Hiển thị 1–12 của 109 kết quả

Nature Bridge là m?t th??ng hi?u th?c ph?m v?t nuôi tích h?p trí tu? cu?c s?ng ph??ng ?ông 2500 n?m tu?i vào tiêu chu?n ch?t l??ng nghiêm ng?t c?a B?c Âu. B?c Âu có các tiêu chu?n cao nh?t th? gi?i v? th?c ph?m và v? sinh. Không có thành ph?n arti. Không có ph? gia hóa h?c. Ch? nguyên ch?t và t? nhiên. ?i?u này sau ?ó ???c k?t h?p v?i m?t cách ti?p c?n toàn di?n c?a Trung Qu?c ?? t?o ra m?t th??ng hi?u ??c ?áo. Nh?ng ng??i tiên phong sáng t?o t? ch?i ch?p nh?n hi?n tr?ng. H? thay ??i các quy t?c và t?o ra nh?ng ý t??ng ??c ?áo. Công th?c n?u ?n c?a chúng tôi ???c th?c hi?n v?i s? tôn tr?ng t?i ?a cho thiên nhiên. Chúng tôi ?ã t?o ra hàng tr?m công th?c n?u ?n t? nhiên ???c nghiên c?u c?n th?n ?? ph?c v? cho nhu c?u và th? hi?u c?a m?i con chó và mèo.