Có nên ph?i gi?ng chó Husky v?i chó Beagle không?

Có nên ph?i gi?ng chó Husky v?i gi?ng chó Beagle không?

K?t h?p chó Husky v?i chó Beagle

H?n h?p Beagle Husky, còn ???c g?i là Beaski, là con lai gi?a hai gi?ng ph? bi?n – Beagle và Siberian Husky. Chúng là nh?ng con chó có kích th??c trung bình, có th? có ?ôi m?t xanh ??y mê ho?c c?a Husky và ?ôi tai m?m m?i c?a Beagle. Nh?ng con chó này c?ng là ng??i b?n thú c?ng ng?t ngào nh?t xung quanh. Chúng làm v?t nuôi gia ?ình tuy?t v?i và ???c bi?t ??n là trung thành và d? hu?n luy?n.

3 lý do t?i sao b?n không nên có m?t chú chó Beagle

 • H? có th? ?? r?t nhi?u: Do Husky Siberian trong dòng dõi c?a chúng, gi?ng h?n h?p này có th? r?ng r?t nhi?u. Husky Beagles là m?t con chó r?ng lông t? trung bình ??n n?ng. B?n có th? mong ??i chúng r?ng v?a ph?i n?u chúng có b? lông Beagle. M?c dù chúng có kh? n?ng r?ng quá nhi?u n?u chúng th?a h??ng b? lông dài c?a gi?ng b? m? Husky.
 • N?u b?n ghét dành thêm th?i gian h?n nh?ng gì c?n thi?t trong vi?c ch?i chu?t cho b?n ??ng hành thú c?ng c?a mình, thì có l? b?n nên ngh? hai l?n s? h?u m?t chú chó Siberian Husky tr?n v?i Beagle.
 • H? có th? là chuyên gia thoát kh?i ngh? s?: Không th? ph? nh?n r?ng Huskies Siberia là nh?ng ngh? s? thoát hi?m t?t nh?t. ?ây là ?i?u mà nhi?u nhà lai t?o c?nh báo ch? s? h?u m?i c?a Siberian Husky. V?i suy ngh? này, h?n h?p Beagle Husky c?a b?n c?ng có kh? n?ng th?a h??ng ??c ?i?m này. M?c dù chúng có th? r?t gi?i trong vi?c tìm ???ng ra kh?i sân, nh?ng ?i?u c?n thi?t là l?u ý r?ng chó th??ng làm ?i?u này n?u chúng chán ho?c b? kích thích. Vì v?y, là m?t ch? s? h?u chó c?a gi?ng lai n?ng ??ng và tràn ??y n?ng l??ng này, các yêu c?u t?p th? d?c c? b?n c?n ???c ?áp ?ng.
 • Giám sát ???c khuy?n ngh? v?i tr? em: H?n h?p Beagle Husky th??ng t?t v?i tr? em, nh?ng v?n c?n h??ng d?n khi b?n nh?n nuôi chú chó c? trung bình này. N?u b?n có em bé ho?c tr? s? sinh ? nhà, c?n chú ý c?n th?n vì nh?ng con chó này có th? th? hi?n m?t hành vi c? ý và b??ng b?nh. Vi?c thi?u xã h?i hóa và ?ào t?o gi?ng chó h?n h?p này khi còn nh? s? có nhi?u kh? n?ng phát tri?n các hành vi hung h?ng do tiêu chu?n Husky Siberia trong ch?n nuôi c?a chúng.

