Hiển thị tất cả 2 kết quả

Animal Nutritional Products ???c thành l?p vào n?m 2001, s?n ph?m dinh d??ng ??ng v?t b?t ??u t? s? kh?i ??u khiêm t?n và làm vi?c ch?m ch? ?? m? r?ng và s?n xu?t m?t s? các nutraceuticals t?t nh?t ???c thi?t k? cho v?t nuôi c?a chúng tôi. T?p trung vào vi?c ??i phó v?i các b?nh nghiêm tr?ng và ph? bi?n nh?t trong s?c kh?e ??ng v?t, không có gì l? khi h? ??t ???c thành công mà h? có.

V?i m?t trong nh?ng nhà nghiên c?u n?i ti?ng nh?t và ???c ?ánh giá cao trong th? gi?i c?a Nutraceuticals là Phó Ch? t?ch Nghiên c?u và Phát tri?n, s?n ph?m dinh d??ng ??ng v?t ?ã có th? gi?i quy?t viêm x??ng kh?p, các v?n ?? v? da và b?nh ???ng ti?t ni?u. V?i chín th?c s? khoa h?c và ti?n s? ??, VP c?a Nghiên c?u và Phát tri?n ?ã vi?t và xu?t b?n h?n 75 bài báo g?c v? cây thu?c, ?? ?i?u ki?n cho công vi?c ông làm cho các s?n ph?m dinh d??ng ??ng v?t. 

S?n ph?m dinh d??ng ??ng v?t v?n t?p trung vào vi?c cung c?p các ch?t b? sung ?? t?ng c??ng cu?c s?ng c?a các thành viên gia ?ình lông quý và quý giá nh?t c?a chúng tôi. V?i công th?c hàng ??u và ch?t l??ng tiêu chu?n cao h?n, s?n ph?m dinh d??ng ??ng v?t t? hào ??ng ??ng sau tính toàn v?n c?a s?n ph?m, nhân viên t?n tâm và b? sung c?a h?.

Giảm giá!
Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 890.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 800.000₫.Current price is: 640.000₫.