Có nên ph?i gi?ng chó Poodle v?i chó Pitbull không?

Có nên ph?i gi?ng chó Poodle v?i gi?ng chó Pitbull không?

Poodle lai v?i chó pitbull

Pitbull Poodles Mix còn ???c bi?t ??n v?i cái tên là Boodle, m?t gi?ng chó có kích c? trung bình, trung thành, d? hu?n luy?n và là m?t con chó h??ng v? gia ?ình. ??n t? c? Poodle và Pitbull, không ch?c r?ng m?i ??c ?i?m c?a b? m? s? th? hi?n.

A Poodle ???c bi?t ??n là gi?ng chó thông minh, hài h??c. Nh?ng con chó này thích nghi nhanh chóng và ???c coi là nh?ng con chó ??ng hành cu?i cùng cho c? ng??i l?n và tr? em. M?t khác, chó pitbull không ph?i là m?t gi?ng chó c? th?. Khi b?n ?? c?p ??n m?t con chó pitbull, có m?t gi?ng và có th? là m?t gi?ng chó s?c chó s?c, chó Bully M?, chó s?c chó M? và chó s?c chó M?. Pitties ???c bi?t ??n v?i s? thông minh và s?n sàng h?c h?i, ?i?u này khi?n chúng tr? thành m?t lo?i vô cùng ngoan ngoãn.

Có m?t con chó pitbull lai v?i Poodles giúp t?ng c??ng kh? n?ng thích nghi và ??ng hành c?a chó, và b?n n?ng vâng l?i c?a chúng giúp cho vi?c hu?n luy?n và luy?n t?p d? dàng h?n . Có c? hai gi?ng k?t h?p có th? không hi?n th? t?ng ??c ?i?m v?t lý, nh?ng nh?ng con chó con lai mang gen t?t nh?t mà m?i lo?i có th? cung c?p.

3 lý do t?i sao b?n không nên ?n Poodle tr?n v?i chó pitbull

 • Nó hung h?ng. Có hai lo?i hung h?ng khi nói ??n con lai này: m?t lo?i chó và m?t lo?i ng??i. Ki?u hung d? c?a chó là m?t ?i?u t? nhiên, nh?ng b?n ch?t con ng??i b?t ngu?n t? cách b?n ??i x? ho?c hu?n luy?n chúng, ?i?u này cu?i cùng th? hi?n khi chúng t??ng tác v?i ng??i khác.
 • Nó quá nh?y c?m. ??c ?i?m này áp d?ng cho c?ng th?ng, âm thanh l?n và gi?ng nói và c?ng th?ng. Nó có th? là m?t v?n ?? b?t c? khi nào có nh?ng b?a ti?c l?n ? nhà ho?c khi có nh?ng l? k? ni?m liên quan ??n pháo hoa (L? T? ?n, Giáng sinh, N?m m?i).
 • Có xu h??ng phá h?y m?i th? khi bu?n chán. Xu?t phát t? nh?ng ??c ?i?m c?a chú chó nh?, chú chó lai c?a b?n có th? g?m m?t ho?c hai chi?c giày, ho?c chúng có th? c?n vào nh?ng chi?c gh? dài vì bu?n chán. B?n ph?i ?ào t?o và d?y h? nhi?u l?n v? vi?c này.

3 lý do t?i sao b?n nên mua Poodle Pitbulls

 • H? không hung d?. Tr? nên hung d? v?i con ng??i luôn xu?t phát t? cách b?n ??i x? v?i h? ? nhà. Ví d?, b?n ??i x? v?i con chó c?a b?n m?t cách yêu th??ng và nuôi d??ng ? nhà. Ngoài môi tr??ng tuy?t v?i mà chúng phát tri?n m?nh, chúng là nh?ng thú c?ng t? bi và thân thi?n v?i con ng??i.
 • H? thông minh và chu ?áo và r?t xu?t s?c trong vi?c ti?p thu ngôn ng? c? th?, ?i?u này d?n ??n s? hi?u bi?t t?t h?n gi?a hai bên. H? c?ng nh?y c?m v?i b?t k? giao ti?p ho?c bi?u hi?n nào mà nó làm cho nó r?t d? dàng ?? ?ào t?o.
 • Chúng d? ch?i chu?t. V?i c? chó b? m? ??u có b? lông m?m m?i, con lai c?ng ch?c ch?n s? cho b?n th?i gian d? dàng h?n khi ch?i lông.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a m?t chú chó xù tr?n v?i chó pitbull

