Có nên ph?i gi?ng chó Poodle v?i chó Béc giê không?

Có nên ph?i gi?ng chó Poodle v?i gi?ng chó Béc giê không?

H?n h?p chó Poodle v?i chó Béc giê

Gi?ng chó ch?n c?u ??c là con lai gi?a gi?ng b? m? n?i ti?ng Poodle và chó ch?n c?u ??c. Con lai này ?ôi khi ???c g?i là Shepadoodle, pha tr?n gi?a Ng??i ch?n c?u ??c d?ng c?m và Poodle l? m?t. S? pha tr?n ??c bi?t này th? hi?n s? trung thành và thông minh.

Hai gi?ng t??ng ph?n, ??c bi?t là v? kích th??c c?a chúng, ?nh h??ng r?t l?n ??n ??c ?i?m và ngo?i hình c?a con cái.

3 lý do t?i sao b?n không nên có m?t chó Poodle v?i chó Béc giê lai

 • Nó ?òi h?i m?t m?c ?? cao c?a các ho?t ??ng. Nó có th? là m?t b?t l?i cho nh?ng ng??i r?i kh?i nhà th??ng xuyên và nh?ng ng??i thích ? nhà. ??c ?i?m này không ph?i là b?t l?i cho t?t c? các ch? s? h?u, ??c bi?t là nh?ng ng??i tích c?c. S? pha tr?n này có th? tr? nên ngang ng??c và tinh quái h?n khi nó không ???c ?ánh giá cao và nhàm chán.
 • Ch?t l??ng không gây d? ?ng không ???c ??m b?o. Lý do ??ng sau ?i?u này là khoa h?c v? lai t?o. Có th? có con cái có th? có ??c ?i?m r?ng cao.
 • ?ó là khuy?n khích ?? ?ào t?o nó s?m. ??c ?i?m này có th? làm n?n lòng nh?ng ch? s? h?u m?i, nh?ng ng??i không có nhi?u thông tin. ?i?u này c?ng có th? m?t r?t nhi?u th?i gian cho các ch? s? h?u.

3 lý do t?i sao b?n nên có m?t chó Poodle v?i chó Béc giê lai

 • Nó là m?t con chó thông minh và d? hu?n luy?n. C? hai gi?ng b? m? c?a nó ??u là gi?ng thông minh. Con cái cu?i cùng s? th?a h??ng ??c ?i?m này. Thú c?ng c?a b?n s? háo h?c ?? h?c các k? thu?t m?i.
 • Nó có th? là m?t c? quan giám sát tuy?t v?i . Nó có m?t lòng trung thành b?m sinh cho ch? s? h?u c?a nó, nh?ng ?ó là m?t câu chuy?n khác nhau khi nói ??n ng??i l?. Nó có xu h??ng c?nh giác v?i ng??i l?. S? trung thành này k?t h?p v?i s? c?nh giác c?a nó ??i v?i nh?ng g??ng m?t m?i làm cho nó tr? thành m?t c? quan giám sát tuy?t v?i.
 • ?ó là m?t ng??i b?n gia ?ình tuy?t v?i. Th?t là d? ch?u khi s?ng cùng. Tr? em s? thích ? g?n nó, và nó s? giúp theo dõi tr? em c?a b?n.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a h?n h?p chó Poodle v?i chó Béc giê lai

Cân n?ng50 – 125 b?ng
Chi?u cao22 – 28 inch
Kích th??cTrung bình ??n l?n
Lo?i áoChi?u dài trung bình, l??n sóng ho?c xo?n
Màu lông?en, kem, nâu, sable, xám
S? l??ng ??Nh? ??n trung bình
?ôi m?t?en ho?c nâu
M?i?en
?ôi tai??a m?m
Tính cáchH?ng hái, trung thành, c?nh giác v?i ng??i l?, tình c?m
Tu?i th?12 – 14 n?m
Không gây d? ?ngCó l?
Thân thi?n v?i tr? em?úng
Ch? s? h?u m?i thân thi?nCó l?
Công nh?n gi?ngACHC, IDCR, ICA

Poodle tr?n v?i chó con ch?n c?u ??c n?ng t? 50 ??n 125 pounds. Ph??ng sai c?a tr?ng l??ng có th? ???c quy cho kích th??c t??ng ph?n c?a các gi?ng b? m? c?a nó. Chi?u cao c?a chúng có th? dao ??ng t? 22 ??n 24 inch.

