Có nên ph?i gi?ng chó Labrador v?i chó Beagle không?

Có nên ph?i gi?ng chó Labrador v?i gi?ng chó Beagle không?

H?n h?p chó Labrador và chó Beagle

Beagle Lab Mic, hay còn g?i là Labbe, Beagador, Labeagle ho?c Labbe Retriever là m?t gi?ng chéo gi?a hai gi?ng chó ph? bi?n là Beagle và Labrador Retriever. Con lai là m?t con chó con thông minh v?i thái ?? vui t??i.

Con chó có kích th??c trung bình có ngu?n g?c t? Hoa K?, v??n lên tr? thành m?t con chó thi?t k? n?i ti?ng có th? làm cho v?t nuôi tuy?t v?i trong gia ?ình. Labbe Retrievers là nh?ng con chó trung thành và tình c?m, không thích b? b? l?i m?t mình trong th?i gian dài. H? có xu h??ng tr?n thoát và s? không ng?i s? d?ng các k? n?ng ?ào tuy?t v?i c?a mình ?? làm ?i?u ?ó. Gi?ng này hòa h?p v?i b?t k? thành viên nào trong gia ?ình c?ng nh? các v?t nuôi khác trong nhà.

3 lý do t?i sao b?n không nên dùng h?n h?p chó Beagle và chó Lab

 • H? ?òi h?i r?t nhi?u bài t?p: Con lai này là nh?ng con chó r?t n?ng ??ng và do ?ó, s? c?n r?t nhi?u phút t?p th? d?c nghiêm ng?t và th??ng xuyên ?i b? ??n công viên.
 • H? c?n m?t không gian r?ng l?n: Là nh?ng con chó n?ng ??ng, chúng ???c khuyên nên s?ng trong nh?ng ngôi nhà có sân sau r?ng ?? cho chúng ?? ch? cho s? phát tri?n c?ng nh? t?p th? d?c.
 • H? yêu c?u các chuy?n ?i th??ng xuyên ??n bác s? thú y: Tr? thành m?t con chó thi?t k? không lo?i tr? con lai này trong nhi?u tình tr?ng s?c kh?e mà chó ?ang ph?i ??i m?t. H? có m?t danh sách dài các m?i quan tâm s?c kh?e ?áng k? có th? ???c gi?i quy?t n?u ch?n ?oán s?m t? bác s? thú y ???c th?c hi?n.

3 lý do t?i sao b?n nên nuôi chó Beagle

 • H? trung thành: Con lai này r?t trung thành và s? không ng?n ng?i b?o v? b?n kh?i m?t k? xâm nh?p ti?m n?ng mà nó nhìn th?y.
 • H? hòa ??ng v?i tr? em: Vì chúng là m?t nhóm thân thi?n, chúng s? không có th?i gian ?i?u ch?nh và ch?i v?i tr? em ? m?i l?a tu?i. Chúng th?m chí còn hòa thu?n v?i nh?ng v?t nuôi trong nhà, nh?ng con chó và mèo khác.
 • H? thông minh: Trí thông minh c?a h? làm cho nó d? dàng h?n ?? ?ào t?o ngay c? ??i v?i nh?ng ng??i s? h?u l?n ??u. Luôn nh? r?ng c?ng c? tích c?c là chìa khóa ?? h? gi? l?i các bài h?c.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a m?t chó Beagle k?t h?p v?i chó Labrador

Cân n?ng23 ??n 40 b?ng
Chi?u cao17 ??n 24 inch
Kích th??cTrung bình
Lo?i áoTh?ng, c?c k? dày ??c, chi?u dài ng?n
Màu lông?en, nâu, ??, nâu vàng, tr?ng
S? l??ng ??V?a ph?i
?ôi m?tnâu
M?i?en
?ôi taiTreo xu?ng
Tính cáchN?ng ??ng, ng?t ngào, trung thành, thông minh, thân thi?n, kiên nh?n
Tu?i th?10 ??n 15 n?m
Không gây d? ?ngKhông
Tr? em thân thi?n?úng
Ch? s? h?u m?i thân thi?n?úng
Công nh?n gi?ngACHC, DRA, DBR, IDCR, DDKC

