Hiển thị 1–12 của 47 kết quả

Cá ???c bi?t là có tác d?ng làm d?u, yên t?nh trên ng??i ch? c?a chúng, nh?ng không ph?i khi b? cá ??y rác r??i. VietPet mang t?t c? m?i th? b?n c?n ?? gi? cho h? cá c?a b?n s?ch s? và kh?e m?nh cho ng??i b?n b? vây c?a b?n. Ch?t l??ng n??c xác ??nh s?c kh?e và s? phát tri?n c?a t?t c? c? dân trong b? cá c?a b?n. Tình tr?ng n??c b? cá c?a b?n không ch? là m?t m?i quan tâm th?m m?, mà là m?t ph?n c? b?n trong vi?c qu?n lý s?c kh?e và s?c kh?e c?a cá b?n. Nh?ng thay ??i n??c th??ng ???c s? d?ng làm m?t khía c?nh c? b?n c?a vi?c b?o trì h? cá. May m?n thay, h? th?ng l?c h? cá gi?m th?i gian dành cho b? cá làm s?ch sâu. M?t b? l?c n??c b? cá làm s?ch n??c c?a các m?nh v?n, lo?i b? s? tích t? ??c h?i c?a amoniac và nitrat, và s?c khí trong n??c ?? h?i cá c?a b?n có th? th?. M?t b? l?c ?? làm s?ch b? cá có ngh?a là b?n không ph?i lo?i b? cá c?a b?n t? môi tr??ng s?ng c?a h? m?i khi b?n c?n ?? làm s?ch nhà c?a h?. Lo?i b? cá t? b? c?a h? có th? b? t?n th??ng. Gi?m th?i gian làm s?ch, và ??m b?o m?t môi tr??ng lành m?nh cho ng??i b?n b? vây c?a b?n v?i m?t b? l?c h? cá. VietPet mang các s?n ph?m l?c b? cá t?t nh?t t? ??các th??ng hi?u nh? Penn-Plax , Aqueon và Marineland . Các Penn-Plax Cascade Aquarium Canister L?clà m?t b? l?c bên ngoài ch?a m?t lo?t các nhu c?u l?c h? cá. M?i máy b?m ?i kèm v?i m?t khay l?c l?n, ph??ng ti?n l?c kh?i ??ng và ?ng ??u vào / ??u ra ?? b?n có th? b?t ??u l?c ngay l?p t?c. Nó phù h?p cho c? b? n??c ng?t và n??c m?n. Gi?m âm thanh mà b? l?c cá c?a b?n t?o ra v?i B? l?c Aquarium Fresh & Saltwater Aqueon QuietFlow . Nó ?? b? cá c?a b?n c?a các m?nh v?n, ??c t?, mùi hôi, amoniac và nitrat, nh?ng nó b?m chìm là h?u nh? im l?ng. Cho dù b?n c?n m?t b? l?c h? cá nh? ho?c m?t b? l?c l?n cho b? cá c?a b?n, VietPet có t?t c? m?i th? b?n c?n ?? gi? cho b? cá c?a b?n s?ch s? và rõ ràng.

Giảm giá!
Original price was: 234.000₫.Current price is: 117.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 920.000₫.Current price is: 460.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 780.000₫.Current price is: 390.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 230.000₫.Current price is: 115.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 115.000₫.Current price is: 57.500₫.
Giảm giá!
Original price was: 46.000₫.Current price is: 23.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 3.400.000₫.Current price is: 1.700.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 944.000₫.Current price is: 472.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 5.750.000₫.Current price is: 2.875.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 52.000₫.Current price is: 26.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.330.000₫.Current price is: 665.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 69.000₫.Current price is: 34.500₫.