Có nên ph?i gi?ng chó Husky v?i chó Chow Chow không?

Có nên ph?i gi?ng chó Husky v?i gi?ng chó Chow Chow không?

M?t trong nh?ng gi?ng h?n h?p ph? bi?n nh?t là h?n h?p Husky Chow. ?ây là m?t h??ng d?n s? hi?u rõ h?n v? Husky Chow là gì, cách ch?m sóc, ch?i chu?t, cho ?n và hu?n luy?n nó ?úng cách. Hãy vui v? nuôi chó con Chow Husky m?i c?a b?n.

K?t h?p gi?a chó Husky và chó Chow Chow

Husky Chow là m?t gi?ng chó lai thi?t k? ???c t?o ra b?ng cách k?t h?p gen c?a hai gi?ng chó thu?n ch?ng là Husky thu?n ch?ng và Chow Chow thu?n ch?ng. C? hai gi?ng b? m? ??u r?t trung thành và yêu th??ng ch? nhân và gia ?ình c?a chúng. Ch?c ch?n nh? m?t tr?i r?ng h?n h?p Chow Husky c?a b?n s? là m?t con chó gia ?ình s? thích ? bên b?n b?t c? n?i nào b?n mu?n ?i.

Husky ???c bi?t ??n nh? m?t gi?ng chó có ngu?n g?c t? m?t dòng chó c? t? ?ông B?c Á. Ban ??u nó ???c nhân gi?ng nh? m?t con chó kéo xe và m?t con chó ??ng hành c?a b? l?c Chukchi b?n ??a. Nh?ng khi khí h?u trong khu v?c tr? nên l?nh h?n và l?nh h?n, m?t con chó ch?c ch?n h?n là c?n thi?t. ?ây là khi Husky Siberia ???c t?o ra.    

Trong khi ?ó, Chow Chow ???c coi là m?t trong nh?ng gi?ng chó lâu ??i nh?t trên th? gi?i. Nó ???c ?? c?p trong các c? v?t c? ??i và ???c cho là có ngu?n g?c t? th?i nhà Hán vào kho?ng n?m 206 tr??c Công nguyên. Gi?ng chó này ?ã gi? m?t s? v? trí ? Trung Qu?c c? ??i, m?t trong s? ?ó là m?t con chó ??ng hành cho quý t?c. Ng??i ta nói r?ng m?t hoàng ?? trong tri?u ??i nhà ???ng s? h?u h?n 5000 Chows cùng m?t lúc. Con chó này ch?m ch? và ?ã ???c s? d?ng ?? b?o v?, kéo và s?n b?n.

Vì có b? m? tuy?t v?i, chú chó Chow Husky c?a b?n có th? tr? thành m?t gia ?ình trung thành và chú chó ??ng hành. Mi?n là con chó c?a b?n nh?n ???c dinh d??ng, ch?m sóc và s? chú ý t?t nh?t, nó s? l?n lên thành m?t thú c?ng vui v?, k? lu?t và vui v?.

3 lý do t?i sao b?n không nên có m?t h?n h?p Husky Chow Chow

 • Gi?ng h?n h?p này c?n ?ào t?o s?m: Các gi?ng chó m? c?a chó h?n h?p Husky Chow có th? tr? nên b??ng b?nh và khó hu?n luy?n n?u b?n trì hoãn vi?c hu?n luy?n cho ??n khi nó già h?n. ?i?u này ph?i ???c th?c hi?n hàng ngày là t?t. N?u b?n không có th?i gian ?? hu?n luy?n chó c?a mình m?i ngày, thì Chow Husky không ph?i là gi?ng chó dành cho b?n.
 • Gi?ng chó h?n h?p này r?t n?ng ??ng: C? hai gi?ng b? m? ??u r?t sung s?c và do ?ó c?n s? kích thích v?t lý liên t?c. Con chó này c?n di chuy?n trong sân, công viên chó ho?c sân ch?i. N?u b?n s?ng trong m?t c?n h? nh? ho?c b?n s?ng xa các c? s? này, thì b?n nên có m?t con chó ít n?ng l??ng h?n.  
 • Chó gi?ng h?n h?p này c?n m?t ch? s? h?u tích c?c: N?u b?n là ng??i thích ? nhà ?? xem tivi ho?c ch?i trò ch?i tr?c tuy?n, thì chú chó này không ph?i là ng??i phù h?p v?i b?n. Vì có dòng dõi Husky, chú chó này s? thích di chuy?n và làm nhi?m v?. Nó s? không bao gi? ???c th?a mãn trong nhà và thích ?i ra ngoài, ch?i và t?p th? d?c .   

