Có nên ph?i gi?ng chó Dachshund v?i chó Beagle không?

Có nên ph?i gi?ng chó Dachshund v?i gi?ng chó Beagle không?

K?t h?p Dachshund Beagle

Beagle Dachshund là con lai gi?a hai gi?ng chó r?t n?ng ??ng và thông minh là Beagle và Dachshund. Gi?ng nh? các gi?ng h?n h?p khác, h?n h?p này c?ng có nh?ng cái tên quy?n r? khác r?t d? nói và d? nh? – Doxle, Doxie, Beaschund, Beweenie ho?c Beagle / Wiener. Doxle là m?t cái tên ???c công nh?n b?i Câu l?c b? chó lai M?.

Hãy cùng chúng tôi tìm hi?u thêm v? s? pha tr?n thú v? này.

3 lý do t?i sao b?n không nên dùng h?n h?p Dachshund Beagle

 • Chúng ???c bi?t ??n là nh?ng ng??i nhai lâu n?m, nh?ng b?n có th? làm chúng m?t m?i v?i các bu?i ch?i và ?i b? th??ng xuyên ?? ng?n ch?n thói quen khó ch?u này hình thành. Grannick’s Bitter Apple Taste Deterrent Dog Spray v?i Dabber ng?n ch?n hi?u qu? vi?c c?n lông và nhai lông, li?m v?i / ?? ??c và nhai. Nó không ??c h?i và là m?t bi?n pháp ng?n ch?n hi?u qu? ?? nhai.
 • H? ?ào! Chúng có th? nh? bé, nh?ng chúng ch?c ch?n bi?t cách ?ào, th? mà chúng ???c th?a h??ng t? cha m? Dachshund. Vì v?y, n?u b?n có m?t bãi c? l?n và m?t khu v??n, hãy chu?n b?! Hu?n luy?n chúng t? khi còn nh? có th? mang l?i l?i ích cho b?n, nh?ng m?t l?n n?a chúng v?n có kh? n?ng ?ào ???c. NaturVet Pet Organics Không ?ào! Lawn & Yard Spray for Dogs s? giúp b?n hu?n luy?n chó không ?ào. Nó là m?t lo?i x?t hoàn toàn t? nhiên ???c pha ch? t? các h?p ch?t th?o d??c và th?c v?t có thêm tinh d?u, vì v?y nó không có tác d?ng gây h?i cho chú chó c?a b?n.
 • Chúng c?n, và ?i?u này r?t có th? là do b? m? Dachshund là m?t con chó s?n nên c?n c?n trong máu. S? k?t h?p Dachshund Beagle có th? c?n vì s? hãi ho?c lo l?ng, và ?ôi khi, gây h?n. M?t l?n n?a, ?ào t?o ?úng cách khi còn tr? là ?i?u c?n thi?t ?? ng?n ch?n hành vi hung h?ng này.  H? th?ng c?u tr? lo âu Calmz giúp chó làm d?u hi?u qu? s? lo l?ng c?a chú chó c?a b?n v?i công th?c t? nhiên và không có thu?c. B? vest v?a v?n v?i chú chó c?a b?n m?t cách tho?i mái và gi? thi?t b? trên các m?c tiêu b?m huy?t c? th?. Khi b?n kích ho?t, rung ??ng c?a nó ho?t ??ng ?? kích thích các ?i?m áp l?c. Nó th?m chí còn ch?i nh?c c? ?i?n ???c ch?ng minh là có tác d?ng ch?a b?nh, hoàn h?o ?? gi?m c?ng th?ng.

