Có nên ph?i gi?ng chó Labrador v?i chó núi Pyrenees không?

Có nên ph?i gi?ng chó Labrador v?i gi?ng chó núi Pyrenees không?

K?t h?p chó Labrador v?i gi?ng chó núi Pyrenees

H?n h?p phòng thí nghi?m Great Pyrenees là k?t qu? c?a vi?c nhân gi?ng chó tha m?i Labrador và chó Great Pyrenees. Các nhà lai t?o chó g?i h?n h?p này là Pyradors ho?c Labreenes. Là m?t con lai, nó cho th?y s?c s?ng lai, ?i?u này gi?i thích r?ng gi?ng chó này có nh?ng ??c ?i?m và ??c ?i?m t?t h?n so v?i b? m? c?a nó. S? pha tr?n c?ng ch?a các tính cách k?t h?p c?a m?t chú chó tha m?i Labrador và m?t Pyrenees tuy?t v?i. Great Pyrenees Lab mix có tính cách nh? nhàng và ?áng yêu t? Labrador và nh?ng ??c ?i?m m?nh m? và b?o v? t? Pyrenees v? ??i.

H?n h?p phòng thí nghi?m Great Pyrenees là hoàn h?o cho m?t gia ?ình s? ??m b?o xã h?i hóa con chó và ??a thú c?ng c?a h? ?i d?o t?p th? d?c. S? k?t h?p này là m?t b? sung tuy?t v?i cho m?t gia ?ình khao khát có m?t con chó trung thành và b?o v?.

3 lý do t?i sao b?n không nên nuôi chó Labrador v?i gi?ng chó núi Pyrenees

 • Nó có không gian r?ng rãi trong ngôi nhà c?a b?n. Great Pyrenees Lab mix là m?t ví d? v? m?t gi?ng chó l?n, có ngh?a là b?n c?n r?t nhi?u không gian cho nó phù h?p. B?n không mu?n gi?i h?n ph?m vi cho con chó c?a b?n vì nó mang l?i s? tiêu c?c cho con v?t, ?i?u này có th? gây ra s? hung d?. M?c dù gi?ng chó này không vui t??i và ho?t ??ng nhi?u, b?n c?n cho nó m?t n?i ?? ch?y và ch?i trong nhà b?n. T?t nhiên, có th? có m?t v?n ?? khi b?n mu?n ?i du l?ch v?i h?n h?p phòng thí nghi?m Great Pyrenees. Con chó s? chi?m r?t nhi?u không gian trong xe c?a b?n ho?c b?t k? ph??ng ti?n công c?ng nào.
 • Nó hung h?ng v?i nh?ng ??ng v?t và con ng??i khác. Vì h?n h?p có ch?t l??ng và ??c ?i?m t? Great Pyrenees, nó có r?t nhi?u tính cách b?o v?. ?ôi khi, tính cách này v??t quá nhi?u ??n n?i chúng s? hung d? v?i nh?ng ??ng v?t khác ngay c? khi chúng không ph?i là m?i ?e d?a. M?i ng??i, nh?ng con chó ???c xác ??nh là ng??i l?, kích ho?t s? hung h?ng c?a h?n h?p phòng thí nghi?m Great Pyrenees. M?t ?i?u khác c?n quan tâm là tính h?y di?t c?a s? k?t h?p. H?n h?p phòng thí nghi?m Great Pyrenees có xu h??ng phá h?y các v?t th? khi chúng c?m th?y nhàm chán ho?c khi ch? nhân c?a chúng ?? chúng m?t mình.
 • B?n c?n xây d?ng hàng rào xung quanh sân sau c?a b?n. M?t h?n h?p phòng thí nghi?m Great Pyrenees thích ?i lang thang xung quanh khu v?c lân c?n c?a b?n. Tuy nhiên, h? c?ng có xu h??ng ?i b?t c? n?i nào h? có th? và có th? ?i b? bên ngoài khu v?c c?a b?n. Xây d?ng hàng rào xung quanh sân sau c?a b?n có th? là m?t gi?i pháp cho v?n ?? này. Hàng rào c?ng b?o v? con chó kh?i hung d? v?i hàng xóm c?a b?n và nh?ng ng??i ?i b? trong khu v?c c?a b?n. H?n n?a, b?n c?n c?nh giác v?i ti?ng ?n ào c?a con chó c?a b?n. Great Pyrenees trong h?n h?p c?a b?n có th? mang l?i m?t ti?ng s?a ??c tr?ng cho con chó c?a b?n.

