Hiển thị tất cả 8 kết quả

AngelStar b?t ??u vào n?m 1985 khi hai ng??i b?n v?i hy v?ng cao, ??c m? và ý ??nh b?t ??u m?t c?a hàng bán l? nh? ? quê nhà Morgan Hill, California. Không có kinh nghi?m hay ti?n b?c, h? d??ng nh? có m?i th? ch?ng l?i h?. H? v?n dành riêng cho công vi?c c?a h?, v?i s? nhi?t tình và quy?t tâm ?? gi? cho h? ?i, và ch?ng l?i t?t c? các t? l? c??c h? th?nh v??ng. 

??n n?m 1991, h? ?ã bán c?a hàng ??a ph??ng c?a h? và b?t ??u công ty bán buôn c?a h? mà v?n ti?p t?c cho ??n ngày nay. ?? gi? cho công ty ho?t ??ng, h? ?ã ??u t? l?i m?i th? h? ?ã t?o ra thành các s?n ph?m và ý t??ng m?i, t?p trung vào vi?c s?n xu?t các s?n ph?m và quà t?ng truy?n c?m h?ng ?? bán ? c?p qu?c gia. 

H? ti?p t?c chú tr?ng vào vi?c ch?m vào cu?c s?ng c?a ng??i dân theo nh?ng cách tích c?c thông qua các s?n ph?m chân thành. H?c h?i khi h? ?i, AngelStar ?ang ? trong tr?ng thái không thay ??i, và h? t?n h??ng chuy?n ?i ?áng kinh ng?c ti?p t?c m? ra hàng ngày. V?i t?t c? m?i th? mà công ty ?ã tr?i qua, h? tin r?ng b?t c? ai có kh? n?ng làm b?t c? ?i?u gì và h? hy v?ng r?ng khách hàng c?a h? theo ?u?i gi?c m? c?a h?.

Giảm giá!
Original price was: 1.900.000₫.Current price is: 730.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.900.000₫.Current price is: 750.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.900.000₫.Current price is: 660.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.900.000₫.Current price is: 850.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.900.000₫.Current price is: 870.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.900.000₫.Current price is: 1.200.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.900.000₫.Current price is: 780.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 2.800.000₫.Current price is: 1.200.000₫.