Hiển thị tất cả 10 kết quả

Birdie c?a b?n c?n r?t nhi?u ?? ch?i chim và x? lý cho vui và kích thích thêm. Chim x? lý là m?t cách tuy?t v?i ?? liên k?t v?i chim c?a b?n và làm gi?m s? bu?n chán c?a l?ng chim , và chúng hoàn h?o cho vi?c ?ào t?o và th??ng. Brown’s Tropical Carnival Tráng ??u ph?ng ?i?u tr? chim là nh?ng món ?n thú v? và h??ng v? tuy?t v?i cho vi?c ?ào t?o v?t v?a và l?n, Cockatoos và Macaws. Nh?ng lo?i ??u ph?ng ngon này ???c ph? t?t c? các lo?i v? t?t t? nhiên nh? qu? nam vi?t qu?t, qu? vi?t qu?t và khoai lang có nhi?u ch?t ch?ng oxy hóa và vitamin. Món ?n nh? này ???c cung c?p trong m?t gói ti?n l?i, có th? tháo r?i ?? duy trì ?? t??i. ?ó là m?t cách thú v? và thú v? ?? khuy?n khích xu h??ng tìm ki?m th?c ?n t? nhiên c?a Parrot.Vitakraft Variety Pack Triple Crunch Stick Sticks v?i m?t ong, tr?ng và trái cây Parakeet Treats là ba n??ng cho m?t nhai ??y thách th?c và h??ng v? tuy?t v?i. ???c làm b?ng cam, tr?ng và m?t ong, món ?n nh? b? sung vitamin này ch? ch?a các thành ph?n ch?t l??ng hàng ??u. Nó có m?t trung tâm thanh g? t? nhiên cho vui v? nhai lâu dài và clip d? dàng ?? l?ng chim c?a b?n ?? khuy?n khích hành vi tìm ki?m th?c ?n và ng?n ch?n s? nhàm chán. B?n c?ng có th? thêm m?t s? protein b? sung vào ch? ?? ?n c?a chim v?i Mealworms Gourmet-Style c?a Fluke . Nh?ng món ?n ngon mi?ng cho chim là ?i?u tr? dinh d??ng hoàn h?o cho th?c ?n hàng ngày. Chúng ???c n?p các ch?t dinh d??ng thi?t y?u và vitamin giúp chim c?a b?n phát tri?n m?nh.

Giảm giá!
Original price was: 170.000₫.Current price is: 85.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 170.000₫.Current price is: 85.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 120.000₫.Current price is: 60.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 170.000₫.Current price is: 85.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 170.000₫.Current price is: 85.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 120.000₫.Current price is: 60.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 150.000₫.Current price is: 75.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 460.000₫.Current price is: 230.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 150.000₫.Current price is: 75.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 170.000₫.Current price is: 85.000₫.