Hiển thị tất cả 11 kết quả

?i?u quan tr?ng là ph?i thay ??i m?t ph?n n??c và d?n d?p b? cá c?a b?n m?t cách th??ng xuyên. Trong quá trình làm nh? v?y, b?n có th? thay ??i cân b?ng pH c?a n??c b?. Vi khu?n có l?i s? ???c lo?i b? và n??c m?i có th? ch?a các d?u v?t c?a clo s? gây ??c cho cá c?a b?n. ?? pH an toàn là kho?ng 6 ??n 8 ?? axit tùy thu?c vào m?t vài y?u t?, bao g?m c? n??c ng?t hay n??c nhi?t ??i, c?ng nh? các loài cá và các sinh v?t th?y sinh kháctrong môi tr??ng s?ng. N??c quá chua ho?c ki?m s? khi?n cho cá c?a b?n b? c?ng th?ng. M?c ?? pH không ?úng s? ?nh h??ng ??n ch?c n?ng c? th? c? b?n c?a chúng và khi?n chúng d? b? b?nh. D?u hi?u cho th?y b? c?a b?n có th? c?n x? lý pH bao g?m cá c?a b?n l? l?ng ? ?áy h? cá v?i ít ho?c không có chuy?n ??ng ho?c cá c?a b?n d??ng nh? th? h?n h?n cho không khí ? b? m?t h? cá. M?t tri?u ch?ng khác ?? tìm ra là d?u hi?u c?a vây b? s?n và nh?ng m?ng tr?ng ? b? m?t n??c. Và n?u cá c?a b?n không ?n, che gi?u và / ho?c th? hi?n s? khó ch?u thì hãy cân nh?c ?i?u tr? pH trong b? cá. S? d?ng b? d?ng c? th? nghi?m cá gi?ng nh? B? ki?m tra h? cá n??c ng?t API pH?? ??c chính xác. M?t khi b?n xác nh?n r?ng các m?c ?? pH là không an toàn, b?n nên ti?n hành x? lý n??c h? cá ngay. B?n có th? nh? nhàng mang l?i các c?p ?? c?a b? cá c?nh c?a b?n v?i API ?úng pH 8.2 Aquarium x? lý n??c . Nó ???c ??m b?o ?? thi?t l?p và ?n ??nh cân b?ng pH trong n??c h? cá c?a b?n. Nó ch?a aloe vera nh? nhàng và ch?t ?i?n gi?i ?? gi?m stress cá do m?c ?? pH quá cao ho?c quá th?p. ?ó là lý t??ng cho các b? cá n??c m?n và l? và không nên ???c s? d?ng trong b? cá có ch?a th?c v?t s?ng. Kent Marine Superbuffer-dKH Marine Aquarium pH ?i?u tr? h?n h?p rõ ràng mà không có m?t d?u v?t c?a mây ho?c m?a. Nó ch?a mu?i cacbonat, bicarbonate và borat ?? ?n ??nh bình và ng?n ng?a s? gi?m pH.Seachem Neutral ?i?u ch?nh pH Adjuster cho Aquarium n??c ng?t là r?t t?t ?? ?i?u ch?nh và duy trì m?c ?? pH ??n m?t pH trung tính 7,0. Cho dù b?n ph?i thay n??c th??ng xuyên cho m?c ?ích làm s?ch ho?c vì nh?ng lý do khác nh? lo?i b? b?nh t?t, thì vi?c x? lý pH ? b? cá t?t s? giúp khôi ph?c s? cân b?ng cho b? cá c?a b?n. Chúng tôi có ph??ng pháp x? lý n??c pH cho cá nhi?t ??i , ph??ng pháp x? lý n??c pH cho cá bi?n , và nhi?u h?n n?a. Mua các ph??ng pháp ?i?u tr? pH h? cá t?t nh?t cho m?t chi?c xe t?ng kh?e m?nh trên VietPet ngay hôm nay!

Giảm giá!
Original price was: 160.000₫.Current price is: 80.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 220.000₫.Current price is: 110.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 80.000₫.Current price is: 40.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 180.000₫.Current price is: 90.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 352.000₫.Current price is: 176.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 126.000₫.Current price is: 63.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 252.000₫.Current price is: 126.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 150.000₫.Current price is: 75.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 312.000₫.Current price is: 156.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 115.000₫.Current price is: 57.500₫.
Giảm giá!
Original price was: 70.000₫.Current price is: 35.000₫.