3 lý do t?i sao b?n nên có m?t chú chó Husky

 • Nh?ng ng??i b?n ??ng hành thú c?ng trung thành và tình c?m Trái ng??c v?i vi?c b? nh?m l?n là hung d? vì b? m? Husky, h?n h?p Husky Beagle là m?t chú chó ?áng yêu khi ???c nuôi m?t cách chính xác. H? thích cung c?p và ???c cung c?p ??ng hành. ?i?u này có th? ???c quy cho dòng dõi Beagle trong ch?n nuôi c?a h?, ???c bi?t ??n nh? là gi?ng chó thân thi?n và d? g?n nh?t. Các gi?ng b? m? c?a chúng có th? có tính khí trái ng??c nhau, nh?ng lai gi?a hai gi?ng t?o ra m?t ng??i b?n ??ng hành tuy?t v?i, ng??i s? luôn trung thành v?i b?n m?i lúc.
 • Thông minh lai gi?ng Beagle lai v?i Husky là m?t gi?ng h?n h?p thông minh. Hu?n luy?n h? có th? ít gây r?c r?i cho b?n vì h? có th? ?áp ?ng c?c k? t?t v?i ?ào t?o và ra l?nh. Ngoài ra, b?n s? có ???c ??c quy?n ?? ?ào t?o h? cho các th? thu?t nâng cao có th? th?c s? thú v? và h?p d?n ??i v?i b?n.
 • Chúng t?o ra nh?ng con chó canh gác tuy?t v?i Con lai này là m?t con lai c?c k? c?nh giác và quan sát. N?u ???c ?ào t?o ?úng cách, nó có th? r?t b?o v? khi?n chúng tr? thành nh?ng con chó canh gác tuy?t v?i.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a m?t con Beagle lai v?i Husky 

Cân n?ngNam: 40-50 lbs.N?: 35-45 lbs.
Chi?u caoNam: 18-22 inchN?: 16-20 inch
Kích th??cTrung bình
Lo?i áoNg?n, th?ng, t?t
Màu lôngNâu, ?en, nâu, tr?ng
S? l??ng ??Trung bình ??n n?ng
?ôi m?tMàu xanh, màu l?c nh?t, nâu ho?c màu h? phách
M?i?en ho?c nâu
?ôi tai??a m?m
Tính cáchYêu th??ng, chung th?y, tình c?m, ??c l?p, thông minh, lanh l?i và n?ng ??ng
Tu?i th?10 – 15 n?m
Không gây d? ?ngkhông xác ??nh
Tr? em thân thi?nV?i gen Beagle chi?m ?u th?: CóV?i gen Husky tr?i: Không
Ch? s? h?u m?i thân thi?nV?i gen Beagle chi?m ?u th?: CóV?i gen Husky tr?i: Không
Công nh?n gi?ngDRA (??ng ký chó c?a M?, Inc.)

Theo h?u h?t các nhà lai t?o chó, th?t khó ?? xác ??nh gi?ng chó Beagle Huskies nào s? trông gi?ng nh? v?y b?i vì chúng có th? ?i c? hai chi?u. M?t s? có th? cho th?y s? t??ng ??ng v?i Beagles nh? và nh?ng ng??i khác có th? trông gi?ng nh? Huskies Siberia l?n.

Nói chung, Beaski có th? th?a h??ng ?ôi tai m?m ??c tr?ng c?a Beagles và các d?u hi?u c?a Huskies.Chúng có th? có m?t c? th? m?nh m? v?i c? b?p, chân dày và thân dài. Chúng c?ng có m?t cái ?uôi dài có th? cu?n tròn phía sau l?ng.

Khi nói ??n tính khí, h?n h?p Husky Beagle là m?t gi?ng chó thông minh, thân thi?n và d? g?n. V?i s? hu?n luy?n và xã h?i hóa phù h?p, chúng r?t h?p v?i nh?ng thú c?ng khác và th?m chí c? tr? em n?a . Tuy nhiên, s? giám sát là c?n thi?t khi chúng ? xung quanh nh?ng ??a tr? nh? vì nh?ng con chó này có r?t nhi?u n?ng l??ng thích làm vi?c và vui ch?i. Bên c?nh vi?c là m?t gi?ng chó h?n h?p c?c k? tình c?m, chúng c?ng c?nh giác và chu ?áo khi?n chúng tr? thành ?ng c? viên t?t trong vai trò giám sát.

C?n bán chó Beagle Husky

N?i t?t nh?t ?? có ???c m?t chú chó Beagle Husky th??ng là ? m?t n?i trú ?n ??ng v?t , n?i b?n có ??c quy?n nh?n nuôi m?t ng??i b?n thú c?ng m?i. Bên c?nh vi?c t?n h??ng l?i ích c?a vi?c chi tiêu ít ti?n h?n, b?n c?ng ?ang c?u s?ng m?t chú chó vô gia c? b?ng cách cung c?p cho anh ta m?t ngôi nhà ?m áp và ph?c v? nh? m?t gia ?ình yêu th??ng m?i c?a anh ta.

