Hiển thị 1–12 của 103 kết quả

Chewy có m?i th? b?n c?n ?? ch?m sóc cá n??c ng?t nhi?t ??i c?a b?n bao g?m th?c ?n cá n??c ng?t t?t nh?t . Ch?m sóc cá n??c ng?t nhi?t ??i liên quan ??n r?t nhi?u th?i gian và ch?m sóc. Gi?m th?i gian ?ó b?ng cách mua s?m tr?c tuy?n cho th?c ?n cho cá và nhi?u h?n n?a t?i Chewy mang theo các nhãn hi?u th?c ph?m cá nhi?t ??i hàng ??u nh? Tetra và Omega One . Tetra cung c?p nhi?u lo?i th?c ?n cho cá n??c ng?t bao g?m cá v?y nhi?t ??i , cá t?o veggie cá n??c ng?t , giun máu và tôm con. Th?c ?n cho cá nhi?t ??i là gì? Cá nhi?t ??i c?n m?t ch? ?? ?n u?ng bao g?m c? protein và ch?t béo ?? s?n xu?t n?ng l??ng và vitamin ?? ng?n ng?a b?nh t?t. Cá m?nh ?i kèm v?i ti?n th??ng thêm c?alàm s?ch n??c b? cá . Tetra th??ng hi?u th?c ?n cho cá có các axit béo Omega-3 giúp t?ng kh? n?ng mi?n d?ch và b?o v? ch?ng l?i stress và b?nh t?t. Th?c ?n cho cá d? tiêu hóa, không có màu. Bánh t?o t?o chay là th?c ?n cá nhi?t ??i t?t nh?t cho Plecostomus và các loài cá ?n ?áy khác. Bánh t?o t?o Veggie có th? giúp cung c?p cho b?n ng??i b?n tuy?t ??p c?a b?n m?t ch? ?? ?n u?ng cân b?ng dinh d??ng, t?t c? các lo?i rau. Cá n??c ng?t nhi?t ??i có th? yêu c?u ch? ?? ?n nhi?u ch?t x? ?? gi? s?c kh?e, mà cá có th? tìm th?y trong t?o t?o. Giun máu có th? ???c tìm th?y trong h? b?i và ao n?i cá có th? tìm th?y và nhai trên chúng. M?t s? loài cá ?a thích s? không ?i cho b?t viên ho?c v?y, và s? ch? ?n s?ng ho?c ?óng b?ng th?c ph?m cá nhi?t ??i khôbao g?m c? giun máu. Giun máu có s?n trong b?n lo?i khác nhau: s?ng, ?ông l?nh, ?ông khô và d?ng gel. Cá n??c ng?t nhi?t ??i c?ng thích tôm. Tetra th??ng hi?u th?c ?n cho tôm cá ???c kh? n??c và ch?a toàn b? tôm, bao g?m c? v?, ?ó là m?t ngu?n tuy?t v?i c?a tiêu hóa cao làm thèm ?n cá nhi?t ??i c?a b?n thèm và nhu c?u. Omega One cung c?p m?t công th?c tôm n??c mu?i mà h? t? hào làm t?ng màu s?c c?a cá c?a b?n, và là m?t ?i?u tr? yêu thích c?a cá n??c ng?t. Nuôi cá c?a b?n t?t nh?t trong th?c ?n cho cá t? Chewy ngày nay.

Giảm giá!
Original price was: 84.000₫.Current price is: 42.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 180.000₫.Current price is: 90.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 130.000₫.Current price is: 65.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 156.000₫.Current price is: 78.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 80.000₫.Current price is: 40.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 206.000₫.Current price is: 103.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 130.000₫.Current price is: 65.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 28.000₫.Current price is: 14.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 100.000₫.Current price is: 50.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 136.000₫.Current price is: 68.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 160.000₫.Current price is: 80.000₫.