Có nên ph?i gi?ng chó Labrador v?i chó Rottweiler không?

Có nên ph?i gi?ng chó Labrador v?i gi?ng chó Rottweiler không?

H?n h?p chó Labrador và chó Rottweiler

N?u b?n m? ??c có m?t ng??i b?n t?t nh?t s? tham gia cùng b?n trong th?i gian dài ho?c ?i b? ???ng dài, thì h?n h?p Rottweiler Lab có th? là con chó dành cho b?n.

Là con lai c?a Rottweiler và Labrador Retriever, chú chó này mang nh?ng ??c ?i?m t?t nh?t c?a hai gi?ng chó ph? bi?n này. ?ó là m?t thú c?ng vui v?, tình c?m, m?nh m? và c?c k? trung thành. Nó có th? s? có nhi?u n?ng l??ng h?n b?n có th? t??ng t??ng. Nó c?ng h?t s?c c?ng hi?n và b?o v? con ng??i, ?i?u này có th? gây r?c r?i n?u h? ngh? r?ng gia ?ình c?a mình ?ang b? ?e d?a.

Gi?ng này ???c bi?t ??n b?i m?t s? tên, nh? Rottador, Rottwador, Labrottie và Labweiler.

Chú chó ?áng yêu này c?n m?t s? ch?m sóc và quan tâm ??c bi?t mà nó có th? s? nh?n ???c t? m?t ch? s? h?u chó có kinh nghi?m. N?ng l??ng và ? ??a c?a Labrottie có th? là quá nhi?u cho m?t ng??i m?i.

3 lý do t?i sao b?n không nên nuôi chó Rottweiler

 • Nó không ph?i là m?t v?t nuôi t?t cho gia ?ình có tr? em . Lab Rottweiler có xu h??ng tr? nên hung d?, ??c bi?t là ??i v?i ng??i l?, có th? bao g?m ng??i thân, b?n bè và b?n bè c?a con b?n. Ngay c? khi con chó này ?ã ???c xã h?i hóa và ?ào t?o, nó v?n có th? không tin t??ng vào ng??i khác và v?t nuôi.
 • Nó ?òi h?i m?t không gian r?ng ?? s?ng. Con chó này c?n m?t khu v?c ?? ch?y xung quanh và ch?i. Nó không th? ???c ??t trong m?t c?n h? nh? ho?c c?n h? chung c? vì khu v?c h?n ch? s? c?n tr? s? di chuy?n c?a nó. Nó c?ng có th? d?n ??n s? nhàm chán và hành vi x?u.
 • Nó c?n r?t nhi?u s? chú ý. Loài chó này th??ng có b?n tính tình c?m, thân thi?n và d? m?n. Nó thích s? chú ý và phát tri?n m?nh v? nó. Nh??c ?i?m là nó tr? nên không vui n?u không nh?n ???c nó. Rottodor c?ng không ho?t ??ng t?t khi b? b? l?i m?t mình và có th? phát tri?n s? lo l?ng v? s? chia ly. ?i?u này sau ?ó có th? kích ho?t hành vi phá ho?i nh? s?a, nhai và ?ào.

3 lý do t?i sao b?n nên nuôi chó Labrador và chó Rottweiler

 • Chúng là nh?ng con chó b?o v? tuy?t v?i. Do ngu?n g?c Rottweiler c?a nó, con lai này trung thành và b?o v? d? d?i con ng??i c?a nó. B?n có th? yên tâm khi bi?t r?ng nhà và gia ?ình c?a b?n có m?t ng??i b?o v? l?n, m?nh m?.
 • B?n s? luôn có m?t ng??i b?n t?p th? d?c. Chú chó này s? ch? quá h?nh phúc khi ?i cùng b?n trong khi b?n ch?y b?, ch?y ho?c ??p xe quanh khu ph?. B?n th?m chí có th? mang chú chó tràn ??y n?ng l??ng này trong các chuy?n ?i c?m tr?i. Nó có quá nhi?u n?ng l??ng ?? ? bên b?n dù ho?t ??ng th? nào.  
 • Nó ?òi h?i ch?i chu?t t?i thi?u. Con chó này là m?t shedder v?a ph?i nhi?u nh?t vì v?y ch?i hàng tu?n là ?? ?? gi? cho b? lông và da c?a nó kh?e m?nh. Nó s? r?ng nhi?u h?n trong mùa hè nh?ng nó có th? qu?n lý ???c.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a chó Rottweiler Lab

