Hiển thị kết quả duy nhất

Nghiên c?u Toàn c?u c?a Wiley, nhà xu?t b?n lo?t sách Dummies, bi?t r?ng m?i ng??i thèm khát và coi tr?ng tri th?c, nh?ng trong th? gi?i b?n r?n này, h? không luôn có th?i gian ?? nghiên c?u sâu r?ng. Và nh? v?y, lo?t sách thành công ? ?t này th?c hi?n công vi?c cho ng??i tiêu dùng, b?ng cách chuy?n ??i tài li?u khó hi?u thành ngôn ng? vui nh?n, thân thi?n và d? ??c. S? d?ng các tác gi? chuyên gia, kinh nghi?m tham gia và m?t phong cách có th? ti?p c?n, nh?ng ng??i tìm ki?m ki?n ??th?c ? m?i c?p ?? có th? t? tin áp d?ng nh?ng gì h? h?c ???c. Và có l? không có nhóm h?c viên nào quan tâm h?n nh?ng ng??i yêu thú c?ng, vì v?y Dummies nhìn k? vào th? gi?i thú c?ng v?i tuy?n ch?n các cu?n sách có ch? s? h?u chó trên con ???ng d?n ??n thành công. Bao g?m các ch? ?? nh? thông tin v? gi?ng chó, ?ào t?o t?i nhà, s?c kh?e và th?m chí ch?p ?nh thú c?ng, h? là nh?ng ng??i h??ng d?n cho t?t c? nh?ng th? liên quan ??n thú c?ng. Wiley ?ã b?t ??u tr? l?i vào n?m 1807, khi m?t ng??i ?àn ông 25 tu?i Charles Wiley m? m?t c?a hàng in nh? ? Manhattan, và hôm nay h? là m?t nhà lãnh ??o toàn c?u trong các gi?i pháp h? tr? n?i dung.

Giảm giá!
Original price was: 360.000₫.Current price is: 180.000₫.