Hiển thị tất cả 2 kết quả

N?u b?n là ch? s? h?u t? hào v? nh?ng con giáp xác ?áng yêu, nh? bé, thu th?p d? li?u, b?n ?ã ??n ?úng n?i ?? gi? cho c?n ?ói c?a chàng trai b?n hài lòng. Cua Hermit là ??ng v?t ?n t?p, vì v?y ch? ?? ?n u?ng c?a chúng bao g?m protein ??ng v?t, trái cây và rau qu? – không có tinh b?t! Nh?ng decapods nh? này c?ng thích nghi?n nát ng? c?c, h?t và h?t, m?c dù nh?ng lo?i th?c ph?m này ph?i ???c nghi?n thành b?t m?n ?? anh chàng nh? bé c?a b?n có th? d? dàng ?n chúng. ?i?u quan tr?ng là cung c?p cua ?n s? c?a b?n v?i các ch?t dinh d??ng quan tr?ng, ??c bi?t là canxi, ?? ch?m sóc b? x??ng ngoài c?a chúng. Các cách khác ?? b? sung canxi vào ch? ?? ?n c?a cua ?n s? bao g?m cho bé ?n v? tr?ng nghi?n, ch?t b? sung và m?ch nang.

Nó có th? ??n nh? không có gì ng?c nhiên khi cua ?n s? m?t r?t ít v?t c?n và ?n r?t ch?m, nh?ng nh? chúng ta, cua ?n s? thích m?t bi?n th? trong ch? ?? ?n u?ng. Zilla Reptile Munchies Fruit Mix là m?t lo?i h?n h?p ngon, giàu vitamin bao g?m các lo?i trái cây ?ông khô nh? táo, chu?i, ?ào và lê. ??i v?i m?t lo?i th?c ?n viên ??y ch?t dinh d??ng và protein, th?c ?n cua t? ch? bi?n c?a Fluker là m?t b?a ?n b? d??ng v?i b?t giun và tôm sông. Cua ?n s? nh? h?n có th? không có móng vu?t ?? l?n ?? có th? l?y th?c ?n viên d? dàng nh? nh?ng ng??i b?n l?n h?n c?a h?, vì v?y th?c ?n b?t là cách t?t nh?t ?? ?i. ??i v?i m?t lo?i th?c ph?m b?t ??c bi?t làm cho b?n bè cua nh? c?a chúng tôi v?i móng vu?t nh? h?n, ?i?u tr? trái cây ngay l?p t?c c?a Flukelà m?t ?i?u tr? t?t ??p, lành m?nh v?i m?t ong ngon, s?a d?a và b?t dâu tây. Nó th?m chí ?i kèm v?i m?t bát nh? và mu?ng cho b?n ?? tay cho ng??i b?n nh? c?a b?n ?n. Duy?t qua ?? xem các l?a ch?n th?c ph?m cua ?n s? khác, bao g?m các d?ng b?t, d?ng viên và d?ng b?t ?ã kh? n??c!

Giảm giá!
Original price was: 190.000₫.Current price is: 95.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 120.000₫.Current price is: 60.000₫.