Hiển thị tất cả 3 kết quả

Substrate Source là ngu?n hàng ??u cho ngu?n cung c?p h? cá. Hoàn h?o cho t?t c? m?i ng??i, t? nh?ng ng??i m?i ??n ngh? cá ??n m?c ?? chuyên gia nh?t, Substrate Source cung c?p nhi?u l?a ch?n v?t t? ?? gi? cho th?y sinh v?t và b? cá phát tri?n m?nh. Các s?n ph?m c?a h? bao g?m b? cá và h? c?n, ???c làm t? v? tr?u khô t? nhiên c?a cây x??ng r?ng Cholla, v?i c?u trúc x?p và k?t c?u m?m m?i làm cho c? trang trí h? cá và m?t tính n?ng ch?c n?ng. Và ??i v?i nh?ng ng??i tìm ki?m ?? có ???c aquascape c?a h? phát tri?n m?nh, Substrate Source c?ng cung c?p m?t b? bao g?m t?t c? m?i th? c?n thi?t ?? thi?t l?p và duy trì các nhà máy v?i ?? chính xác và d? dàng. T?t c? trong t?t c?, Substrate Source là m?t tên hàng ??u trong các s?n ph?m và ph? ki?n h? cá, và các d?ch v? c?a h? ?i kèm v?i ch?t l??ng và ?? tin c?y ?? h? tr? s? thích nuôi cá

Giảm giá!
Original price was: 180.000₫.Current price is: 90.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.050.000₫.Current price is: 525.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 180.000₫.Current price is: 90.000₫.