Có nên ph?i gi?ng chó Newfoundland v?i chó Labrador không?

Có nên ph?i gi?ng chó Newfoundland v?i gi?ng chó Labrador không?

S? k?t h?p Newfoundland và Lab Retriever

T? h?p phòng thí nghi?m Newfoundland là m?t gi?ng chó lai t? hai gi?ng chó ???c xây d?ng và ph?n l?n ???c xây d?ng – Newfoundland và chó tha m?i Labrador. Ngày nay, chúng còn ???c g?i là Newfador, New Labralound ho?c Labrafoundland. ?ó là m?t l?a ch?n tuy?t v?i cho thú c?ng trong gia ?ình vì nó có b?n ch?t r?t hi?n lành và s? hoàn h?o cho tr? em.

Hãy cùng chúng tôi tìm hi?u sâu h?n v? cu?c s?ng c?a Newfoundland Lab Mix.

3 lý do t?i sao b?n không nên v??t qua gi?a Newfoundland và Lab

Ng??i ta có th? h?i n?u phù h?p ?? tr? thành m?t ch? s? h?u chó. B?n ph?i cân nh?c nh?ng ?u và nh??c ?i?m tr??c khi quy?t ??nh k?t h?p Lab và Newfoundland. M?t s? ng??i nói ?ó là m?t b??c nh?y v?t c?a ??c tin và chúng tôi không th? ??ng ý nhi?u h?n. D??i ?ây là m?t vài ?i?u h?p lý có th? giúp b?n ??a ra quy?t ??nh:

 • Quá nhi?u Taradiddle!

Con chó này r? kh?p n?i.

B?n s? ng?c nhiên b?i s? l??ng l?n n??c dãi mà con chó này có th? t?o ra!

 • Tóc, ?ây, kia, và m?i n?i!

S? k?t h?p gi?a Newfoundland và Lam này là m?t con chó l?n v?i r?t nhi?u lông dài và nó r?ng – ??n m?t m?c ?? tuy?t v?i!

B?n s? khám phá lông chó ? kh?p m?i n?i – trong m?i ngóc ngách trong nhà b?n, t? không gian s?ng ??n phòng ng? và th?m chí c? qu?n áo c?a b?n.

B?n có th? có ???c m?t máy hút b?i m?nh m? và ?áng tin c?y, ho?c n?u b?n là ng??i có ác c?m v?i nh?ng con chó ?? lông ? kh?p m?i n?i, thì t?t h?n b?n nên b?t ??u tìm ki?m m?t h?n h?p khác.

 • ?i b? r?t dài!

S? k?t h?p gi?a Newfoundland và Lab là m?t s? pha tr?n c?c k? tích c?c. H? tràn ??y s?c s?ng, và h? thích r?t nhi?u ho?t ??ng ngoài tr?i nh? ?i b?, ?i b? ???ng dài và, tin hay không, b?i l?i.

N?u b?n là ng??i không thích ?i b? ???ng dài, thì ?ây có l? không ph?i là l?a ch?n sáng su?t cho b?n.

N?u b?n ngh? r?ng b?n s? không th? c?p cho chú chó con Newfoundland Lab Mix nh?ng ý t??ng b?t ch?t này, thì ??ng l?y m?t con.

3 lý do t?i sao b?n nên v??t qua gi?a Labrador và Newfoundland

Newfoundland và Lab Cross khi?n chúng tôi r?t h?nh phúc!

Nói chung, chó làm cho m?i ng??i h?nh phúc vì nhi?u lý do, và phân tích sâu h?n ?ã ch?ng minh r?ng vi?c s? h?u m?t con có nhi?u l?i ích cho s?c kh?e. Ch? th?p Lab và Newfoundland c?a b?n có th? giúp b?n th? giãn các c? b?p c?ng th?ng, thúc ??y c?m giác thanh th?n và gi?m c?ng th?ng có th? d?n ??n tr?m c?m. Chúng c?ng giúp gi?m nguy c? m?c b?nh tim m?ch b?ng cách gi?m m?c cholesterol và ch?t béo trung tính. Nh?ng ng??i ?ang tr?i qua tr?m c?m, hoang v?ng, nh? nhà, cô ??n và nghi ng? b?n thân ???c các bác s? khuyên nên l?y thú c?ng vì h? cho r?ng s? c?i thi?n các k? n?ng xã h?i và s?c kh?e nói chung c?a m?t ng??i.