M?c dù chúng tôi ??c bi?t khuyên b?n nên ??a chú chó c?ng c?a mình ?i c?u, chúng tôi hi?u r?ng m?t s? ng??i có th? thích mua t? m?t nhà lai t?o. Khi ch?n tùy ch?n này, hãy ch?c ch?n r?ng b?n ?ã th??ng l??ng v?i m?t ng??i nuôi chó ?áng tin c?y. Hãy nh? r?ng m?t nhà lai t?o có trách nhi?m s? cho b?n th?y rõ ràng v? s?c kh?e cho c? cha m? c?a con chó con.

??m b?o r?ng ng??i b?n ??ng hành thú c?ng m?i c?a b?n ?ã ???c ki?m tra b?t k? ?i?u ki?n có th? có tr??c khi mua. H?n n?a, hãy c?n th?n ?? có ???c con chó c?a b?n t? trang tr?i chó con ho?c nhà máy chó con, ?ó là nh?ng n?i chó con ???c nhân gi?ng trong ?i?u ki?n vô nhân ??o.

Ch?i chu?t Husky Beagle Mix c?a b?n

Ch?i lông cho chú chó Husky c?a b?n tùy thu?c vào lo?i lông mà anh ?y ?ã k?t thúc. N?u anh ???c th?a h??ng b? lông dài và r?m c?a Huskies, chúng có th? r?ng r?t nhi?u ??c bi?t là trong s? thay ??i c?a các mùa. Trong tr??ng h?p này, ?ánh r?ng nhi?u l?n m?t tu?n ???c khuy?n khích. Trong khi n?u anh ta có b? lông ng?n và m??t mà c?a Beagles, b?n có th? ch? c?n th??ng xuyên ch?i lông cho anh ta ít nh?t m?t ho?c hai l?n m?t tu?n.

Hãy ch?c ch?n ?? làm s?ch ?ôi tai m?m c?a anh ?y th??ng xuyên h?n vì khu v?c này là ph? bi?n ?? tích t? b?i b?n, ?? ?m và vi khu?n. Ki?m tra chúng c?ng cho s? hi?n di?n c?a ve, kích ?ng da và tích t? sáp.

C?t t?a móng c?ng là m?t ?i?u b?t bu?c. C?t móng chân c?a chúng khi c?n thi?t vì móng m?c quá m?c có th? gây ?au ??n cho con chó c?a b?n và nó c?ng có th? ?óng vai trò là n?i tích t? b?i b?n.

M?t cu?c g?i t?t s? ???c ??n th?m phòng khám bác s? thú y ?? h? làm vi?c ch?i chu?t chuyên nghi?p. H?n n?a, ??ng quên ki?m tra r?ng chó c?a b?n xem có b? sâu r?ng không. Hãy nh? ch?i chúng ít nh?t m?t l?n m?t tu?n.

Beagle h?n h?p v?i các v?n ?? s?c kh?e Husky

Nói chung, con lai này không có v?n ?? s?c kh?e ???c bi?t ??n; tuy nhiên, chúng v?n d? b? các tình tr?ng s?c kh?e mà chúng có th? th?a h??ng t? cha m?. Ví d?, cha m? Beagle c?a h? r?t d? g?p ph?i các v?n ?? v? x??ng kh?p nh? b?nh ??a ??m và ch?ng lo?n s?n x??ng hông.

Ch? s? h?u v?t nuôi ti?m n?ng nên ??m b?o r?ng con chó h? ?ang nh?n nuôi ho?c mua không có b?t k? v?n ?? s?c kh?e nào. ?ó là lý do t?i sao vi?c mua chó c?ng c?a b?n t? m?t nhà lai t?o có uy tín là r?t quan tr?ng. B?n không mu?n b?n ??ng hành thú c?ng c?a b?n b? các b?nh nghiêm tr?ng v? s?c kh?e.

