Hiển thị 1–12 của 17 kết quả

Modesto Milling r?t coi tr?ng vi?c s?n xu?t th?c ?n h?u c?. T? r?t lâu tr??c khi nó tr? thành m?t, chúng tôi ?ã ??t ???c ch?ng nh?n h?u c? ??u tiên t? Oregon Tilth c?a Corvallis, Ore., Vào tháng 1 n?m 1998. Chúng tôi là nhà ch? bi?n ng? c?c h?u c? ??u tiên ? Trung California.

Mua th?c ?n h?u c? c?ng có ngh?a là nh?ng thành ph?n này không bi?n ??i gen. V?t li?u GMO không bao gi? ???c phép s? d?ng trong th?c hành v?n hóa c?a b?t k? trang tr?i, trang tr?i ho?c nhà s?n xu?t h?u c? ???c ch?ng nh?n nào.

Chúng tôi t? hào v? vi?c khách hàng c?a chúng tôi th??ng xuyên chia s? cách th?c th?c ?n ch?n nuôi c?a chúng tôi ?ã làm t?ng s?c kh?e c?a ??ng v?t và gia c?m, tình tr?ng lông và lông, m?c ?? s?n xu?t và ho?t ??ng c?a chúng. Khách hàng ?ã giúp chúng tôi xây d?ng h?n h?p th?c ?n cho nhu c?u cá nhân c?a h?. Chúng tôi ?óng gói trong các bao 10, 25 và 50 pound, tote m?t t?n pound và s? l??ng l?n.

Modesto Milling cung c?p th?c ?n gia c?m ?? ?áp ?ng các yêu c?u vòng ??i khác nhau. Các thành ph?n h?u c? và th?o m?c ?ã ???c ch?ng nh?n ???c s? d?ng trong t?t c? các công th?c gia c?m c?a chúng tôi. T?t c? các s?n ph?m c?a chúng tôi ??u t?n d?ng các ??c tính m?nh m? c?a t?i, d?u h?i, c?i ng?a và d?u qu? bách xù.

Giảm giá!
Original price was: 860.000₫.Current price is: 430.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.400.000₫.Current price is: 700.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 800.000₫.Current price is: 400.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 780.000₫.Current price is: 390.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 600.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 700.000₫.Current price is: 350.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 960.000₫.Current price is: 480.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 760.000₫.Current price is: 380.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 800.000₫.Current price is: 400.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 780.000₫.Current price is: 390.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 920.000₫.Current price is: 460.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 740.000₫.Current price is: 370.000₫.