh?ng ng??i có tai th? m?c. B?n mu?n tai c?a chúng s?ch s? và không b? ?m ?? gi?m nguy c? nhi?m trùng.

C? hai gi?ng b? m? th??ng g?p ph?i các v?n ?? v? r?ng mi?ng nên vi?c ch?m sóc r?ng mi?ng phù h?p là c?n thi?t cho Chug. ?ánh r?ng hàng ngày và ch?n ?i?u tr? c?ng khuy?n khích v? sinh r?ng mi?ng. Nh?t m?t s? x??ng s?a c?ng làm s?ch r?ng ho?c mua ?? ch?i c?ng t?ng g?p ?ôi nh? ch? nha khoa.

Pug k?t h?p v?i v?n ?? s?c kh?e Chihuahua

Chó lai h?n h?p th??ng ???c cho là c?ng h?n nh?ng con thu?n ch?ng. M?c dù ?i?u ?ó ?úng trong m?t s? tr??ng h?p, m?t con Pug tr?n v?i Chihuahua bu?n bã có b? bài x?p ch?ng lên nhau. ?ó là k?t qu? ?áng ti?c c?a vi?c có cha m? d? g?p ph?i nhi?u v?n ?? s?c kh?e. ?i?u này ?ã làm cho Chugs d? b? nh? sau:

 • D? ?ng
 • S?i bàng quang và th?n
 • ??ng kinh
 • Các b?nh v? m?t nh? distichia, Keratoconjuncunch viêm sicca (KCS) ho?c khô m?t, ch?n th??ng m?t, teo võng m?c ti?n tri?n và l?i
 • Mange demodectic
 • V?n ?? nha khoa
 • V?n ?? tim m?ch
 • Legg-Calve-Perthes
 • Viêm màng não ho?i t? (NME)
 • Béo phì
 • Patellar luxation
 • Shunt h? th?ng (PSS)

Pug c?ng b? b?nh brachycephalic, m?t tình tr?ng khi?n nó có khuôn m?t ph?ng và khi?n nó d? b? các v?n ?? v? hô h?p, v?n ?? ?i?u ch?nh nhi?t ?? c? th? thông qua th? h?n h?n và h?t h?i ng??c. B?t k? h?n h?p Pug nào c?ng s? b? brachycephalic ? m?t m?c ?? nào ?ó và có th? th?a h??ng m?t s? v?n ?? y t? c?a cha m? . H?n n?a, Pug c?ng d? b? di truy?n b?nh thoái hóa c? và lo?n s?n x??ng hông.

Phía Chihuahua c?a con chó con lai c?a b?n c?ng ??y r?y các v?n ?? y t?, nh? tràn d?ch não. Nó c?ng có nguy c? cao h?n cho m?t khí qu?n s?p ?? và h? ???ng huy?t.

Chihuahua v??t qua yêu c?u th?c ph?m v?i Pug

Ch? c?a Chihuahua lai v?i Pug nên theo dõi l??ng th?c ?n c?a thú c?ng. Pugs có xu h??ng ?n quá nhi?u và con yêu lông nh? c?a b?n c?ng có th? làm nh? v?y. ??ng quên r?ng tr?ng l??ng d? th?a có th? kh?c ph?c các v?n ?? s?c kh?e c?a nó.

H?n h?p Chihuahua Pug nên ???c cung c?p m?t ch? ?? ?n u?ng ???c t?o riêng cho các gi?ng nh?. Các b?a ?n n?ng l??ng cao v?i th?t là thành ph?n chính là t?t nh?t . M?t tách c?a bu?i ra m?t, th?c ?n cho chó khô là lý t??ng.

?ó c?ng là m?t ý t??ng t?t ?? ?i v?i kibble c?ng và khô vì nó s? ng?n ng?a tích t? cao r?ng.

May m?n thay, b?n s? không có b?t k? v?n ?? tìm ki?m l?a ch?n th?c ph?m lành m?nh cho thú c?ng c?a b?n. D??i ?ây là m?t s? th??ng hi?u t?t nh?t trên th? tr??ng hi?n nay.

 • BLUE Wilderness High Protein Grain Free: Th?c ?n dành cho chó hàng ??u dành cho gi?ng chó nh? này có hàm l??ng protein cao ?áng chú ý ??n t? th?t gà, b?t gà và b?t cá. Th?c ?n cho chó khô này ?ã ???c thi?t k? b?i các bác s? thú y và chuyên gia dinh d??ng toàn di?n, nh?ng ng??i mu?n t?o ra ý ngh?a t?t nh?t cho các gi?ng chó nh?. Nó c?ng không có h?t và có glucosamine ?? c?i thi?n s?c kh?e x??ng và kh?p .
 • Purina Benished IncrediBites: Th?c ?n cho chó này cho chó nh? c?ng r?t t?t cho chó con. Nó có trong các lo?i th?t bò và th?t gà và có m?t h?n h?p lành m?nh c?a lúa m?ch, cà r?t, ??u Hà Lan, và 23 vitamin và khoáng ch?t khác. Kibble là s? pha tr?n c?a nh?ng mi?ng m?m và giòn mà ngay c? nh?ng ng??i ?n ngon nh?t c?ng s? thích.
 • Hill’s Science Diet Small & Toy Breed: Ý ngh?a là th?t gà và g?o c?a th??ng hi?u này ???c phát tri?n ?? mang l?i s? cân b?ng dinh d??ng hoàn h?o cho chó nh? và chó con. Th?c ?n cho chó c?a Hill không s? d?ng b?t k? h??ng v? nhân t?o nào và không có ch?t b?o qu?n và màu th?c ph?m. Nó giàu vitamin C và E và có ??c tính ch?ng oxy hóa m?nh. Nó c?ng có canxi ?? c?ng c? r?ng và x??ng chó c?a b?n.