D??i ?ây là danh sách các b?nh ph? bi?n cho c? Husky Siberian và Beagle mà b?n nên bi?t n?u b?n là ch? s? h?u ti?m n?ng c?a chó con Husky Beagle

 • Hip Dysplasia: ?ó là m?t tình tr?ng di truy?n trong ?ó có m?t hình b?t th??ng c?a các ? c?m hông có th? d?n ??n què làm tê li?t và viêm kh?p ?au ??n c?a các kh?p.
 • B?nh ??a ??m: ?ó là tình tr?ng các ??a ??m n?m gi?a các ??t s?ng c?a c?t s?ng b? v? ho?c thoát v? vào không gian t?y s?ng. ?i?u này ??y các dây th?n kinh xung quanh gây ?au ??n c?c ?? có th? d?n ??n t?n th??ng th?n kinh và tê li?t.
 • B?nh ??ng kinh vô c?n: ?ó là m?t r?i lo?n di truy?n mà không rõ nguyên nhân. Chó có th? tr?i qua các c?n co gi?t, nh?ng xu?t hi?n hoàn toàn bình th??ng ? gi?a các s? ki?n.
 • B?nh v? m?t: Beaski c?ng có th? m?c các b?nh v? m?t nh? ??c th?y tinh th?, m? ??c giác m?c, t?ng nhãn áp, r?i lo?n s?c t? ho?c teo võng m?c ti?n tri?n.

Husky h?n h?p v?i yêu c?u th?c ph?m Beagle

Husky Beagle là m?t gi?ng chó c? trung bình có nhi?u n?ng l??ng, do ?ó, nhu c?u th?c ?n c?a nó thu?c lo?i n?ng l??ng cao. Nói chung, cho anh ta ?n 3,5 chén th?c ?n khô ch?t l??ng t?t hàng ngày k?t h?p v?i ch? ?? ?n u?ng t? ch? b? d??ng là ??.

Ch? ?? ?n kiêng c?a Husky Beagle nên bao g?m các lo?i th?c ph?m giàu th?t n?c, t?t nh?t là v?i m?t l??ng rau và trái cây t?i thi?u. B?n c?ng có th? cho anh ?y nh?ng món ?n dành cho chó có ch?a th?c ?n nguyên h?t trong nh?ng d?p hi?m hoi. Th?nh tho?ng ??ng quên cung c?p cho anh ?y m?t bát n??c s?ch, s?ch. H?n n?a, luôn luôn nh? không cho chó ?n th?c ?n nh?i ch?t b?o qu?n.

??i v?i các l?a ch?n th?c ph?m th??ng m?i lành m?nh h?n, ?ây là m?t s? khuy?n ngh?:

