Có nên ph?i gi?ng chó Husky v?i chó Pomeranian không?

Có nên ph?i gi?ng chó Husky v?i gi?ng chó Pomeranian không?

Trong s? t?t c? các gi?ng h?n h?p mà tôi ?ã g?p, Pomeranian Husky (Pomsky) cho ??n nay là ?n t??ng nh?t. Tôi ?ã th?y con chó này m?nh m? và thông minh nh? th? nào. Chúng tôi có m?t con chó gi?ng Husky Pomeranian, và anh ?y là m?t b?nh nhân ?áng chú ý, ???c ch?m sóc b?i m?t cha m? thú c?ng t?n t?y và ?áng yêu. Tôi bi?t r?ng v?i s? ch?m sóc t?t nh?t và s? quan tâm ?úng m?c, t?t c? các gi?ng chó h?n h?p Pomeranian Husky s? l?n lên thành m?t con chó kh?e m?nh và c? x? t?t .

?ây là m?t h??ng d?n s? hi?u rõ h?n v? gi?ng h?n h?p này là gì, làm th? nào ?? ch?m sóc nó ?úng cách và nh?ng gì mong ??i khi nói ??n ch?i chu?t, dinh d??ng và ?ào t?o. Hãy vui v? nuôi chú chó nh? Husky Pomeranian c?a b?n!

K?t h?p Husky Pomeranian

Chó Pomeranian Husky là m?t trong nh?ng gi?ng chó lai g?n ?ây ???c lai t?o. Nó là s?n ph?m c?a gen c?a hai con chó thu?n ch?ng hùng m?nh: m?t con chó Pomeranian thu?n ch?ng và m?t con chó Siberian thu?n ch?ng. C? hai con chó m? ??u r?t n?ng ??ng, vui v? và thông minh. B?n có th? tin t??ng vào m?t con Pomeranian tr?n v?i m?t chú chó Husky r?t trung thành v?i con ng??i c?a nó nh?ng v?n có th? có m?t vài v?n ?? v? hành vi .      

V?i ??c ?i?m và tính khí c?a các gi?ng chó b? m? c?a b?n, h?n h?p Husky Pomeranian c?a b?n có th? tr? thành m?t con chó gia ?ình t?t và chó ??ng hành.  

Pomeranian là m?t gi?ng chó có ngu?n g?c t? nh?ng con chó có kích th??c l?n. Gi?ng chó này có m?t l?ch s? lâu dài coi nó b?t ??u nh? m?t con chó l?n và bây gi? nó là m?t trong nh?ng gi?ng chó nh? nh?t trên th? gi?i. Pomeranian trông gi?ng nh? m?t con cáo và ???c bi?t ??n nh? m?t chú chó nh?, ng??i ngh? r?ng mình có th?, vì thái ?? ho?t ??ng và nh? g?n c?a nó.   

Trong khi ?ó, Siberian Husky là m?t con chó làm vi?c toàn di?n. Nó ???c nhân gi?ng ?? h? tr? ch? nhân c?a nó trong vùng hoang dã b?ng giá c?a Siberia b?ng cách kéo xe tr??t tuy?t. Ngoài ra, nó là m?t gi?ng chó ??c l?p, r?t thông minh và thích ? cùng v?i gia ?ình c?a chúng. ?i?u khi?n Siberian Husky t? t?t c? các con chó là ngo?i hình gi?ng sói . V? ??p hoang dã và s? dí d?m ?áng kinh ng?c c?a nó ?ã khi?n nó tr? thành m?t trong nh?ng gi?ng chó ph? bi?n nh?t trên th? gi?i.

Vì có b? m? tuy?t v?i, chó con Husky Pomeranian c?a b?n có th? tr? thành chó ??ng hành ho?c chó d?ch v?. Mi?n là con chó c?a b?n có ???c dinh d??ng, ch?m sóc và s? chú ý t?t nh?t, nó s? l?n lên thành m?t con chó vui v?, k? lu?t và vui v?.

