Hiển thị 1–12 của 26 kết quả

???c thành l?p vào n?m 1930 và có tr? s? t?i Hampshire, Illinois, PetAg cam k?t nhi?m v? làm giàu và kéo dài cu?c s?ng c?a v?t nuôi và ??ng v?t hoang dã c?a t?t c? các hình d?ng, kích c? và loài. Ban ??u ???c thành l?p nh? là m?t b? ph?n c?a Borden, Inc và bây gi? t? hào thu?c s? h?u c?a PBI-Gordon Corporation, h? ???c coi là nhà s?n xu?t hàng ??u v? s?c kh?e và dinh d??ng ch?t l??ng cao cho v?t nuôi, và ch?u trách nhi?m v? m?t s? th??ng hi?u d? nh?n bi?t nh?t ngành công nghi?p. H? cung c?p m?t dòng s?n ph?m toàn di?n bao g?m m?t lo?t các loài ??ng v?t thông qua m?i giai ?o?n c?a vòng ??i. Phân lo?i c?a chúng bao g?m các s?n ph?m s? sinh có cân b?ng v? m?t khoa h?c, th? tr??ng nh? KMR, Esbilac và Bene-Bac thay th? s?a; các s?n ph?m s?c kh?e và th? d?c bao g?m nhai, ?? ch?i và thanh dinh d??ng cho chó, chim và nhi?u th? khác; và các s?n ph?m ch?m sóc cao c?p nh? b? sung DogSure và CatSure. Esbilac ???c công nh?n là công th?c cân b?ng dinh d??ng ??u tiên trên th? gi?i dành cho chó con, và PetAg ti?p t?c làm vi?c ch?m ch? ?? cung c?p các s?n ph?m ch?t l??ng ???c thi?t k? ?? t?ng c??ng và làm phong phú cu?c s?ng c?a t?t c? các loài ??ng v?t.

Giảm giá!
Original price was: 160.000₫.Current price is: 69.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 140.000₫.Current price is: 110.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 70.000₫.Current price is: 40.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 520.000₫.Current price is: 480.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 190.000₫.Current price is: 95.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 500.000₫.Current price is: 480.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 300.000₫.Current price is: 270.000₫.