Hiển thị kết quả duy nhất

Loài bò sát thú c?ng c?a b?n có làn da r?t nh?y c?m và có th? d? b? nhi?m khu?n n?u b?n không c?n th?n. Th??ng xuyên b?o trì h? c?n c?a mình s? ??m b?o r?ng nhà c?a ông là m?t môi tr??ng an toàn và lành m?nh. ?? r?a và kh? trùng môi tr??ng s?ng c?a mình ?úng cách, b?n s? c?n ph?i s? d?ng m?t ch?t t?y r?a an toàn bò sát. Hãy ch?c ch?n r?ng phòng ???c thông gió t?t và b?n ?eo g?ng tay cao su và kính an toàn. Zoo Med Lau Out Terrarium & Small Animal Cage Cleaner là m?t lo?i thu?c di?t khu?n kháng khu?n cho terrariums. Nó gi?t ch?t salmonella, choleraesis và pseudomonas m?t cách d? dàng và hi?u qu?. Hãy ch?c ch?n ?? lo?i b? t?t c? các loài ??ng v?t, ??i t??ng và ch?t n?n t? h? c?n ho?c l?ng tr??c khi làm s?ch v?i m?t b? ch?a bò sát s?ch h?n, và ch? tr? l?i bò sát v?t nuôi c?a b?n m?t khi môi tr??ng s?ng khô và thông gió. Ch?t th?i t? nhiên c?a Fluker Ecolà m?t ch?t t?y r?a thùng bò sát ???c ch? t?o ??c bi?t v?i vi khu?n và enzyme t? nhiên ?? nhanh chóng lo?i b? ch?t th?i và th?c ?n th?a ?? ng?n ng?a mùi hôi. B?n c?ng có th? dùng th? Flusher’s Super Scrub Reptile Cleaner ?? làm s?ch môi tr??ng thú c?ng c?a b?n m?t cách ??n gi?n. Bàn ch?i chà tích h?p làm vi?c k? di?u trên xe t?ng và ph? ki?n, trong khi ch?t t?y r?a thùng rác h?u c? hòa tan b?i b?n và b?i b?n. Các enzyme t? nhiên ???c tìm th?y trong s?n ph?m này giúp gi? cho toàn b? h? c?n, bao g?m c? các ph? ki?n, s?ch, t??i và kh? mùi. ?i?u quan tr?ng là ch?m sóc môi tr??ng s?ng c?a loài bò sát hàng tu?n. Cage và tank upkeep là m?t ph?n quan tr?ng và quan tr?ng trong s? an lành c?a anh ?y. Mua s?m ch?t t?y r?a b? bò sát t?t nh?t ? ?ây trên Vietpet ngày hôm nay.