3 lý do t?i sao b?n không nên dùng h?n h?p Husky Pomeranian

 • Gi?ng h?n h?p này c?n t?p th? d?c liên t?c

H?n h?p Husky Pomeranian là m?t con chó c?n t?p th? d?c th??ng xuyên. Vì di s?n Husky c?a nó, nó r?t n?ng ??ng, r?t h??ng ngo?i và c?n ???c rèn luy?n th? ch?t liên t?c . N?u b?n là ki?u ng??i thích ? ngoài tr?i, thì h?n h?p Pomeranian Husky không dành cho b?n.

 • Gi?ng chó h?n h?p này có v? cây cao

Con chó Pomeranian c?a con chó này làm cho nó r?t n?ng ??ng và r?t trung thành v?i ch? c?a nó. Nó c?n r?t nhi?u s? chú ý, và nó nh?n ???c ?i?u này khi nó s?a ?m ?. V? cây Pomeranian tr?n v?i Husky r?t to và cao. N?u b?n không th? ch?u ??ng ???c ti?ng s?a to này và b?n s?ng trong m?t c?n h? ho?c nhà ? chung n?i mà ti?ng s?a không ???c dung th?, thì ?ây không ph?i là gi?ng chó dành cho b?n.

 • Gi?ng chó h?n h?p này có th? b??ng b?nh

Do có dòng dõi chó nh?, gi?ng chó h?n h?p này có th? tr? nên r?t b??ng b?nh . Hu?n luy?n chó c?a b?n ?? có k? lu?t và tuân theo m?nh l?nh c?a b?n s?m là m?t cách ?? gi?m hành vi này. N?u b?n không có th?i gian ?? d?y gi?ng chó c?ng ??u này, thì ?ây không ph?i là dành cho b?n.

3 lý do t?i sao b?n nên có m?t h?n h?p Husky v?i Pomeranian

 • Gi?ng chó h?n h?p này r?t thông minh

Pomeranian và Husky ??u là nh?ng gi?ng chó thông minh, ?ó là lý do t?i sao gi?ng chó Pomeranian Husky c?a b?n s? l?n lên thành m?t con chó r?t thông minh. B?n s? không g?p v?n ?? gì khi hu?n luy?n gi?ng chó này vì nó d? hu?n luy?n và thích th? hi?n.  

 • Chó gi?ng h?n h?p này thích ???c ? v?i ch? c?a nó

Con chó c?a b?n s? thích ???c ? v?i ch? c?a nó và gia ?ình c?a nó. N?u b?n ?ang tìm ki?m m?t con chó s? thích ?i b?t c? n?i nào b?n mu?n và tr?i nghi?m nh?ng ?i?u m?i v?i b?n, thì ?ây là ng??i b?n ??ng hành mà b?n ?ang tìm ki?m.

 • Gi?ng chó h?n h?p này là m?t con chó ??ng hành t?t

Chú chó này yêu thích t?t c? các lo?i ho?t ??ng và th?m chí s? th? các th? thu?t m?i ?? làm hài lòng b?n. Nó s? mong ???c ?i b?, t?p th? d?c và ch?i v?i b?n . Nó s? háo h?c ch? ??i ??i x? và công nh?n t? b?n. Nó thích vui ch?i và ch?i v?i nh?ng con chó khác và c?ng s? làm vi?c t?t v?i tr? nh?. Nh?ng hãy ch?c ch?n ?? cho con chó c?a b?n xã h?i s?m ?? nó không có v?n ?? hành vi v?i ng??i l? sau này.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a h?n h?p Husky Pomeranian