3 lý do t?i sao b?n nên ?i qua Dachshund Beagle Cross

 • M?t thú c?ng tuy?t v?i – S? rèn luy?n s? vâng l?i và xã h?i hóa ?úng ??n và cách ti?p c?n H?n h?p Beagle Dachshund ???c cho là ng??i b?n ??ng hành lý t??ng cho m?t chú chó vì s? ng?t ngào, d?u dàng và tinh ngh?ch c?a nó.
 • M?t c? quan giám sát xu?t s?c – B gây ra s? tò mò trí tu? c?a nó, cây thánh giá này là ?ng c? viên hoàn h?o cho m?t c? quan giám sát xu?t s?c.  Chúng là nh?ng con chó r?t trung thành, ? m?t m?c ?? nh?t ??nh, b?o v? gia ?ình c?a chúng.
 • M?t v?t nuôi b?o trì th?p – Nó ch? ?òi h?i nhu c?u ch?i chu?t t?i thi?u. Ch?i tóc và r?ng có th? ???c th?c hi?n m?t l?n m?t tu?n, và ch? t?m m?i tháng m?t l?n ho?c khi c?n thi?t.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a s? k?t h?p Beagle Dachshund

M?t h?n h?p Beagle Dachshund có thân hình dài, c? b?p c?a m?t con Dachshund và mõm vuông, th?ng c?a m?t con Beagle. H?u h?t các chú chó con có th? th?a h??ng màu c? b?n c?a Dachshund và các ??m c?a Beagle.

Là m?t s?n ph?m c?a s? k?t h?p gi?a hai con chó s?n, dachshund beagle s? có y?u t? lâu n?m c?a m?t con chó canh gác. ?i?u này có ngh?a là b?t k? mùi ho?c âm thanh b?t th??ng ho?c th?m chí m?t ng??i l? ?i ngang qua s? kh?i d?y s? nghi ng? c?a h? v? m?t m?i ?e d?a ti?m tàng.

Tuy nhiên, trí thông minh và tính cách sôi n?i c?a nó ch?c ch?n s? làm say ??m trái tim.

Cân n?ng 18-30 lbs
Chi?u cao 9-11 inch
Kích th??c Nh? ??n trung bình
Lo?i áo Bình th??ng ??n dày ??c
Màu lông ?en, Nâu, Tr?ng, Sôcôla, Vàng
Chi?u dài áo Ng?n ??n trung bình
K?t c?u áo Th?ng, T?t, Wiry, Harsh
S? l??ng ?? Trung bình c?ng
M?t nâu
M?i ?en
?ôi tai Dài và m?m
Tính cách Thân thi?n, tình c?m, vui t??i
Tu?i th? 12 ??n 14 n?m
Không gây d? ?ng Không
Thân thi?n v?i tr? em Vâng
Ch? s? h?u m?i Vâng
Công nh?n gi?ng ACHC, IDCR, DDKC, DRA, DBR

V?i s? ra ??i c?a nh?ng chú chó thi?t k?, nhi?u ng??i hi?n ?ang g?p khó kh?n trong vi?c l?a ch?n chú chó nào s? t?t nh?t ?? mang v? nhà. V??t qua hai gi?ng chó hoàn toàn khác nhau d?n ??n m?t tr?n gió ho?c m?t th?m h?a. Trong tr??ng h?p c?a Dachshund Beagle Mix, nó có th? t?t ho?c x?u. Phép lai này th??ng ch?y theo m?t mô hình hành vi có th? tr? nên th?c s? t?i t? n?u không ???c s?a ch?a k?p th?i.

C?n bán chó Beagle Dachshund

?ó là ?i?u c?n thi?t ?? có ???c ki?n ??th?c, không ch? v? con chó Beagle Dachshund, mà còn v? ng??i gây gi?ng và ?i?u ki?n s?ng c?a con chó tr??c khi b?n mua. Hãy s?p x?p v?i ng??i gây gi?ng ?? nhìn th?y con chó con tr??c và ki?m tra c?i c?a chúng. Ki?m tra h? s? n?u thú c?ng ti?m n?ng c?a b?n ???c c?p nh?t v?i các m?i tiêm phòng và giun. M?t nhà lai t?o có uy tín nên ??m b?o s?c kh?e trong 30 ngày.