H? làm cho m?t ng??i b?n t?p th? d?c t?t.

Phòng thí nghi?m c?a b?n và Newfoundland r?t n?ng ??ng và s?ng ??ng, và nó thúc ??y b?n tr? thành m?t cá nhân tích c?c h?n. S? k?t h?p gi?a Lab và Newfoundland c?a b?n khuy?n khích b?n ra ngoài tr?i, vui v?. Hãy t??ng t??ng ?i?u này, m?t ho?c hai gi? t?p th? d?c m?nh m? – ?i b?, ch?y, ch?i và b?i – gi?ng nh? t?p gym. Không ch? v?y, b?n nh?n ???c m?t l??ng Vitamin D v?a ?? t?t cho s?c kh?e.

M?t con thú c?ng trung thành.

H?n h?p Lab và Newfoundland s? là ng??i b?n ??ng hành ?áng tin c?y và liên t?c; cây thánh giá này s? thích b?t k? ho?t ??ng nào cùng v?i ch? nhân c?a nó.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a m?t phòng thí nghi?m và Newfoundland Mix

Con chó gi?ng h?n h?p thi?t k? này là s? k?t h?p c?a chó tha m?i Labrador l?n, ???c xây d?ng v?ng ch?c và Newfoundland l?n, lông m?n. Vì con chó này là m?t gi?ng h?n h?p, nó có th? th?a h??ng nh?ng ??c ?i?m th? ch?t t? ??b? m? thu?n ch?ng và không có cách nào ?? xác ??nh tr??c nó s? trông nh? th? nào ho?c nó s? hành x? nh? th? nào.

Cân n?ng 80-115 lbs cho nam / 70-100 lbs cho nam
Chi?u cao 26-28 inch cho nam / 24-26 inch cho n?
Kích th??c L?n
Lo?i áo Lông kép dày ??c; chi?u dài ng?n ??n trung bình
Màu lông ?en, Nâu, Sable, Fawn, Kem, Pi-ri, Brindle
M?t ?? lông Dày ??c
K?t c?u áo Th?ng
Chi?u dài áo Trung bình ??n dài
M?t nâu
M?i M?i ?en, da
?ôi tai Tai m?m và lông
Tính cách Thân thi?n, thông minh, trung thành
Tu?i th? 8 – 12 n?m
Không gây d? ?ng 100% không gây d? ?ng
Thân thi?n v?i tr? em Vâng
Ch? s? h?u m?i Vâng
Công nh?n gi?ng AKC

C?n bán Lab và Newfoundland Cross Pupgie

B?n có th? có xu h??ng h?i b?n s? chi bao nhiêu n?u b?n quy?t ??nh l?y Newfoundland Lab Cross. Giá dao ??ng t? $ 500 ??n $ 1.000, tùy thu?c vào l?ch s? c?a cha m? thu?n ch?ng và ng??i gây gi?ng. Luôn luôn h?p lý ?? ti?n hành nghiên c?u k? l??ng v? nhà t?o gi?ng tr??c khi b?n lao vào mua. Không bao gi? mua và làm kinh doanh tr?c tuy?n.

Luôn nh? r?ng các nhà lai t?o có danh ti?ng t?t s? cung c?p cho b?n thông tin v? cha m? thu?n ch?ng ho?c l?a ?? tr??c ?ó. H? c?ng cung c?p các gi?y t? liên quan ??n con chó N c?a b?n. B?n có th? b?t ??u tìm m?t nhà lai t?o b?ng cách ?i qua câu l?c b? AKC ??a ph??ng c?a b?n. B?n có th? g?p g? các nhà lai t?o; m?t s? th?m chí s? cho phép b?n ??n th?m c?i c?a chúng, ?ây là m?t cách làm t?t vì nó cho phép b?n xem xét k? l??ng ?i?u ki?n s?ng c?a chó.  