3 lý do t?i sao b?n nên có m?t Chow h?n h?p v?i Husky

 • Gi?ng chó h?n h?p này r?t thông minh: Husky và Chow ??u là nh?ng gi?ng b? m? thông minh; do ?ó, ??m b?o r?ng chú chó gi?ng Husky Chow c?a b?n s? l?n lên thông minh và d? hu?n luy?n. D?y b?n làm nh?ng th? thu?t khác nhau s? d? dàng th?c hi?n v?i gi?ng h?n h?p này.  
 • Gi?ng chó h?n h?p này trung thành v?i ch? c?a nó: Gi?ng h?n h?p Chow Husky c?ng là m?t gi?ng r?t trung thành và s? thích ? b?t c? n?i nào b?n mu?n ?i. Nó mu?n làm hài lòng b?n b?ng các mánh khóe và s? tuân theo m?nh l?nh c?a b?n ??n T. Và khi nói ??n vi?c b?o v? gia ?ình và tài s?n c?a mình, Husky Chow c?a b?n s? ??ng v? phía b?n khi g?p nguy hi?m.
 • Gi?ng chó h?n h?p này có th? tr? thành m?t gia ?ình t?t và chó ??ng hành: Chow Husky là m?t con chó gia ?ình t?t. C? hai gi?ng b? m? c?a nó s? t?t v?i ch? m?i, v?i tr? em và th?m chí v?i v?t nuôi và chó. Nó s? v?n ? bên c?nh b?n và có th? ???c hu?n luy?n ?? tuân theo các l?nh trong tr??ng h?p b?n c?n giúp ?? ho?c th?c hi?n các l?nh chuyên bi?t. Tuy nhiên, b?n nên d?y con chó c?a b?n s?m.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a h?n h?p Chow Chow Husky

Cân n?ng45 ??n 60 b?ng
Chi?u cao17 ??n 24 inch
Kích th??cCon chó l?n
Lo?i áoÁo khoác ?ôi
Màu lôngMàu s?c khác nhau ho?c màu r?n
S? l??ng ??Cao
?ôi m?tT?i ho?c xanh
M?iDài hay ng?n
?ôi taiCh? y?u là nh?n
Tính cáchYêu th??ng, chung th?y và d? hu?n luy?n
Tu?i th?11 ??n 15 n?m
Không gây d? ?ngKhông
Tr? em thân thi?n?úng
Ch? s? h?u m?i thân thi?n?úng
Công nh?n gi?ngCâu l?c b? chó lai M? (ACHC)??ng ký chó c?a M?, Inc. (DRA)Nhà thi?t k? r?ng nanh qu?c t? (IDCR)

B?n s? không bao gi? có th? ?oán Chow Husky c?a b?n s? trông nh? th? nào khi con chó c?a b?n v?n còn là m?t con chó con. Nh?ng b?ng cách nhìn vào ngo?i hình và các ??c ?i?m v?t lý c?a các gi?ng b? m? c?a nó, b?n s? có th? có m?t ý t??ng t?t v? vi?c nó s? trông nh? th? nào khi nó ??n tu?i tr??ng thành.

Xem xét r?ng Chow Chow tr??ng thành có chi?u cao kho?ng 17 ??n 20 inch và Husky Siberian cao kho?ng 21 ??n 24 inch, chi?u cao c?a Chow Husky có th? t? 17 ??n 24 inch. Khi nói ??n tr?ng l??ng c?a con chó c?a b?n, hãy xem xét tr?ng l??ng c?a c? hai gi?ng b? m?.

Chow Chow Chows có th? n?ng t? 55 ??n 70 pounds, và con cái có th? t? 45 ??n 60 pounds. Huskies ??c có th? n?ng 45 ??n 50 pounds trong khi con cái có th? n?ng t? 35 ??n 50 pounds.

Nhìn vào nh?ng con s? này, Chow Husky c?a b?n có th? cao t? 17 ??n 24 inch và có th? n?ng t? 45 ??n 60 pounds. Nh?ng ?i?u này s? ph? thu?c vào vi?c con chó c?a b?n là nam hay n?.