Chó ch?n c?u ??c có b? lông dài v?a ph?i Nó có th? th?a h??ng ki?u lông xo?n c?a gi?ng b? m? Poodle ho?c lông ki?u l??n sóng c?a Chó ch?n c?u ??c. Các màu lông có th? là h?n h?p c?a màu xám, ?en, kem, nâu và sable.

H?n h?p ch?n c?u ??c Poodle có n?ng l??ng và s? can ??m c?a gi?ng chó ch?n c?u ??c m?t cách tinh t? h?n. B?n s? ?ánh giá cao b?n ch?t yêu th??ng và n?ng l??ng c?a nó khi b?n ch?i cùng nhau.

Chó ch?n c?u ??c lai v?i chó Poodle r?t thông minh. ??c ?i?m này cho phép ?ào t?o nhanh h?n và d? dàng ti?p thu các k? n?ng và m?nh l?nh. Nh?ng con chó này có th? tr? thành chó d?ch v? n?u ???c hu?n luy?n thích h?p.

Con lai này có xu h??ng là m?t con chó gia ?ình tuy?t v?i. Nó c?n ph?i ? xung quanh m?i ng??i h?u h?t th?i gian. N?u không ???c giám sát, nó có th? phát tri?n s? lo l?ng phân tách và khuynh h??ng tâm lý tiêu c?c khác.

Chó Poodle v?i chó Béc giê lai ?? bán

Các gi?ng lai, gi?ng nh? Poodle lai v?i gi?ng chó ch?n c?u ??c, khó thu th?p h?n so v?i nh?ng con chó thu?n ch?ng. ?i?u quan tr?ng là ph?i ch?n l?c trong vi?c l?a ch?n n?i b?n s? có ???c con chó. M?t nhà lai t?o có trách nhi?m ph?i có ki?n ??th?c v? gi?ng và các ?i?u ki?n t?i ?u n?i anh ta nuôi chó.

Bên c?nh nghiên c?u k? l??ng v? tài nguyên chó và ng??i gây gi?ng, t?t nh?t là ??n th?m nhà c?a ng??i gây gi?ng ho?c c?i c?a ??a ?i?m. B?n c?ng có th? ki?m tra cách b? m? ?ang s?ng. B?n ph?i quan sát s? s?ch s?, mùi và các y?u t? khác cho ?i?u ki?n s?ng c?a thành viên gia ?ình t??ng lai c?a b?n.

M?t bi?n quan tr?ng khác trong vi?c mua con lai là giao ti?p t?t v?i ng??i gây gi?ng. B?n không nên t? b? c? h?i có m?t chuyên gia t? v?n trong su?t cu?c ??i c?a con lai. Nhà lai t?o chuyên nghi?p có th? giúp b?n n?u b?n g?p m?t s? v?n ??. Nhà lai t?o c?ng s? cung c?p các tài li?u c?n thi?t ?? có ???c cái nhìn sâu s?c h?n v? tình tr?ng c?a chó, ch?ng h?n nh? xét nghi?m di truy?n, tiêm phòng và gi?y ch?ng nh?n s?c kh?e c?a gi?ng b? m?.

Mua tr?c tuy?n ho?c t? các c?a hàng thú c?ng ???c khuy?n khích m?nh m? b?i các câu l?c b? kennel và bác s? thú y ???c ch?ng nh?n. Nh?ng ngu?n này có s? không nh?t quán và không ?áng tin c?y.

Ch?m sóc chó Poodle v?i chó Béc giê lai

?ánh r?ng là m?t ph?n thi?t y?u c?a vi?c ch?i chu?t gi?ng h?n h?p này . Chó ch?n c?u ??c có th? gi?m nh? ??n v?a ph?i, d?a trên các gen tr?i gi?a các gi?ng b? m? c?a chúng. ?ánh r?ng có l?i trong vi?c phát tri?n m?i liên k?t c?a b?n v?i con chó c?a b?n c?ng nh? giá tr? th?m m? c?a nó.

Ch?m sóc chó là m?t c? h?i ?? ki?m tra các ph?n ?ng kích thích có th? x?y ra, d? d?ng, ??, phát ban, các ?i?m nóng, ??m hói và s?ng trên lông c?a chó. Nó ?áng ?? cho m?t chút th?i gian thay vì tr? nên th?t v?ng khi con chó b? b?nh. Nó c?ng h? tr? trong vi?c lo?i b? tóc l?ng l?o. B?n có th? ch?n s? d?ng m?t chi?c áo m?a ?? g? r?i cho các t?m th?m ho?c nút th?t trong lông. Bàn ch?i bóng m??t có kh? n?ng xuyên qua các l?p dày c?a l?p lông kép và cho phép m?t phiên ch?i chu?t tuy?t v?i.