Ch?m sóc k?t h?p Labrador Newfoundland c?a b?n

M?t Newfoundland Lab Cross s? ?òi h?i r?t nhi?u s? ch?i chu?t và do ?ó, s? ?òi h?i r?t nhi?u th?i gian. N?u b?n là ki?u ng??i b?n r?n và không mu?n g?p r?c r?i khi ch?m sóc chú chó c?a mình, thì cây thánh giá này không dành cho b?n. N?u b?n là ki?u ng??i thanh ??m, không mu?n tr? ti?n cho m?t ng??i ch?i chu?t chuyên nghi?p, thì s? pha tr?n này s? t?t h?n n?u không có b?n.

Các yêu c?u ch?i chu?t c?a Labrador lai Newfoundland ch? y?u ph? thu?c vào b? lông mà nó có ???c – vì v?y b?n có th? s? d?ng phán ?oán t?t h?n c?a mình ?? quy?t ??nh t?n su?t b?n nên ch?i chu?t.

D??i ?ây là các s?n ph?m ???c khuyên dùng ?? ch?i chu?t:

L??c và bàn ch?i

 • L??c r?ng m?n – L??c r?ng m?n cung c?p r?t ít s?c ?? kháng trên áo; nó ho?t ??ng ?? lo?i b? nits kh?i th?p giá Newfoundland Lab c?a b?n.
 • L??c Greyhound – L??c greyhound là m?t l?a ch?n phù h?p ?? ch?i dòng h?n h?p Newfoundland Lab c?a b?n khi nó ?i sâu xu?ng da. Nó c?ng h?u ích trong vi?c lo?i b? các m?nh v?n, nh? burrs và g?y, t? áo khoác.  
 • Bàn ch?i ghim – Bàn ch?i ???c ?a chu?ng nh?t ?? s? d?ng hàng ngày, bàn ch?i pin là hoàn h?o cho ch?i chu?t hàng ngày. Nó có hi?u qu? lo?i b? các nút th?t và r?i t? các l?p ph? dài h?n c?a Newfoundland Lab Mix. Các ??u c?a bàn ch?i c?ng ho?t ??ng ?? thu th?p tóc ch?t.

B?n có th? ch?n m?t trong s? r?t nhi?u s?n ph?m có tính n?ng ??c ?áo, v?i hình d?ng, kích c? và ch?ng lo?i khác nhau. C? g?ng không s? d?ng bàn ch?i pin v?i các qu? bóng nh?a nh? ? ??u vì cu?i cùng chúng s? v??ng vào l?p lông. Các qu? bóng c?ng có xu h??ng r?i ra nhanh chóng, và ?i?u này có th? gây h?i cho phòng thí nghi?m c?a b?n ???c lai v?i áo khoác c?a Newfoundland. Các h?p thi?c dài 27mm là m?t khuy?n ngh? t?t.

 • Undercoat Rake – M?t chi?c cào lót có tác d?ng kh? nhi?u lai gi?ng nh? Newfoundland Lab Mix. S?n ph?m này th??ng ???c s? d?ng khi chó th?i lông – ?ây là khi áo mùa ?ông chuy?n sang áo mùa hè ho?c ng??c l?i. Chi?u dài c?a nh?ng chi?c ?inh làm cho nó ?i sâu vào tóc và l?y ra nh?ng l?p da lông xù và m?. Chúng có s?n trên th? tr??ng v?i nhi?u l?a ch?n, t? các ki?u dáng khác nhau, ?? dài r?ng khác nhau, và cho các k?t c?u và áo khoác khác nhau. M?t hàng duy nh?t, cào l?p lót dài duy nh?t là t?t nh?t ?? s? d?ng hàng ngày và m?t hàng có hai hàng, ?? dài khác nhau là tuy?t v?i ?? lo?i b? l?p lót.
 • Bàn ch?i bóng m??t – Bàn ch?i bóng m??t ho?t ??ng hoàn h?o ?? kh? m? khi các chân dây di chuy?n d? dàng qua l?p lông ?? g? r?i tóc. Nó c?ng là m?t l?a ch?n khôn ngoan ?? lo?i b? lông ch?t ra kh?i l?p lông v?i ph?n ?uôi cong ho?t ??ng ?? thu th?p nh?ng s?i tóc ch?t, vô h?n.

Có s?n trong các chân m?m m?i và tinh t? ho?c ch?c ch?n và m?nh m?, bàn ch?i bóng m??t c?ng có kích c? khác nhau.

