Hiển thị tất cả 2 kết quả

iPet PRO ???c dành riêng ?? giúp cha m? nuôi v?t nuôi h? tr? v?t nuôi c?a h? v?i các s?n ph?m sáng t?o nh? m?i c?a h? và c?i ti?n iPet PRO Blood Glucose Monitoring System. ?ây là h? th?ng tiên ti?n ??u tiên cho chó và mèo có ?? chính xác ± 15 mg / dL so v?i tiêu chu?n phòng thí nghi?m 98% th?i gian và hi?u ch?nh các ngu?n x?y ra l?i. Theo dõi m?c ???ng huy?t c?a thú c?ng là quan tr?ng ??i v?i b?n và bác s? thú y c?a b?n ?? ??a ra quy?t ??nh ?i?u tr? v?i nhau, và th?m chí có th? giúp b?n gi?m thi?u các bi?n ch?ng. Sau khi t?t c?, m?t con v?t c?ng kh?e m?nh b?ng m?t cha m? nuôi h?nh phúc.