B? lông c?a Chó ch?n c?u ??c c?n hai ??n b?n l?n ch?i m?i tu?n . L?i s?ng n?ng ??ng c?a nó góp ph?n tr? nên kém duyên h?n so v?i các gi?ng ít n?ng l??ng khác. Ch?i hàng ngày là c?n thi?t trong mùa r?ng lông.

Tôi khuyên b?n nên ch?i chu?t con chó trên m?t m?t ph?ng ho?c bàn s?ch s?. T?t h?n là th?c hi?n các ho?t ??ng trong m?t môi tr??ng yên t?nh và yên bình ?? gi?m c? h?i cáu k?nh. Trong su?t quá trình, b?n c?n nh?n th?c ???c tâm tr?ng c?a chú chó. ?i?u c?n thi?t là b?n áp d?ng nh?ng cú ch?m nh? nhàng và áp l?c t?i thi?u nh?t có th?.

Poodle lai v?i chó ch?n c?u ??c ch? y?u là không mùi và nguyên s?. L?ch trình t?m c?a h? có th? hai ??n ba tháng m?t l?n. T?m hàng tu?n là không c?n thi?t và có th? gây h?i vì nó lo?i b? d?u t? nhiên c?a chó kh?i da. D?u g?i c?a con ng??i b? c?m. B?n ch? nên s? d?ng m?t công th?c d?u g?i không gây d? ?ng và pH trung tính.

Trong vi?c ch?i chu?t Poodle tr?n v?i chó ch?n c?u ??c, b?n c?ng ph?i chú ý ??n các b? ph?n nh? nh? r?ng, móng tay, m?t, m?i, bàn chân và tai . B?n nên xem xét k? các d?u hi?u nhi?m trùng m?t, m?i ho?c tai . B?n s? c?n m?t th? c?t tóc ?? ch?m sóc móng cho chó. N?u b?n không ch?c ch?n v? vi?c c?t móng tay, tôi khuyên b?n nên ??t m?t cu?c h?n v?i m?t chú r? ??a ph??ng. Móng là b? ph?n quan tr?ng c?a con chó, và chúng d? dàng b? s?t m? do tai n?n.

?? ch?m sóc r?ng cho chó, b?n ph?i mua bàn ch?i ?ánh r?ng cho thú c?ng và kem ?ánh r?ng cho thú c?ng. Quy trình ?ánh r?ng c?a Chó ch?n c?u ??c c?ng gi?ng nh? ?ánh r?ng cho chính b?n. M?t s? con chó có th? c?nh giác v? vi?c m?i ng??i ch?m vào r?ng ho?c bàn chân c?a chúng. B?n s? c?n thêm th?i gian ?? cho phép làm quen. B?n ph?i ti?n hành ho?t ??ng m?t cách t? t?.

Chó Poodle v?i chó Béc giê lai v?n ?? s?c kh?e

Tu?i th? c?a Poodle lai v?i chó ch?n c?u ??c dao ??ng t? 12 ??n 14 n?m. Tình tr?ng s?c kh?e và các y?u t? r?i ro c?a nó ph? thu?c vào di truy?n và các y?u t? môi tr??ng.

Các gi?ng b? m? Poodle và ch?n c?u ??c có nhi?u s? khác bi?t v? các l?i ích và l?i ích s?c kh?e. D??i ?ây là danh sách các v?n ?? s?c kh?e thông th??ng ???c quan sát th?y trong s? k?t h?p gi?a Poodle và Ng??i ch?n c?u ??c:

 • Lo?n s?n x??ng hông và khu?u tay: Tình tr?ng này th??ng x?y ra ? nh?ng con chó n?ng. Nó ???c gây ra b?i s? d?ch chuy?n c?a x??ng ?ùi và kh?p hông. ?i?u này có th? d?n ??n ?au khi ?i b? và b?t ??ng chân c?a chó.
 • L? rò Perianal: B?nh này x?y ra ch? y?u ? gi?ng b? m? ch?n c?u ??c. ?i?u này x?y ra khi da xung quanh h?u môn ch?y ra và giao ti?p v?i m?t khoang bên trong. Các v?t th??ng trên h?u môn có th? gây ra mùi hôi và nhi?m trùng.
 • B? chét và b? chét: Tình tr?ng này ch? y?u là do thói quen ch?i chu?t kém. ?ây c?ng là m?t l?i nh?c nh? v? cách ch?i chu?t quan tr?ng có th?.
 • Viêm x??ng kh?p: R?i lo?n thoái hóa này là k?t qu? c?a lão hóa. Nó d?n ??n khó kh?n và ?au ??n khi s? d?ng kh?p b? ?nh h??ng. Trong các gi?ng chó ch?n c?u ??c, ph?n b? ?nh h??ng nhi?u nh?t là c?t s?ng.
 • Hemophilia: ?ây là m?t r?i lo?n máu bi?u hi?n nh? ?óng v?t th??ng kéo dài và ch?a lành và ch?y máu quá nhi?u. Nó không th? ch?a ???c nh?ng có th? qu?n lý ???c. ?i?u quan tr?ng là ph?i chú ý ?i?u này s?m v? cu?c s?ng c?a con chó.

M?t trong nh?ng ph??ng pháp phòng ng?a chính b?n có th? làm là có l?ch trình phù h?p v?i bác s? thú y. Nh?ng chuy?n th?m này s? cho phép b?n theo dõi quá trình các v?n ?? s?c kh?e. Nh?ng chuy?n th?m này c?ng có th? giúp tr?n an b?n n?u b?n nh?n th?y m?t s? d?u hi?u ?áng ng? c?n ???c gi?i quy?t. T?i thi?u ki?m tra hàng n?m ???c khuy?n ngh? cho nh?ng con chó không có d?u hi?u c?nh báo.

Chó Poodle v?i chó Béc giê lai yêu c?u th?c ph?m

??t ???c tr?ng thái s?c kh?e t?t nh?t cho con chó c?a b?n ph? thu?c r?t nhi?u vào dinh d??ng mà b?n cung c?p. Ch?t l??ng th?c ?n cho chó là r?t quan tr?ng trong k? ho?ch ch? ?? ?n u?ng t?ng th?. S? l??ng s? thay ??i t? con chó này sang con chó khác, ch? y?u d?a trên tr?ng l??ng, m?c ?? ho?t ??ng, kích th??c và tu?i c?a nó. T?ng l??ng th?c ?n phù h?p cho m?t con chó h?n h?p chó ch?n c?u ??c tr??ng thành có th? thay ??i t? 2 c?c ??n 4 c?c kibble ch?t l??ng cao. Nên chia kh?u ph?n ?n thành hai b?a m?i ngày.

M?t s? khoáng ch?t c?n thi?t cho s? phát tri?n c?a chó con là canxi và ph?t pho. Canxi r?t quan tr?ng trong s? phát tri?n c?a x??ng, r?ng, m?t và kh?p ch?c kh?e. Nó có m?t vai trò quan tr?ng trong h? th?ng mi?n d?ch là t?t. Ph?t pho là c?n thi?t cho s? phát tri?n thích h?p c?a kh?p và x??ng.

Các công th?c th?c ?n khô ???c ?a thích h?n ?? duy trì s?c m?nh c?a r?ng và n??u c?a chó con. D??i ?ây là danh sách các lo?i th?c ph?m khô ???c ?? ngh? cho Poodle lai v?i chó ch?n c?u ??c.