3 lý do t?i sao b?n nên nuôi chó Labrador v?i gi?ng chó núi Pyrenees

 • Nó có th? ho?t ??ng nh? m?t c? quan giám sát cho gia ?ình b?n. Chó tha m?i Labrador và Great Pyrenees m?t mình là m?t con chó canh gác t?t vì chúng b?o v? ch? nhân c?a chúng. K? t? khi các vig lai ???c áp d?ng, h?n h?p labrador Great Pyrenees có kh? n?ng tr? thành m?t c? quan giám sát t?t h?n. ?ó là s? c?nh giác sâu s?c v?i xung quanh và ý th?c trách nhi?m t?t khi?n nó ?? ?i?u ki?n ?? tr? thành m?t con chó b?o v?. Tuy nhiên, ?i?u c?n thi?t là ph?i l?u ý r?ng phía labrador c?a nó có th? bi?u hi?n, ?ó là m?t con chó yêu th??ng. H?n h?p Labrador Great Pyrenees, n?u ???c ?ào t?o, r?t d? c?i m? v?i ng??i khác và th?m chí v?i ng??i l?.
 • Nó có m?t s? cân b?ng t?nh l?ng và vui t??i. Hành vi c?a con chó ph? thu?c vào tính khí và tính cách c?a b? m?. ?ôi khi, m?t h?n h?p labrador Great Pyrenees s? bi?u hi?n nhi?u ??c ?i?m c?a Great Pyrenees ho?c nhi?u ??c ?i?m c?a gi?ng chó labrador h?n. Tuy nhiên, ?i?u th??ng x?y ra là hai nhân v?t ?ó có th? quan sát ???c trong h?n h?p labrador Great Pyrenees. Có nh?ng lúc con chó s? ???c b?o v? v?i m?t chút tinh ngh?ch. Nh?ng c?ng có th? có m?t th?i gian con chó c?a b?n s? có m?t tính cách gi?ng labrador v?i m?t chút yên t?nh. Dù k?t h?p các ??c ?i?m, h?n h?p s? luôn b?o v? con b?n và gia ?ình b?n.
 • Nó gi?ng nh? m?t con g?u tr?ng. Bên c?nh tính cách và hành vi, các gi?ng lai ?ang tr? nên ph? bi?n do ngo?i hình c?a nó. M?t h?n h?p labrador Great Pyrenees có m?t l?i th? ?áng k? khi xu?t hi?n. S? k?t h?p ???c g?i là m?t con g?u tr?ng do màu lông c?a nó, th??ng là màu tr?ng. Vì h?n h?p là m?t gi?ng l?n, ngo?i hình gi?ng g?u liên quan ??n con chó, ??c bi?t là khi nó ??ng b?ng hai chân sau.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a chó Labrador v?i gi?ng chó núi Pyrenees

Cân n?ng75-95 b?ng
Chi?u cao25-28 inch
Kích th??cL?n
Lo?i áoK?t c?u dày ??c, len và lông kép dài và dày
Màu lông?en có ??m tr?ng, Vàng có ??m tr?ng, Tr?ng, Xám, Nâu, Màu be, ?en
S? l??ng ??R?ng nhi?u
?ôi m?t?en
M?i?en ho?c xám
?ôi taiV?a và ph?ng
Tính cáchThông minh, trung thành, hi?n lành, kiên nh?n, thân thi?n, b?o v?, trung thành
Tu?i th?10-12 n?m
Không gây d? ?ngKhông
Tr? em thân thi?nCó (n?u ???c ?ào t?o)
Ch? s? h?u m?i thân thi?n?úng
Công nh?n gi?ngChó ??ng ký c?a M? Inc.

