Hiển thị 1–12 của 23 kết quả

D?ng c? làm s?ch & Ch?t t?y r?a b? cá gi? cho cá c?a b?n h?nh phúc và kh?e m?nh v?i m?t b? cá s?ch ??p . Ngoài vi?c cho ?n, ?i?u ki?n c?a n??c h? cá là r?t quan tr?ng ??i v?i s?c kh?e c?a cá c?a b?n. Ch?t t?y r?a b? cá và bàn ch?i có th? giúp lo?i b? s? tích t? t?o và màng yucky không ch? làm t?n th??ng cá c?a b?n mà còn làm m? ?i v? ??p c?a th?y sinh và làm gián ?o?n hi?u qu? c?a thi?t b? h? cá. Mag-n?i Glass Floating Magnetic Aquarium Cleaner làm s?ch b? cá c?a b?n d? dàng. B?n có th? lo?i b? t?o t? b? cá th?y tinh mà không b? ??t tay. Hai mi?ng nam châm m?nh m? ???c ph? trong nh?a không ??c và có m?t nam châm Velcro ? m?t bên và m?t nam châm bên ngoài có c?m giác. Thay n??c nhanh chóng r?t ??n gi?n v?i Aqueon Siphon Vacuum v?i Priming Bulb Aquarium Gravel Cleaner. Siphon h?u ích phân tách m?t cách hi?u qu? các m?nh v?n kh?i s?i ?? làm s?ch thu?n ti?n. Ch? c?n b?m bóng m?i ?? nhanh chóng làm ?ng và b?t ??u dòng n??c. Sau ?ó nó s? b?t ??u hút, nh?c và khu?y s?i. Các m?nh v?n ???c tách ra m?t cách hi?u qu? và kéo ?i v?i n??c ch?y và x? lý trong khi s?i r?i xu?ng t?ng b? cá. B?n c?ng có th? s? d?ng API Extra Long Algae Scraper cho Glass Aquariums ?? lo?i b? s? tích t? t?o ? nh?ng n?i khó ti?p c?n. B?n có th? t? lo?i b? t?o b?ng scraper này v?i s? giúp ?? c?a m?t algaecide nh?. T? bàn ch?i c?m tay ??n b? hút chân không c?a hàng t?t nh?t trong b? cá làm s?ch ngu?n cung c?p ? ?ây trên Chewy ?? tìm m?t b? cá, th?c ?n cho cá t?t nh?t và v?t nuôi khác .

Giảm giá!
Original price was: 696.000₫.Current price is: 348.000₫.
Giảm giá!

D?ng c? làm s?ch & Ch?t t?y r?a b? cá

Máy kh? trùng tia c?c tím b? cá Coralife Turbo-Twist

Original price was: 3.680.000₫.Current price is: 1.840.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 2.300.000₫.Current price is: 1.150.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 272.000₫.Current price is: 136.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 24.000₫.Current price is: 12.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 92.000₫.Current price is: 46.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 330.000₫.Current price is: 165.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 230.000₫.Current price is: 115.000₫.
Giảm giá!

D?ng c? làm s?ch & Ch?t t?y r?a b? cá

D?ng c? v? sinh b? cá Kent Marine Aquarium Pro-Scraper

Original price was: 468.000₫.Current price is: 234.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 350.000₫.Current price is: 175.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 284.000₫.Current price is: 142.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 222.000₫.Current price is: 111.000₫.