B? lông c?a con chó c?a b?n s? ph? thu?c vào gen gi?ng b? m? tr?i. N?u con chó c?a b?n có ngo?i hình tr?i Husky, thì nó s? có b? lông dày v?i nhi?u màu s?c: tr?ng, ?en, ?en và nâu, ?en và tr?ng, ??ng, sable, b?c, nâu, xám ho?c ??. N?u con chó c?a b?n có gen tr?i Chow Chow, thì nó s? có b? lông dày và thô v?i lông gi?ng nh? b?m quanh c?. Màu s?c theo sáu d?u màu tiêu chu?n là ??, qu?, kem, xanh và ?en.

Husky h?n h?p v?i Chow Pupgie ?? bán

B?n ph?i luôn luôn th?c hi?n nhi?u nghiên c?u tr??c khi quy?t ??nh l?y Chow Husky ? ?âu. N?u b?n ch?n ?i v?i m?t nhà lai t?o, hãy ch?c ch?n r?ng b?n ch? mua t? m?t chuyên gia có uy tín . B?n ph?i dành th?i gian và nói chuy?n v?i ng??i gây gi?ng v? tình tr?ng s?c kh?e c?a b? m? chó c?ng nh? m?i v?n ?? v? hành vi và tính khí.

M?t nhà lai t?o t?t s? có th? cung c?p cho b?n các tài li?u liên quan ??n cha m? c?a chú chó c?a b?n và b?ng ch?ng r?ng chúng ???c lai t?o ?? t?o ra nh?ng chú chó Chow Husky. Gi?ng chó h?n h?p này có th? có giá t? 500 ?ô la ??n h?n 1000 ?ô la.

B?n ?ã l?a ch?n ?úng n?u b?n quy?t ??nh ?i v?i m?t n?i trú ?n. Có th? khó tìm th?y Husky Chow t? n?i trú ?n, nh?ng v?n không bao gi? b?n bi?t. M?t s? n?i trú ?n có l? phí cho vi?c nh?n con nuôi có th? có giá t? $ 50 ??n $ 100.

Ch?m sóc Husky c?a b?n v??t qua v?i Chow Chow Chow

Chow Husky c?a b?n s? là m?t shedder. Do ?ó, b?n c?n chu?n b? cho mình nh?ng gi? ch?i chu?t. B?n c?ng c?n cho phép m?t ngân sách ?? mua các s?n ph?m ch?i chu?t và mua m?t máy hút b?i t?t ?? lo?i b? lông hi?u qu? kh?i gh? sofa, th?m và gh? xe h?i c?a b?n.  

B? lông c?a con chó c?a b?n có th? m?n ho?c thô, nh?ng v?n c?n ch?i lông và ch?i lông th??ng xuyên. ?ánh r?ng nên ???c th?c hi?n ít nh?t hai l?n m?t tu?n. ?i?u này s? ng?n ch?n th?m và gi? cho lông chó c?a b?n kh?e m?nh và m?n màng.

Khi b?n ch?i, hãy chú ý ??n c?, ??u và chân c?a chú chó c?a b?n vì lông ? ?ây dài và dày h?n. N?u lông chó c?a b?n dày h?n, nó s? c?n m?t máy s?y th?i ?? khô hoàn toàn.

Con chó c?a b?n s? c?n t?m ít nh?t hai l?n m?t tháng sau ?ó ch?i b?ng l??c ho?c bàn ch?i ch?c ch?n. Th??ng xuyên làm s?ch tai chó c?a b?n. C?t móng tay b?ng cách s? d?ng m?t máy c?t móng tay b?n ho?c t?p tin. D?u g?i cho chó sau ?ây có tác d?ng v?i chó lai gi?ng Chow Husky.    

D?u g?i kh? mùi cho chó kh?e m?nh

?ây là m?t công th?c dành riêng cho nhà lai t?o xem xét r?ng con chó c?a b?n ???c th?a h??ng b?m dày và gi?ng nh? s? t? c?a Chow Chow. D?u g?i này làm s?ch và kh? mùi lông dày c?a thú c?ng c?a b?n. Nó có công th?c không gây d? ?ng và có th? ng?n ng?a d? ?ng da th??ng g?p ? Chow Chows.

Công ty cung c?p d?u g?i cho chó t? nhiên MOOSH

MOOSH ch?a các thành ph?n t? nhiên nh? d?u argan, b? h?t m? và neem s? làm s?ch, gi? ?m và b?o v? b? lông c?a chú chó c?a b?n. Nó c?ng có th? giúp qu?n lý vi khu?n và n?m có th? phát tri?n m?nh trong b? lông dày và ngang b??ng c?a thú c?ng c?a b?n.