 • Mars Coat King – Công c? này thu?n ti?n lo?i b? lông ch?t và l?p lông lót. Ng?c và qu?n là nh?ng khu v?c ???c ph? r?t nhi?u, vì v?y Vua áo choàng Mars ho?t ??ng cho nh?ng ?i?u k? di?u. ?ó là m?t v? n? thoát y v?i l??i dao, vì v?y hãy c?n th?n khi s? d?ng nó. Nhi?u s?n ph?m hi?n có s?n trên th? tr??ng, nh?ng lo?i ???c s? d?ng ph? bi?n nh?t trong Lab Newfoundland cross s? là l??i dao r?ng 18 ?.
 • Mat Splitter – B?n có th? s? d?ng công c? này ?? c?t th?m ?? cho phép ch?i d? dàng h?n. Chúng có nhi?u lo?i, v?i l??i s?c bén có th? ?? l?i l? h?ng nên hãy c?n th?n khi s? d?ng. L??i ??n ???c s? d?ng r?ng rãi trong h?n h?p Lab Newfoundland.

Kéo ch?i chu?t

 • Kéo t?a th?a – V?i m?t l??i dao thông th??ng ? m?t bên và m?t kia gi?ng nh? chi?c l??c, ?ây là m?t l?a ch?n hoàn h?o cho s? k?t h?p Newfoundland và Lab c?a b?n. B?n có th? s? d?ng cách này ?? t?a lông trên ng?c, bàn chân, qu?n, tai và các b? ph?n khác trên c? th? con chó. Có s?n trong các c?a hàng cung c?p làm ??p, chúng có nhi?u l?a ch?n và ph?m vi khác nhau – v? giá c?, hình d?ng và kích th??c. ?i?u quan tr?ng c?n l?u ý là b? r?ng ít h?n mà b?n s? d?ng có ngh?a là m?t l??i c?t cho b?n có th? th?c hi?n. M?t l??i c?t 40 r?ng là m?t l?a ch?n ??c bi?t cho cây th?p t? Newfoundland và Lab.
 • Kéo th?ng – Kéo c?t th?ng là lý t??ng ?? c?t t?a bàn chân và lông bay. Nó có ph?n s?c nét và có th? d? dàng làm t?n th??ng da. Và t? h?n, nó có th? ?? l?i m?t v? ngoài thô ráp và b?t th??ng trên c? th?. B?n có th? có ???c ?i?u này t?i các c?a hàng cung c?p ??a ph??ng, nh?ng nó có th? khá t?n kém, hãy c?n th?n khi ch?n vì nh?ng th? r? ti?n có th? có l??i dao d? b? x?n.
 • Kéo c?t cong – B?n có th? s? d?ng m?t c?p kéo cong ?? t?ng c??ng hình d?ng c?a tai, bàn chân và chân.

D?ng c? ch?i chu?t khác

 • Kéo c?t – B?n có th? s? d?ng Kéo c?t thay cho kéo c?t th?ng. Chúng ho?t ??ng hoàn h?o trên bàn chân ho?c ?? c?t b?ng trong nh?ng tháng ?m áp. H? ??n trong m?t lo?t các phong cách. Kích th??c l??i dao ph? thu?c vào nh?ng gì b?n mu?n ??t ???c.
 • Bàn ch?i chu?t – Bàn ch?i chu?t là m?t kho?n ??u t? khôn ngoan n?u b?n d? ??nh tr? thành chú r? ??c quy?n c?a Lab Newfoundland. Luôn luôn là t?t nh?t ?? gi?i thi?u bàn ch?i chu?t trong khi h?n h?p c?a b?n v?n còn là m?t ??a tr? ?? cho phép th?i gian làm quen v?i nó. Các tab s? gi? anh ta t?i ch? trong khi phiên ch?i chu?t ?ang di?n ra. L?y m?t cái có th? ?i?u ch?nh ?? b?n có th? ??t nó ? ?? cao tho?i mái – ?i?u này s? giúp b?n duy trì m?t t? th? t?t. ??ng ?? con chó c?a b?n m?t mình và không giám sát trên bàn ch?i chu?t ?? ng?n ng?a ngã và sau ?ó, b?t k? th??ng tích nào nó có th? gây ra.
 • Máy s?y chó t?c ?? cao – ?ây là ?i?u c?n thi?t cho m?t Newfoundland và phòng thí nghi?m chéo thích b?i l?i.

