Sứ mệnh thương hiệu Saloge – để tạo ra nhiều sản phẩm sức khỏe thú cưng có giá trị hơn, dành riêng cho các chi tiết về chăm sóc sức khỏe thú cưng. Tầm nhìn thương hiệu Saloge đội ngũ cố định và kinh doanh bền vững. Giá trị cốt lõi của thương hiệu  cộng đồng giá trị trên cộng đồng sở thích. Sự lựa chọn chuyên nghiệp đầu tiên, chuyên gia chăm sóc sức khỏe thú cưng hàng đầu. Saloge luôn để sức khỏe của vật nuôi lên hàng đầu, cống hiến và chăm sóc.