Hiển thị 1–12 của 35 kết quả

Ng??i b?n bò sát c?a b?n ?òi h?i m?t môi tr??ng s?ng cho m?t ch?t l??ng cu?c s?ng t?t. Giúp thú c?ng c?a b?n s?ng lâu h?n và h?nh phúc h?n v?i môi tr??ng s?ng phù h?p v?i nhu c?u c?a h?. Trên Vietpet b?n có th? mua các ph? ki?n môi tr??ng s?ng bò sát t? s? tho?i mái c?a nhà b?n. Tìm hi?u thông tin v? thú c?ng c?a b?n và các s?n ph?m b?n c?n tr??c khi mua. Ph? ki?n b? bò sát giúp ki?m soát nhi?t ??, ?? ?m và ánh sáng c?a môi tr??ng s?ng c?a thú c?ng. B?n c?ng có th? c?n các ph? ki?n môi tr??ng giúp l?c vi khu?n và ??c t?. Ph? ki?n h? c?n r?n bao g?m b? ?? r?n . Khi xây d?ng m?t môi tr??ng s?ng r?n, hãy ghi nh? nhu c?u c?a con r?n c?a b?n. R?n thích b? ?? gi??ng cho phép chúng chui l?i và ?n náu. S? thú Med Aspen r?n gi??nglà m?t s?n ph?m hoàn toàn t? nhiên th?m hút và cho phép con v?t c?ng c?a b?n tr??t xu?ng và ng? tho?i mái. B?n có th? ki?m soát nhi?t ?? trong môi tr??ng s?ng c?a b?n cho loài bò sát v?i b? ?i?u khi?n Ánh sáng Môi tr??ng & Nhi?t ?? Zilla Terrarium . B? ?i?u khi?n nhi?t ?? này giúp duy trì môi tr??ng thú c?ng c?a b?n t? 60 ??n 105 ??. B?n có th? l?a ch?n và duy trì nhi?t ?? lý t??ng cho loài bò sát hay ??ng v?t l??ng c? c?a b?n.Worried v? s? an toàn c?a môi tr??ng s?ng r?n c?a b?n? Các clip màn hình khóa không khí t??i c?a Zilla bám vào h? c?n bò sát c?a b?n, gi? v?t c?ng c?a b?n an toàn bên trong. Sàn bò sátlà m?t khía c?nh quan tr?ng khác c?a môi tr??ng s?ng c?a loài bò sát. B?n có th? x?p l?ng ho?c v?t nuôi c?a b?n v?i cát ho?c v? cây. B?n có th? ch?n gi?a cát, v? cây r?ng, ho?c ??t tr?ng ?? thú c?ng c?a b?n chui vào và ngh? ng?i. Sàn h? c?n Exo Terra có nhi?u lo?i v?t li?u khác nhau. B?n có th? ch?n sàn ???c làm b?ng cát sa m?c, v? cây Douglas Fir, rêu, x? d?a, ho?c s?i x?p cho thú c?ng k? l? c?a b?n. Vietpet c?ng mang ?èn nhi?t bò sát t? các th??ng hi?u hàng ??u nh? Exo Terra, Zoo Med và Fluker . ?èn nhi?t bò sát cho thú c?ng c?a b?n m?t n?i ?? ngh? ng?i và ??m mình trong s? ?m áp.

Giảm giá!
Original price was: 640.000₫.Current price is: 32.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 520.000₫.Current price is: 26.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 160.000₫.Current price is: 80.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 160.000₫.Current price is: 80.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 180.000₫.Current price is: 90.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 200.000₫.Current price is: 100.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 180.000₫.Current price is: 90.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 400.000₫.Current price is: 200.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 146.000₫.Current price is: 73.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 490.000₫.Current price is: 245.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 98.000₫.Current price is: 49.000₫.
Giảm giá!

Ph? ki?n t?o môi tr??ng s?ng

Võng cho th?n l?n Zoo Med Reptile Hammock

Original price was: 120.000₫.Current price is: 60.000₫.