S? sinh s?n c?a Great Pyrenees và labrador retriever d?n ??n m?t h?n h?p, có kích th??c l?n v?i các ??c ?i?m ??n t? c? b? và m?. N? Pyradors th??ng nh? h?n nam gi?i v? chi?u cao và cân n?ng. Màu lông và lo?i là s? k?t h?p c?a các ??c ?i?m ??n t? hai b? m?. Tuy nhiên, ??i v?i h?u h?t các tr??ng h?p, màu lông c?a h?n h?p phòng thí nghi?m Great Pyrenees là màu tr?ng. Tính khí c?a nó c?ng là m?t h?n h?p c?a c? hai tính cách. Trong khi c? hai cha m? ??u thông minh, b?n ch?t ch?n gia súc ??n t? Great Pyrenees trong khi nh?ng con chó s?n m?i và tinh ngh?ch ??n t? Labrador.

Vì gi?ng chó này còn khá m?i, nên có r?t nhi?u cân nh?c và câu h?i n?u nó ???c ??t tên là m?t cu?c ?ua. Tuy nhiên, C? quan ??ng ký chó c?a M? công nh?n h?n h?p phòng thí nghi?m Great Pyrenees là m?t gi?ng chó ???c ch?p nh?n.

C?n bán chó con Great Pyrenees

Tr??c khi mua m?t con chó con Labrador Great Pyrenees, b?n c?n c?n th?n ? n?i b?n s? có ???c con chó con c?a b?n. Hãy nh? r?ng b?n c?n tránh qu?ng cáo tr?c tuy?n và các c?a hàng thú c?ng tr?c tuy?n bán chó con Pyrador tr? khi b?n bi?t ai ?ó ???c h??ng l?i t? nó. Qu?ng cáo và c?a hàng tr?c tuy?n th??ng b? qua các v?n ?? s?c kh?e c?a cha m? lai ?? khách hàng s? mua mà không bi?t r?i ro c?a nó. Tr??c khi mua m?t con chó con, hãy ch?c ch?n ki?m tra t?t c? l?ch s? y t? c?a cha m? c?a nó. C? g?ng yêu c?u h? s? y t? c?a chính con chó con ?? b?n ch?c ch?n r?ng nó ???c th?a h??ng không có v?n ?? s?c kh?e nghiêm tr?ng.

N?u b?n tìm th?y m?t c? s? ch?n nuôi, hãy ch?c ch?n r?ng không có ??ng v?t b? b?nh trong c? s?. Hãy th? h?i xem h? có s? d?ng xét nghi?m di truy?n hay không và có m?t chuy?n tham quan quanh c? s?. N?u nhân viên không ??ng ý, hãy tìm m?t c? s? khác.

Màu lông c?a chó con c?a b?n ph? thu?c vào màu c?a b? m?, vì v?y n?u b?n mu?n m?t màu c? th?, t?t h?n hãy yêu c?u nó cho ng??i gây gi?ng c?a b?n. Hành vi c?a con chó con c?a b?n c?ng s? ph? thu?c vào cha m? c?a nó, vì v?y hãy ??m b?o ki?m tra lý l?ch v? tính khí c?a b? m?.

Ch?m sóc chó Labrador v?i gi?ng chó núi Pyrenees

C? Pyrenees và Labradors ??u có áo khoác b?o trì th?p, vì v?y b?n không ph?i lo l?ng v? vi?c ch?i chu?t ??c bi?t cho Pyradors c?a mình. Ch?i lông hàng ngày và t?m th??ng xuyên s? gi? cho da chó c?a b?n có hình d?ng hoàn h?o. Da c?a chó m?m m?i khi ???c duy trì vì v?y n?u b?n quan sát th?y có gì ?ó không ?úng, t?t h?n hãy ch?i chu?t con chó c?a b?n ngay l?p t?c. B? lông c?a nó d? b? m? ?i, nh?ng ch?i hàng ngày có th? tránh ???c v?n ?? ?ó. H?n h?p phòng thí nghi?m Great Pyrenees ???c th?a h??ng b? lông kép c?a m?t chú chó tha m?i Labrador. Tuy nhiên, vi?c ch?i lông cho chó th??ng xuyên s? gi? cho nó hoàn toàn s?ch s? và trông r?t ??p.