Cân n?ngTrung bình 70 ??n 115 lbs
Chi?u caoTrung bình 24 inch
Kích th??cL?n
Lo?i áoÁo ?ôi; chi?u dài ng?n ??n trung bình
Màu lông?en, nâu, xám ho?c k?t h?p ?en và nâu
S? l??ng ??V?a ph?i
?ôi m?tT?i
M?iT?i
?ôi tai??a m?m
Tính cáchThân thi?n v?i gia ?ình, yêu th??ng, thông minh, ho?t bát, n?ng ??ng và b?o v?
Tu?i th?9 ??n 12 n?m
Không gây d? ?ngKhông
Thân thi?n v?i tr? emKhông
Ch? s? h?u m?iKhông
Công nh?n gi?ngInternational Designer Canine Registry (IDCR), Designer Dogs Kennel Club (DDKC), American Canine Hybrid Club (ACHC), Dog Registry of America (DRA), Designer Breed Registry (DBR)

Không m?t nhà lai t?o hay chuyên gia chó nào có th? nói d?t khoát m?t h?n h?p Rottweiler Lab s? trông nh? th? nào ho?c nó s? có tính cách gì. Nó có th? là m?t k?t h?p hoàn h?o c?a ngo?i hình và khí ch?t c?a gi?ng b? m?. Nó c?ng có th? có màu c?a Labrador Retriever và tính cách c?a Rottweiler ho?c ng??c l?i.

?ây là v? ??p c?a gi?ng h?n h?p. B?n không bi?t nh?ng gì b?n s? nh?n ???c, làm cho chúng ??c ?áo. N?u b?n mu?n m?t con v?t nuôi mang nh?ng ??c ?i?m c? th?, thì b?n nên có m?t gi?ng thu?n.

M?c dù ngo?i hình và ??c ?i?m c?a Rottador là m?t trò ch?i ?oán, b?n có th? ch?c ch?n r?ng ?ây s? là m?t con chó l?n v?i mái tóc ng?n.

Con chó h?n h?p c?a b?n có th? là kích th??c c?a Labrador nh? nh?t ho?c Rottweiler l?n nh?t. Nó c?ng có th? ? ?âu ?ó ? gi?a. Cân nh?c ?i?u ?ó khi quy?t ??nh l?y Labrottie. N?u b?n không thích nh?ng con chó l?n ho?c không th? x? lý chúng, thì hãy ch?n m?t gi?ng chó nh? h?n.

B? lông c?a Rottweiler Lab c?a b?n s? ph? thu?c vào gen c?a b? m? s? chi?m ?u th?. Nó có kh? n?ng có mõm và ??u gi?ng nh? c?a Labrador và c? th? ??c tr?ng c?a Rottweiler .

Tính cách khôn ngoan, b?n s? ph?i ch? chú chó con c?a mình l?n lên m?t chút ?? xem nó s? nh? th? nào. Labrottie c?a b?n có th? s? thân thi?n và trung thành, gi?ng nh? Labrador yêu quý. Ng??c l?i, nó c?ng có th? tr? thành m?t con chó b?o v? hi?u qu? nh? Rottweiler. N?u ?ó là tr??ng h?p, b?n nên hy v?ng con chó c?a b?n không tin t??ng ho?c c?c k? hung d? ??i v?i ng??i l?.

Trong khi nh?ng con chó b?o v? trung thành và tình c?m v?i gia ?ình c?a chúng, chúng không hành ??ng t??ng t? v?i nh?ng ng??i xa l? v?i chúng. ?i?u này có ngh?a là ng??i thân khác và b?n bè gia ?ình c?a b?n. Rottodor c?a b?n ph?i ???c ?ào t?o ?? ch?p nh?n ng??i khác và tho?i mái v?i h?.