 • Wellness CORE Grain Free Original Formula : th?c ?n cho chó này là m?t yêu thích cho t?t c? các lo?i gi?ng. Nó là m?t lo?i th?c ph?m không có h?t v?i th?t gà tây, b?t gà tây và b?t gà làm nguyên li?u chính. Nó c?ng giàu protein (34% protein thô) và m?t l??ng ch?t béo v?a ph?i (16% ch?t béo thô) ?? ?áp ?ng nhu c?u dinh d??ng c?a Husky Beagle.
 • Blue Buffalo Wilderness High Protein Grain Free (Th?c ?n cho chó khô t? nhiên dành cho ng??i l?n ): ?ây c?ng là m?t lo?i th?c ph?m không có h?t, nh?ng ???c làm t? gà tây và khoai tây có b? sung kibble giàu ch?t ch?ng oxy hóa. Th?c ?n cho chó này ???c xây d?ng ?? gi?m thi?u ?? nh?y c?m v?i th?c ?n trong khi t?i ?a hóa giá tr? dinh d??ng mà chó nh?n ???c. Nó có 34% protein và 15% ch?t béo.
 • Purina Beyond Grain-Free Th?c ?n cho chó tr??ng thành không có ng? c?c : N?u b?n ?ang h??ng t?i ch? ?? ?n không có ng? c?c và không có gluten cho b?n ??ng hành thú c?ng c?a b?n, thì th?c ?n cho chó này là th? b?n ?ang tìm ki?m. Nó có các thành ph?n hoàn toàn t? nhiên ???c truy?n thêm khoáng ch?t và vitamin. Thành ph?n chính c?a nó bao g?m th?t gà, th?t bò th?t và các s?n ph?m th?t cá h?i.
 • Nature’s Variety Instinct Raw Boost Chicken Meal Formula: ?ó là th?c ?n cho chó ?ông l?nh, vì v?y các ch?t dinh d??ng ???c gi? nguyên cho m?i mi?ng th?t n??ng và th?t s?ng. N?u b?n ?ang tìm ki?m m?t ch? ?? ?n không có h?t t?t cho h?n h?p Beagle Husky có nhi?u protein th?t t?t, thì th?c ?n cho chó này là l?a ch?n phù h?p.
 • Eukanuba Puppy Dry Dog Food : Nó bao g?m 29% protein và 18% ch?t béo, làm cho nó tr? thành m?t ?ng c? viên t?t khác làm th?c ?n ch? y?u cho con chó c?a b?n.
 • Tuy nhiên, v?n t?t h?n là ??n th?m bác s? thú y c?a con chó c?a b?n và yêu c?u m?t l?i khuyên v? th?c ?n cho chó là t?t nh?t cho con chó c?a b?n . B?n c?ng có th? yêu c?u bác s? thú y b? sung cho chú chó c?ng c?a b?n ?? ??m b?o r?ng nó nh?n ???c vitamin và khoáng ch?t c?n thi?t.

Beagle Crossed v?i yêu c?u t?p th? d?c Husky

H?n h?p Beagle Husky có m?c n?ng l??ng cao, vì v?y anh ta có xu h??ng hung h?ng m?t khi anh ta chán. C? hai gi?ng chó m? c?a nó ???c phân lo?i là chó làm vi?c và do ?ó c?n r?t nhi?u t?p th? d?c m?nh m? hàng ngày. Nên t?p th? d?c cho anh ?y ít nh?t 60-90 phút m?i ngày . ?i?u này có th? ? d?ng ?i b? dài ho?c b?ng cách cho chúng ch?i ngoài tr?i.

N?u b?n là ch? s? h?u chó không ph?i là lo?i ?i b?, v?n có nhi?u ho?t ??ng ngoài tr?i b?n có th? t?n h??ng v?i b?n ??ng hành thú c?ng c?a b?n. B?n có th? mang Beaski c?a b?n ??n m?t công viên chó ?? ch?y và ch?i v?i nh?ng con chó khác. Mi?n là h? gi?i phóng ???c n?ng l??ng cao b?ng cách t?p th? d?c ??y ??, h? s? không c?m th?y bu?n chán hay lo l?ng.

D??i ?ây là m?t s? ho?t ??ng ngoài tr?i khác mà b?n có th? th? v?i Husky Siberia c?a b?n tr?n v?i Beagle:

 • ?i b? ???ng dài : ?ây là m?t ho?t ??ng thú v? và vui v? cho b?n và chú chó c?a b?n. B?n có th? ?i ??n khu r?ng g?n khu v?c c?a b?n và ?i b? trong m?t vài kho?ng cách. ?ó là m?t cách tuy?t v?i ?? bi?n cu?c ?i b? hàng ngày c?a b?n v?i chú chó c?a b?n tr? nên th? thách và thú v? h?n.
 • Ch?i Fetch : ?ây là m?t trò ch?i ngoài tr?i c? ?i?n t?t nh?t ?? làm trong nh?ng tháng mùa hè. B?n c?ng có th? thách th?c chú chó c?a mình b?ng cách ??t m?t s? b??c ngo?t vào ho?t ??ng, ch?ng h?n nh? s? d?ng m?t chi?c d?a nh?a ho?c v?t tennis ?? làm cho ??i t??ng di chuy?n xa h?n ?? Husky Beagle c?a b?n l?y l?i và quay tr? l?i v?i b?n.
 • Ch?y b? ho?c làm Canicross : Husky Beagle c?a b?n s? th?c s? ?ánh giá cao bu?i t?p th? d?c c?a b?n n?u b?n ??a anh ?y ra ngoài ch?y b?. B?n c?ng có th? ch?n tham gia canicross – m?t môn th? thao liên quan ??n vi?c ch?y v?i chú chó c?ng c?a b?n trong khi anh ta g?n vào dây n?t cho b?n và m?t s?i dây h?p th? s?c ?? k?t n?i c? hai b?n. Ngày nay, ?ây là m?t lo?i hình th? thao m?i ?ang r?t ph? bi?n ??i v?i nh?ng ng??i nuôi chó. H?n n?a, lo?i ho?t ??ng này c?ng là m?t cách tuy?t v?i ?? c? hai b?n gi? dáng.

