Hiển thị tất cả 6 kết quả

Chim sào không ch? cung c?p cho b?n bè lông c?a b?n m?t n?i ?? ngh? ng?i, nh?ng h? c?ng là tuy?t v?i cho vi?c khuy?n khích ho?t ??ng th? ch?t. Các JW Pet Swing N’ Perch Bird Toy là m?t swing nhi?u màu ??n gi?n và cá rô. Vòng dây ???c d?t ch?t ???c thi?t k? ?? làm d?u móng vu?t m?m c?a con v?t c?ng mà không gây nguy hi?m cho dây ho?c ch?t làm c?ng và cung c?p cách an toàn ?? gi?m b?t s? nhàm chán c?a l?ng. Ngoài ra còn có Booda Large Comfy Bird Perch , m?t s?i dây th?ng vui nh?n và ??y màu s?c giúp chim c?a b?n tr? thành m?t n?i tho?i mái cho cá rô. M?i ??u d? dàng g?n vào m?t l?ng dây và dây gi? hình d?ng c?a nó. ?? t?ng thêm s? tho?i mái và ?m áp, hãy th? S?n ph?m V?t nuôi K & H Chim Nhi?t-Cá rô. Cá rô ?m cúng b?o v? chim k? l? c?a b?n kh?i nh?ng tác h?i c?a ?i?u hòa và b?n th?o. Nó ???c ki?m soát nhi?t ?? duy trì nhi?t ?? c? th? t?i ?u c?a chim và c?ng giúp gi?m c?ng th?ng gia c?m. M?t l?a ch?n tuy?t v?i khác là chi?c xích ?u cá rô phi v?t nuôi JW InSight . Cá rô chim c? ?i?n này ???c thi?t k? ?? cung c?p cho bàn chân chim c?a b?n m?t t?p luy?n v?i kích th??c va li khác nhau. C?m giác cát t? nhiên là m?t ph?n c?a khuôn, ?i?u này s? gi? cho móng tay c?a b?n kh?e m?nh v?i m?c bình th??ng. B?n c?ng có th? cung c?p cho con chim xinh ??p c?a b?n m?t móng tay v?i th? gi?i s?ng Pedi-Perch Xi m?ng Bird Perch. Cá rô m?ng chim này là m?t b? sung thi?t y?u cho nhà chim c?a b?n, vì nó t? nhiên c?t t?a và duy trì móng tay. B? m?t sóng ?a k?p ??y m?nh l?u thông chân và giúp ng?n ng?a viêm kh?p và teo. Mua nh?ng con chim t?t nh?t và ?u ? ?ây trên Chewy.

Giảm giá!
Original price was: 400.000₫.Current price is: 200.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 140.000₫.Current price is: 70.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 120.000₫.Current price is: 60.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 80.000₫.Current price is: 40.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 180.000₫.Current price is: 90.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 760.000₫.Current price is: 380.000₫.