C?n bán chó Labrador Rottweiler Mix

T?t nh?t nên ch?n Labrottie ??n t? hai cha m? thu?n ch?ng. ?i?u này là ?? ??m b?o r?ng b?t k? bi?n th? di truy?n nào ?nh h??ng ??n cách hành x? c?a con chó s? ???c gi?m thi?u. Ch?ng h?n, n?u b? m? Rottweiler hòa ??ng và thân thi?n v?i ng??i l?, thì con cái c?a nó có th? không quá c?nh giác v?i ng??i khác. T?t nhiên, không có gì ??m b?o ?i?u này s? x?y ra nh?ng s? không h?i gì khi th? và x?p các t? l? c??c có l?i cho b?n.

B?n c?ng nên h?i ng??i ch?n nuôi v? tình tr?ng s?c kh?e c?a gi?ng b? m?. M?t nhà lai t?o t?t s? có th? ??a ra b?ng ch?ng ki?m tra s?c kh?e c?a h?. Hãy chú ý ??n ?i?m s? hông và khu?u tay và k?t qu? ki?m tra m?t m?i nh?t c?a h?. Cái tr??c s? xác ??nh xem con chó con h?n h?p Lab Rottweiler c?a b?n có d? b? lo?n s?n hay không. Lo?i th? hai s? cho b?n bi?t n?u các gi?ng ban ??u không b? teo võng m?c ti?n tri?n (PRA). ?ây là m?t c?n b?nh ?nh h??ng ??n Labradors và gây gi?m th? l?c.  

Ch? chó nên luôn luôn ch?n nh?ng con chó con ??n t? cha m? kh?e m?nh. ?i?u ?ó không có ngh?a là con chó c?a b?n s? kh?e m?nh ho?c s? không b? b?nh, nh?ng nó s? có t? l? c??c t?t h?n.

?i?u quan tr?ng n?a là b?n nên tránh các nhà máy chó con và ng??i gây gi?ng ? sân sau. Nh?ng ng??i này nuôi chó vì l?i nhu?n, mà không quan tâm ??n s?c kh?e c?a h?.

Nh?ng ng??i gây gi?ng có gi?y phép và có trách nhi?m ch?m sóc cho c? nh?ng con chó tr??ng thành và con c?a chúng. H? c?ng ch?n l?c v? nh?ng ng??i mu?n mua chó c?a h? và s? không bán cho nh?ng ng??i mà h? c?m th?y s? không th? cho nó m?t ngôi nhà t?t và yêu th??ng.

Ch?i chu?t Rottweiler c?a b?n k?t h?p v?i chó Labrador

Khá d? dàng ?? ch?i chu?t Rottweiler tr?n v?i Lab. Do mái tóc ng?n c?a nó, ch?i hàng tu?n b?ng bàn ch?i lông m?m là ?? ?? gi? cho b? lông c?a nó sáng bóng và kh?e m?nh .

Rottodor là m?t shedder v?a ph?i nh?ng ?i?u này s? t?ng lên trong mùa hè. ?i?u này là do b? lông kép c?a con chó. Trong khi nó gi? ?m cho thú c?ng c?a b?n trong mùa l?nh, nó s? r?ng lông th?a khi th?i ti?t tr? nên ?m h?n. B?n s? c?n ph?i ch?i chu?t con chó c?a b?n th??ng xuyên h?n trong th?i gian này. ?ó c?ng là m?t ý t??ng t?t ?? ??u t? vào m?t kho?ng tr?ng m?nh m? ?? gi? m?i th? g?n gàng.

Do tính ch?t ho?t ??ng c?a nó, con chó c?a b?n s? ch?y xung quanh và ch?i khá nhi?u. Nó có th? b? b?n r?t nhanh nên b?n có th? ph?i t?m m?i tháng m?t l?n. Các chuyên gia khuyên b?n nên ?ánh r?ng Rottweiler Lab hàng ngày . Nh?ng vì ?i?u này th??ng là không th?, ?ánh r?ng hai ho?c ba l?n m?t tu?n là t?t.

Nh? làm s?ch tai chó c?a b?n và c?t móng th??ng xuyên.