 • Merrick Grain-Free Real Chicken + Sweet Potato Recipe Th?c ?n cho chó khô: Công th?c này phù h?p v?i nh?ng con chó d? b? d? ?ng. Nó ch?a th?t gà ???c làm s?ch và giàu v?i ??u Hà Lan, qu? vi?t qu?t, khoai lang và táo. Nó có m?t h??ng v? th?m ngon mà con chó c?a b?n s? th?c s? yêu thích . Nó giúp trong ch?c n?ng kh?p và hông do b? sung chondroitin và glucosamine.
 • American Journey Chicken & Sweet Potato Recipe Th?c ?n cho chó khô không có h?t: Th?c ?n cho chó này có công th?c khoai lang và th?t gà v?i hàm l??ng axit amin phong phú cho c? b?p s?n ch?c và kh?e m?nh. Nó không có ??u nành, lúa mì và ngô ?? ng?n ch?n d? dày và các ph?n ?ng th?c ph?m b?t l?i khác . Nó c?ng có h?t lanh và d?u cá h?i v?i các axit béo lành m?nh ?? gi? ?m cho da chó và h? tr? s? phát tri?n trí tu? và m?t c?a chó.
 • Công th?c b?o v? s? s?ng c?a trâu xanh Gà tr??ng thành & g?o nâu Công th?c th?c ?n cho chó khô: Công th?c này phù h?p v?i nh?ng con chó ho?t ??ng nh? chó ch?n c?u ??c. Nó có protein ch?t l??ng cao và m?t l??ng carbohydrate kh?ng l? ?? duy trì m?c n?ng l??ng c?a chó . Nó ch?a các vitamin và khoáng ch?t thi?t y?u là t?t.
 • CANIDAE Grain Free PURE Foundations Puppy Formula: S?n ph?m này phù h?p v?i nh?ng chú chó có v?n ?? v? da và tiêu hóa . Nó bao g?m chín thành ph?n quan tr?ng ??n gi?n. Nó có m?t thành ph?n th?t ??m b?o m?t l??ng protein ??ng v?t ngon và ??y ??. Nó không có b?t k? ch?t ph? gia không lành m?nh. Th??ng hi?u này có s?n túi 4, 12 ho?c 24 pound.
 • Cân b?ng t? nhiên LID Ch? ?? ?n có thành ph?n h?n ch? Th?t gà & khoai lang Công th?c th?c ?n cho chó khô không có h?t: Lo?i kibble này có m?t s? l??ng h?n ch?, vì v?y t?t nh?t cho nh?ng con chó d? b? ?au d? dày và nh?y c?m v?i th?c ?n cho chó. Nó có m?t h?n h?p nh? và ch?n l?c c?a protein và carbohydrate ?? giúp tiêu hóa th?c ?n d? dàng h?n. Các carbohydrate trong công th?c này có th? là ??u garbanzo, g?o nâu, khoai tây và ??u Hà Lan. Nó c?ng có l??ng axit béo omega-3 và omega-6 phù h?p ?? có b? lông sáng bóng và kh?e m?nh.

B?n nên tham kh?o ý ki?n ??bác s? thú y n?u b?n có nhi?u th?c m?c v? nhu c?u dinh d??ng c?a chó và n?u b?n mu?n có m?t k? ho?ch ?n kiêng chi ti?t. T?t h?n là theo dõi l??ng th?c ?n và ph?n ?ng th?c ?n c?a con chó c?a b?n ?? ?ánh giá tình tr?ng dinh d??ng.

Yêu c?u t?p th? d?c chó Poodle v?i chó Béc giê lai

Chó h?n h?p chó Poodle ??c ?òi h?i m?t ho?t ??ng th? ch?t cao. H? c?n có m?t l??ng ho?t ??ng th? ch?t ??y ?? ít nh?t m?t gi?. ?? thu hút s? chú ý c?a chú chó c?a b?n, b?n s? c?n m?t s? k?t h?p ??y ?? c?a s? kích thích tinh th?n và th? ch?t cho gi?ng chó h?n h?p này. Nh?ng con chó s? thích ch?y b?, ch?i trò ch?i và ?i b? ???ng dài.

M?t ho?t ??ng mà b?n có th? bao g?m trong giai ?o?n t?p th? d?c là ho?t ??ng nhai. Chó ch?n c?u ??c có th? th??ng th?c ?? ch?i chó l?p KONG Traxx ???c làm t? ch?t li?u b?n và ?àn h?i . Nó có th? h?i ph?c khi ???c nén, cho phép th?i gian ch?i n?ng ??ng h?n cho chó. B?n có th? l?p ??y các b?c t??ng l?p xe b?ng cách x? lý. ?? ch?i này giúp t?ng c??ng tiêu hóa c?a chó và ng?n ng?a s? lo l?ng phân tách.

Vào m?t s? ngày, b?n s? ch?n ? nhà và cho phép con chó c?a b?n ch?i trong nhà. B?n s? c?n ph?i có m?t playpen v?i không gian ??y ??. BestPet Puppy Pet Playpen 8 B?ng ?i?u khi?n ??ng v?t trong nhà ngoài tr?i có th? g?p l?i b?ng kim lo?i có th? g?p l?i ???c. Nó có m?t l?p ph? ?? ng?n ng?a tích t? r? sét. Nó có th? ???c l?p ráp d? dàng h?n. B?n c?ng có th? s? d?ng ?i?u này v?i ??ng v?t nh? không leo trèo.