Cân n?ng 40 ??n 70 lbs.
Chi?u cao Cao 18 ??n 24 inch
Kích th??c Trung bình
Lo?i áo Dày ??c, áo ??n
Màu lông Có th? là ?en, nâu vàng, tr?ng, nâu, v?n, xanh, xám, b?c, cafe-au-lait, kem, nâu
S? l??ng ?? T?i thi?u
M?t T?i
M?i Nâu ??n t?i
?ôi tai ??a m?m
Tính cách Thông minh, không s? hãi, n?ng ??ng, s?ng ??ng
Tu?i th? 9 ??n 15 n?m
Không gây d? ?ng Không
Thân thi?n v?i tr? em Vâng
Ch? s? h?u m?i Có, nh?ng ?ôi khi có th? ng?i ngùng
Công nh?n gi?ng Không

H?n h?p pitbull poodle là m?t ng??i b?n ??ng hành tuy?t v?i c?a gia ?ình vì s? k?t h?p tuy?t v?i c?a tính khí t? c? hai gi?ng. H? s?ng ??ng, thân thi?n, th? thao và có m?t mong mu?n l?n ?? làm hài lòng ch? s? h?u c?a h?. 

M?c dù nhìn chung h? r?t t?t v?i nh?ng ng??i b?n ??ng hành (c? ho?c m?i), s? kiêu ng?o c?a Pitbull cho th?y m?t khi h? c?m th?y ng?i ngùng v?i nh?ng ng??i m?i, ?i?u này có th? d?n ??n s? hung h?ng . ??c ?i?m này có th? là m?t cú s?c vì ch? s? h?u ?ã quen v?i các ??c ?i?m thân thi?n v?i gia ?ình. ??ng lo l?ng, s? l??ng ?ào t?o phù h?p s? làm nên ?i?u k? di?u m?t khi chú cún c?a b?n nh?n th?c ??y ?? v? cách nó nên hành ??ng xung quanh ng??i l?.

Con chó lai c?a b?n không nên b? b? l?i m?t mình vì nó có th? khi?n chúng c?m th?y s? hãi và kích ??ng, ?i?u này th??ng d?n ??n vi?c chúng g?m nh?m b?t c? th? gì chúng có bàn chân. N?u ?i?u này di?n ra trong m?t th?i gian dài, nhi?u th? h?n và thi?t h?i ?áng k? h?n là m?t kh? n?ng.

Poodle lai v?i chó pitbull ?? bán

???c bi?t ??n v?i s? xây d?ng và tính khí c?a h?, chó Pitbull lai v?i Poodle là m?t yêu thích c?a nh?ng ng??i nuôi chó m?i trên toàn th? gi?i. M?t ?i?u c?n nh? là m?c dù con lai th?a h??ng nh?ng ph?n quan tr?ng c?a b? m?, nh?ng ?i?m y?u c?ng không th? tránh kh?i.

Nhìn chung, con cái lai ???c coi là kh?e m?nh h?n so v?i b? m? thu?n ch?ng, nh?ng ?i?u ?ó không có ngh?a là chúng không d? m?c b?t k? b?nh hay b?nh nào ph? bi?n ??i v?i t?t c? các con chó. Hãy c?n th?n khi ch?n h?n h?p chó pitbull c?a b?n ?? tránh b?t k? m?i quan tâm s?c kh?e l?n cho con chó c?a b?n.

??ng xem xét vi?c mua m?t con chó con vì qu?ng cáo tr?c tuy?n ho?c n?u nó ? trong m?t c?a hàng v?t nuôi , b?i vì chúng có kh? n?ng ??n t? các nhà máy chó con t?p trung vào vi?c nuôi chó ? quy mô l?n. M?t s? ?ã b?t ??u s?n xu?t gi?ng h?n h?p là t?t. Hãy l?u ý r?ng cha m? c?a con cái lai trong chu?ng chó con không ???c ch?m sóc t?t và s?c kh?e không ph?i là ?u tiên hàng ??u.

