Hiển thị kết quả duy nhất

Tylan ??t ra ?? làm phong phú thêm cu?c s?ng c?a ??ng v?t, ?ó là lý do t?i sao h? t?o ra m?t lo?i b?t d? làm th?c ?n có th? t?o s? khác bi?t cho nh?ng b?nh nhân có ?i?u ki?n nh?t ??nh. Thêm vào ?ó, chúng ???c h? tr? b?i Elanco — m?t th??ng hi?u ?ã ???c cung c?p cho nh?ng ng??i nuôi d??ng và ch?m sóc ??ng v?t t? n?m 1954.

1.200.000