?i?u hòa Stuff và Detangler

Chow Husky c?a b?n có th? có m?t b? lông dày và r?t dày. Lo?i lông này c?n m?t lo?i d?u g?i có th? lo?i b? b?i b?n, c?i thi?n ?? bóng và làm r?ng tóc. D?u g?i này c?ng s? gi? cho lông chó c?a b?n s?ch s?, sáng bóng và kh?e m?nh su?t c? ngày.

B?n c?ng có th? ??a chú chó c?a mình ??n m?t chú r? ít nh?t m?t l?n m?t tháng ?? làm s?ch hoàn toàn lông, tai và móng c?a nó.  

Husky Chow V?n ?? s?c kh?e

H?n h?p Chow Husky có th? th?a h??ng v?n ?? s?c kh?e c?a cha m?. Không có cách nào ?? tìm hi?u v? ?i?u này n?u con chó c?a b?n v?n còn tr?, nh?ng b?n có th? tránh m?t s? trong s? này. Do ?ó, b?n ph?i nh? bác s? thú y ki?m tra ?? lo?i tr? b?t k? tình tr?ng s?c kh?e nào ngay khi v? nhà.  

Sau ?ây là nh?ng tình tr?ng s?c kh?e ph? bi?n c?a m?t gi?ng chó h?n h?p Chow Husky.

 • Lo?n s?n x??ng hông
 • Patellar luxation
 • Viêm tuy?n giáp t? mi?n
 • ??c th?y tinh th?
 • B?nh t?ng nhãn áp
 • Xo?n d? dày
 • Lo?n d??ng giác m?c
 • ?i?c
 • Lo?n s?n nang

Chow Husky Mix Yêu c?u th?c ph?m

M?t gi?ng chó Husky Chow h?n h?p là m?t con chó l?n, và nh?ng con chó l?n c?n th?c ?n t?t giàu protein và giàu carbohydrate. Nó c?n th?c ?n s? cung c?p cho anh ta ?? n?ng l??ng cho các ho?t ??ng hàng ngày c?a anh ta m?i ngày.

Có r?t nhi?u th??ng hi?u trên th? tr??ng nh?ng hãy ch?c ch?n r?ng ?ó là lo?i t?t nh?t cho con chó c?a b?n. N?u chó con ho?c chó c?a b?n b? d? ?ng ho?c có các tình tr?ng ??c bi?t nh? b?nh ti?u ???ng, bác s? thú y có th? giúp l?p k? ho?ch cho b?a ?n c?a mình .

B?n ph?i cung c?p th?c ?n t??i cho con chó c?a b?n. Th?c ?n nên tránh ??c bi?t là khi hu?n luy?n chó c?a b?n. S? d?ng c?ng c? tích c?c ho?c các k? thu?t khác thay th?.  

Các th??ng hi?u th?c ?n cho chó sau ?ây s? ho?t ??ng t?t v?i các gi?ng h?n h?p Husky Chow:

Công th?c b?o v? s? s?ng Blue Buffalo

Th?c ?n cho chó này cung c?p b?o v? kh?i d? ?ng c?ng v?i t?t c? các ch?t dinh d??ng c?n thi?t mà con chó c?a b?n c?n. Màu xanh ?i kèm v?i t?o b?, cà r?t, khoai lang, th?t gà và qu? vi?t qu?t. ?ây là ??u nành và lúa mì mi?n phí.

S?c kh?e hoàn thành S?c kh?e Gi?ng l?n

S?c kh?e hoàn thành ???c làm cho nh?ng con chó l?n vì nó ???c làm b?ng ngu?n protein phong phú nh? b?t cá h?i, cá th?t tr?ng và th?t gà. Th?c ?n cho chó này c?ng ?i kèm v?i h?t lanh có ch?a axit béo omega-3 cao c?ng v?i men vi sinh ?? gi? cho ???ng ru?t c?a con b?n kh?e m?nh . Nó có m?t h??ng v? phong phú và m?t mùi tuy?t v?i mà con chó l?n c?a b?n s? yêu thích.  