Tìm ki?m m?t nhà lai t?o ??a ph??ng, ??c l?p, quy mô nh? là t?t h?n so v?i qu?ng cáo tr?c tuy?n ho?c c?a hàng v?t nuôi. Ng??i gây gi?ng s? cho phép b?n ki?m tra m?i th? b?n mu?n ki?m tra tr??c khi mua m?t con chó con. T? ?i?u ki?n s?ng cho ??n th?c ph?m và t?p th? d?c mà m?i con lai ?ang có, ch? s? h?u có trách nhi?m s? không ng?n ng?i v?i vi?c hi?n th? thông tin quan tr?ng cho ng??i mua ti?m n?ng. Hãy ch?c ch?n r?ng b?n ki?m tra không gian s?ng, c?ng nh? s? s?ch s? c?a khu v?c c?a chó.

B?n có th? ch?c ch?n r?ng nh?ng nhà lai t?o này là nh?ng b?c cha m? t?n t?y, yêu th??ng, lông thú b?i vì m?t khi b?n yêu c?u b?t k? m?i quan tâm ho?c xét nghi?m s?c kh?e nào, h? s? s?n lòng trình bày chúng cho b?n và tr? l?i tr?c ti?p câu h?i c?a b?n. B?i vì gi?ng nh? b?n, nh?ng nhà lai t?o này t?p trung nhi?u h?n vào cu?c s?ng c?a nh?ng chú chó h?n là s? ti?n h? s? ki?m ???c t? vi?c bán chó con.

Ch?i chu?t Poodle c?a b?n tr?n v?i chó pitbull

Ch?i chu?t m?t h?n h?p Poodle Pitbull nói chung là m?t nhi?m v? d? dàng, nh?ng nó c?ng ph? thu?c vào gi?ng b? m? mà h? ??m nh?n. N?u h? ch?m sóc chó Pitbull thì vi?c ?ánh r?ng không ph?i là ?i?u c?n thi?t, nh?ng t?t h?n là nên th?c hi?n ít nh?t 2 ??n 3 l?n m?t tu?n, ?? tránh tích t? b?i b?n ho?c nút th?t. N?u con lai m?t sau gi?ng Poodle, thì vi?c r?ng lông là không th? tránh kh?i, và b?n ph?i lên l?ch cho các phiên ch?i ch?i.

Phòng t?m là c?n thi?t nh?ng ??ng l?m d?ng nó . T?m th??ng xuyên không có ngh?a là chúng s?ch 100%, nh?ng thay vào ?ó, nó làm cho con chó c?a b?n d? b? b?nh vì b?n r?a s?ch d?u t? nhiên và b?o v? kh?i lông.

??ng quên c?t móng tay và làm s?ch tai c?a h?. N?u con chó c?a b?n ch?m sóc gi?ng chó b? m? pit bull, hãy ch?c ch?n r?ng b?n th??ng xuyên ki?m tra tai c?a chúng vì m?t v?n ?? ph? bi?n là nhi?m trùng tai x?y ra do gen không no shed, nó b?y và tích t? b?i b?n.

?ánh r?ng th??ng xuyên ngay c? khi ?i?u tr? nhai ???c ??a ra và th?nh tho?ng ??a chúng ??n bác s? thú y ?? ??m b?o r?ng thói quen s?c kh?e c?a b?n ???c ki?m tra và ?n cho h?n h?p chó pitbull c?a b?n.