Làm khô con chó c?a b?n s? giúp gi?m các ?i?m nóng vì máy s?y t?c ?? cao làm khô sâu vào da. Nó c?ng có th? có tác d?ng làm r?ng tóc và gàu trên m?t chi?c áo khoác khô. Và k?t h?p Lab Newfoundland c?a b?n có th? tích l?y nhi?u gàu, tùy thu?c vào m?c ?? nghiêm tr?ng c?a tình tr?ng.

Máy s?y th??ng ??t ti?n. ??i v?i ng??i b?n chó c?a b?n, r?t nên s? d?ng máy s?y mát v?i các ?i?u ch?nh lu?ng khí khác nhau. M?t s? ví d? là máy s?y chó t?c ?? cao K9 và máy s?y c?a Không quân Metro.  

?i?u quan tr?ng c?n l?u ý là b?n không bao gi? th? s? d?ng máy s?y th?i thông th??ng trên t? h?p Lab và Newfoundland vì nó r?t nóng và nó hoàn toàn không làm khô áo khoác c?a chúng.

 • Ch?i tóc ch?i chu?t – X?t d??ng tóc cho phép b?n ch?i và ch?i tóc mà không g?p b?t k? khó kh?n nào. Có r?t nhi?u lo?i thu?c x?t ch?i chu?t ?? l?a ch?n, và th?t khó ?? ch?n m?t lo?i thu?c phù h?p v?i s? giao thoa gi?a Newfoundland và Lab c?a b?n. B?n có th? b?t ??u b?ng cách ch?n m?t mùi h??ng mà b?n thích. M?t s? ví d? là Ice on Ice Detangler Spray, Earthbath Vanilla Almond và Crown Royale.
 • Tackle Box – Cách nào t?t h?n ?? l?u tr? và s?p x?p t?t c? các công c? ch?i lông cho chó c?a b?n h?n là s? d?ng Tacklebox? B?n có th? ??t l??c và kéo c?a b?n vào ng?n trên cùng và bàn ch?i và bình x?t ch?i chu?t c?a b?n ? bên d??i.

N?u b?n quy?t ??nh ?áp ?ng t?t c? s? ch?m sóc ch?i chu?t, ?ó có th? là m?t kinh nghi?m g?n k?t tuy?t v?i cho c? hai b?n. B?t ??u con chó c?a b?n tr? là m?t hit ch?c ch?n.

Cu?i cùng, các công c? ch?i chu?t ph? thu?c vào s? thích cá nhân c?a b?n.

B?n có th? tuân theo m?t tiêu chu?n nh?t ??nh, nh?ng t?t c? ??u phù h?p v?i nh?ng gì t?t nh?t cho b?n và nh?ng gì b?n có th? ?? kh? n?ng.

Các v?n ?? v? s?c kh?e chéo c?a Newfoundland và Labrador

??m b?o r?ng s?c kh?e và h?nh phúc c?a Newfoundland và Lab Mix ph?i n?m trong danh sách ?u tiên c?a b?n, cây th?p t? Lab Newfoundland d? b? ?nh h??ng b?i m?t s? tình tr?ng s?c kh?e c?ng có th? ?nh h??ng ??n các gi?ng b? m?. ?i?u quan tr?ng là chúng ta có th? xác ??nh các tri?u ch?ng ?? chúng ta có th? hành ??ng. D??i ?ây là m?t s? b?nh ph? bi?n nh?t c?a cây th?p t? giá Lab Newfoundland:

 • H?p ??ng m?ch ch? d??i ??ng m?ch ch? – m?t b?nh tim ?nh h??ng ??n các van
 • Volvulus giãn d? dày ho?c xo?n d? dày – ??y h?i ho?c xo?n d? dày
 • Lo?n s?n hông và khu?u tay – kh?p hông và khu?u tay không kh?p ho?c phát tri?n t??ng ?ng, khi?n chúng c? xát và mài thay vì l??t nh?
 • ??ng kinh – r?i lo?n th?n kinh ???c xác ??nh b?i co gi?t không liên t?c
 • ??c th?y tinh th? – ?ng kính m?t ?? trong su?t, có th? làm gi?m th? l?c ho?c th?m chí gây mù
 • Rách dây ch?ng chéo s? – v? x?y ra ? dây ch?ng gi?a (chân sau) và liên quan ??n m?t m?i ti?n tri?n
 • Ung th? – ch?ng h?n nh? ung th? vú, ung th? h?ch, b?nh b?ch c?u, b?nh x??ng kh?p, kh?i u t? bào mast và ung th? da
 • D? ?ng mãn tính – có th? là d? ?ng th?c ph?m, da ho?c môi tr??ng