Chó Labrador k?t h?p v?i v?n ?? s?c kh?e Rottweiler

M?t Lab tr?n v?i Rottweiler là m?t hybrid m?nh m?. Tuy nhiên, nó v?n s? d? b? ?nh h??ng b?i các v?n ?? s?c kh?e ?nh h??ng ??n nh?ng con chó l?n, nh? d? ?ng, s?ng ph?ng, ung th? x??ng, nhi?m trùng tai, ??ng kinh, các v?n ?? v? m?t, lo?n s?n x??ng hông và béo phì.

Ch? s? h?u nên ??c bi?t quan tâm ??n ch?ng lo?n s?n x??ng hông vì c? hai gi?ng b? m? ??u m?c ph?i nó. Do tình tr?ng này, hông c?a chó không phát tri?n chính xác. ?i?u này s? d?n ??n s? suy gi?m d?n d?n c?a x??ng khi không ???c ?i?u tr? và có th? khi?n kh?p hông b? m?t ch?c n?ng.

Ch?ng lo?n s?n x??ng hông c?ng có th? kích ho?t r?i lo?n thoái hóa kh?p. ?ây là s? suy gi?m liên t?c c?a s?n quanh kh?p. ?áng bu?n thay, ?i?u ki?n này là không th? ??o ng??c. Hãy ch?c ch?n r?ng b?n mang Labrottie ??n bác s? thú y m?t khi b?n nh?n th?y r?ng nó có chân c?ng. Phát hi?n s?m s? ng?n ch?n tình tr?ng x?u ?i.

M?t ?i?u khác b?n nên coi ch?ng là s? s?p ?? do t?p th? d?c, m?t ?i?u ???c th?y trong Labradors. Nó khi?n Labradors ?ang ? gi?a ho?t ??ng th? ch?t ??t nhiên s?p ??. Tình tr?ng này c?ng ?ã ???c liên k?t v?i m?t gen ?? nó ???c di truy?n. ??a chó c?a b?n ??n bác s? thú y n?u ?i?u này x?y ra; ngay c? khi nó ch? x?y ra m?t l?n.

B?n c?ng nên coi ch?ng các ?i?u ki?n nh?

 • Viêm da ?m c?p tính
 • ?uôi l?nh
 • Suy giáp
 • B?nh c?
 • OCD

Rottweiler v??t qua yêu c?u th?c ph?m chó Labrador

B?n nên chu?n b? ??u t? r?t nhi?u ti?n ?? nuôi chó c?a b?n. M?t con chó Rottweiler lai v?i Lab là m?t con chó l?n và s? c?n ít nh?t 1.700 calo m?i ngày. ?ó là cho m?t Rottador 70 pound, ho?t ??ng. Tuy nhiên, ?ó có l? là con chó nh? nh?t s? nh?n ???c. N?u con chó c?a b?n n?m trong ph?m vi tr?ng l??ng cao h?n c?a con lai này, b?n có th? ?ang xem nó cho nó ?n 2.200 calo m?i ngày t? th?c ?n cho chó ch?t l??ng cao d?a trên protein ??ng v?t.

S? t?t nh?t n?u b?n cho Rottweiler Lab tr?n ba l?n m?t ngày. ?i?u này làm gi?m l??ng th?c ?n s? có trong m?i b?a ?n và gi?m nguy c? ??y h?i, m?t th? th??ng ?nh h??ng ??n các gi?ng l?n.  

Con lai này d? b? béo phì, ??c bi?t là n?u chúng không t?p th? d?c c?n thi?t. ?ó c?ng là lý do t?i sao ki?m soát ph?n là c?n thi?t.

