Hiển thị tất cả 4 kết quả

Biokleen b?t ??u vào nh?ng n?m 1980, ???c ??a ra t? nh?n th?c c?a m?t ng??i ?àn ông v? s?c kh?e tiêu c?c và tác ??ng môi tr??ng c?a ch?t t?y r?a giàu ch?t ??c. Jim Rimer là m?t giám ??c bán hàng cho m?t công ty cung c?p hóa ch?t khi ông l?n lên b? xáo tr?n ? nh?ng tác d?ng ph? có h?i mà các s?n ph?m làm s?ch hi?n t?i gây ra. Nh?ng n? l?c c?a anh trong vi?c th?c hi?n các khóa ?ào t?o v? an toàn và giáo d?c ?ã d?n ??n s? bùng n? c?a anh, b?t ??u m?t con ???ng m?i cho Jim và s?m thay th? m?t dòng s?n ph?m làm s?ch t? nhiên và hi?u qu?. Biokleen b?t ??u trong nhà ?? xe c?a Jim và tr? thành m?t doanh nghi?p gia ?ình khi con gái ông Cindy gia nh?p nhóm. Ban ??u cam k?t cung c?p ch?t t?y r?a th?c v?t, không ?n da cho các d?ch v? chuyên nghi?p và công ty b?o v?, công ty ?ã phát tri?n ?? cung c?p các công th?c m?nh m? cho các ngôi nhà trên toàn n??c M?. Biokleen v?n thu?c s? h?u và ?i?u hành c?a gia ?ình, bây gi? ? th? h? th? hai, n?i h? ti?p t?c phát tri?n các s?n ph?m không ch?a clo, amoniac, dung môi d?u m?, butyl, glycol ether, ch?t làm sáng quang h?c, màu nhân t?o và n??c hoa. T? hào ???c th?c hi?n t?i Hoa K?, t?t c? n?ng l??ng ???c s? d?ng trong c? s? c?a h? ???c bù ??p thông qua tín d?ng n?ng l??ng gió ?ã mua và ph?c h?i n??c sông. H? tin và th?c hành r?ng m?t c?n nhà không ch?a ??c t? là m?t ngôi nhà ??y tình yêu.

Giảm giá!
Original price was: 220.000₫.Current price is: 160.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 280.000₫.Current price is: 250.000₫.