Ng??i l?n s?c kh?e ch? ??ng Iams

Vào th?i ?i?m con chó c?a b?n ??t ???c kích th??c và tr?ng l??ng tr??ng thành, bây gi? b?n có th? gi?i thi?u nó v?i th?c ?n ???c ch? bi?n cho nh?ng con chó l?n nh? Iams Proactive. ?i?u này ???c làm b?ng vitamin và khoáng ch?t s? ??m b?o dinh d??ng phù h?p cho con chó c?a b?n m?i ngày. Nó ?i kèm v?i glucosamine s? giúp t?ng c??ng s?c kh?e kh?p. ?i?u này ???c làm b?ng ng? c?c nguyên h?t ?? con chó c?a b?n không b? d? ?ng.

???ng nhiên, b?n s? mu?n cho con chó c?a b?n m?t s? th?c ?n c?a con ng??i. M?c dù không có gì sai v?i h?u h?t th?c ?n c?a con ng??i, nh?ng có m?t s? lo?i có th? gây nguy hi?m cho chó c?a b?n và th?m chí có th? gây ch?t ng??i, nh? sau.

 • Hành, h? và t?i
 • H?t macadamia
 • Tr?ng s?ng
 • ?? m?n
 • R??u
 • Trái b?
 • X??ng gà ho?c x??ng gà n?u chín
 • Nho ho?c nho khô
 • Sô cô la, cà phê ho?c trà

Husky lai v?i Chow Yêu c?u t?p th? d?c

M?t chú chó Husky pha tr?n v?i m?t chú Chow r?t n?ng ??ng và s? thích t?p th? d?c và ch?i hàng ngày. Con chó c?a b?n s? mong mu?n t?t c? các lo?i ho?t ??ng th? ch?t bao g?m ch?y b?, ch?i l?y và kéo dây th?ng và ?? ch?i. B?n ph?i ch?i v?i con chó c?a b?n th??ng xuyên ?? g?n k?t v?i thú c?ng c?a b?n. B?n có th? s? d?ng ?? ch?i ???c làm cho nh?ng con chó l?n ?? làm cho gi? ch?i vui v? h?n.  

Sau ?ây là nh?ng ?? ch?i b?n nh?t hoàn h?o cho Chow Husky c?a b?n:

C??i th?m ?á bóng

?ây là m?t qu? bóng l?y ?? ch?i ???c làm t? v?t li?u ch?ng ?âm th?ng ch?c ch?n s? t?n t?i trong m?t th?i gian dài. Làm th? nào ?? s? d?ng qu? bóng này? Ch? c?n ?á nó nh? m?t qu? bóng ?á và ?? con chó c?a b?n l?y nó. Và ngoài vi?c không th? phá h?y, qu? bóng này c?ng d? dàng ?? làm s?ch và tránh xa khi không s? d?ng.  

?? ch?i chó Tufy Mega Ring

Nh?ng con chó l?n s? d? dàng xé nát h?u h?t các ?? ch?i, nh?ng ?? ch?i chó Tufy Mega Ring thì khác. Nó ???c làm t? các l?p trên các l?p v?t li?u m?nh m? mà con chó c?a b?n có th? nhai c? ngày. B?n có th? s? d?ng ?? ch?i này ?? l?y, ch?i kéo co và nhi?u h?n n?a. Và b?i vì ?? ch?i này r?t b?n, con chó c?a b?n có th? s? d?ng nó ngày này qua ngày khác.

Mammoth Flossy nhai dây kéo

Con chó c?a b?n s? thích nhai ?? ch?i dây này. B?n có th? s? d?ng ?i?u này ?? ch?i kéo co v?i con chó c?a b?n. B?n c?ng có th? s? d?ng cái này ?? ch?i pull, m?t th? gì ?ó gi?ng Husky. Và ngoài vi?c s? d?ng kéo dây trong khi ch?i, ?? ch?i này c?ng s? giúp duy trì r?ng t?t. Nó s? x?a r?ng con chó c?a b?n khi nó ch?i v?i nó .

Husky tr?n v?i Chow ?ào t?o

M?t con Chow lai v?i Husky là m?t con chó thông minh và s? làm t?t c? nh?ng gì có th? ?? làm hài lòng ch? c?a chúng. Nh?ng b?n c?n ph?i hu?n luy?n chó c?a b?n s?m và th??ng xuyên. N?u vi?c ?ào t?o không ???c th?c hi?n ?úng ho?c b?n b? qua vi?c ?ào t?o s?m, nó có th? phát tri?n các v?n ?? v? hành vi và tr? nên r?t b??ng b?nh.