Ch?i chu?t h?n h?p Beagle Dachshund c?a b?n

S? k?t h?p Beagle Dachshund s? ch? yêu c?u s? ch?m sóc r?t t?i thi?u v? m?t ch?i chu?t. Chúng có kích th??c r?t nh?; b?n không c?n ph?i ?i ??n m?t ti?m ch?i chu?t ?? d? ch?m sóc.

B?n ch? có th? t?m chúng khi c?n thi?t, nh?ng không quá m?t l?n m?t tu?n ?? gi? cho d?u và da t? nhiên. B?n có th? s? d?ng kh?n lau ho?c m?t mi?ng v?i ?m ?? lau m?i v?t b?n.

Chúng không r?ng nhi?u, và b? lông c?a chúng s? b?t bu?c ph?i ch?i kho?ng ba l?n m?t tu?n.

C?t t?a móng tay và ki?m tra ve và sáp tích t? trên tai th??ng xuyên c?ng quan tr?ng không kém. Ngoài ra, hãy nh? ?ánh r?ng m?i tu?n m?t l?n và n?u c?n, hãy ??a chúng ??n bác s? thú y ?? làm s?ch r?ng. V? sinh r?ng mi?ng t?t s? giúp r?ng ch?c kh?e.

Nh? m?i khi, th?m khám s?c kh?e th??ng xuyên ??n bác s? thú y là m?t cách quan tr?ng ?? ??m b?o thú c?ng c?a b?n luôn kh?e m?nh và h?nh phúc.

D??i ?ây là m?t s? s?n ph?m ?? làm cho m?i phiên ch?i chu?t là thú v?:

 • D?u g?i cho chó có mùi th?m PetAg Fresh ‘N Clean là m?t ch?t t?y r?a hoàn toàn t? nhiên, có ngu?n g?c t? th?c v?t và không ch?a xà phòng, có hi?u qu? r?a s?ch b?i b?n và b?i b?n. Nó c?ng có các ch?t ?i?u hòa ??c bi?t, vitamin E và n??c ép lô h?i bao ph? các s?i lông chó và khóa ?? ?m. Mùi h??ng hoa th?m mát, s?ng khoái s? l?u l?i ??n hai tu?n, vì v?y mùi chó c?a b?n ?ã ???c ki?m soát.
 • B? d?ng c? ch?i chu?t n?m m?nh Conair là m?t b? ??y ?? các công c? ch?i chu?t ???c thi?t k? công thái h?c ?? t?o s? tho?i mái t?i ?a. Nó bao g?m m?t cái b?m móng tay, bàn ch?i ghim nh?, bàn ch?i bóng m??t và bàn ch?i lông heo trong túi v?i. V?i m?t món ?? ch?i squeaky hình trái tim sang tr?ng, b?n có th? th??ng cho chú chó c?a mình sau m?t bu?i ch?i chu?t thành công, b?n còn ?òi h?i gì h?n n?a?
 • Epi-Otic Advanced là m?t gi?i pháp không gây kích ?ng hi?u qu? trong vi?c lo?i b? sáp và m?nh v?n và làm khô ?ng tai. Nó có m?t công th?c glycotech ch?ng dính ng?n ch?n s? tích t? c?a vi sinh v?t. Nó c?ng s? d?ng công ngh? ch?ng mùi ???c c?p b?ng sáng ch? giúp lo?i b? mùi hôi kinh kh?ng.
 • Nylabone Advanced oral Care Line là kem ?ánh r?ng dành cho chó có h??ng v? ??u ph?ng cho h?i th? th?m mát và r?ng và l?i kh?e m?nh. Nó có tính n?ng Denta-CTM, ???c ch?ng minh lâm sàng và th? nghi?m ?? gi?m m?ng bám. V?i m?t c? góc c?nh ?? d? dàng ti?p c?n và lông m?m, nylon làm s?ch gi?a các r?ng.

Beagle Dachshund Cross v?n ?? s?c kh?e

Khi nói ??n m?i quan tâm v? s?c kh?e, s? k?t h?p gi?a Beagle và Dachshund ?ã ??t ???c k?t qu? t?t nh?t và t?i t? nh?t c?a cha m? thu?n ch?ng c?a nó.

