Get Naked được thực hiện tương thích và bổ sung, cho phép chủ sở hữu vật nuôi quyết định mức độ bổ sung dựa trên nhu cầu của thú cưng của họ. Dinh dưỡng rất dễ hiểu vì tất cả các sản phẩm Get Naked đều có bảo hành “cho mỗi lần điều trị”. Nền tảng đằng sau Get Naked là hai niềm tin: Hãy giữ nó đơn giản. Giữ nó thành thật.