Có m?t s? th?c ?n cho chó khô t?t cho các gi?ng l?n nh? Rottweiler Lab cross. D??i ?ây là ba trong s? t?t nh?t:

 • BLUE Buffalo Life Protection Formula: Th??ng hi?u này s? d?ng các thành ph?n giàu ch?t ch?ng oxy hóa, nh? qu? vi?t qu?t, cà r?t, t?o b? và khoai lang. Nó c?ng s? d?ng th?t gà làm thành ph?n chính và ngô, ??u nành ho?c lúa mì. Nó c?ng làm gi?m d? ?ng và tiêu hóa kém.
 • Wellness Complete Health Gi?ng l?n: H?n h?p ??c quy?n c?a công ty bao g?m m?t s? protein ???c ?óng gói v?i các ch?t dinh d??ng, nh? th?t gà, cá h?i và cá th?t tr?ng. Nó c?ng có h?t lanh, r?t giàu axit béo omega-3. Thêm vào ?ó, nó ???c b? sung b?n ch? ph?m sinh h?c. Nó h?i ??t ti?n nh?ng ch? s? h?u c?a các gi?ng chó l?n nói r?ng nó ?áng giá vì nh?ng con chó c?a h? ?ã gi?m ?au kh?p và tình tr?ng da c?a h? ???c c?i thi?n.
 • Iams Proactive Health Adult: Th?c ?n cho chó giá c? ph?i ch?ng này ???c thi?t k? ?? ??m b?o thú c?ng c?a b?n có ???c vitamin và khoáng ch?t c?n thi?t. Nó ???c làm b?ng ng? c?c nguyên h?t, th?t gà, ph? ph?m gà và b?t ngô. Nó c?ng có glucosamine ?? c?i thi?n s?c kh?e kh?p.

Lab v??t qua v?i yêu c?u t?p th? d?c Rottweiler

C? Labrador Retriever và Rottweiler ??u ???c bi?t ??n v?i m?c n?ng l??ng cao. B?n nên mong ??i con cái c?a chúng c?ng ???c th?a h??ng ??c ?i?m ?ó.

M?t chú chó Labrador ???c lai v?i Rottweiler c?n ???c th?c hi?n trên nh?ng chuy?n ?i dài hàng ngày, v?i m?i chuy?n ?i kéo dài kho?ng 30 ??n 60 phút. N?u b?n không th? d?t chó ?i d?o trong ngày, m?t cách khác là ch?i m?t trò ch?i b?t thú trong kho?ng m?t gi?.

Câu h?i ? ?ây là li?u b?n có n?ng l??ng và s?c ch?u ??ng ?? phù h?p v?i con chó c?a b?n. ?i?u quan tr?ng là Labrottie có ???c bài t?p c?n thi?t ?? gi? cho nó kh?e m?nh. Thi?u ho?t ??ng và ?n quá nhi?u có th? khi?n con chó c?a b?n t?ng cân. Th?a cân ho?c béo phì có th? d?n ??n b?nh ti?u ???ng và các v?n ?? s?c kh?e khác.

M?t phòng thí nghi?m lai v?i Rottweiler c?ng c?n r?t nhi?u s? chú ý. Các gi?ng b? m? không làm t?t m?t mình, và con cái lai c?a chúng c?ng không. Nó c?n công ty và câu ?? và ?? ch?i s? gi? cho nó tham gia. N?u không, nó s? tr? nên bu?n chán và phát tri?n s? lo l?ng chia ly. Chúng có th? bi?u hi?n thành m?t s? hành vi phá ho?i khá, nh? s?a không ng?ng, nhai, c?n và ?ào.

Các ?? ch?i phù h?p có th? cung c?p cho con chó c?a b?n m?t l?i thoát cho n?ng l??ng c?a chúng. Nó c?ng giúp làm s?c nét tâm trí và ph?n x? c?a nó. D??i ?ây là nh?ng ?? ch?i hàng ??u cho m?t gi?ng chó l?n nh? Rottodor.

