Hiển thị tất cả 7 kết quả

Bây gi? b?n có con th?n l?n ??p mà b?n luôn mu?n, b?n s? ph?i cho anh ta m?t ngôi nhà tuy?t v?i ?? phù h?p. Thi?t k? m?t môi tr??ng thiên nhiên h? c?n cho con th?n l?n v?t nuôi c?a b?n ?? gi?m c?ng th?ng và gi? cho anh ta kh?e m?nh và n?ng ??ng. Ch?t n?n b?n ch?n, cho dù ?ó là rêu hay ??t bò sát, ?óng m?t vai trò l?n trong vi?c t?o ra môi tr??ng s?ng lý t??ng ?ó. Exo Terra Forest Moss Nhi?t ??i Terrarium Bò sát Substrate ch? có th? làm các trick. Rêu m?m này cho thú c?ng c?a b?n m?t n?i ?? hang, ?n và ng?, giúp gi?m c?ng th?ng. Rêu s?ng này làm t?ng ?? ?m trong môi tr??ng ?? t?o ra m?t b?u không khí tho?i mái cho ?ch và salamanders. Nó ???c làm b?ng rêu nén, không hóa h?c, r?t h?p th?. Rêu bò là lý t??ng cho ?? tr?ng ho?c là m?t ph??ng ti?n ? b?nh. B?n c?ng có th? th?Zilla Beaked Moss Premium Bò sát B? ?? gi??ng . ?ó là 100% rêu h? t? nhiên hoàn h?o cho th?n l?n nhi?t ??i và r?ng và ??ng v?t l??ng c? vì nó gi? l?i ?? ?m và m?c ?? ?m t?i ?u cho m?t khung c?nh r?ng nhi?t ??i th?c t? h?n. Rêu bò sát này là hoàn toàn t? nhiên và thu ho?ch t? r?ng m?a nhi?t ??i ? Oregon. Và n?u con th?n l?n c?a b?n thích ??t, thì Exo Terra Plantation Soil Brick Tropical Terrarium Reptile Substrate là m?t lo?i ??t ch?t l??ng ???c làm t? x? d?a h?p th? ch?t th?i và ?i?u ch?nh ?? ?m trong h? c?n c?a b?n. Nó không ch? kích thích hành vi ?ào b?i và ?ào b?i t? nhiên c?a bò sát, mà còn là ch?t dinh d??ng cho cây s?ng. Và ??i v?i m?t “t?ng r?ng” t? nhiên, có ‘, ?ó là ch?t n?n ph? g? t? nhiên 100%. L?p ph? t? nhiên này ?ã không ???c x? lý nhi?t, vì v?y nó nhanh chóng h?p th? và n?m b?t ?? ?m ?? cung c?p ?? ?m trong bao vây.

Giảm giá!
Original price was: 300.000₫.Current price is: 150.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 460.000₫.Current price is: 230.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 380.000₫.Current price is: 190.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 270.000₫.Current price is: 135.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 128.000₫.Current price is: 64.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000₫.Current price is: 125.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 280.000₫.Current price is: 140.000₫.