M?t h?n h?p Beagle Lab nam có ph?m vi tr?ng l??ng t? 25 ??n 40 pounds trong khi nh?ng con cái có th? n?ng t? 23 ??n 38 pounds. V? chi?u cao c?a chúng, n?u ???c ?o t? bàn chân ??n ??nh ??u, m?t con chó Labbe Retriever s? ??ng cao t? 19 ??n 24 inch, trong khi con cái ? m?c 17 ??n 22 inch. Chúng là nh?ng con chó có kích th??c trung bình, l?n h?n m?t chút so v?i Beagle nh?ng không nhi?u h?n Labrador Retriever. Nói chung, m?c dù không có nhi?u khác bi?t, con chó lai Lab Beagle cao h?n và n?ng h?n nh?ng con chó cái. M?c dù c?u trúc c? th? t?ng th? c?a nó h?u nh? luôn ???c th?a h??ng t? dòng dõi Beagle, nó v?n có th? thay ??i tùy thu?c vào gen nào chi?m ?u th? trên t?ng con chó.

B? lông c?a chúng khá ng?n nh?ng dày ??c ??n khó tin. Lông c?a chúng là th?ng, vì c? hai gi?ng b? m? c?a nó. Các màu khác nhau gi?a ?en, nâu, ??, tr?ng và nâu vàng, m?c dù có th? có t?i ba màu cùng m?t lúc. C?ng có nh?ng tr??ng h?p trong ?ó c? th? c?a h? ???c bao ph? b?i các ??m ho?c ?ánh d?u. M?c dù có b? lông dày ??c, chúng ch? r?ng v?a ph?i. Mõm c?a chúng dài và h?p v?i cái m?i ?en. Tai c?a chúng r? xu?ng, nh? ???c th?a h??ng t? dòng Labrador Retriever. M?t c?a chúng ch? xu?t hi?n trong m?t màu duy nh?t, ?ó là màu nâu.

Con lai là m?t gi?ng chó có n?ng l??ng cao, luôn thích ?i ch?i v?i ch? c?a nó. Chúng là nh?ng con chó r?t trung thành và thông minh, có xu h??ng chán ho?c th?m chí phá ho?i n?u ?? m?t mình quá lâu. H? c?ng có th? phát tri?n s? lo l?ng v? s? chia ly, vì v?y h? không ???c khuy?n khích cho nh?ng ng??i ?i xa nhà nhi?u.

T? tiên c?a h? c?ng khi?n h? ph?i tò mò, vì v?y hãy ??m b?o gi? anh ta trong m?t h?p ??ng thuê khi ?i b? ?? ng?n anh ta kh?i b? l?c. Khi còn l?i m?t mình, gi?ng chó này có xu h??ng hú r?t nhi?u. M?c dù ???c bi?t ??n là thân thi?n, nh?ng h? s? không ng?n ng?i tr? nên không s? hãi khi ph?i ??i m?t v?i k? ??t nh?p.

Labbe Retrievers r?t tuy?t v?i v?i tr? em ? m?i l?a tu?i. Chúng c?ng d? hu?n luy?n nên ch? s? h?u l?n ??u s? không g?p v?n ?? gì khi nuôi chúng. H? c?ng r?t ???c thúc ??y b?i th?c ph?m s? có ích khi h? ???c ?ào t?o.

C?n bán chó Labrador h?t h?p v?i chó Beagle

Có th? d? dàng h?n ?? tìm m?t con chó gi?ng h?n h?p ???c nh?n nuôi t?i m?t n?i trú ?n ??a ph??ng h?n là t?i m?t nhà lai t?o. Thêm vào ?ó, b?n s? ph?i dành th?i gian ?? tìm m?t nhà lai t?o có uy tín và h?p tác v?i h? ?? tìm m?t con chó con cho b?n.

