Hiển thị tất cả 10 kết quả

Thêm mu?i h? cá vào b? c?a b?n có th? có nhi?u l?i ích cho c? b? ch?a n??c bi?n và n??c ng?t. B? ch?a n??c ng?t có th? ???c h??ng l?i r?t nhi?u t? vi?c s? d?ng mu?i ?? gi?m stress trong cá c?a b?n do b?nh t?t ho?c nh? m?t ph??ng thu?c ng?n h?n ?? ?i?u tr? ký sinh trùng bên ngoài. M?t b? cá bi?n th??ng xuyên yêu c?u b? sung n??c m?n cá bi?n khi thay n??c ho?c khi n??c b?c h?i. Mu?i bi?n bi?n ngay l?p t?c cho b? cá???c coi là tiêu chu?n công nghi?p cho mu?i cá s?n xu?t ch?t l??ng cao cho b? cá. H?n h?p mu?i này có các nguyên t? vi l??ng c?n thi?t và ???c pha ch? c?n th?n ?? s? d?ng trong môi tr??ng bi?n. T?t c? nh?ng gì b?n ph?i làm là ?? mu?i vào n??c máy kh? clo ho?c n??c c?t, khu?y ??u và s?c khí. Các b? cá n??c ng?t có th? ???c h??ng l?i r?t nhi?u t? vi?c s? d?ng mu?i ho?c mu?i cá n??c ng?t nhi?t ??i và khoáng ch?t . Mu?i cá c?nh có th? ???c s? d?ng ít trong b? ch?a n??c ng?t ?? thúc ??y s?c kh?e cá, c?i thi?n ch?c n?ng mang, gi?m b?t c?ng th?ng ho?c giúp ph?c h?i b?nh. Nó c?ng tuy?t v?i khi thi?t l?p b? cá m?i ho?c thay n??c. Ch? c?n ??m b?o s? d?ng m?t gi?i pháp không ch?a i-?t, nh? Mu?i h? cá n??c ng?t API. Nó ???c làm t? n??c bi?n b?c h?i tinh khi?t và ch?a các ch?t ?i?n gi?i mà cá c?n l?y oxy và gi?i phóng carbon dioxide và amoniac qua mang. Mua mu?i h? cá t?t nh?t ? ?ây trên VietPet ngày hôm nay

Giảm giá!
Original price was: 290.000₫.Current price is: 210.000₫.

B? cá n??c m?n & n??c ng?t

B? b? cá thác n??c Aqueon Betta Falls

800.000
Giảm giá!
Original price was: 92.000₫.Current price is: 46.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 370.000₫.Current price is: 185.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 200.000₫.Current price is: 100.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 310.000₫.Current price is: 155.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 160.000₫.Current price is: 80.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.840.000₫.Current price is: 920.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 410.000₫.Current price is: 280.000₫.