 • KONG Classic: Có m?t lý do nó ???c g?i là c? ?i?n. ?? ch?i chó KONG này ?ã mang l?i ni?m vui cho vô s? chú chó trong nhi?u n?m nay. Nó có kích th??c l?n và c?c l?n và ?? m?nh ?? s?ng sót trong hàm chó l?n c?a b?n. ?? ch?i ???c thi?t k? ?? ch?a ??y các món ?n ?? gi? thú c?ng c?a b?n b? chi?m ?óng trong nhi?u gi? khi nó c? g?ng ??n v?i nh?ng ng??i t?t b?ng.
 • Nylabone Big Chew: ?? ch?i này có hình d?ng khác bi?t và ???c làm t? nylon c?c k? ch?c ch?n. R?t nhi?u ch? s? h?u chó cho r?ng ph?i m?t nhi?u n?m ?? con chó c?a h? m?c ?? ch?i này. H?n n?a, Nylabone giúp gi? cho r?ng chó c?a b?n s?ch s? và h? tr? ki?m soát cao r?ng và tích t? m?ng bám.
 • Ch?n ch?! Kick Fetch Toy Ball: M?t món ?? ch?i tuy?t v?i khác dành cho nh?ng chú chó to l?n và n?ng ??ng, Chuckit cho phép b?n ch?i trò ch?i v?i chú chó c?a mình. Nh?ng thay vì ném bóng, b?n ?á nó nh? m?t qu? bóng ?á. Các rãnh trên qu? bóng giúp thú c?ng c?a b?n d? dàng mang nó tr? l?i v?i b?n. ?? ch?i này ???c làm b?ng m?t v?t li?u c?c k? b?n c?ng có kh? n?ng ch?ng th?ng nên nó s? t?n t?i trong m?t th?i gian dài.

?ào t?o phòng thí nghi?m Rottweiler

Hu?n luy?n Rottweiler Lab có th? d? dàng, ??c bi?t n?u b?n ?ã có kinh nghi?m v?i chó. Có hai cha m? thông minh, Rottador c?ng thông minh và h?c h?i nhanh . Nhu c?u b?n n?ng c?a nó ?? làm hài lòng con ng??i c?a nó cho nó ??ng l?c ?? làm vi?c ch?m ch? và h?c các th? thu?t m?i.

Gi?ng nh? các gi?ng chó khác, h?n h?p Rottweiler Lab s? ?áp ?ng v?i s? c?ng c? tích c?c t?t h?n thông qua hình ph?t ho?c các chi?n l??c kh?c nghi?t khác. Cái tr??c b?i vì nó ch?m vào b?n n?ng tìm ki?m khoái c?m c?a con chó trong khi cái sau ch? ??n gi?n là gieo r?c n?i s? hãi cho thú c?ng c?a b?n.

M?c dù ch? s? h?u chó có kinh nghi?m phù h?p h?n v?i Labrottie, b?n v?n có th? mang v? nhà ngay c? khi ?ây là l?n ??u tiên b?n có m?t con chó. Tuy nhiên, b?n nên khai thác các d?ch v? c?a m?t ng??i hu?n luy?n chó có kinh nghi?m ?? giúp hu?n luy?n chó c?a b?n. ?i?u quan tr?ng n?a là ?ào t?o và xã h?i hóa nên ???c th?c hi?n trong khi nó v?n còn là m?t con chó con.

N?u b?n không xã h?i hóa chú chó con Labrottie c?a mình, nó s? không bao gi? h?c cách hòa ??ng v?i ng??i khác và thú c?ng. Cho chó con c?a b?n ??n nh?ng con chó và ng??i khác b?ng cách mang nó ??n công viên chó. B?n có th? ph?i gi? nó trên dây xích ban ??u cho ??n khi nó h?c ???c cách t??ng tác hòa bình v?i ng??i khác.

Ngay c? khi h?n h?p Lab Rottweiler c?a b?n ???c xã h?i hóa, b?n không nên ?? nó ch?i v?i tr? nh?. Tr? em không hi?u ???c ranh gi?i khi nói ??n vi?c vu?t ve nh?ng chú chó và cu?i cùng có th? vô tình b? t?n th??ng.

