Kể từ ngày 4 tháng 12 năm 1972, Pyranha, Inc. đã sản xuất đầy đủ các sản phẩm kiểm soát dịch hại để bảo vệ vật nuôi. Từ sân, chuồng và nhà, Pyranha cung cấp cho cha mẹ vật nuôi với các giải pháp đáng tin cậy, hiệu quả và sẵn sàng để sử dụng cho một loạt các môi trường và động vật. Một trong những giải pháp này là bảo vệ ruồi đục bay của chúng cho ngựa, hoạt động chống muỗi, muỗi và nhiều loại ruồi bao gồm ruồi ngựa, ruồi ổn định và ruồi hươu. Cho đến ngày nay, Pyranha được dành riêng để tạo ra các lựa chọn thuốc diệt côn trùng mới để ngăn chặn sâu bệnh trong các ca khúc của họ.