Là m?t gi?ng chó thi?t k?, chó con h?n h?p Lab-Beagle có th? có giá t? kho?ng vài tr?m ?ô la cho ??n h?n m?t nghìn ?ô la, tùy thu?c vào ?àn b? m?, chi phí cho các xét nghi?m s?c kh?e và giá tr? mà m?t nhà lai t?o ??t vào chúng. Hãy nh? r?ng giá c?a chúng th??ng t?ng n?u chó m? ???c s? d?ng ?? tr?ng bày ho?c làm c? phi?u s?n b?n.

N?u b?n tìm th?y m?t nhà lai t?o ?? uy tín và quy?t ??nh mua t? h?, hãy ki?m tra tr??c n?u h? ?ã tham gia xét nghi?m di truy?n và các xét nghi?m s?c kh?e khác có liên quan. B?ng cách này, b?n có th? tìm hi?u v? các b?nh di truy?n mà con chó con c?a b?n có th? m?c ph?i do di truy?n t? các gi?ng b? m? c?a nó.

Nghiên c?u v? gi?ng tr??c c?ng có th? giúp b?n ??t câu h?i quan tr?ng khi b?n ??i m?t v?i ng??i gây gi?ng. B?n c?ng có th? ch?n tham kh?o ý ki?n ??bác s? thú y ?áng tin c?y ?? giúp b?n ch?n ?oán chó con trong giai ?o?n ??u.

Ch?m sóc chó Labrador và chó Beagle

Lab Beagle Cross có b? lông ng?n nh?ng c?c k? dày ??c, ch? c?n ch?i chu?t t?i thi?u ?? duy trì s?c kh?e. H? c?ng ch? r?ng lông v?a ph?i ?? ch?i lông m?t l?n ??n hai l?n m?t tu?n s? giúp r?ng m?t s? s?i lông và kích thích da c?a h?. H? c?ng không c?n t?m th??ng xuyên nh?ng n?u ??n gi? t?m, hãy ch?c ch?n r?ng b?n ?ang s? d?ng d?u g?i thú y ??c bi?t ?? tránh làm khô da.Là m?t con chó ho?t ??ng, móng c?a chúng không có kh? n?ng m?c quá dài nh?ng th?nh tho?ng ki?m tra chúng trong tr??ng h?p c?n ph?i c?t chúng c?ng nên ???c th?c hi?n. Tai c?a h? c?ng c?n ???c theo dõi th??ng xuyên ?? ng?n ng?a nhi?m trùng tai. Th?nh tho?ng ?ánh r?ng c?ng ???c khuy?n cáo ?? tránh cao r?ng có th? tích t?. Chúng tôi c?ng khuyên b?n nên t?p h?p m?t b? cho t?t c? các nhu c?u ch?i chu?t c?a h?, bao g?m:

 • Bàn ch?i t?m t?t
 • Kh?n lau m?t
 • Kéo ho?c máy mài cho móng tay
 • Thu?c d??ng m?i
 • Bàn ch?i lông ch?t l??ng
 • M?t hàng ch?m sóc r?ng
 • Sáp chân
 • Bàn ch?i kh? lông

N?u b?n v?n không t? tin, th?nh tho?ng b?n có th? ghé th?m m?t ti?m thú c?ng. Các ti?m ch?i chu?t ???c trang b? t?t h?n trong vi?c ch?m sóc thú c?ng c?a b?n h?n b?n vì h? có nhi?u th?c hành và kinh nghi?m h?n khi làm vi?c ?ó.