Cân n?ng15 pounds
Chi?u cao15 inch tr? lên
Kích th??cChó nh? ??n trung bình
Lo?i áoÁo trung bình ??n dài
Màu lôngMàu s?c h?n h?p
S? l??ng ??V?a ph?i
?ôi m?tTròn
M?iNg?n hay dài
?ôi taiCh?
Tính cáchN?ng ??ng, trung thành và vui v?
Tu?i th?Lên ??n 15 n?m
Không gây d? ?ngKhông
Tr? em thân thi?n?úng
Ch? s? h?u m?i thân thi?n?úng
Công nh?n gi?ng??ng ký chó c?a M? (DRA)Câu l?c b? Pomsky c?a M? (PCA)Hi?p h?i Pomsky qu?c t? (IPA)

Không có cách nào ?? tìm hi?u h?n h?p Pomeranian Husky c?a b?n s? nh? th? nào ho?c tính khí c?a nó s? ra sao khi anh ?y còn nh?. Nh?ng ch? c?n nhìn vào các ??c ?i?m chung c?a các gi?ng b? m? c?a nó s? giúp b?n ?oán ?úng.

Hi?n t?i, không có kích th??c tiêu chu?n và tr?ng l??ng cho m?t Pomeranian k?t h?p v?i m?t gi?ng chó Husky. Nh?ng khi b?n xem xét tr?ng l??ng và kích th??c c?a c? hai cha m?, b?n s? có th? có ???c m?t ??c tính.

M?t gi?ng chó h?n h?p Pomeranian Husky tr??ng thành s? có chi?u cao t? 10 ??n 15 inch và n?ng t? 15 ??n 30 pounds. N?u con chó c?a b?n có 50% di s?n Husky Siberia, thì có kh? n?ng nó s? l?n lên ?? có m?t con trung bình ??n l?n. Nh?ng n?u con chó c?a b?n có 75% gen Pomeranian, thì nó s? là m?t con chó nh? và n?ng kho?ng 15 pounds.  

Con chó c?a b?n s? có m?t b? lông dày và r?t m?n . Các s?c thái s? thay ??i vì các bi?n th? màu s?c c?a Husky. B?n có th? tìm th?y Huskies Pomeranian v?i màu tr?ng, ?en, cam, nâu, kem, xanh, merle, ??, nâu và các màu khác. Các gen b? m? chi?m ?u th? h?n th??ng s? xác ??nh màu s?c c?a con chó.

?ôi tai c?a chú chó này th??ng nh?n, gi?ng nh? m?t chú chó Husky và có th? có ?ôi m?t xanh ?áng yêu và các ??c ?i?m trên khuôn m?t n?i b?t. Nh?ng c?ng có th? có ?ôi m?t tròn t?i và ?ôi tai h?i m?m c?a m?t con Pomeranian ??c bi?t là n?u gen b? m? r?t tr?i.

Các t? ch?c chó và c? quan ??ng ký gi?ng chó sau ?ây nh?n ra Husky tr?n v?i gi?ng chó Pomeranian:

 • ??ng ký chó c?a M?, Inc. (DRA)
 • Câu l?c b? Pomsky c?a M? (PCA)
 • Hi?p h?i Pomsky qu?c t? (IPA)

Pomeranian h?n h?p v?i chó Husky ?? bán

Chó con h?n h?p Pomeranian Husky có th? có giá t? 1000 ?ô la ??n h?n 3000 ?ô la . Ngo?i hình Husky càng n?i tr?i và các ??c ?i?m ? m?t chú chó con, nó s? càng ??t ti?n. N?u b?n ?ang d? ??nh mua m?t con chó con Teacup Husky Pomeranian, hãy ch?c ch?n r?ng con chó ??n t? m?t ch? s? h?u có uy tín.

Có m?t c? h?i ?áng k? r?ng con chó con tách trà c?a b?n có th? là t? m?t nhà máy chó con. Thông th??ng, r? h?n ?? mua m?t con chó con tách trà vì con chó có th? không có ch?t l??ng cao. M?t s? chú chó con c?ng có th? l?n lên có v?n ?? y t? nghiêm tr?ng vì nó ???c nhân gi?ng kém nh? th? nào.  