Pug v?i Chihuahua: Yêu c?u t?p th? d?c

M?t con Pug lai v?i Chihuahua không c?n nhi?u bài t?p. T?p th? d?c hàng ngày kéo dài trong 30 ??n 45 phút là ?? ?? gi? cho con chó c?a b?n kh?e m?nh . Vì v?y, là m?t ?i b? hàng tu?n 5-6 d?m k? t? khi con chó này ít b? m?t m?i m?t cách d? dàng. Các gen brachycephalic mà nó ???c th?a h??ng t? Pug c?ng khi?n nó d? b? t?n th??ng do các v?n ?? v? hô h?p do các ho?t ??ng v?t v?.

Các môn th? thao cho chó th? hi?n s? nhanh nh?n và vâng l?i c?ng là nh?ng cách t?t ?? ?áp ?ng nhu c?u th? ch?t c?a Chug ??ng th?i cung c?p m?t cách ?? ti?p t?c rèn luy?n k? lu?t. B?n c?ng nên ch?i v?i con chó c?a b?n trong ít nh?t n?a gi?, m?t ??n ba l?n m?t ngày. ??ng quên ??u t? vào ?? ch?i s? khi?n chúng b? kích thích v? tinh th?n và th? ch?t.

D??i ?ây là m?t s? ?? ch?i t?t nh?t cho gi?ng chó này trên th? tr??ng hi?n nay:

 • Air Kong Squeaky X-Small Tennis Balls : Nh?ng qu? bóng sáng này có ?? b?n cao và hoàn toàn v?a v?n ngay c? mi?ng nh? c?a cây thánh giá Pug Chihuahua. Con chó c?a b?n s? không c?m th?y m?t m?i v?i món ?? ch?i khó ch?u này ngay c? sau nhi?u gi? ch?i.
 • Thi?t k? chú rùa nh? c?a West Paw : Không có chú rùa nào d? th??ng nh? chú bé này. ???c làm t? v?i nhung v?i m?t ít squeaker bên trong, kích th??c c?a nó là lý t??ng cho chó con Chug. Nó c?ng ?? ch?c ch?n ?? t?n t?i cho ??n khi con chó c?a b?n tr? thành ng??i l?n.
 • Mini Sqwuggie Dog Toy : ?? ch?i kéo t?t nh?t cho các gi?ng ?? ch?i, Sqwuggie có nhi?u màu s?c, b?n và th?m chí có th? n?i trong n??c, cho phép thú c?ng c?a b?n ch?i v?i nó ? b?t c? ?âu. Nó có m?t hình vuông ?? thu hút s? chú ý c?a Chug và ???c thi?t k? ??c bi?t ?? phù h?p v?i mi?ng nh?.

?ào t?o chó Chihuahua

R?t nhi?u ch? s? h?u chó nh? có xu h??ng t? b? ?ào t?o và xã h?i hóa thú c?ng c?a h?. Ch? s? h?u có xu h??ng lo?i b? chúng nh? m?t m?i ?e d?a do kích th??c c?a chúng và cho phép chúng th? hi?n hành vi chi ph?i. ?i?u này cu?i cùng d?n ??n h?i ch?ng chó nh?, m?t ng??i có hành vi khi?n các gi?ng chó ?? ch?i và nh?ng con chó nh? ???c th?ng kê khác tr? nên phi?n ph?c, ?n ào và thú c?ng khó tính .

V?i m?t chú chó Chihuahua ?ã có xu h??ng hung d?, nh? có phe Chihuahua, ch? s? h?u nên th?c hi?n các b??c ?? ??m b?o thú c?ng lai c?a chúng không tr? thành m?t s? diva. Nói tóm l?i, hành vi không ???c ch?p nh?n t? nh?ng con chó l?n tr??ng thành c?ng không nên ???c dung th? ? nh?ng con chó nh?.

V?t ??c l?p và s? b??ng b?nh c?a gi?ng chó này có ngh?a là nó s? c?n m?t hu?n luy?n viên giàu kinh nghi?m. Nó s? làm t?t v?i m?t ng??i có th? cung c?p m?t

H?n h?p Pug Chihuahua c?a b?n ph?i tr?i qua quá trình hu?n luy?n vâng l?i và giao ti?p xã h?i trong khi nó v?n là m?t con chó con. Ch? s? h?u c?ng nên ti?p t?c v?i các ch??ng trình ?ào t?o và xã h?i hóa ngay c? khi con chó c?a h? tr? thành ng??i l?n ?? ng?n ch?n s? phát tri?n c?a h?i ch?ng.