Poodle v??t qua v?i hu?n luy?n chó Béc giê

Chó ch?n c?u ??c lai v?i chó Poodle có ti?m n?ng vô biên ?? tr? thành chó tr? li?u và ph?c v?, ??c bi?t là trong quân ??i. B?n s? c?n ?ào t?o thích h?p ?? ti?p thu hành vi và k? n?ng hi?u qu?.

H? có th? r?t lão luy?n ?? rèn luy?n s? nhanh nh?n. Các bu?i hu?n luy?n có th? gây c?ng th?ng cho nh?ng chú chó, vì v?y ?i?u quan tr?ng là b?n ph?i ? ?ó ?? chúng t?ng c??ng tinh th?n. D??i ?ây là m?t s? l?i khuyên v? vi?c hu?n luy?n Chó ch?n c?u ??c:

 • H? th?ng d?a trên ph?n th??ng tích c?c: H? th?ng này là m?t trong nh?ng hi?u qu? nh?t trong s? các k? thu?t. Chó có xu h??ng h?c t?t h?n trong m?t b?u không khí nh? nhàng và h? tr?, nh? con ng??i làm. Nh?ng l?i nói và c? ch? tích c?c s? giúp c?ng c? vi?c h?c và tránh s? khó ch?u c?ng nh? nh?ng c?m xúc tiêu c?c khác.
 • Không bao gi? ?ánh con chó c?a b?n: Hành ??ng này s? ?nh h??ng ??n m?i quan h? c?a b?n v?i con chó. Con chó có th? xem b?n là m?i ?e d?a và t?n công b?n. Nó có th? phát tri?n các ??c ?i?m tính cách ch?ng ??i xã h?i.
 • Gi?i h?n th?i gian c?a các bu?i ?ào t?o : Nh?ng hành vi sai trái th??ng x?y ra do th?i gian ?ào t?o dài. ?ây có th? là cách con chó chuy?n h??ng s? chú ý và th? hi?n s? ki?t s?c . N?u b?n làm k? thu?t này, con chó c?a b?n có th? t?p trung t?t h?n vào các giai ?o?n hu?n luy?n.
 • T?n d?ng tu?i tr? c?a nó: Chó con h?c nhanh nh?t trong ?? tu?i c?a chó. B?n c?n ph?i kiên ??nh và h?p lý khi hu?n luy?n chó con.

M?t th?i gian hu?n luy?n t?t có th? thúc ??y m?i quan h? gi?a ch? và chó. Có s?n nh?ng ng??i hu?n luy?n chó có kinh nghi?m mà b?n có th? liên h? n?u vi?c hu?n luy?n ch?ng t? là vô cùng thách th?c.

Chó Poodle v?i chó Béc giê lai và gia ?ình

M?t ??c ?i?m ?áng chú ý c?a Poodle tr?n v?i chó ch?n c?u ??c là s? g?n bó c?a chúng v?i tr? em. Nh?ng con chó thân thi?n v?i gia ?ình thích công ty c?a nh?ng ??a tr?. Là m?t ng??i tr??ng thành có trách nhi?m, b?n c?n duy trì m?t ?ôi m?t s?c s?o cho các t??ng tác c?a con chó nh?. ?i?u quan tr?ng là làm g??ng cho tr? em trong cách ??i x? v?i con chó b?ng s? tôn tr?ng và tình yêu.

Chó ch?n c?u ??c tr?n v?i chó con Poodle có th? thèm s? chú ý. B?n nên dành m?t chút th?i gian ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a h?, b?i vì ?i?u này có th? góp ph?n vào s? phát tri?n c?a s? lo l?ng chia ly.

B?n có th? ch? ?? con chó ?? xã h?i hóa s?m. Quá trình này s? giúp ??t ???c s? ?i?u ch?nh t?t h?n và gia ?ình yêu th??ng n?ng ??ng h?n. Vi?c xã h?i hóa có th? b?t ??u s?m nh?t là 2 1/2 tu?n. Nó s? giúp con chó phân bi?t gi?a kích thích t?t và x?u và c?m xúc. Nó c?ng có th? khi?n h? c?m th?y tho?i mái v?i môi tr??ng m?i, ??c bi?t là khi b?n có ???c chúng t? m?t ngôi nhà khác.

Nh?ng con chó này có th? là m?t b? sung tuy?t v?i cho gia ?ình c?a b?n. H? s? mang l?i s? ph?n khích cho gia ?ình, và h? giúp nuôi d??ng tinh th?n g?n g?i.