Xác ??nh v? trí m?t nhà lai t?o có uy tín, nói chuy?n v?i anh ta v? tình tr?ng c?a c? hai gi?ng b? m? c?a con chó con mà b?n mu?n mua. M?t nhà lai t?o t?t s? có th? trình bày rõ ràng v? s?c kh?e c?a c? chó m?. Nhà lai t?o c?ng có th? cung c?p b?ng ch?ng r?ng các gi?ng b? m? ?ã ???c lai t?o ?? t?o ra con chó ho?c chó con Pomeranian Husky c?a b?n.

Ch?m sóc Pomeranian c?a b?n v??t qua v?i Husky

Gi?ng chó h?n h?p Husky Pomeranian có b? lông hai l?p ?áng yêu. L?p ngoài có ki?u dáng ??p và r?t m?n gi?ng nh? Husky, ho?c nó có th? có b? lông t??ng t? nh? Pomeranian.

Có v? nh? th?t khó ?? ch?i chu?t con chó này, nh?ng nó ng??c l?i. Lông c?a chó r?t d? duy trì mi?n là b?n ch?i nó hàng ngày ?? lo?i b? r?i c?ng nh? lông ch?t. Hãy ch?c ch?n r?ng b?n làm s?ch lông k?.

T?m nên ???c th?c hi?n hai l?n m?t tháng . Các lo?i d?u g?i sau ?ây ???c khuyên dùng cho chú chó Pomeranian Husky c?a b?n.  

 • Earthbath All Natural Pet Shampoo

?ây là m?t lo?i d?u g?i cho chó ???c làm giàu v?i Aloe Vera, vani và d?u h?nh nhân s? giúp làm cho b? lông c?a chú chó c?a b?n n?i b?t. Chó Husky Pomeranian nên duy trì b? lông kh?e m?nh m?i lúc, và lo?i d?u g?i này s? ch?i lông cho chú chó c?a b?n nh? th? nó s? tham gia m?t bu?i trình di?n chó!

 • Earthbath Oatmeal Crème Rinse and Conditioner

Gi?ng nh? con ng??i c?n m?t s?n ph?m ch?m sóc tóc và d?u x? k?t h?p, Pomeranian Husky c?a b?n c?ng c?n ?i?u hòa thêm. D?u g?i này s? lo?i b? b?i b?n và r?a s?ch các s?n ph?m d? th?a. Nó c?ng s? ?i?u ki?n lông chó c?a b?n ?? gi? cho nó m?m m?i và có th? qu?n lý.

 • The Stuff Conditioner and Detangler

Husky Pomeranian c?a b?n c?n m?t lo?i d?u g?i có th? lo?i b? b?i b?n, mang l?i ?? bóng và làm m?t n?p tóc. Nó ?i?u ki?n lông quá ?? con chó c?a b?n s? có m?t b? lông kh?e m?nh, s?ch s? và ?áng yêu su?t c? ngày.

Móng chó c?a b?n s? phát tri?n s?c nét n?u b?n l? là c?t chúng. ??u t? vào m?t th? c?t móng tay t?t ho?c t?p tin ?? duy trì chúng. 

Các v?n ?? v? s?c kh?e c?a Pomeranian Husky

H?n h?p Husky Pomeranian có th? th?a h??ng các v?n ?? s?c kh?e c?a cha m?. B?i vì không có cách nào ?? tìm hi?u v? ?i?u này khi còn nh?, b?n ph?i nh? bác s? thú y ki?m tra ?? lo?i tr? b?t k? tình tr?ng s?c kh?e nào.  

Sau ?ây là nh?ng tình tr?ng s?c kh?e ph? bi?n c?a m?t gi?ng chó Husky Pomeranian.