Poodle v??t qua v?n ?? s?c kh?e c?a chó pitbull

M?t con Poodle tr?n v?i Pitbull th??ng s? th?a h??ng các gen kh?e m?nh, nh?ng luôn có kh? n?ng th?a h??ng tính d? b? t?n th??ng ??i v?i các b?nh. M?t s? ?i?u ki?n c?n chú ý là:

 • Nhi?m trùng tai: Chó pitbull không r?ng nhi?u, d?n ??n tích t? b?i b?n trong tai, ?ó là lý do t?i sao b?n nên th??ng xuyên ki?m tra và làm s?ch tai chó con c?a b?n.
 • B?nh tim: chó d? b? b?nh tim n?u l??ng th?c ?n không ???c ngh? ??n và lên k? ho?ch. N?u b?n cho chó ?n th?c ?n, r?t có th?, nó s? phát b?nh do th?c ?n c?a con ng??i mang l?i. L?a ch?n không dính vào th?c ?n cho chó (th?c ?n viên, th?t m?m…) có nhi?u ch?t dinh d??ng.
 • ??y h?i: ?ây là m?t ?i?u ph? bi?n gi?a các gi?ng khác nhau. ??y h?i d?n ??n giãn d? dày-volvulus n?u không ???c gi?i quy?t ngay l?p t?c và có th? d?n ??n t? vong.
 • Lo?n s?n x??ng hông: Poodles d? b? lo?n s?n kh?p ph? bi?n nh?t ? vùng hông và x??ng ch?u. S? xu?t hi?n này x?y ra khi các kh?p b?t ra kh?i ? c?m, gây ra n?i ?au vô cùng l?n cho con lai.

Pitbull v??t qua v?i yêu c?u th?c ph?m Poodle

Làm cho nó tr? thành m?t ?i?m ?? ??m b?o và ?u tiên lo?i th?c ?n b?n cho phép con chó c?a b?n ?n vì ?i?u này s? ?nh h??ng ?áng k? ??n tu?i th? và tình tr?ng s?c kh?e c?a nó . Hãy l?u ý v? kích th??c và nhu c?u c?a t?ng gi?ng mà nó xu?t phát ?? b?n có th? lên k? ho?ch cho m?t ch? ?? ?n u?ng c? th? cho con lai c?a mình.

Chó pitbull c?a b?n là m?t con chó có kích th??c trung bình, do ?ó, nên ?o các ph?n th?c ?n cho chó ?? con chó c?a b?n không b? béo phì. ?i?u tr? là t?t (?? t?p luy?n là t?t) nh?ng ki?m ch? bi?n nó thành thói quen hàng ngày ?? gi?m cân . Hãy ch?c ch?n r?ng b?n ch?n ?? ?n nh? có hàm l??ng calo th?p.

Là m?t ch? s? h?u có trách nhi?m, b?n nên c?n th?n ch?n nh?ng gì b?n ??t trong ??a chó c?a b?n. L?u ý các ch?t dinh d??ng c?n thi?t ?? ??m b?o m?t ch? ?? ?n u?ng phù h?p. Luôn ch?n th?c ph?m giàu protein, vì chúng là nh?ng con chó n?ng l??ng cao.

??m b?o tránh các ch?t gây d? ?ng chó ?i?n hình nh? lúa mì, ngô và khoai tây. Con chó c?a b?n c?ng có th? d? b? b?nh ngoài da, và t?t nh?t là tuân th? nghiêm ng?t các h??ng d?n cho ?n.

N?u b?n trông ?? c?ng, th? tr??ng cung c?p r?t nhi?u lo?i th?c ph?m ch?t l??ng cao, b?n có th? cho h?n h?p poodle pitbull c?a b?n. D??i ?ây là m?t s? th??ng hi?u b?n có th? th?:

 • Th?c ?n cho chó khô t? nhiên không có h?t t?ng c??ng b?n n?ng: ?ây là m?t lo?i th?c ?n cho chó ch?a protein bao g?m th?c ?n thô, th?t ba ch? và các lo?i nguyên li?u khô ?ông l?nh. B?n n?ng t? hào trong vi?c c?i thi?n b? lông c?a b?t k? con chó nào ? l?i th?c ?n cho chó trong m?t th?i gian. Chó n?ng l??ng cao ch?c ch?n s? ???c h??ng l?i t? t?t c? các protein mà th??ng hi?u này cung c?p.
 • Cân b?ng t? nhiên Nguyên ch?t siêu toàn thân S?c kh?e Gà, B?t gà & Th?t v?t Công th?c Th?c ?n cho chó khô: M?t lo?i th?c ph?m không ch?a gluten, giàu th?t gà, k?m và mangan, giúp ng?n ng?a các b?nh v? kh?p. Nó c?ng ch?a ch?t x? y?n m?ch ?? tiêu hóa thích h?p, và qu? nam vi?t qu?t khô, qu? vi?t qu?t và rau bina là ch?t ch?ng oxy hóa.
 • Earthborn Holistic Adult Vantage Natural Dry Dog Food: S?n ph?m này ch?a t?t c? các th?c ph?m và ch?t dinh d??ng c?n thi?t ?? tiêu hóa t?t h?n và t?ng tr??ng thích h?p. Nó bao g?m th?t gà, cá và b?t cá tr?ng. Các ch?t ch?ng oxy hóa nh? Vitamin E, beta carotene, trái cây và rau qu? ???c k?t h?p ?? t?ng c??ng h? th?ng mi?n d?ch. B?t y?n m?ch, lúa m?ch, g?o nâu và lúa m?ch ?en ???c bao g?m ?? thúc ??y tiêu hóa và L-Carnitine ?? ??t cháy ch?t béo.
 • Horizon Complete All Life Stages Th?c ?n cho chó khô: S?n ph?m này ??m b?o không bao g?m ngô, khoai tây ho?c khoai mì ?? tránh ph?n ?ng d? ?ng. Ngay t? cái tên, nó phù h?p v?i m?i giai ?o?n s?ng c?a chú chó c?a b?n và nó làm gi?m Ch? s? Glycemia, giúp duy trì l??ng ???ng và cân b?ng tr?ng l??ng c?a chú chó c?a b?n.
 • Holistic Ch?n S?c kh?e cho Ng??i tr??ng thành ???c ghi nh?n Th? Nh? K? & ??u l?ng Công th?c Th?c ?n cho chó khô không có h?t: Không thu h?i và m?t s?n ph?m ?ã giành gi?i th??ng, Holistic t? hào t?p trung vào s?c kh?e t? bào c?a chó khi s?n xu?t th?c ?n cho chó. S?n ph?m c?a h? có các vi sinh v?t t? nhiên ?? giúp h? tr? tiêu hóa phù h?p v?i s? k?t h?p c?a ??u l?ng nh? m?t ngu?n ch?t x?.

Yêu c?u t?p th? d?c chó pitbull

Boodle c?a b?n là s?n ph?m c?a hai gi?ng r?t khác nhau: m?t gi?ng r?t n?ng ??ng và lo?i kia t?p trung nhi?u vào khía c?nh trí tu?, vì v?y t?t nh?t nên ch?n thi?t b? ho?c ?? ch?i có th? rèn luy?n th? ch?t, c?ng nh? rèn luy?n trí óc và ?ánh th?c chúng ?? nh?y .

Hãy ch?c ch?n r?ng b?n s?p x?p th?i gian ch?i v?i nh?ng chú chó c?a mình, cho dù là ?i b? hay ch?y ho?c ch?i trong công viên ?? ??m b?o r?ng chúng có l?i s?ng lành m?nh. N?u b?n không ph?i là lo?i ch? s? h?u, b?n c?ng có th? ch?n ch?i trò ch?i v?i qu? bóng, d?a nh?a, g?y ho?c b?t k? ?? ch?i nhai nào. 

T?p th? d?c không ph?i là nh?ng chuy?n ?i ??n công viên ho?c ?i b? dài. B?n c?ng có th? k?t h?p t?p th? d?c trong nhà c?a b?n. Hãy th? ch?i tr?n tìm ho?c tìm ki?m trong sân sau c?a b?n, b?t c? ?i?u gì ?? gi? cho con chó c?a b?n ?i và th? h?n h?n.

Các bài t?p th? ch?t và tinh th?n là ?i?u c?n thi?t ?? tránh ??a boodle c?a b?n vào tr?ng thái nhàn r?i, ?i?u này có th? d?n ??n tr?m c?m, bu?n chán và phá h?y. C? g?ng h?t s?c ?? lên k? ho?ch cho b?t k? hình th?c ho?t ??ng nào s? gi? cho chó con c?a b?n ho?t ??ng th? ch?t và tinh th?n.