Hãy nh? r?ng ngay c? vi?c ki?m tra s?c kh?e phù h?p nh?t c?ng không ??m b?o s? k?t h?p gi?a Newfoundland và Lab lành m?nh.

Ki?m tra th??ng xuyên v?i Bác s? thú y kèm theo ch? ?? ?n u?ng lành m?nh và nhi?u bài t?p có th? kéo dài tu?i th? c?a Newfoundland Lab Cross.

Yêu c?u th?c ph?m h?n h?p Lab và Newfoundland

S? l?a ch?n th?c ph?m t?t nh?t cho m?t con chó l?n nh? Lab và Newfoundland Cross c?a b?n nên giàu protein nh? cá ho?c th?t và carbohydrate mà b?n có th? nh?n ???c t? ng? c?c nguyên h?t, ??u Hà Lan và ??u. Chúng có n?ng l??ng c?c cao, vì v?y chúng c?n ?? l??ng calo ?? ph?c h?i nh?ng gì chúng ?ã ??t, ??i v?i ng??i cao niên, ?i?u quan tr?ng là ph?i ph?c v? chúng b?ng th?c ph?m giàu glucosamine và chondroitin ?? di chuy?n và s?a ch?a kh?p và DHA có trong d?u rong bi?n cho não phù h?p và ch?c n?ng th? giác. ??i v?i chó con c?a b?n, th?c ?n nên không gây d? ?ng, giàu canxi cho x??ng và r?ng ch?c kh?e, và omega 6 và 3 c?n thi?t cho da và lông kh?e m?nh.

B?n cho chúng ?n bao nhiêu tùy thu?c vào ?? tu?i và m?c ?? ho?t ??ng c?a chúng.

D??i ?ây là m?t s? ví d? b?n có th? th?:

 • Th?t bò khô Texas không có h?t c?a Merrick + Công th?c cho chó khô khoai tây Th?c ?n cho chó con là m?t công th?c không có h?t, thân thi?n v?i ng??i d? ?ng. Nó có th?t bò th?t, ???c làm t? th?t, cùng v?i khoai lang, ??u Hà Lan, táo, qu? vi?t qu?t và nhi?u h?n n?a.
 • Bây gi? Công th?c dành cho ng??i l?n Fresh Fresh ???c làm v?i 100% gà tây, v?t và cá h?i t??i. Nó c?ng có 100% d?u omega 3 & 6 t??i t? c?i d?u và d?a, v?i các lo?i trái cây và rau qu? và qu? m?ng, giúp thúc ??y m?t b? lông kh?e m?nh.
 • Purina Pro Plan Bright Mind Large Breed Formula ???c thi?t k? ??c bi?t ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a nh?ng con chó l?n và già. V?i th?t gà là thành ph?n chính, nó c?ng s? d?ng các lo?i d?u th?c v?t c?i ti?n là ngu?n nhiên li?u hi?u qu? và hi?u qu?.
 • G?i hoang dã! Xotic Essentials Rabbit Meal Recipe – dành cho nh?ng con chó b? d? ?ng da ho?c th?c ?n, ???c ch? bi?n ?? cho ?n thay th?, vì v?y m?t con chó không ti?p xúc quá nhi?u v?i ch? m?t lo?i protein th?t, các công th?c n?u ?n khác s? d?ng kangaroo và bò r?ng
 • Thành ph?n t? nhiên có thành ph?n h?n ch? Ch? ?? ?n kiêng – Công th?c khoai tây và cá ng?t Gi?ng chó nh? C?n khô Th?c ?n cho chó, không có h?t v?i thành ph?n h?n ch?, ch?t l??ng, thành ph?n thay th? d? tiêu hóa cho chó có d? dày nh?y c?m