Vì h?n h?p có tai ph?ng ho?c m?m, nên luôn c?n làm s?ch tai ?? tránh nhi?m trùng. Ki?m tra tai c?a nó kho?ng ba l?n trong m?t tu?n và làm s?ch nó n?u c?n thi?t. Làm vi?c c?a anh ta s? gi? cho con chó c?a b?n kh?i tích t? ráy tai và có th? b? nhi?m trùng tai. Móng tay và mi?ng là c?n ki?m tra hàng tu?n. Ch?i r?ng cho chó và c?t móng n?u c?n thi?t ?? gi? s?ch.

M?c dù l?p lông kép không ?nh h??ng tr?c ti?p ??n vi?c ch?i chu?t, nh?ng nó ?nh h??ng tích c?c ??n vi?c r?ng lông c?a h?n h?p. H?n h?p phòng thí nghi?m Great Pyrenees r?ng r?t nhi?u, ??c bi?t là trong mùa r?ng lông, x?y ra hai l?n m?t n?m. Tuy nhiên, ngay c? khi không có mùa r?ng, s? k?t h?p v?n s? r?ng r?t nhi?u do kích th??c l?n c?a nó. Trong mùa r?ng lông, b?n c?n ch?i lông cho chó ít nh?t hai l?n m?t ngày ?? gi? cho b? lông c?a nó hoàn h?o. B?t ??u ch?i chu?t con chó c?a b?n khi nó ? giai ?o?n chó con ?? con chó c?a b?n s? quen v?i nó.

Great Pyrenees v??t qua v?i v?n ?? s?c kh?e chó Labrador

M?c dù chó tha m?i labrador là m?t con chó kh?e m?nh ?? làm cha m?, m?t con chó Great Pyrenees có r?t nhi?u bi?n ch?ng nh? m?t gi?ng chó thu?n ch?ng. Vì h?n h?p phòng thí nghi?m Great Pyrenees là gi?ng gi?a hai lo?i, nó có xu h??ng di truy?n các v?n ?? s?c kh?e t? cha m? c?a nó. Tuy nhiên, khái ni?m sinh l?c lai cho khách hàng bi?t r?ng h?n h?p này lành m?nh h?n c? b? m? c?a nó. V?n c?n bi?t các v?n ?? s?c kh?e c?a cha m? chó ho?c chó con c?a b?n ?? xác ??nh các v?n ?? s?c kh?e có th? x?y ra. D??i ?ây là m?t s? b?nh mà Pyradors c?a b?n có th? m?c ph?i:

 • Bloat: Trong th? gi?i y khoa, bloat ???c g?i là giãn d? dày và volvulus (GDV). M?c dù nó không gây h?i cho con ng??i, nh?ng s?ng lên có th? gây t? vong ? m?t s? con chó. Bác s? thú y nói r?ng không có lý do chính xác t?i sao nh?ng con chó tr?i qua các tr??ng h?p phình to và phình to là ng?u nhiên. Tuy nhiên, nh?ng con chó l?n h?n nh? phòng thí nghi?m pyrene tuy?t v?i th??ng tr?i nghi?m GDV. V?n d? dày và làm ??y khí ??c tr?ng cho b?nh. S? xo?n l?i gây ra v? d? dày và t?n th??ng và có th? ?nh h??ng ??n các c? quan lân c?n nh? lá lách. Khí c?ng có th? gây áp l?c lên c? hoành c?a chó, cu?i cùng gây khó th? và ?nh h??ng ??n l?u l??ng máu.
 • Lo?n s?n khu?u tay và hông: Ch?ng lo?n s?n là m?t b?nh mà các ? c?m c? th? có s? hình thành b?t th??ng Trong h?n h?p phòng thí nghi?m Great Pyrenees, ch?ng lo?n s?n th??ng x?y ra ? khu v?c khu?u tay và hông. Ch?ng lo?n s?n là ph? bi?n ? các gi?ng chó l?n nh? h?n h?p phòng thí nghi?m Great Pyrenees. Chó tha m?i Labrador, m?t trong nh?ng con b? m? c?a h?n h?p, th??ng g?p lo?i b?nh này và s? k?t h?p có th? di truy?n nó. B?nh gây ra b?nh ?au kh?p và viêm kh?p cho chó, ?nh h??ng ??n kh? n?ng ?i l?i c?a nó. Môi tr??ng n?i con chó s?ng c?ng góp ph?n vào s? hình thành kh?p không chính xác.
 • Osteosarcoma: Osteosarcoma là b?nh ung th? x??ng ph? bi?n nh?t có th? ?nh h??ng ??n chó. C?ng gi?ng nh? s?ng lên và lo?n s?n, tình tr?ng này ?nh h??ng ??n nh?ng con chó l?n nh?t. Tuy nhiên, có nh?ng tr??ng h?p ung th? x??ng ? nh?ng con chó nh? h?n. Trong khi tình hình không ??c bi?t là di truy?n, gi?ng chó có th? th?a h??ng ?i?u ki?n t? cha m? c?a nó. Các tri?u ch?ng Osteosarcoma bao g?m ?au x??ng và viêm ? khu v?c kh?i u ?ang phát tri?n.
 • B?nh thoái hóa c?: Tình tr?ng nh?m vào t?y s?ng c?a chó, cu?i cùng làm tê li?t chân sau. Tay chân y?u h?n có th? quan sát ???c v?i nh?ng con chó m?c b?nh này. B?nh thoái hóa t?y c?ng ti?n tri?n. M?t chân sau có th? b? ?au, và sau m?t th?i gian, m?t chân khác s? tr?i qua c?n ?au t??ng t?. Con chó c?ng s? g?p khó kh?n trong vi?c ??ng và ?i cho ??n khi nó không th? ?i ???c n?a.
 • ?i?c b?m sinh: Di truy?n và di truy?n các ??c ?i?m gây ?i?c b?m sinh, nh?ng các nhà khoa h?c liên quan ??n ?i?c b?m sinh v?i màu lông c?a chó. Chó có màu lông tr?ng h?n ?áng k? có xu h??ng b? ?i?c b?m sinh. Tuy nhiên, không ph?i t?t c? nh?ng con chó tr?ng ??u b? ?i?c, và không ph?i t?t c? nh?ng con chó ?i?c ??u là ng??i da tr?ng. Vi?c thi?u s?c t? trong tai c?a chó cho phép các dây th?n kinh b? ch?t khi còn r?t nh?. Trong khi các tri?u ch?ng c?a tình tr?ng này không ph?i là th? ch?t, nh?ng thay ??i hành vi là có th? quan sát ???c. Nh?ng con chó m?c b?nh này g?p khó kh?n trong vi?c tuân theo các m?nh l?nh và có các giai ?o?n phát âm ??c bi?t.
 • H?i ch?ng Wobbler: Còn ???c g?i là b?nh lý c?t s?ng c? t? cung (CSM), tình tr?ng này ?nh h??ng ??n c?t s?ng c? ? vùng c? c?a con chó. Th??ng ???c ??c tr?ng b?i s? chèn ép c?a t?y s?ng, H?i ch?ng Wobbler gây ra ?au c?. Con chó m?c h?i ch?ng này s? tr?i qua m?t cu?c ?i b? chao ??o do các dây th?n kinh b? ?nh h??ng.
 • Say n?ng gây t? vong: ??t qu? nhi?t là ph? bi?n ? b?t k? gi?ng chó nào. B?t k? môi tr??ng nóng nào c?ng gây ra s? xu?t hi?n c?a ??t qu? nhi?t ? chó vì tuy?n m? hôi c?a chúng ch? ? bàn chân. Thay vì ?? m? hôi, thay vào ?ó, chó th? h?n h?n, nh?ng th? h?n h?n quá m?c có th? là d?u hi?u c?a quá nóng. M?t con chó có b? lông dày nh? phòng thí nghi?m Great Pyrenees có th? là n?n nhân c?a say n?ng. Ch? s? h?u ph?i luôn luôn chu?n b? n??c cho Labrador Great Pyrenees c?a h?, ??c bi?t là trong nh?ng ngày nóng.