Sau ?ây là m?t s? b?nh mà h?n h?p Beagle Dachshund có th? g?p ph?i:

M?i quan tâm l?n

 • Patellar Luxation – ho?c tr?t kh?p x??ng bánh chè x?y ra khi x??ng bánh chè (x??ng bánh chè) b? tr?t kh?p t? rãnh x??ng ?ùi (x??ng ?ùi).

Các tri?u ch?ng bao g?m th?nh tho?ng b? qua, hindlimb lamely, di chuy?n hindlimb b?t th??ng và kéo dài, vv

 • B?nh ??a ??m gi?a ???c coi là tình tr?ng c? x??ng kh?p nghiêm tr?ng nh?t ?nh h??ng ??n h?n h?p Beagle Daschund. Các ??a ??m gi?a các ??t s?ng c?a c?t s?ng c?a con chó phình ra ho?c v? vào không gian t?y s?ng. Các tri?u ch?ng bao g?m l?ng gù cho th?y c? b?p c?ng th?ng, gi?m m?c ?? ho?t ??ng, gi?m s? thèm ?n, m?t ki?m soát bàng quang / ki?m soát ru?t, vv
 • Ch?ng lo?n s?n x??ng hông là m?t b?nh chó ph? bi?n gây ra d? t?t kh?p hông. Các tri?u ch?ng bao g?m gi?m ho?t ??ng, khó t?ng, mi?n c??ng ch?y ho?c nh?y, v.v.
 • Bloat – D? dày ch?a ??y khí nên nó phình to và ?i?u này gây quá nhi?u áp l?c lên c? hoành, làm cho d? dày chó c?a b?n b? xo?n. Các tri?u ch?ng bao g?m d? dày to, th? khó kh?n, m?ch y?u, xanh xao, ch?y n??c dãi quá m?c và nôn m?a.

M?i quan tâm nh?

 • ?i?c – M?t hoàn toàn ho?c m?t ph?n thính giác c?a chó có th? là b?m sinh nh?ng th??ng ?nh h??ng ??n nh?ng con chó cao c?p.
 • ??ng kinh – ???c ??c tr?ng b?i các c?n ??ng kinh tái phát, có th? nh?, l? t? ho?c nghiêm tr?ng.

Ch?n ?oán không th??ng xuyên

 • Nhi?m trùng tai – là tình tr?ng viêm tai gi?a c?a chó (Viêm tai gi?a) ho?c tai trong (Viêm tai gi?a). Các tri?u ch?ng bao g?m l?c ho?c nghiêng ??u, véo tai b? ?nh h??ng, thay ??i c?m giác cân b?ng, v.v.
 • Các v?n ?? v? m?t có xu h??ng x?u ?i nhanh chóng, vì v?y ?i?u quan tr?ng là ph?i tham kh?o ý ki?n ??bác s? thú y v? các v?n ?? v? tai chó c?a b?n. Các v?n ?? v? m?t ph? bi?n nh?t ?nh h??ng ??n chó là m?t Cherry, khô m?t, ?au m?t ?? ho?c viêm k?t m?c, v?t th??ng giác m?c, t?ng nhãn áp, ??c th?y tinh th?, Entropion và teo võng m?c ti?n tri?n.

?i?u c?n thi?t là ph?i nh?n ra các tri?u ch?ng mà Beagle Dachshund Cross c?a b?n ?ang hi?n th? ?? b?n s? bi?t khi nào và làm th? nào ?? hành ??ng phù h?p.