V?n ?? s?c kh?e lai Beagle Lab

V?n ?? s?c kh?e không ph?i là ch?a t?ng th?y khi nói ??n chó lai và chó ph? h?. M?t phòng thí nghi?m lai v?i Beagle có th? ???c sinh ra v?i các v?n ?? v? tim b?m sinh ho?c có th? phát tri?n nh?ng b?nh này sau này n?u ?i theo s?c kh?e và l?i s?ng chung c?a chúng. D??i ?ây là m?t s? th? nghi?m ng?u nhiên mà con chó con c?a b?n ph?i tr?i qua ?? gi? cho chúng kh?e m?nh:

 • Th? nghi?m tia X
 • Ch?p c?ng h??ng t? (MRI)
 • Khám toàn thân
 • Khám m?t và tai
 • X-quang hông và khu?u tay

Nh?ng xét nghi?m này s? giúp ch?n ?oán s?m v?t nuôi c?a b?n và giúp chúng ???c ?i?u tr? ngay sau ?ó. Nh?ng xét nghi?m này c?ng s? giúp b?n bi?t n?u con chó c?a b?n ?ã m?c ph?i m?t ho?c nhi?u m?i quan tâm v? s?c kh?e sau ?ây ??i v?i con lai c?a chúng:

 • Xo?n d? dày. Còn ???c g?i là s? phình to ? chó, nó có th? x?y ra ng?u nhiên khi?n chó th? h?n h?n và ph?i ch?u nh?ng c?n ?au vô cùng. M?t s? tr??ng h?p c?ng có th? bao g?m cái ch?t ??t ng?t c?a con chó.
 • Lo?n s?n khu?u tay và hông. M?t tình tr?ng x??ng ph? bi?n ? nh?ng con chó trong ?ó kh?p khu?u tay ho?c kh?p hông không phù h?p ho?c phát tri?n ?úng cách, d?n ??n suy gi?m d?n d?n và m?t ch?c n?ng cu?i cùng.
 • ??ng kinh. Còn ???c g?i là H?i ictus, là m?t r?i lo?n t?m th?i không t? nguy?n c?a ch?c n?ng não bình th??ng kèm theo ho?t ??ng c? b?p không ki?m soát ???c.
 • Khuy?t t?t tim b?m sinh. ?i?u này ???c gây ra b?i m?t b?nh tim có th? ?nh h??ng ??n m?t ho?c c? hai bên c?a trái tim. Nó ?ôi khi ti?n tri?n ch?m, m?t nhi?u n?m tr??c khi nó ???c phát hi?n ? m?t con chó.
 • Viêm x??ng kh?p Dissecans. Nó x?y ra khi s?n b?t th??ng phát tri?n vào cu?i x??ng trong kh?p c?a h?. ?ó là k?t qu? c?a s? gián ?o?n trong vi?c cung c?p máu c?a x??ng b? ?nh h??ng.

Trong m?t s? tr??ng h?p, Lab Beagle hybrid c?ng có th? phát tri?n Glaucoma. C?ng có nh?ng tr??ng h?p xu?t hi?n nh?ng lo ng?i nh? v? s?c kh?e ? chó nh? Viêm tai Externa, ??c th?y tinh th? và Teo võng m?c ti?n tri?n.

Chó Labrador v?i chó Beagle yêu c?u th?c ph?m

Trong vi?c l?a ch?n nh?ng gì ?? nuôi chó c?a b?n, hãy ghi nh? tu?i và l?i s?ng c?a h?. B?n có th? cung c?p cho h? kibble khô ho?t ??ng nh? m?t thành ph?n dinh d??ng quan tr?ng. S? l??ng c?a nó nên thay ??i t? 1,5 ??n 2,5 c?c. Ki?m tra thói quen ?n u?ng c?a h? th??ng xuyên c?ng nên ???c th?c hi?n ?? ng?n ng?a ?n quá nhi?u có th? d?n ??n béo phì c?a chó. ?n quá nhi?u c?ng có th? d?n ??n nôn m?a và trong m?t s? tr??ng h?p, tiêu ch?y.