M?c dù có r?t nhi?u v?n ?? s?c kh?e có th? x?y ra v?i gi?ng chó này, nh?ng ?i?u c?n thi?t là ph?i làm quen v?i các d?u hi?u ??y h?i. H?u h?t các v?n ?? s?c kh?e ???c li?t kê là di truy?n, vì v?y hãy ??m b?o r?ng các nhà lai t?o c?a b?n s? d?ng xét nghi?m di truy?n trên cha m? c?a h?. Luôn luôn yêu c?u h? s? y t? c?a cha m? c?a con chó con. B?n nên bi?t ?i?m s? hông c?a cha m?, và h? ph?i v??t qua bài ki?m tra m?t rõ ràng. C? g?ng h?i v? v?n ?? tai và tim c?a cha m?. M?t s? v?n ?? ???c li?t kê khác có liên quan ??n môi tr??ng và ch?m sóc cá nhân. Hãy ch?c ch?n r?ng b?n ??i x? t?t v?i Pyrenees c?a b?n tr?n l?n v?i labrador ?? tránh các v?n ?? s?c kh?e môi tr??ng nh? say n?ng.

Great Pyrenees v??t qua v?i Yêu c?u Th?c ph?m chó Labrador

Great Pyrenees Labrador là m?t gi?ng chó l?n, vì v?y b?n c?n duy trì ch? ?? ?n u?ng cân b?ng ?? ng?n ng?a béo phì. Vì Labrador Great Pyrenees có xu h??ng tr?i nghi?m ??y h?i, ng?n không cho th?n c?a b?n t?p th? d?c sau khi ?n. Cung c?p cho con chó c?a b?n nh?ng ph?n th?c ?n nh? h?n và cho nó ?n ít nh?t ba l?n m?t ngày ?? tránh ?n quá nhi?u. Cho chó ?n th?c ?n ch?t l??ng cao ?? t?ng tr??ng và phát tri?n phù h?p. Tránh cho chó ?n ch?t ??n nh? carbs và ng? c?c và ??m b?o cung c?p th?c ?n cho chó b?ng th?t. Glucosamine c?ng là m?t ch?t ph? gia tuy?t v?i cho th?c ?n cho chó ?? gi? cho kh?p chó c?a b?n kh?e h?n.

Luôn luôn tham kh?o ý ki?n ??bác s? thú y v? ch? ?? ?n c?a chó. N?u b?n c?m th?y khó kh?n khi tìm th?c ?n cho chó ch?t l??ng cao, ?ây là m?t s? ví d? ?? xem:

 • Bây gi? Công th?c dành cho ng??i l?n gi?ng không có h?t t??i: S?n ph?m này có l??ng glucosamine và chondroitin phù h?p, phù h?p v?i kh?p chó c?a b?n. Th?c ?n cho chó c?ng ch?a carbohydrate không có ng? c?c s? ng?n chó c?a b?n làm ??y b?ng. Nó c?ng có các vitamin thi?t y?u t?t cho áo khoác và lông thú.
 • Công th?c dành cho ng??i tr??ng thành gi?ng l?n không có h?t CORE: S?n ph?m c?a Health CORE bao g?m t? l? protein và ch?t béo t?t ?? h? tr? tr?ng l??ng c? th? c?a chó. Nó c?ng cung c?p glucosamine cho s?c kh?e kh?p và axit béo omega cho lông và da.
 • Fromm Large Breed Puppy Gold Formula: Th?c ?n cho chó dành riêng cho m?t gi?ng chó l?n ?? gi? cho tr?ng l??ng c?a chúng t?ng ch?m. S?n ph?m c?ng có l??ng protein, ch?t béo và t? l? canxi / ph?t pho thích h?p cho s? phát tri?n c?a x??ng.