 • H? ???ng huy?t
 • L?t áo khoác
 • ??c th?y tinh th?
 • X??ng bánh chè
 • Tình tr?ng m?t và m?i
 • Teo võng m?c ti?n tri?n
 • Lo?n s?n x??ng hông
 • Lo?n d??ng giác m?c

Husky Pomeranian Mix Yêu c?u th?c ph?m

Th?c ph?m t?t s? ??m b?o r?ng h?n h?p Husky Pomeranian c?a b?n s? có s?c kh?e t?t và tu?i th? dài. Th?c ?n cho chó lý t??ng cho chó c?a b?n là th?c ?n có ?? vitamin và khoáng ch?t. Th?c ?n cho chó v?i ch?t l??ng nghi v?n s? ch? làm cho con chó c?a b?n b? b?nh.

Kibble nên có carbohydrate th?p h?n và protein cao. Th?c ?n cho chó nên có h?n h?p th?t, rau và ng? c?c. N?u b?n mu?n cho con chó c?a b?n ??i x?, hãy s? d?ng các món ?n hoàn toàn t? nhiên không có ??u nành và lúa mì.

B?n c?ng có th? cho con chó c?a b?n trái cây t??i. Con chó này thích qu? vi?t qu?t, cà r?t và táo nh?ng c?t chúng thành nh?ng mi?ng nh?.

Các th??ng hi?u th?c ?n cho chó sau ?ây là hoàn h?o cho các gi?ng h?n h?p Pomeranian Husky:

 • Wellness Complete Health Small Breed Puppy

N?u con chó c?a b?n là m?t con chó lo?i nh?, thì nó c?n th?c ?n cho chó c?a Complete Complete. ?ây là m?t lo?i th?c ph?m hoàn toàn t? nhiên, t?t nh?t cho các gi?ng nh? là ngu?n protein, vitamin và khoáng ch?t thi?t y?u. Th?c ?n cho chó này không có lúa mì, ngô và các ch?t ??n khác.

 • Halo

Halo có th?c ?n v?t nuôi v?i h??ng v? thú v?. B?n s? tìm th?y h??ng v? Halo trong Wild Salmon và Vegan dog v?i các l?a ch?n và thành ph?n low-carb nh? cá h?i, gà tây và h?t lanh. Th?c ph?m này cung c?p các vitamin và khoáng ch?t thi?t y?u mà con chó c?a b?n c?n ?? phát tri?n kh?e m?nh.

 • Blue Life Protection Formula Puppy Small Breed Chicken and Oatmeal Dry Dog Food

?ây là m?t th??ng hi?u th?c ?n cho chó r?t ph? bi?n ???c ?óng gói v?i các thành ph?n t?t nh?t nh? th?t gà, b?t y?n m?ch, trái cây, rau và ng? c?c. Blue Life ?i kèm v?i glucosamine và chondroitin h? tr? s?c kh?e kh?p . ?i?u này là hoàn h?o cho gi?ng chó Pomeranian Husky d? b? lo?n s?n x??ng hông.

Tránh cho Husky Pomeranian c?a b?n nh?ng th?c ph?m sau ?ây. Không ph?i t?t c? các lo?i th?c ph?m ??u an toàn cho con chó c?a b?n. M?t s? th?c ?n c?a con ng??i có th? gây h?i cho chó và có th? làm ?au d? dày c?a chúng. M?t s? th?c ?n th?m chí có th? gây ch?t ng??i cho con chó c?a b?n. Không bao gi? cho con chó c?a b?n ch? ?? ?n u?ng sau ?ây.

 • Hành, h? và t?i
 • ?? m?n
 • R??u
 • X??ng gà ho?c x??ng gà n?u chín
 • Nho ho?c nho khô
 • Sô cô la, cà phê ho?c trà

Pomeranian v??t qua v?i Yêu c?u t?p th? d?c Husky

M?t con Pomeranian tr?n v?i Husky là m?t gi?ng r?t n?ng ??ng. Husky là m?t lo?i chó ngoài tr?i trong khi m?t con chó Pomeranian là m?t qu? bóng n?ng l??ng. Do ?ó, b?n ph?i dành ?? th?i gian m?i ngày ?? t?p th? d?c và ch?i v?i con chó c?a b?n.