Husky Crossed v?i Beagle ?ào t?o

Nh? ?ã ?? c?p tr??c ?ây, các gi?ng b? m? c?a h?n h?p Husky Beagle ??u là chó nghi?p v?. Chúng ???c phát tri?n ?? ??nh h??ng công vi?c và do ?ó ?ào t?o chúng ?? th?c hi?n các nhi?m v? khác nhau s? d? dàng h?n so v?i các gi?ng chó khác.

Con lai này là m?t con chó thông minh, nh?ng anh ta v?n c?n ???c hu?n luy?n thêm ??c bi?t là khi chúng v?n còn là m?t con chó con. Anh ta có th? cho th?y nh?ng nét b??ng b?nh ?ôi khi n?u không ???c ?ào t?o ??y ??. M?t bu?i hu?n luy?n nh?t quán và v?ng ch?c v?i Husky Beagle c?a b?n là nh?ng gì c?n thi?t ?? ng?n anh ta phát tri?n các hành vi hung h?ng khi anh ta l?n lên . Hãy ghi nh? nh?ng l?i khuyên hu?n luy?n sau ?ây cho ng??i b?n ??ng hành thú c?ng c?a b?n:

 • Hu?n luy?n anh ta khi anh ta v?n còn là m?t chú chó B?t ??u hu?n luy?n Husky Beagle c?a b?n ngay t? khi còn là m?t con chó con, nh?ng tránh bu?c anh ta ph?i làm ?i?u ?ó. Không nên quá nghiêm kh?c v?i m?t ??a tr? vì nó có th? l?n lên s? b?n thay vì t?m cho b?n b?ng tình c?m. Hãy nh? là nh? nhàng nh?ng kiên quy?t trong vi?c ?ào t?o anh ?y.
 • Hu?n luy?n vâng l?i Hu?n luy?n chó con Husky Beagle c?a b?n ?? n?m b?t các l?nh hu?n luy?n vâng l?i c? b?n nh? ng?i xu?ng, ? l?i và nh? l?i. ?i?u này c?ng s? giúp c?i thi?n m?i quan h? c?a b?n v?i ng??i b?n ??ng hành thân thi?n c?a b?n. H?n n?a, m?i khi Husky Beagle c?a b?n làm ?i?u gì ?ó phi ??o ??c nh? ?u?i mèo ho?c gây phi?n toái b?ng cách s?a ng?u nhiên, khi?n trách anh ta làm nh?ng hành ??ng nh? v?y b?ng cách tránh anh ta m?t lúc. Gi?ng chó h?n h?p này là m?t con chó c?c k? tình c?m, và anh ta s? chú ý khi b?n tránh nói chuy?n ho?c t??ng tác v?i anh ta. T?i th?i ?i?m này, bàn tay và gi?ng nói c?a b?n có v? là ph?n th??ng cho chú chó c?a b?n, do ?ó nh?n ra hành vi sai trái mà nó th? hi?n.
 • ?ào t?o dây xích Nh? ?ã ?? c?p tr??c ?ây, gi?ng h?n h?p này c?ng có th? là ngh? s? thoát hi?m tuy?t v?i. H? s? liên t?c thoát kh?i dây xích n?u chán. ?i?u c?n thi?t là ph?i ng?n ch?n con chó c?a b?n ngay khi nó b?t ??u th?c hi?n hành vi này. ?ào t?o s?m và ?úng cách có th? giúp kh?c ph?c hành vi không mong mu?n này. Khi b?n th?y anh ta rút dây xích ra, hãy b?t anh ta ng?i xu?ng và ? bên c?nh anh ta cho ??n khi anh ta bình t?nh l?i.
 • ?ào t?o xã h?i hóa Xã h?i hóa ?úng cách con chó c?ng c?a b?n nên là m?t ph?n c?a thói quen hu?n luy?n c?a b?t k? ch? s? h?u chó có trách nhi?m. B?n nên giao ti?p v?i Beagle Husky khi còn nh? v?i nh?ng v?t nuôi khác và c? nh?ng ng??i l? n?a. Loài lai này có xu h??ng ?u?i theo m?t con mèo ho?c các con thú c?ng khác m?t cách ng?u nhiên, vì v?y hãy ch?c ch?n r?ng b?n ti?p xúc nó v?i các ??ng v?t khác và ??n m?t môi tr??ng m?i ?? t?o c?m giác d? ch?p nh?n h?n. Xã h?i hóa ?ã ???c ch?ng minh ?? ng?n ch?n phát tri?n các hành vi hung h?ng, lo l?ng và s? hãi sau này ? tu?i tr??ng thành. Vi?c này có v? d? th?c hi?n nh?ng c?ng t?n th?i gian. ?i?u quan tr?ng là gi?i thi?u và gi?i m?n con chó c?a b?n v?i nh?ng ng??i và môi tr??ng khác nhau ngay t? khi còn nh?.
 • Hu?n luy?n C?ng c? Tích c?c Cu?i cùng, hãy ??m b?o s? d?ng c?ng c? tích c?c trong vi?c hu?n luy?n b?n ??ng hành thú c?ng c?a b?n. Khen ng?i anh ?y b?t c? khi nào anh ?y làm ?i?u gì ?ó ?úng. Th??ng cho anh ta b?ng cách ??i x? v?i vi?c tuân theo các m?nh l?nh ??n gi?n và tuân theo các quy t?c. Hu?n luy?n h?n h?p Husky Beagle c?a b?n theo ph??ng pháp tích c?c s? mang ??n cho b?n m?t ng??i b?n ??ng hành thú c?ng không ch? ngoan ngoãn mà còn t?t b?ng.