?? c?i thi?n ch? ?? t?p th? d?c c?a b?n, ?ây là m?t s? ?? ch?i b?n có th? mua:

 • Canine Ph?n c?ng Chuckit! B? phóng c? ?i?n : ?i?u này là hoàn h?o cho nh?ng ng??i không th? thao, ? nhà c?a ch? s? h?u. S?n ph?m này c?ng lý t??ng cho m?t n?ng l??ng c?a con lai c?a b?n, mà không khi?n b?n b? ?au tay vì liên t?c ném bóng.
 • FluffyPal Chew ?? ch?i cho Chó con Chó nh? và Chó trung bình : S?n ph?m này là lo?i t?t c? trong m?t vì nó có th? là m?t món ?? ch?i m?c r?ng có th? lo?i b? cao r?ng, m?t món ?? ch?i yêu thích ti?m n?ng và nó c?ng có mùi h??ng vani ?? ch?ng l?i b?t k? con chó nào mùi.
 • Furry Fido- Bóng ?? ch?i t??ng tác dành cho chó c?a FurryFido : ??i v?i chú chó xù bên trong chú chó c?a b?n, món ?? ch?i này r?t hoàn h?o khi d?y chúng v? vi?c tr? thành m?t c?u bé / cô bé ngoan ngoãn . M?t khi b?n ném qu? bóng và chú cún c?a b?n nhai nó ! Nó không ch? th?c hi?n phép lai c?a b?n, mà còn d?y nó v? ph?n th??ng và k?t qu? tích c?c khi chúng tuân theo m?t m?nh l?nh.
 • Nghe Doggy! Flattie With Chew Guard Technology Siêu âm ?? ch?i cho chó : S?n ph?m sáng t?o này ho?t ??ng theo hai cách: b?n s? không nghe th?y b?t k? ti?ng rít nào, nh?ng con chó c?a b?n s? làm gi?m c?ng th?ng cho b?n và t?ng s? ph?n khích cho con lai c?a b?n.

V?i nhu c?u cân b?ng ?? t?p th? d?c, b?n có th? ch?n ch? ??nh các ho?t ??ng s? t?ng c??ng kh? n?ng th? ch?t và tinh th?n c?a h?. Hãy ch?c ch?n r?ng b?n có ?? không gian cho chúng ch?y xung quanh và ch?i.

Pitbull h?n h?p v?i ?ào t?o Poodle

Trí thông minh lai c?a b?n có th? s? ??n t? b? m? Poodle và ??c ?i?m r?t tích c?c ??n t? b? m? Pitbull. Vì v?y, ?ây có th? là m?t chút thách th?c b?i vì b?n c?n ph?i th?c hi?n c? hai khía c?nh.

Chó pit bull có xu h??ng t?p th? d?c mu?n v? trí alpha, c?n ???c ?ào t?o liên quan ??n s? v?ng ch?c, t? tin và m?t ý chí m?nh m?. Poodle là m?t lo?i thông minh và s? có m?t chút thách th?c ?? ?ào t?o, vì v?y h? c?n kiên nh?n và hi?u bi?t nhi?u h?n.

Luôn luôn b?t ??u ?ào t?o m?t khi b?n thi?t l?p nh?ng gì b?n mu?n và c?n cho con chó c?a b?n. Hu?n luy?n chó con c?a b?n tr??c khi ??n m?t tu?i, b?t ??u t? nh?ng m?nh l?nh ??n gi?n cho ??n nh?ng l?n khó h?n.

D??i ?ây là các m?o ?? làm cho vi?c ?ào t?o d? dàng h?n cho boodle c?a b?n:

