Hiển thị tất cả 8 kết quả

Trong t? nhiên, chim t? nhiên chú r? mình v?i s? giúp ?? c?a các d?ch v? c?a M? Thiên nhiên. Nh?ng trong ?i?u ki?n nuôi nh?t, h? c?n m?t chút tr? giúp t? b?n. Khi nói ??n ch?m sóc chim — gi? cho ng??i b?n lông c?a b?n h?nh phúc, kh?e m?nh và ???c ch?m sóc c?n th?n — hãy cân nh?c m?t s? s?n ph?m ph? bi?n ?? giúp công vi?c c?a b?n tr? nên d? dàng. Ch?m sóc b?ng m? là m?t ph?n quan tr?ng trong vi?c gi? cho chim c?a b?n có hình dáng ??p nh?t. M?t m? lành m?nh, trên th?c t?, m?t d?u hi?u rõ ràng c?a m?t con chim kh?e m?nh t?ng th?. Ngoài vi?c cho ?n m?t ch? ?? dinh d??ng giàu dinh d??ng, trái cây, m?c nang có th? là m?t công c? m?nh m? ?? gi? cho con chim c?a b?n ???c c?t t?a và kh?e m?nh, ??ng th?i ng?n ng?a s? phát tri?n quá m?c. Và ?ó là ngu?n khoáng ch?t và canxi quan tr?ng. JW Pet InSight Cuttlebone Holder Bird Toy cho phép b?n treo nh?ng x??ng dinh d??ng này t? b?t k? cái l?ng nào m?t cách d? dàng. Cho m?t v? n? dinh d??ng l?n h?n, hãy th?Zoo Med Bird Ti?c Công th?c trái cây Kh?i khoáng s?n Beak Conditioner . Nó có m?t k?t c?u thô t??ng t? nh? m?c nang ?? giúp qu?n lý tình tr?ng m? c?a chim, v?i vi?c b? sung các lo?i trái cây b? d??ng bao g?m xoài, chu?i, ?u ?? và d?a trong m?t c? s? canxi v?ng ch?c. Ho?c th? công th?c th?c v?t có kh?i l??ng khoáng ch?tv?i rau và ng? c?c lành m?nh bao g?m cà r?t, kê tr?ng, rau bina, c? linh l?ng, h?t gi?ng canary và h?t y?n m?ch. Cuttlebone và nh?ng ?i?u ki?n m? này cung c?p m?t cách an toàn, ??n gi?n ?? cung c?p cho chim c?a b?n các d?u v?t khoáng ch?t và canxi c?n thi?t trong khi gi? m? c?a mình m?nh m? và kh?e m?nh. ??m b?o chim c?a b?n có th? gi? cho mình s?ch s? s? cho phép anh ta v?n kh?e m?nh và h?nh phúc. B?ng cách t?m mình trong n??c, chim có th? duy trì b? lông c?a mình. Nó ?ã ???c ch?ng minh r?ng các loài chim có quy?n s? d?ng n??c s?ch s? th?m chí còn t?t h?n khi bay so v?i các loài chim ô u?. Có m?t s? phòng t?m chim tuy?t v?i, làm cho l?ng chim , cho phép chim c?a b?n ?áp ?ng nhu c?u c?a mình và mong mu?n t?m và gi? s?ch s?. JW Pet InSight Bird Bath d? dàng g?n vào c?a chính c?a h?u h?t các l?ng dây có thi?t k? vít.Lixit Quick Lock Small & Medium Bird Bath phù h?p v?i h?u h?t các l?ng và có th? ???c l?p ??t bên trong ho?c bên ngoài l?ng chim c?a b?n v?i thi?t k? xoay và khóa an toàn. Và ?? làm s?ch sâu h?n, hãy t?m b?n t?m m?i b?ng hóa ch?t t? nhiên B? lông chim t?m và ch?t kh? mùi , làm s?ch và h?i sinh làn da, ??ng th?i gi? cho các tuy?n d?u s?ch s? và c?i m?.

Giảm giá!
Original price was: 110.000₫.Current price is: 55.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 180.000₫.Current price is: 90.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 240.000₫.Current price is: 120.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 140.000₫.Current price is: 70.000₫.
Giảm giá!

Ch?m sóc lông & S?c kh?e cho chim

B?n t?m cho chim JW Pet InSight Bird Bath, Regular

Original price was: 240.000₫.Current price is: 120.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 1.000.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 160.000₫.Current price is: 80.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 450.000₫.Current price is: 245.000₫.