Hiển thị 1–12 của 45 kết quả

Cung c?p h? cá c?a b?n v?i ?? ánh sáng và nhi?t s? giúp duy trì ch?t l??ng cu?c s?ng c?a th?c v?t, san hô và ??ng v?t không x??ng s?ng trong b? cá c?a b?n. Cung c?p ánh sáng h? cá thích h?p và s??i ?m h? cá là r?t quan tr?ng trong vi?c duy trì tính toàn v?n c?a xe t?ng c?a b?n. B?n s? t?o ra môi tr??ng cá hoàn h?o trong b? cá c?a b?n v?i các ph? ki?n chi?u sáng và s??i ?m h? cá phù h?p. M?t máy s??i cá gi?ng nh? Hydor Theo Aquarium Heater là hoàn toàn chìm, nh? g?n và có th? ???c cài ??t theo chi?u d?c ho?c chi?u ngang theo thi?t l?p mong mu?n c?a b?n. Nó có quy mô t?t nghi?p s? cung c?p cho b?n ki?m soát nhi?t ?? chính xác ?? giúp duy trì các ?i?u ki?n t?i ?u cho s?c kh?e c?a cá c?a b?n. ?ó là m?t máy s??i ph? quát có th? ???c s? d?ng cho các b? cá bi?n, n??c ng?t ho?c nhi?t ??i. Hi?n t?i Hoa K? Orbit Marine Aquarium LED Light là m?t ph? ki?n chi?u sáng h? cá cho các r?n san hô n??c m?n. ?ó là gi?i pháp chi?u sáng su?t ngày ?êm mà b?n có th? l?p trình t? chi?c gh? dài c?a mình. Ngoài ra còn có Hydor Betta & Betta Bowl cung c?p ?? ?m t? nhiên c?n thi?t ?? ?un nóng m?t chi?c xe t?ng t? hai ??n n?m gallon ho?c m?t cái bát ??n nhi?t ?? lý t??ng, ch? c?n c?m nó vào và b?n ?ã s?n sàng ?? ?i. C?a hàng chi?u sáng h? cá t?t nh?t và máy s??i h? cá ? ?ây trên VietPet ngày hôm nay.

Giảm giá!
Original price was: 140.000₫.Current price is: 70.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 6.646.000₫.Current price is: 3.323.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 23.000₫.Current price is: 11.500₫.
Giảm giá!
Original price was: 690.000₫.Current price is: 345.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.722.000₫.Current price is: 861.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 454.000₫.Current price is: 227.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 340.000₫.Current price is: 170.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 5.786.000₫.Current price is: 2.893.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 730.000₫.Current price is: 365.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.148.000₫.Current price is: 574.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 182.000₫.Current price is: 91.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 185.000₫.Current price is: 92.500₫.