Yêu c?u th?c ph?m k?t h?p Beagle Dachshund

M?t cây thánh giá Beagle Dachshund có m?t cái t??ng ??i nh? s? ch? c?n kho?ng 1 1/2 ??n 2 chén th?c ?n khô, b? d??ng cho chó trong m?t ngày.  Do kích th??c nh?, nó có s? trao ??i ch?t cao h?n so v?i nh?ng con chó l?n h?n, do ?ó c?n ph?i ti?p nhiên li?u liên t?c . B?n có th? mu?n chia b?a ?n thành ba ph?n ???c ??a ra trong m?t kho?ng th?i gian. B?n không nên khuy?n khích con chó c?a b?n ?n m?t cách hào phóng vì con lai này có xu h??ng th?a cân. Kích th??c và m?c ?? ho?t ??ng c?ng khác nhau ??i v?i m?t con chó con, m?t ng??i tr??ng thành và m?t con chó cao c?p.

??ng ??u danh sách các lo?i th?c ?n cho chó tuy?t v?i c?a chúng tôi là:

 • S?c kh?e Toàn di?n S?c kh?e T? nhiên Khô Nh? Gi?ng chó Th?c ?n cho chó (dành cho chó con) ???c ?óng gói v?i các thành ph?n siêu có l?i – Protein t? th?t gà, b?t gà và b?t cá h?i; DHA ?? c?i thi?n ch?c n?ng não và th? l?c; Axit béo omega t? d?u cá h?i thúc ??y s?c kh?e tim t?t h?n và làn da m?n màng h?n; Probiotic và nhi?u ch?t x? ?? tiêu hóa d? dàng h?n; và ch?t ch?ng oxy hóa t? trái cây và rau qu? nh? rau bina, cà r?t và cà chua.
 • Th?c ?n cho chó khô không có h?t ng? c?c có h??ng v? t? nhiên (dành cho ng??i l?n) ???c ch? bi?n t? protein t? trâu và bò r?ng. Th?c ph?m n?ng l??ng không có h?t này r?t d? tiêu hóa v?i khoai lang và ??u Hà Lan ?? gi? cho con chó c?a b?n ho?t ??ng. Công th?c này c?ng có tính n?ng ch?ng oxy hóa t? nhiên t? trái cây và rau qu?; h? tr? ch? ph?m sinh h?c t? r? rau di?p xo?n khô ?? tiêu hóa kh?e m?nh; axit béo omega-3 và omega-6 cho làn da và b? lông kh?e m?nh.
 • Nutro Senior Dog Food ???c làm r?t ngon v?i th?t gà th?t, g?o nâu và b?t y?n m?ch.  Nh?ng con chó già c?ng ph?i ??i m?t v?i m?t s? thách th?c khi con ng??i già làm m?t trí nh?, các v?n ?? v? v?n ??ng và ?? nh?y c?m v?i th?c ?n.  Công th?c này ???c bào ch? v?i các ch?t ch?ng oxy hóa, axit béo omega-3 cho làn da kh?e m?nh h?n, ALA và DHA cho s?c kh?e não t?i ?u, glucosamine và chondroitin t? các ngu?n t? nhiên cho kh?p kh?e h?n .

Và cách nào t?t h?n ?? làm cho m?i b?a ?n tr? nên d? ch?u? Ki?m tra các s?n ph?m này:

 • B? bát t??ng tác thú v? cho chó s?n bên ngoài – Thêm m?t y?u t? thú v? cho m?i l?n c?n c?a chú chó c?a b?n v?i B? n?p thú v? này.  Nó có các ???ng vân và mê cung ?? kéo dài th?i gian chow hi?u qu? và tránh ?n quá nhi?u và ng?n ng?a ??y h?i và béo phì.
 • Thi?t k? vòi u?ng n??c g?m s? Pioneer Pet – M?t cách h?p d?n ?? hydrat hóa con chó c?a b?n (và t? nhiên t?ng c??ng s?c kh?e c?a chúng!) Là ?ài phun n??c u?ng g?m g?m Pioneer. Nó ho?t ??ng b?ng cách liên t?c l?u thông 60 ounce n??c l?c , vì v?y n??c u?ng ch?a bao gi? thú v? và h?p d?n ??i v?i chú chó c?a b?n. Thi?t k? h?t m?a b? sung cho b?t k? trang trí hi?n ??i, và bát g?m làm t? v?t li?u b?n là máy r?a chén an toàn.
 • BarksBar Original Pet Feed Mat ???c thi?t k? ?? gi? th?c ?n và n??c cho chó t? sàn nhà c?a b?n . Các mô hình gi? cho bát không di chuy?n và tr??t xung quanh trong khi th?c ?n ???c h? xu?ng. Môi ngoài nhô lên gi? cho tràn ra trên chi?u. Nó ???c làm t? v?t li?u c?p cho con ng??i, không ch?a BPA, không ??c h?i và không gây d? ?ng .

