Hiển thị 1–12 của 26 kết quả

Dr. Mercola ???c thành l?p n?m 1997 b?i bác s? ph?u thu?t x??ng Dr. Joseph Mercola, v?i nhi?m v? cung c?p ch?t b? sung cao c?p cho chó và mèo luôn d?a trên khoa h?c và dinh d??ng âm thanh, và luôn s? d?ng nh?ng nguyên li?u t? nhiên, an toàn nh?t hi?n có. 

Là m?t bác s? x??ng, Bác s? Joseph Mercola th?c hành m?t cách ti?p c?n “toàn th? con ng??i” khi nói ??n s?c kh?e c?a cha m? nuôi. Khi nói ??n nh?ng ng??i có lông, anh ta s? d?ng cách ti?p c?n “toàn thú c?ng”, ngh?a là t?t c? các s?n ph?m ??u ???c ch? t?o ??c bi?t ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a chó và mèo, nh? h? tr? lão hóa kh?e m?nh, h? th?ng mi?n d?ch m?nh, s?c kh?e c?a m?t, và da và áo bóng. 

T?p trung vào ch?m sóc s?c kh?e v?t nuôi phòng ng?a, các s?n ph?m c?a bác s? Mercola không ch? ch?ng l?i b?nh t?t mà còn giúp ng?n ng?a chúng. H? c?ng gi?m s? l??ng thành ph?n không c?n thi?t trong m?i công th?c, và làm vi?c v?i công ngh? và ph??ng pháp ?? t?ng c??ng h?p th?, c?i thi?n kh? d?ng sinh h?c và s? d?ng công ngh? phát hành b?n v?ng ?? giúp b?n nh?n ???c nhi?u giá tr? nh?t cho ti?n c?a mình. 

?? gi? cho m?i th? hoàn toàn t? nhiên, h? nh?n m?nh ch? s? d?ng các thành ph?n là cGMP, không bao gi? có ngu?n th?c v?t bi?n ??i gen, ngô, ??u nành, kim lo?i n?ng, lúa mì ho?c gluten.

Giảm giá!
Original price was: 580.000₫.Current price is: 530.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 530.000₫.Current price is: 410.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 500.000₫.Current price is: 460.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 780.000₫.Current price is: 620.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 780.000₫.Current price is: 620.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 620.000₫.Current price is: 580.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 620.000₫.Current price is: 580.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 870.000₫.Current price is: 760.000₫.