Hiển thị 1–12 của 27 kết quả

Tìm th?y cát và s?i cá t?t nh?t ?? t?o ra b? cá hoàn h?o cho cá m?i c?a b?n là r?t quan tr?ng. Các ch?t n?n bên ph?i, ho?c nh?ng gì th??ng ???c g?i là ?á h? cá ho?c cát mà dòng d??i cùng c?a xe t?ng c?a b?n, có th? làm cho m?t th? gi?i c?a s? khác bi?t. S?i s?i ho?c cát cho b? cá c?a b?n s? t?ng c??ng giao di?n c?a môi tr??ng s?ng bi?n c?a b?n. Nên tránh s?i ho?c ?á s?i l?n h?n. Ch?n m?t s?i m?n h?n, có l? là ?á h? cá c? l?n, n?u b?n mu?n bao g?m các cây n??c ng?t. S?i m?n s? cung c?p cho r? cây m?t môi tr??ng ?n ??nh h?n. S?i s?i có nhi?u màu s?c và kích th??c h?t khác nhau, do ?ó có r?t nhi?u lo?i s?n có ?? phù h?p v?i ki?u trang trí b? c?a b?n. Tùy thu?c vào kích th??c c?a cá c?a b?n, b?n có th? quy?t ??nh nh?ng lo?i s?i s? làm vi?c t?t nh?t cho h? cá c?a b?n. Cát ch?c ch?n là t?t h?n cho cá nhi?t ??i và s?i là t?t nh?t cho cá n??c l?nh.

Giảm giá!
Original price was: 760.000₫.Current price is: 380.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 460.000₫.Current price is: 230.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 288.000₫.Current price is: 144.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 530.000₫.Current price is: 265.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 288.000₫.Current price is: 144.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 288.000₫.Current price is: 144.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 288.000₫.Current price is: 144.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 90.000₫.Current price is: 45.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 320.000₫.Current price is: 160.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 500.000₫.Current price is: 460.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 288.000₫.Current price is: 144.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 874.000₫.Current price is: 437.000₫.