Chó Labrador tr?n v?i yêu c?u t?p th? d?c chó Great Pyrenees

Labradors Great Pyrenees c?n m?t th?i gian ?i b? và ch?i hàng ngày ?? t?p th? d?c và nh? m?t hình th?c t?p th? d?c. Tuy nhiên, Great Pyrenees Labradors s? nhanh chóng chán n?n n?u b?n th?c hi?n cùng m?t thói quen và nó gây ra s? b??ng b?nh và gi?n d?. D??i ?ây là m?t s? ?? ch?i và s?n ph?m cho chó ?? thêm vào bài t?p cho chó c?a b?n:

 • Jumbo Tennis Ball: M?i chú chó ??u thích ch?i. Làm cho nó tr? nên thú v? h?n b?ng cách ch?i v?i m?t qu? bóng tennis l?n h?n ba l?n so v?i nh?ng qu? bóng thông th??ng. Con chó c?a b?n s? vui v? ?u?i theo nó và nó s? không d? dàng xé nó ra.
 • ChuckIt! Kick Fetch Toy Ball: M?t ?? ch?i khác ?? tìm n?p bao g?m m?t qu? bóng c? th?. Thi?t k? c?a ?? ch?i cho phép b?n ch?i v?i con chó c?a b?n b?ng cách ?á bóng thay vì ném. S?n ph?m c?ng có các rãnh ??c ?áo ?? chú chó c?a b?n có th? mang nó tr? l?i.
 • ?? ch?i chó c? ?i?n Kong: Cho chó c?a b?n ??i x? ??n gi?n b?ng cách ??t nó vào ?? ch?i. Con chó c?a b?n c?n ch?i v?i nó ?? nh?n ph?n th??ng c?a nó và s? gi? chúng trong m?t th?i gian.

?ào t?o h?n h?p chó Labrador tuy?t v?i chó núi Pyrenees

Do tính cách c?a nó, vi?c hu?n luy?n m?t con chó Labrador tr?n v?i Great Pyrenees không g?p khó kh?n gì. D??i ?ây là m?t s? ?i?u b?n c?n làm trong quá trình hu?n luy?n chó c?a b?n:

 • B?t ??u ?ào t?o ? ?? tu?i r?t tr?. Great Pyrenees tr?n v?i Labrador có nh?ng ??c ?i?m mà chúng có th? b??ng b?nh và không tuân theo m?nh l?nh c?a b?n. Hu?n luy?n chó con c?a b?n có th? s?a ch?a hành vi này.
 • Hu?n luy?n chó c?a b?n ?? giao ti?p v?i các lo?i ??ng v?t và kích c? khác nhau. Xã h?i hóa con chó c?a b?n c?n b?t ??u t? khi còn nh? ?? tránh s? xâm l??c trong t??ng lai ??i v?i ??ng v?t nh? h?n.
 • Vì h?n h?p là m?t con chó l?n, b?n c?n ??a nó ?i d?o ít nh?t m?t gi? m?i ngày. Tuy nhiên, b?n c?n m?t s? thay ??i trong vi?c ?i b? ho?c hu?n luy?n hàng ngày vì chú chó c?a b?n d? chán. Hãy th? ch?i nh?ng trò ch?i s? khi?n con chó c?a b?n suy ngh?.
 • Th?nh tho?ng, hãy cho con chó c?a b?n m?t ph?n th??ng ho?c ?i?u tr? ?? gi? cho nó cam k?t v?i vi?c ?ào t?o.

Chó Labrador và chó Great Pyrenees và gia ?ình

V?i b?n ch?t trung thành và ?áng yêu c?a Labrador Great Pyrenees, nó s? là m?t s? b? sung tuy?t v?i cho m?t gia ?ình, ngay c? v?i tr? em. M?c dù b?n c?n ?ào t?o h? trong vi?c giao ti?p xã h?i, Great Pyrenees Labrador ch?c ch?n s? b?o v? và yêu th??ng gia ?ình b?n. Nh?ng hãy ch?c ch?n r?ng có m?t không gian r?ng h?n cho con chó c?a b?n vì nó là m?t gi?ng chó l?n. M?t sân sau tuy?t v?i v?i hàng rào là m?t kho?n ??u t? t?t n?u b?n mu?n ch?m sóc Labrador Great Pyrenees Mix . Great Pyrenees Lab mix là m?t chú chó ?áng yêu mu?n ???c ch?m sóc và phúc l?i nhi?u nh? chúng cho.