Hiển thị tất cả 5 kết quả

Trong h?n 80 n?m, Dremel ?ã dành th?i gian, s? chú ý ??n t?ng chi ti?t và chuyên môn ?? t?o ra các công c? sáng t?o và linh ho?t cho nh?ng ng??i sáng t?o trên kh?p th? gi?i. Bây gi? là m?t tên h? gia ?ình cho nh?ng ng??i t? làm, Dremel ban ??u b?t ??u cu?c hành trình c?a h? v?i t? cách là m?t công c? s?n xu?t các công c? quay ??n gi?n c?a M?. Ch? y?u ???c bi?t ??n v?i các công c? quy?n l?c c?a h?, Dremel hi?n ?ã phát tri?n thành m?t công ty hàng ??u trong ngành, v?i ph?m vi ?n t??ng c?a các s?n ph?m tr?i dài t? máy c?t 3D c?nh ??n máy mài móng tay hàng ngày. Trong th?c t?, trong khi h? có th? m?i cho ngành công nghi?p v?t nuôi, g?n m?t th? k? kinh nghi?m cho phép th??ng hi?u ?áng tin c?y và sáng t?o này ?? mang l?i s? ti?n l?i và kh? n?ng chi tr? cho cha m? nuôi trên toàn c?u. V?i máy mài móng tay c?a h?, Dremel ?ã thành công trong vi?c n?i l?ng m?t v?n ?? gây r?c r?i ch? s? h?u v?t nuôi ? kh?p m?i n?i – làm th? nào ?? c?t móng vu?t m?t cách an toàn và nhanh chóng mà không c?n kích ??ng v?t nuôi. Cu?i cùng, cam k?t c?a h? ??i v?i khách hàng c?a h? gi?ng nh? trong n?m 1932 — giúp khách hàng ki?m ???c nhi?u ti?n h?n b?ng cách cung c?p cho h? các s?n ph?m ch?t l??ng cao, ??t phá.

Giảm giá!
Original price was: 690.000₫.Current price is: 600.000₫.