Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

Ki?m tra n??c th??ng xuyên là ?i?u c?n thi?t ?? gi? cho cá c?a b?n kh?e m?nh và phát tri?n m?nh. B?ng cách ki?m tra m?c ?? ammonia, pH, nitrit và nitrat trong b? cá c?a b?n , b?n có th? ??m b?o r?ng ?i?u ki?n n??c luôn luôn là lý t??ng. Nó ??c bi?t quan tr?ng ?? ki?m tra các c?p ?? này trong nh?ng thay ??i n??c và khi thi?t l?p m?t b? m?i. B?n có th? làm ?i?u này m?t cách d? dàng v?i m?t trong các b? d?ng c? th? nghi?m b? cá c?a chúng tôi. Nh?n k?t qu? chuyên nghi?p v?i B? ki?m tra t?ng th? Aquarium Freshwater Aquarium. B? ki?m tra n??c h? cá này ?o l??ng và s?a ch?a các c?p ?? h? cá c?n thi?t cho s?c kh?e c?a b? n??c ng?t c?a b?n. Cá ?òi h?i m?c ?? cân b?ng c?a amoniac, pH, ?? pH cao, nitrat và nitrit ?? duy trì s?c kh?e và phát tri?n m?nh. Các m?c này có th? thay ??i khá nhanh chóng do ch?t th?i c?a cá và th?c ?n th?a ho?c các ch?t h?u c? khác tích t? ho?c khi n??c máy ch?a qua x? lý ???c thêm vào b?. B? ki?m tra b? cá này ?i kèm v?i t?t c? m?i th? b?n c?n ?? ? trên ??u trang c?a m?c ?? h? cá. Nó ki?m tra vòi n??c và n??c h? cá và b?o v? cá kh?i các ?i?u ki?n n??c ??c h?i. Và nó ?i kèm v?i m?t th? màu hi?u ch?nh mà b?n có th? gi? lên bên c?nh các ?ng n??c ?? so sánh k?t qu? c?a b?n. N?u b?n có m?t b? cá n??c m?n, b?n nên l?a ch?n m?t b? d?ng c? b? cá m?n nh? B? ki?m tra t?ng th? h? cá n??c m?n API. Nó ?i kèm v?i m?i th? b?n c?n ?? ?o chính xác b?n thông s? n??c m?n trong b? c?a b?n, bao g?m sáu chai thu?c th? th? ch?t l?ng, b?n ?ng nghi?m th?y tinh có n?p ??y kín và khay gi?. Ngoài ra còn có m?t cu?n sách h??ng d?n t?ng b??c v?i thông tin ?? h??ng d?n b?n qua ti?n trình. B?n c?ng có th? th? Tetra Easy Strips 6-in-1 N??c ng?t & Saltwater Aquarium Strips th? nghi?m . Nh?ng d?i thu?n ti?n này ho?t ??ng cho b? cá n??c ng?t ho?c n??c ng?t. T?t c? nh?ng gì b?n ph?i làm là nhúng và ??c k?t qu?, sau ?ó x? lý n??c phù h?p. Vi?c b?o trì, b?o d??ng và ki?m tra th??ng xuyên ?úng cách s? giúp gi? n??c h? cá c?a b?n trong ?i?u ki?n tip-top. Và m?t b? ki?m tra h? cá làm cho nó siêu d? dàng. Mua b? d?ng c? ki?m tra h? cá t?t nh?t ? ?ây trên VietPet ngay hôm nay!

Giảm giá!
Original price was: 328.000₫.Current price is: 164.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 160.000₫.Current price is: 80.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000₫.Current price is: 200.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 230.000₫.Current price is: 115.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 200.000₫.Current price is: 100.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 345.000₫.Current price is: 300.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 368.000₫.Current price is: 184.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 760.000₫.Current price is: 380.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 265.000₫.Current price is: 132.500₫.
Giảm giá!
Original price was: 184.000₫.Current price is: 92.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 164.000₫.Current price is: 82.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 390.000₫.Current price is: 195.000₫.