 • L?p k? ho?ch nh?ng gì b?n mu?n d?y : ?? tránh nh?m l?n cho con chó c?a b?n, hãy ch?c ch?n r?ng b?n có m?t k? ho?ch nh? nh?ng l?nh b?n mu?n con chó c?a b?n h?c. N?u không, b?n có th? chuy?n t? bài h?c này sang bài h?c khác, mà không k?t h?p hoàn toàn nó vào tâm trí con chó c?a b?n.
 • L?ch trình các phiên ng?n h?n : Lý do cho ?i?u này là ?? có m?t kho?ng chú ý cao h?n. N?u b?n ngh? r?ng các phiên dài làm chán con lai c?a b?n, hãy c?t chúng xu?ng ít nh?t 30 phút ??n m?t gi? ?? ??m b?o, b?n có toàn b? s? chú ý c?a chúng.
 • Th?c hành c?ng c? tích c?c : chó xù là m?t gi?ng chó thông minh, và chúng nh? khi b?n khen chúng ?ã làm ?i?u gì ?ó ?úng ??n. Vì v?y, ??ng quên nói r?ng b?n t? hào nh? th? nào và ??a ra nh?ng ?i?u tr? không th??ng xuyên trong khi t?p luy?n.
 • Th? ?ào t?o xã h?i hóa : Xã h?i hóa là ?i?m y?u c?a Pitbull. H? có xu h??ng nhút nhát và hung h?ng v?i nh?ng ng??i m?i, ?ó có th? là tr??ng h?p cho boodle c?a b?n. B?n có th? ghé th?m bác s? thú y và xin l?i khuyên, ho?c b?n có th? mang chúng ??n công viên cho ??n khi chúng làm quen v?i nh?ng ng??i và chó khác nhau.
 • Hu?n luy?n bô : ?ây là m?t lo?i hu?n luy?n thi?t y?u cho h?u h?t t?t c? các con chó. Nó giúp b?n ti?t ki?m công s?c và ti?n b?c, và nó c?ng làm gi?m b?t s? c?ng th?ng khi vô tình b??c vào nh?ng th? không mong mu?n.

Poodle Pitbulls và gia ?ình

B?n không ph?i lo l?ng v? vi?c con lai c?a b?n ph?n ?ng th? nào v?i gia ?ình và b?n bè mi?n là b?n ??m b?o môi tr??ng thích h?p và dành cho chúng tình yêu và s? ch?m sóc mà chúng c?n ?? phát tri?n. 

Trong su?t l?ch s?, pit bull ???c bi?t ??n và ???c công nh?n là nguy hi?m và hung d?. Nh?ng s? th?t là, nó luôn ph? thu?c vào cách chúng ???c nuôi d??ng và hu?n luy?n và t?ng ???c g?i là chó b?o m?u. M?t khác, poodle ?òi h?i s? kích thích tinh th?n và xã h?i hóa liên t?c. M?t s? pha tr?n c?a hai gi?ng v?n s? yêu c?u ?ào t?o xã h?i hóa.

H?n h?p poodle pitbull c?a b?n ?ôi khi có th? c?ng ??u, nh?ng chúng c?ng d? dàng ?? ?ào t?o. H? là nh?ng ng??i b?n ??ng hành tuy?t v?i, ??c bi?t là ??i v?i tr? em, vì v?y không c?n ph?i lo l?ng v? b?t k? s? hung h?ng hay s? y?u ?u?i ti?m tàng nào . T?o thói quen nh?c nh? các thành viên trong gia ?ình r?ng chú chó c?a b?n c?n t?p th? d?c, ?? b?n có th? thay phiên nhau xem ai s? ??a chú chó ra ngoài ?i d?o.

Có m?t không gian r?ng là lý t??ng cho phía n?ng ??ng c?a con chó c?a b?n. M?c dù các thành viên l?n tu?i trong gia ?ình có th? t?p luy?n, nh?ng vi?c k?t h?p tr? em vào k? ho?ch c?ng r?t lành m?nh, b?i vì chó t? nhiên mu?n vui ch?i và th? nh?ng ?i?u thú v?.

Chó pitbull tr?n v?i Poodle là m?t gi?ng ph? bi?n trong s? nh?ng ng??i nuôi chó trên th? tr??ng, nh?ng chúng c?ng là m?t trong nh?ng lo?i có xu h??ng ???c li?t kê ?? nh?n nuôi. Là ch? s? h?u ti?m n?ng c?a h?n h?p này, b?n có trách nhi?m tìm hi?u v? cách con chó c?a b?n s? hành ??ng trong các tình hu?ng khác nhau, m?i quan tâm v? s?c kh?e, r?i ro có th?, c?ng nh? cách nuôi d?y chúng theo nhu c?u c?a chúng.