Beagle Husky và gia ?ình

B?ng t?t c? các tài kho?n, Husky lai v?i gi?ng Beagle s? làm b?n ??ng hành ?áng yêu và tuy?t v?i c?a gia ?ình. Anh ?y luôn tràn ??y n?ng l??ng và yêu th??ng con ng??i c?a mình và các thành viên trong gia ?ình. Nói chung, con lai này c?ng hòa h?p v?i tr? em, nh?ng v?n nên có s? giám sát n?u b?n có em bé và tr? s? sinh ? nhà. ?ây là m?t con lai có kích th??c trung bình và có th? m?nh m? vào nh?ng th?i ?i?m có th? không phù h?p v?i tr? nh?.

V?i vi?c ?ào t?o và xã h?i hóa ?úng cách, h?n h?p Husky Beagle có th? hòa h?p v?i nh?ng con chó và tr? em khác. Tr? em ch?c ch?n s? thích Husky Beagle vì ?ây là gi?ng lai có b?n ch?t th?c s? và tính tình thân thi?n. Ch? c?n ??m b?o giám sát chúng vì gi?ng chó này có th? b? khiêu khích vô tình và cu?i cùng th?c hi?n các hành vi hung h?ng.

Nhìn chung, h?n h?p Husky Beagle có th? là m?t ng??i b?n ??ng hành tuy?t v?i c?a gia ?ình. T?t c? ph? thu?c vào cách b?n s? nuôi chó c?a b?n. Hãy là m?t ng??i nuôi chó có trách nhi?m b?ng cách cho chúng ?n t?t, giao ti?p v?i chúng và cho chúng ?? s? l??ng bài t?p và hu?n luy?n. N?u b?n có th? hoàn thành nh?ng ?i?u ?ó m?t cách ?úng ??n, hãy mong ??i m?t chú chó Husky s? t?m cho b?n r?t nhi?u tình c?m và lòng trung thành.