Con chó c?a b?n s? thích ch?y b?, ch?i trò ch?i và th?m chí b?i l?i n?u có c? h?i. B?n ph?i ch?i v?i con chó c?a b?n hàng ngày ?? t?p th? d?c con chó c?a b?n và ?? g?n k?t v?i thú c?ng c?a b?n. S? d?ng ?? ch?i và thi?t b? ch?i ?? thách th?c con chó c?a b?n.  

Sau ?ây là nh?ng ?? ch?i b?n và kích thích hoàn h?o cho chú chó c?a b?n:

 • ?? ch?i chó c?c Kong

?? ch?i chó Kong Extreme là m?t ?? ch?i b?n mà con chó c?a b?n có th? nhai và ném ? b?t c? ?âu. B?n c?ng có th? t?i nó lên b?ng các món ?n (??m b?o r?ng b?n ?ang s? d?ng các món ?n t?t cho s?c kh?e) và ch? c?n ?? con chó c?a b?n tung nó ra và ch?i v?i nó su?t c? ngày.

 • Goughnuts ?? ch?i nhai không th? phá h?y MAXX Power Stick

?ây là m?t ?? ch?i nhai khác mà con chó c?a b?n s? thích ch?i v?i. ?i?u tuy?t v?i v? ?? ch?i này là Goughnuts s? thay th? ?? ch?i này n?u con chó c?a b?n có th? c?n ho?c nhai qua l?p màu ?? bên trong c?a ?? ch?i. ?ây là m?t cây g?y l?n ???c làm cho chó trung bình ??n l?n. B?n c?ng có th? tìm th?y Power Stick nh? h?n cho nh?ng con chó nh? h?n.

 • Mammoth Flossy nhai s?i dây th?ng Cottonblend

T?t c? nh?ng con chó s? thích nhai ?? ch?i dây này. B?n có th? ch?i kéo co và kéo, m?t th? mà m?t gi?ng chó Husky s? yêu thích. Và ngoài vi?c ch?i, ?? ch?i này c?ng s? giúp duy trì hàm r?ng t?t vì nó s? x?a r?ng cho chú chó c?a b?n khi nó ch?i v?i nó.

Pomeranian tr?n v?i ?ào t?o Husky

Husky lai v?i m?t con chó Pomeranian là m?t con chó thông minh và s? thích th?c hi?n các th? thu?t v?i b?n. Hu?n luy?n gi?ng h?n h?p này là d? dàng. Tuy nhiên; con chó này có th? tr? nên b??ng b?nh ??c bi?t là n?u b?n không làm ?i?u này s?m. M?t vài k? thu?t h?u ích ?? giúp b?n hu?n luy?n chó c?a b?n.

 • Cung c?p c?ng c? tích c?c

Tránh cho con chó c?a b?n ??i x?. Không bao gi? cung c?p ??i x? v?i th?c ph?m nh? m?t ph?n th??ng; thay vào ?ó, cung c?p c?ng c? tích c?c. N?u con chó c?a b?n ?ã hoàn thành m?t nhi?m v? ho?c ?ã th?c hi?n m?t m?o, hãy v? nh? vào ??u nó ho?c gãi c?. Nói v?i anh ta r?ng anh ta ?ã làm ?i?u gì ?ó ?úng và th??ng cho anh ta món ?? ch?i yêu thích c?a anh ta. Cung c?p cho chú chó c?a b?n r?t nhi?u s? chú ý khi nó ?ã làm ?i?u gì ?ó ?úng ?? nó s? nh? nó .

 • Hãy ch?c ch?n ?? hu?n luy?n chó con c?a b?n s?m

Chó con Pomeranian Husky c?a b?n nên ???c ?ào t?o s?m. ?ào t?o ch?ng nhà là c?n thi?t, nh?ng nó ph?i ???c th?c hi?n càng s?m càng t?t. D?y con chó c?a b?n n?i nó có th? tìm th?y gi??ng, bát th?c ?n và n??c và n?i nó s? ?. Ngay sau khi con chó c?a b?n ???c ch?ng minh t?i nhà, bây gi? b?n có th? ti?n hành các th? thu?t và l?nh ph?c t?p khác. Gi?ng chó h?n h?p này s? thích hu?n luy?n m?i ngày.