Hãy nh? nh?ng ?i?u sau ?ây khi hu?n luy?n chó c?a b?n.

 • Hãy ch?c ch?n ?? hu?n luy?n chó con c?a b?n s?m. Ngay khi con b?n v? nhà, nó c?n ph?i h?c m?i th? ? ?âu . Ch? cho nó n?i nó có th? tìm th?y cái bát c?a nó, n?i nó có th? l?y n??c và n?i nó s? ng?. Hãy r?t nghiêm ng?t v? ?ào t?o c? b?n bao g?m c? n?i nó s? ? và n?i nó s? ?i ti?u. D?y con chó c?a b?n làm th? nào ?? ?i vào và ra kh?i c?a v?t nuôi là t?t. M?t khi nó ?ã thành th?o vi?c ?ào t?o c? b?n s?m này, anh ta s?n sàng ?ào t?o cho các th? thu?t nâng cao h?n.
 • Hu?n luy?n chó c?a b?n hàng ngày. ?ào t?o hàng ngày nên ???c th?c hi?n và không bao gi? ???c b? qua b?i vì ?i?u này có th? d?n ??n các v?n ?? hành vi và hành vi phá ho?i. ??a chó c?a b?n ra ngoài ?i d?o và ch?c ch?n làm ?i?u này cùng m?t lúc m?i ngày.
 • Cung c?p c?ng c? tích c?c C?ng c? tích c?c nên ???c cung c?p cho con chó c?a b?n khi nó ?ã th?c hi?n t?t các th? thu?t c?a mình. Thay vì x? lý th?c ?n, hãy cho ?? ch?i yêu thích c?a anh ?y, v? nh? vào ??u anh ?y ho?c ??a anh ?y ?i d?o ho?c ch?i. ?i?u này s? ng?n ng?a các ?i?u ki?n nguy hi?m nh? béo phì và th?a cân.
 • ?ào t?o trong m?t khu v?c có ít phi?n nhi?u h?n. ?ào t?o nên ???c th?c hi?n trong m?t khu v?c có ít phi?n nhi?u h?n. B?n có th? b?t ??u ?ào t?o ? sân sau ho?c trong nhà c?a b?n. Trong quá trình hu?n luy?n tránh nh?ng ?i?u sau: ti?ng ??ng l?n, ng??i l? và v?t nuôi khác . M?t khi con chó c?a b?n ít b? phân tâm b?i ti?ng ?n và nh?ng ng??i khác, bây gi? b?n có th? mang nó ra ngoài tr?i n?i b?n có th? ti?p t?c.

B?n có th? mu?n có con chó c?a b?n ???c ?ào t?o b?i các hu?n luy?n viên chuyên nghi?p. Hãy ch?c ch?n ?? thuê m?t hu?n luy?n viên có uy tín ?? giúp b?n ra ngoài. N?u b?n không có ?? th?i gian ?? d?t chó ?i d?o, b?n c?ng có th? thuê m?t ng??i d?t chó ?i d?o.

Husky Chow Chow Mix và gia ?ình

Chow Huskies s? là nh?ng con chó ??ng hành tuy?t v?i. Con chó này thích ? v?i ch? c?a chúng và s? luôn mu?n làm hài lòng ch? c?a chúng.

M?t Chow Chow th??ng xa cách v?i m?i ng??i, ??c bi?t là v?i ng??i l?. Nh?ng khi b?n hu?n luy?n Chow Husky s?m, b?n s? có m?t thú c?ng thân thi?n, hòa ??ng và kiên nh?n.

Husky Chow c?ng là m?t con chó ??ng hành tuy?t v?i và s? làm nh?ng gì có th? ?? b?o v? nó. Chow Husky c?a b?n nên ???c phép giao ti?p v?i nh?ng con chó và ng??i khác càng s?m càng t?t. Con chó c?a b?n có th? phát tri?n các v?n ?? hành vi và có th? tr? nên khó hu?n luy?n h?n khi ?i?u này không ???c th?c hi?n s?m. T?t c? ch? c?n m?t chút kiên nh?n và ch?m sóc yêu th??ng d?u dàng và b?n t?t ?? ?i.   

Nhìn chung, chó lai Husky Chow c?a b?n s? l?n lên thành m?t con chó h?nh phúc, trung thành và kh?e m?nh khi b?n hu?n luy?n nó s?m và cung c?p dinh d??ng, ch?m sóc và chú ý t?t nh?t.