CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

Vietpet.net giao hàng t?n n?i mi?n phí t? 30 phút – 2 ti?ng. Khi nh?n ???c ??n ??t hàng c?a Quý khách, chúng tôi s? kh?n tr??ng x? lý ?? giao hàng cho Quý khách. ??i v?i nh?ng Khách hàng m?i mua hàng l?n ??u, chúng tôi s? liên l?c tr??c ?? xác nh?n tính xác th?c c?a ??n hàng.

Trong quá trình ??t hàng, Quý khách vui lòng ?i?n ??y ?? và chính xác các thông tin theo yêu c?u ?? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho chúng tôi trong vi?c th?c hi?n ??n hàng.

Ph?m vi áp d?ng

Các s?n ph?m c?a Vietpet.net ch? bán t?i th? tr??ng Vi?t Nam, không xu?t kh?u ho?c phân ph?i sang n??c ngoài.

Th?i gian nh?n hàng

Th?i gian giao hàng 9:00 ??n 21:00 Th?i gian giao hàng 9:00 ??n 20:00. Vietpet.net nh?n giao nhanh trong ngày v?i kho?ng cách t? c?a hàng ??n ?i?m giao là 20 km. Kho?ng cách l?n h?n nhân viên c?a chúng tôi s? t? v?n cách th?c giao hàng thu?n ti?n nh?t cho khách hàng. C? th?:

  • D??i 5km Giao trong 30 phút mi?n phí Giao trong 30 phút mi?n phí
  • 5-10km Giao trong 1 ti?ng mi?n phí Giao trong 1 ti?ng mi?n phí
  • 10-20km Giao trong 2 ti?ng mi?n phí Giao trong 2 ti?ng mi?n phí

Chuy?n hàng toàn qu?c mi?n phí

Vietpet.net chuy?n hàng hóa t? khu v?c khác ??n t?n n?i khách hàng yêu c?u trên toàn qu?c mi?n phí. Th?i gian v?n chuy?n t?i ?a 3 ngày (áp d?ng v?i khu v?c: TPHCM, Hà N?i, ?à N?ng), các khu v?c khác th?i gian v?n chuy?n t?i ?a là 5 ngày. Th?i gian ???c tính t? lúc hoàn t?t th? t?c ??t hàng v?i t?ng ?ài viên ??n khi nh?n ???c hàng.

  • Khu v?c TP. H? Chí Minh : Giao hàng t? 1-3 ngày
  • Khu v?c t?nh: Giao hàng t? 2-7 ngày

Tr?i nghi?m d?ch v? mua s?m hoàn h?o

Khi có nhu c?u v? thông tin ho?c mua s?m s?n ph?m. Hãy liên h? v?i chúng tôi, chúng tôi luôn s?n sàng ph?c v? t? 7h30 ??n 22h. Nhân viên t? v?n giao hàng s? ki?m tra th?t k? và l?a ch?n m?t s? s?n ph?m mà Quý khách ?ang quan tâm ?? Quý khách có nhi?u l?a ch?n h?n. Trong vòng 2 – 4 ti?ng ??ng h? chúng tôi s? có m?t t?i n?i Quý khách yêu c?u. Quý khách có th? l?a ch?n nhi?u h?n 1 s?n ph?m. Quý khách ch? thanh toán khi th?t s? hài lòng v?i s?n ph?m và ch?t l??ng d?ch v? c?a chúng tôi. Chúng tôi s? không tính b?t k? kho?n phí nào cho ??n khi Quý khách hoàn toàn ??ng ý.