Hiển thị tất cả 7 kết quả

Drontal là m?t th??ng hi?u ?áng tin c?y quan tâm ??n s?c kh?e và h?nh phúc c?a thú c?ng, ?ó là lý do t?i sao h? ?ã làm vi?c không m?t m?i ?? phát tri?n m?t dòng máy tính b?ng Drontal — m?t lo?i thu?c theo toa sán dây cho mèo và chó. Dòng c?a h? bao g?m c? Drontal và Drontal Plus Tablets v?i c? hai có s?n trong li?u l??ng khác nhau và các hình th?c, bao g?m c? viên nén nhai. Cho dù thú c?ng c?a b?n ?ang ??i phó v?i sán dây, giun móc, giun ho?c giun tròn, Drontal ?ã b?o v? anh ta. H?n h?t, Drontal ???c h?u thu?n b?i Bayer, m?t trong nh?ng cái tên ?áng tin c?y nh?t trong l?nh v?c y t? và nông nghi?p v?i h?n 150 n?m l?ch s? và kh? n?ng ?ã ???c ch?ng minh. 

Giảm giá!
Original price was: 160.000₫.Current price is: 140.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 300.000₫.Current price is: 250.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 140.000₫.Current price is: 110.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 550.000₫.Current price is: 440.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 300.000₫.Current price is: 280.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 670.000₫.Current price is: 440.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 160.000₫.Current price is: 110.000₫.