?ào t?o và xã h?i hóa s? là m?t quá trình su?t ??i. D??i ?ây là m?t s? m?o có th? giúp m?i vi?c d? dàng h?n

 • ??ng tr?ng ph?t h?n h?p Rottweiler Lab c?a b?n. ?ào t?o d?a trên hình ph?t không bao gi? làm vi?c. Các nghiên c?u c?ng ch? ra r?ng s? d?ng k? thu?t này s? khi?n nh?ng chú chó ít ngoan ngoãn có kh? n?ng t?n công ng??i l? và th?m chí c? ch? c?a chúng.
 • Có r?t nhi?u du khách trong khi con chó c?a b?n v?n còn là m?t con chó con. Chó con r?t t? tin, vì v?y ?ây là th?i ?i?m t?t nh?t ?? gi?i thi?u chúng v?i các tình hu?ng m?i. B?n mu?n gi?i m?n h? v?i ng??i l? và d?y h? r?ng vi?c ng??i khác ??n nhà là chuy?n bình th??ng. H? không nên tr? nên s? ng??i khác vì s? hãi là ?i?u khi?n chó t?n công .  
 • S?a l?i hành vi ngay l?p t?c. N?u b?n không, con chó c?a b?n s? ngh? r?ng c?n b?n trong khi ch?i. Trong khi b?n có th? th?y nó thú v?, nh?ng ng??i khác s? không. M?t cú ch?m nhanh ho?c x?t h?n h?p cam quýt s? d?ng l?i ? ?ó. Chuy?n h??ng xu h??ng g?m nh?m c?a chúng sang m?t món ?? ch?i nhai thích h?p.

Labrador Rottweiler và gia ?ình

M?c dù không th? ph? nh?n r?ng Lab Rottweiler là m?t con chó tuy?t v?i, nó không dành cho t?t c? m?i ng??i. Con chó m?nh m? này có m?t ý chí m?nh m? và lái xe. Nó c?n m?t ng??i bi?t cách x? lý nh?ng chi?c r?ng nanh thông minh, m?nh m? và có th? b??c lên và v?ng vàng v?i nó. Nói tóm l?i, nó c?n m?t Alpha không vô ngh?a.

Labweiler c?ng c?n m?t gia ?ình có l?i s?ng n?ng ??ng vì nó c?n ???c t?p th? d?c th??ng xuyên. Con chó này có n?ng l??ng vô biên nên nó c?n m?t n?i ?? qu?n quanh. Nó s? không làm t?t trong các c?n h? nh? ho?c v?i các ch? s? h?u nghiêng v? l?i s?ng ít v?n ??ng .

N?u b?n có m?t l?i s?ng b?n r?n, làm vi?c nhi?u gi? ho?c th??ng b? g?i ?i trong các chuy?n ?i, thì b?n s? c?n tìm m?t ng??i b?n ??ng hành khác. M?t h?n h?p Rottweiler Lab không ho?t ??ng t?t khi ?? m?t mình quá lâu. Nó có th? tr? nên bu?n chán khi nó không b? thách th?c v? m?t trí tu? ho?c không có ai ch?i cùng. ?i?u này có th? d?n ??n hành vi r?t phá ho?i. B?n có th? tr? v? nhà v?i m?t chi?c gh? bành ?? nát ho?c phàn nàn v? ti?ng s?a quá m?c. ??ng ng?c nhiên n?u con chó c?a b?n phá h?y khu v??n c?a b?n quá.

Gia ?ình có tr? nh? c?ng nên ch?n m?t con chó khác. Lab Rottweiler là m?t gi?ng chó l?n và ngay c? khi nó ???c xã h?i hóa và hu?n luy?n t?t, kích th??c c?a nó và s? hào h?ng c?a tr? nh? và vi?c chúng không th? n?m b?t cách qu?n lý chó c?n th?n s? không bao gi? là m?t s? k?t h?p t?t.

H?n h?p Rottweiler Lab có th? là ng??i b?n ??ng hành tuy?t v?i nh?t cho ?úng ng??i. Ng??i kh?ng l? ?áng yêu này c?n m?t ch? s? h?u chó t? tin và có kinh nghi?m, ng??i có l?i s?ng n?ng ??ng. M?c n?ng l??ng và trí thông minh cao c?a chú chó khi?n nó tr? thành m?t ??i tác thú v? trong quá trình ch?y quanh công viên ho?c leo núi. N?u b?n có th? theo k?p n?ng l??ng c?a nó và s?n sàng dành nhi?u th?i gian v?i Rottador, thì b?n s? có ???c tình yêu và lòng trung thành c?a m?t con chó s? làm m?i th? an toàn cho gia ?ình.