Tetrafauna là nhà sản xuất cá cảnh lớn nhất thế giới. Các nhà sinh vật học, nhà hóa học và dinh dưỡng của họ tiếp tục nghiên cứu và khám phá những gì giữ cá, bò sát, lưỡng cư và thực vật thủy sinh phát triển mạnh trong một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh. Tetra là dành riêng để giúp đỡ những người có sở thích và người mới bắt đầu dày dạn thưởng thức một kinh nghiệm thủy sản thành công, lâu dài.