Nh? xu h??ng c?a h? ?? làm hài lòng ch? s? h?u c?a h?, Chugs d? dàng ?ào t?o. Nh?ng ch? s? h?u c?ng nên ??m b?o kh?ng ??nh s? th?ng tr? c?a mình và phù h?p v?i vi?c hu?n luy?n chó.

D??i ?ây là m?t s? m?o thú v? ?? xem xét khi hu?n luy?n m?t con chó nh? nh? Chug:

 • Suy ngh? và s?ng tích c?c. Con lai Chihuahua Pug là m?t con chó nh?y c?m, vì v?y ph??ng pháp hu?n luy?n kh?c nghi?t s? không hi?u qu? . Luôn nh? r?ng nh?ng gi?ng chó nh? có xu h??ng s? hãi ho?c gi?t mình d? dàng. B?n s? thu ???c nhi?u k?t qu? h?n n?u b?n ch?n chi?n l??c c?ng c? tích c?c. Cho chó c?a b?n ??i x? nh? và xoa b?ng và khen ng?i m?t cách t? do.
 • Gi? nó ng?n và ng?t ngào. B?n c?ng nên xem xét kho?ng chú ý ng?n c?a con chó c?a b?n. M?c dù nó s? h?c d? dàng, nh?ng nó s? không th? t?p trung trong th?i gian dài. T?t nh?t là gi? cho m?i bài h?c ?ào t?o ng?n nh?ng vui v? .
 • ? m?c th?p. L? m? chú chó nh? c?a b?n trong khi b?n hét l?nh s? ch? khi?n nó s? hãi. Khi b?n b?t ??u hu?n luy?n h?n h?p Chihuahua Pug, hãy ch?c ch?n r?ng b?n xu?ng ??t ?? b?n g?n nh? ? c?p ?? c?a nó. Nó s? làm cho b?n b?t ?áng s? và làm cho con chó c?a b?n c?m th?y tho?i mái và an toàn h?n. M?t khi con chó c?a b?n ?ã h?c ???c m?t s? l?nh và th? thu?t, b?n có th? ??ng và b?t ??u hu?n luy?n t? c?p ?? cao h?n.
 • Gi? v?ng l?p tr??ng c?a b?n. Nh?ng con chó nh? có ???c r?t nhi?u th? vì kích th??c c?a chúng. ??ng r?i vào suy ngh? r?ng nh? có ngh?a là nghèo ho?c ngoan ngoãn. Thú c?ng nh? bé c?a b?n s? s?m c? g?ng th?ng tr? b?n ho?c làm nh?ng vi?c b?n không thích, ch?ng h?n nh? nh?y lên b?n ho?c ?? ??c. Gi? v?ng l?p tr??ng c?a b?n và trung th?c v?i ?ào t?o. Hãy nh? r?ng, n?u b?n s? không tha th? cho m?t hành ??ng t? m?t con chó l?n, thì ??ng bao dung nó t? m?t con chó nh? .
 • Housetraining chó nh? là khác nhau. ?ào t?o thùng là m?t trong nh?ng cách t?t nh?t ?? d?n d?p con chó con c?a b?n. Nh?ng ??ng quên r?ng Chug có bàng quang nh? h?n. ?i?u ?ó có ngh?a là nó s? không th? gi? nó trong th?i gian dài và h? s? c?n ph?i ra ngoài sau m?i hai ??n b?n gi?, tùy thu?c vào ?? tu?i và kích th??c c?a nó. Vì v?y, n?u b?n có k? ho?ch ?i ra ngoài trong vài gi?, hãy cân nh?c s? d?ng các mi?ng ??m hu?n luy?n ho?c thuê ng??i trông thú c?ng.

Chihuahua và gia ?ình Pug

Chihuahua Pug có th? là m?t con chó ??ng hành tuy?t v?i. Nó yêu con ng??i c?a nó và s? c? g?ng h?t s?c ?? làm hài lòng ch? nhân c?a nó. Tuy nhiên, b?n nên s?n sàng cung c?p cho thú c?ng c?a b?n nhi?u tình yêu và s? chú ý. Tr? em c?ng nên ???c d?y cách x? lý con chó này ?úng cách . Theo quy ??nh, h? ph?i c?n th?n ?? không ?ánh th?c b?n ch?t hung h?ng c?a Chug. ?i?u này có ngh?a là các gia ?ình có tr? nh? có th? không phù h?p v?i chú chó này.

M?t con lai Chihuahua Pug là m?t v?t nuôi lý t??ng cho c? dân c?n h?, m?c dù nó s? phát tri?n m?nh trong t?t c? các lo?i nhà. Nó ph?i s?ng trong nhà vì t?m vóc nh? bé c?a nó có ngh?a là nó có th? d? dàng ng? ngu?y ra kh?i hàng rào. Con chó này c?ng thích th?i ti?t ?m áp, ?ó là lý do t?i sao nó thích rúc vào nhau r?t nhi?u. ??ng ng?c nhiên khi th?y Chug c?a b?n tr?n trong ch?n.