 • Hu?n luy?n chó c?a b?n hàng ngày

Con chó này có xu h??ng r?t b??ng b?nh và s? s? d?ng s? d? th??ng c?a nó ?? thoát kh?i nó. ?? ng?n ch?n thái ?? không mong mu?n này, hãy hu?n luy?n chó c?a b?n s?m và làm ?i?u này m?i ngày. N?u nó ???c s? d?ng ?? ?ào t?o m?i ngày, thì nó s? không phát tri?n s? b??ng b?nh. S? d?ng các k? thu?t sáng t?o ?? giúp b?n hu?n luy?n con chó c?a b?n. Th??ng hành vi t?t v?i c?ng c? tích c?c là t?t .  

 • Tránh làm m?t t?p trung con chó c?a b?n

H?u h?t các con chó có th? d? dàng b? phân tâm. Thông th??ng, s? m?t t?p trung ??n d??i các hình th?c khác nhau nh? ti?ng ?n l?n ho?c ng??i l?. Ngay t? nh?, hãy hu?n luy?n chó con c?a b?n trong m?t môi tr??ng yên t?nh mà không có b?t k? phi?n nhi?u nào. Tránh phi?n nhi?u s? giúp b?n hu?n luy?n chó nhanh.

Tr??c khi gi?i thi?u chó c?a b?n ??n sân sau c?a b?n, hãy ch?c ch?n r?ng nó ???c ?i?u ch?nh t?t trong nhà. Anh ?y ?ã s?n sàng cho vi?c ?ào t?o ngoài tr?i m?t khi anh ?y ít b? phân tâm t? v?t nuôi và con ng??i.

M?t con chó Husky Pomeranian nh? ??n m?t con chó c? trung bình và s? làm cho nh?ng con chó ??ng hành tuy?t v?i. Nh?ng n?u b?n mu?n con chó c?a mình ???c hu?n luy?n b?i m?t chuyên gia, hãy tìm m?t hu?n luy?n viên có uy tín.

H?n h?p gia ?ình Pomeranian Husky

Husky Pomeranians là nh?ng con chó ??ng hành tuy?t v?i. Con chó này s? thích ???c ? v?i ch? c?a chúng và s? làm m?i th? có th? ?? làm hài lòng chúng.

Con chó này s? th?a h??ng h?i ch?ng chó nh? và có th? tr? nên y?u ?u?i và b?o v? n?u ?i?u này không ???c xã h?i hóa v?i v?t nuôi khác và nh?ng ng??i khác trong nhà c?a b?n.

Chó Pomeranian Husky s? b?o v? lãnh th? c?a mình và s? b?o v? ch? nhân c?a mình b?ng m?ng s?ng. Khi ???c ?ào t?o s?m, nó s? thích ? bên tr? em và c?ng s? ch?m sóc chúng. Con chó này s? kiên nh?n v?i nh?ng con chó khác và v?t nuôi khác khi ???c xã h?i hóa s?m.

Husky Pomeranian nên ???c phép giao ti?p và ch?i v?i nh?ng con chó và ng??i khác càng s?m càng t?t. N?u ?i?u này không ???c th?c hi?n s?m, con chó c?a b?n có th? phát tri?n các v?n ?? v? hành vi và ?i?u này có th? ?nh h??ng ??n s? phát tri?n chung c?a nó.   

Nhìn chung, chó con h?n h?p Pomeranian Husky c?a b?n s? l?n lên thành m?t con chó h?nh phúc, k? lu?t và kh?e m?nh khi b?n hu?n luy?n nó s?m và cho phép nó giao ti?p v?i m?i ng??i và các ??ng v?t khác.