Yêu c?u t?p th? d?c chéo Newfoundland và Labrador

?i b? th??ng xuyên và th?m th??ng xuyên ??n công viên chó là c? h?i tuy?t v?i ?? h?n h?p Lab Newfoundland c?a b?n có th? t?p th? d?c ??y ??. Hãy ch?c ch?n r?ng con chó c?a b?n nh?n ???c ít nh?t sáu m??i ??n chín m??i phút ho?t ??ng m?nh m? m?i ngày, m?i ngày. Chúng r?t l?n và t? nhiên có xu h??ng tr? nên béo phì n?u không tham gia các ho?t ??ng th? ch?t th??ng xuyên.

?? làm cho các thói quen vui v? và thú v? h?n, hãy xem các công c? sau:

 • Thi?t b? nhanh nh?n – ?ây là m?t l?a ch?n tuy?t v?i n?u con chó c?a b?n thích ch?y, leo trèo và nh?y. Nh?y thanh, nh?y l?p ho?c c?c d?t là m?t s? ví d?.
 • Coursing Coursing – ?ây là m?t l?a ch?n tuy?t v?i n?u b?n có m?t thú c?ng v?i b?n ch?t con m?i m?nh m? không th? ph? nh?n. Thi?t b? này t?o ra m?t m?i nh? c? h?c sau ?ó ???c con chó c?a b?n theo ?u?i. M?t ví d? là Coursing thu hút Injoy.
 • ?? ch?i ?? t?p th? d?c – N?u b?n thích DIY, thì b?n có th? làm nh?ng ?? ch?i này t? ??u m?t cách d? dàng – Sock ball và sock swing ball, g?y Paddio, và roi da.

?ào t?o h?n h?p Newfoundland và Lab

Cho dù m?c ?ích c?a b?n là xã h?i hóa hay tham gia vào các môn th? thao, ?ào t?o gi? chìa khóa cho m?t th?p giá Newfoundland Lab t? tin và tho?i mái h?n. S? ?a d?ng c?a các ho?t ??ng trong khi t?p th? d?c không ch? cho phép tr?i nghi?m liên k?t t?t v?i thú c?ng c?a b?n mà còn giúp c?i thi?n hình th?c và hành vi chung c?a chú chó c?a b?n.

Ki?m tra các ho?t ??ng th? thao mà b?n có th? ?ào t?o

 • S? ki?n ??ng hành – Môn th? thao này nh?m th? hi?n s? k?t n?i sâu s?c ???c chia s? gi?a b?n và chú chó c?a b?n. Các s? ki?n nh? nhanh nh?n, vâng l?i và theo dõi, s? th? hi?n tinh th?n ??ng ??i gi?a ch? và m?t con chó ???c hu?n luy?n t?t.
 • Ch??ng trình công nh?n tiêu ?? – Các ho?t ??ng cho phép b?n th? hi?n kh? n?ng v??t tr?i và v??t tr?i c?a chú chó c?a b?n và nh?n ???c s? công nh?n t? chúng.
 • Th? thao bi?u di?n – Các s? ki?n trong th? lo?i này s? th? hi?n ph?m ch?t ??c bi?t c?a chú chó c?a b?n khi chú th?c hi?n các k? n?ng và ch?c n?ng th?c t?.

Phòng thí nghi?m và Newfoundland Mix và gia ?ình

Labrador Newfoundland Mix là m?t thú c?ng trong gia ?ình tuy?t v?i, yêu thích công ty c?a m?i ng??i, ??c bi?t là tr? em. Anh ta là m?t con chó thông minh, b?n s? không ph?i ??i phó v?i r?t nhi?u v?n ?? khi hu?n luy?n nó. Anh ta c?ng là m?t con chó to l?n và c?c k? n?ng ??ng; anh ta c?n r?t nhi?u không gian và thu?n ti?n cho vi?c ra ngoài tr?i. Lý t??ng nh?t, s? pha tr?n này s? phát tri?n m?nh trong nh?ng không gian r?ng m?, vì v?y n?u b?n quen ? bên ngoài ho?c b?n thích b?i l?i; Newfoundland Lab Mix s? là ng??i b?n ??ng hành tuy?t v?i cho b?n.