Luôn nh? r?ng trong vi?c cho chó ?n, ch? ?? dinh d??ng phù h?p c?n ???c xem xét t?i ?a.

Yêu c?u t?p th? d?c Beagle Dachshund

Luy?n t?p Dachshund Beagle Cross c?a b?n ít nh?t hai l?n m?t ngày trong t?ng c?ng kho?ng 35 phút s? ?áp ?ng yêu c?u ho?t ??ng ho?c ho?t ??ng hàng ngày c?a nó . ?? ??t ???c ?i?u này, các chuyên gia khuyên b?n nên ?i b? hàng ngày ??n công viên ho?c trong r?ng và ch?i ? nhà ho?c ? sân sau. Các ho?t ??ng nên ???c gi? ? m?c t?i thi?u, và mileage nên gi?i h?n 3,5-4 d?m m?i tu?n.

D??i ?ây là m?t s? s?n ph?m b?n có th? mang theo khi di chuy?n:

 • Lixit Thirsty Dog Chai xách tay n??c và Bowl là ti?n d?ng khi ?i ??n công viên ho?c khi c?m tr?i và ?i b? ???ng dài . B?n s? không ph?i tìm ki?m m?t bát n??c khi con chó c?a b?n siêu khát. Nó có m?t bát l?t xu?ng ?? rót nhanh h?n và d? dàng h?n. Chai ti?n l?i này có mi?ng r?ng ?? d? dàng v? sinh và dây ?eo có th? ?i?u ch?nh.
 • Cool Pup Côn trùng Shield Dog C? Gaiter ???c làm t? m?t v?t li?u nh? và thoáng khí, c?m th?y mát m? khi ??t và v?i s? b?o v? UPF40 kh?i tia UV c?a m?t tr?i. Nó ???c x? lý b?ng permethrin ??c quy?n c?a côn trùng ???c d?t ch?t vào v?i ?? b?o v? b?n thân quý giá c?a b?n kh?i mu?i, b? chét, ve, ru?i c?n và các b?nh nguy hi?m mà chúng có th? mang theo. Nó v?a an toàn cho v?t nuôi và con ng??i.

?ào t?o h?n h?p Dachshund Beagle

Nói chung, hu?n luy?n thú c?ng c?a b?n càng s?m càng t?t s? có k?t qu? t?t. H?n h?p dachshund beagle c?a b?n là không khác nhau. B?n càng s?m b?t ??u th?c hi?n nh?ng hành vi t?t và ng?n ch?n nh?ng thói quen x?u, thì hành vi t?t h?n và c?i thi?n h?n mà anh ?y s? có ???c .

Thách th?c là cây th?p t? deashund có th? thông minh, nh?ng nó c?ng ??u – qu? bóng lông nh? c?a b?n có th? lão luy?n trong vi?c h?c các m?o và m?nh l?nh nh?ng có th? không ph?i là trò ch?i ?? th? hi?n.

M?t cách ch?c ch?n ?? giúp b?n hu?n luy?n chú chó c?a mình b?ng cách cho nó ph?n th??ng ho?c ??i x? và bi?n m?i bu?i hu?n luy?n thành m?t tr?i nghi?m g?n k?t thú v?.