Cho chúng ?n nên di?n ra hai l?n m?t ngày thay vì m?t b?a ?n l?n ?? ng?n ng?a ??y h?i. D??i ?ây là m?t s? th?c ?n cho chó t?t nh?t cho chó con ho?t ??ng nh? h?n h?p phòng thí nghi?m beagle:

 • Canidae Grain-Free Pure Foundations Puppy – Th?c ?n cho chó này có th?t gà, n??c dùng gà, tr?ng khô, ??u Hà Lan, d?u cá h?i, và nhi?u h?n n?a. ?? xu?t cho t?t c? các con chó con bao g?m c? nh?ng gi?ng chó l?n h?n, nó giúp cho s? phát tri?n c?a con chó con. Nó có protein và ch?t béo trên trung bình, c?ng nh? carbohydrate d??i m?c trung bình khi so sánh v?i th?c ?n ??t cho chó thông th??ng.
 • Farmina N&D Small and Medium Breed Puppy – Gi?ng nh? và v?a – M?c dù ch? y?u ???c khuy?n ngh? cho chó con thu?c gi?ng nh? ??n trung bình, nh?ng n?i dung c?a th?c ?n cho chó này r?t ???c khuy?n khích ??c bi?t là cho chó trong t?t c? các giai ?o?n c?a cu?c ??i. Nó có hàm l??ng protein và ch?t béo trên trung bình và hàm l??ng carb th?p h?n.
 • Taste of the Wild High Prairie Puppy – chó con – Bao g?m ch? y?u là trâu, b?t th?t c?u, khoai lang, s?n ph?m tr?ng và protein ??u, th?c ?n cho chó này ???c khuy?n ngh? cho chó con c?a t?t c? các gi?ng trong t?t c? các giai ?o?n c?a cu?c ??i. Nó có protein trên trung bình, ch?t béo g?n trung bình và hàm l??ng carb th?p.

Beagle Lab Mix Yêu c?u t?p th? d?c

Lab tr?n v?i Beagle là m?t chú chó n?ng ??ng, s?n sàng ?i b? ho?c tham gia các trò ch?i. H? s?n sàng tham gia cùng b?n trong b?t k? chuy?n tham quan nào, có th? là m?t chuy?n ?i bi?n, ?i b? trong r?ng ho?c ?i b? trên núi b?t c? lúc nào. Ch? c?n ??m b?o gi? chúng trong m?t dây xích b?i vì n?u chúng b?t g?p mùi h??ng c?a th? gì ?ó chúng th?y thú v?, s? tò mò c?a chúng có th? chi?m l?y. Chúng khá thích b?i l?i và s? thích tham gia vào m?t trò ch?i tìm n?p, bóng ho?c ném ??a ?? ??t cháy thêm n?ng l??ng.

Lai này c?ng s? làm t?t trong các môn th? thao chó nh? nhanh nh?n và theo dõi. H? ???c khuyên nên s?ng trong m?t h? gia ?ình có sân có rào ch?n mà h? không th? ?ào ???c. Lai này ???c bi?t ??n là th? ?ào xu?t s?c sau khi t?t c?. Chúng không th?c s? nh?y c?m khi g?p th?i ti?t và khí h?u mà ch? c?n ??m b?o ?i b? vào bu?i sáng ho?c bu?i t?i và không vào gi?a ngày khi m?t tr?i chói quá nóng t? b?u tr?i.

khuy?n cáo quãng ???ng ?i hàng tu?n c?a h? là 14 d?m v?i ít nh?t 60 phút ho?t ??ng hàng ngày.

B?n c?ng ph?i gi? con chó c?a b?n trong ph?m vi tr?ng l??ng ???c ?? ngh? ?? duy trì s?c kh?e c?a chúng ? m?c t?i ?a. M?t s? chuyên gia th?m chí còn khuy?n ngh? t?i thi?u 30 ??n 40 phút t?p th? d?c hàng ngày nghiêm ng?t. N?u con chó c?a b?n d??ng nh? b?n ch?n và phá ho?i, b?n có th? coi ?ó là d?u hi?u cho th?y con chó c?n ???c hu?n luy?n nhi?u h?n chúng. T?p th? d?c s? giúp Beagle Lab Mix c?a b?n tránh ???c s? nhàm chán, ?i?u này có th? d?n ??n hành vi ngang ng??c.

