Hiển thị kết quả duy nhất

Veraflox ?ã t?o ra b??c ti?p theo trong li?u pháp kháng sinh ?? mang l?i c?u tr? cho nh?ng ng??i b?n ??ng hành, nh?ng ng??i c?n nó. V?i th??ng hi?u Veraflox, các b?c cha m? nuôi thú c?ng ???c ?i?u tr? m?t l?n m?i ngày ???c thi?t k? ?? cung c?p s? qu?n lý d? dàng nh? có m?t thi?t b? phân ph?i d? s? d?ng. Hay nh?t c?a t?t c?, b?n có th? tin t??ng r?ng h? ?ã ???c th?c hi?n theo tiêu chu?n ch?t l??ng nghiêm ng?t b?i vì h? ?ang ???c h? tr? b?i Bayer, m?t công ty ???c tin c?y cho các th? h?.

710.000