D??i ?ây là m?t s? s?n ph?m t?t cho ?ào t?o và b? ích:

Cho t?p hu?n

 • PetSafe Pet Loo Portable Trong nhà & Ngoài tr?i Dog Potty là sân sau di ??ng c?a b?n trong m?t h?p. Lý t??ng và thu?n ti?n cho c?n h? ho?c khi b?n không th? mang thú c?ng ra ngoài. L?p trên cùng có c?m giác nh? c? th?t d??i bàn chân chó c?a b?n ?? ?ào t?o và tr?i nghi?m bô tho?i mái . Các c? s? h?i góc c?nh nhanh chóng thoát n??c và thu th?p n??c ti?u vào m?t thùng có th? tháo r?i ?? làm s?ch d? dàng.
 • Chó chì hu?n luy?n Web Four Paws Cotton ???c làm t? cotton 100% n?ng có k?p xoay ?? cho phép chuy?n ??ng toàn d?i, vì v?y thú c?ng c?a b?n không b? r?i. D?n d?t ?ào t?o không ??m b?o m?t ng??i b?n ngoan ngoãn s? tuân theo m?i m?nh l?nh, nh?ng h? có ích ?? giúp b?n v?i nh?ng ?i?u c? b?n v? ?ào t?o! D?n d?t ?ào t?o Four Paw ???c thi?t k? ??c bi?t cho m?t lo?t các m?c ?ích s? d?ng bao g?m ?ào t?o vâng l?i, ?i b? và t?p th? d?c nói chung .
 • Vòng c? chó Puss và Pooch Rung và t?nh t? xa – Vòng c? không dây này giúp m?i bu?i hu?n luy?n tr? nên ??n gi?n và d? dàng cho b?n và thú c?ng c?a b?n. B?n s? th?y ?ây là m?t gi?i pháp hoàn h?o cho các hành vi nh?m nhí nh? nhai, li?m, s?a và r??t ?u?i. C? áo ?i?n t? này có b?n cài ??t S?c t?nh, ti?ng bíp, ánh sáng và rung ??ng ???c ch?ng minh là an toàn và nhân ??o ?? ?i?u khi?n v? cây và hu?n luy?n t? xa .

?? th??ng

 • Merrick Power Bites m?m và dai, x? lý hoàn toàn t? nhiên ???c ?óng gói v?i protein. V?i th?t bò ?ã ???c làm s?ch th?c s? và b? sung dinh d??ng t? trái cây và rau qu? t??i, chú chó c?a b?n ch?c ch?n s? yêu thích t?ng mi?ng th?t.
 • KONG Stuff’N Easy Treat Bacon & Cheese Recipe – Th??ng cho b?n v?i món ?n ngon mi?ng, không béo và d? tiêu hóa này b?t c? lúc nào. V?i m?t vòi tích h?p d? s? d?ng, nghiêng và ?n tr?c ti?p lên mi?ng c?a con b?n. B?n c?ng có th? l?p ??y ho?c ?óng b?ng bên trong ?? ch?i cao su KONG v?i món ?n ngon mi?ng này cho các th? thách kích thích tinh th?n và th?i gian ch?i kéo dài.
 • KONG Classic giúp th?a mãn nhu c?u b?n n?ng c?a b?n v?i công th?c cao su ??c ?áo và hoàn toàn t? nhiên, c?c b?n. Nó mang l?i m?t cú n?y th?t th??ng không ch? hoàn h?o cho gi? ch?i mà còn ho?t ??ng ?? ?áp ?ng nhu c?u khen ng?i và khen th??ng c?a m?t chú chó.

Dachshund Beagle Cross và gia ?ình

C? gia ?ình ch?c ch?n s? yêu m?t con chó tròn tr?a; hãy ch?c ch?n r?ng b?n cung c?p cho anh ta lo?i ?ào t?o và xã h?i hóa phù h?p v?i r?t nhi?u kiên nh?n và s? kiên trì. H?n h?p ?áng yêu Beagle Dachshund c?a b?n có th? làm cho m?t thú c?ng ?áng yêu và m?t con chó canh gác tuy?t v?i. Chúng c?ng có th? phát tri?n m?nh dù ? không gian nh? hay l?n.