?ào t?o phòng thí nghi?m Beagle Mix

M?c dù vi?c hu?n luy?n h?n h?p Lab-Beagle c?a b?n không khó, nh?ng nó v?n ?òi h?i s? nh?t quán. Gi?ng chó này là m?t thú vui c?a m?i ng??i, ?ó là lý do t?i sao nó s? làm b?t c? ?i?u gì cho nh?ng ng??i nó yêu thích, làm cho nó d? dàng h?n ?? ?ào t?o. M?c dù có nh?ng lúc gi?ng chó này có th? h?i c?ng ??u và khó d?y.

Hu?n luy?n viên l?n ??u tiên có th? có m?t th?i gian khó kh?n ?? d?y nh?ng con chó m?t s? th? thu?t. D??i ?ây là m?t s? m?o mà b?n có th? hu?n luy?n chó c?a mình m?t cách hi?u qu?:

 • ?ào t?o thùng. Nó có th? là m?t cách ?? gi? cho con chó m?i c?a b?n an toàn và ng?n chúng nhai quá m?c. Nó c?ng giúp ?ào t?o bô c?a h? và là m?t cách tuy?t v?i ?? qu?n lý s? an toàn và s?c kh?e c?a nh?ng con chó con. Hãy nh? r?ng các thùng ph?i ?? l?n ?? con chó tr??ng thành ??ng, ng?i và du?i ra.
 • Hu?n luy?n vâng l?i. ?ây là m?t trong nh?ng khóa hu?n luy?n c?n thi?t và c?n thi?t nh?t cho b?t k? con chó nào. Vi?c rèn luy?n s? vâng l?i ??n t? n?m m?nh l?nh c?t lõi là ??n, ng?i, ?, gót chân và xu?ng.
 • Xã h?i hóa. H?u h?t các h?n h?p beagle ??u có tính tình ng?t ngào và hòa ??ng v?i nh?ng con chó và mèo khác nhau. Xã h?i hóa là ?i?u c?n thi?t ?? hu?n luy?n chú chó c?a b?n tr? nên h??ng ngo?i và t? tin.

Hãy nh? r?ng gi?ng nh? m?i gi?ng chó, h?n h?p phòng thí nghi?m beagle ph?i tr?i qua ?ào t?o trong giai ?o?n ??u c?a nó. C?ng c? tích c?c c?ng ???c coi là hi?u qu? và có tác ??ng trong ?ào t?o.

Beagle tr?n v?i Labrador và gia ?ình

Có m?t vài ?i?u c?n xem xét tr??c khi mua hybrid này. C? hai gi?ng b? m? c?a nó ??u ho?t bát và thông minh, vì v?y chúng có th? c?n thêm ch? ?? phát tri?n và ch?i, ??c bi?t n?u nó th?a h??ng kích th??c c?a b? m? Labrador Retriever.

C?ng s? có lúc b?n c?n ??u t? nhi?u ti?n và th?i gian ?? c?ng c? tích c?c. S? tò mò t? nhiên và s? tò mò c?a các gi?ng b? m? c?a nó có th? d?n ??n vi?c lai quá m?c ?i lang thang, vì v?y b?n có th? c?n ??u t? vào m?t sân có hàng rào tuy?t v?i.

Gi?ng lai Beagle Lab c?ng tuy?t v?i nh? m?t thú c?ng trong gia ?ình cho nh?ng ng??i có con ? m?i l?a tu?i. Con lai có xu h??ng trung thành và kiên nh?n v?i gia ?ình c?a nó và có th? hòa thu?n t?t ngay c? v?i nh?ng con chó và v?t nuôi khác trong nhà.

N?u b?n th?y r?ng nh?ng y?u t? này là ??, thì có l? con lai Lab Beagle là con chó con phù h?p v?i b?n và gia ?ình b?n.